Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Právo v aplikační praxi - Specializace Právo ve veřejné správě:

Rozhodovací činnost orgánů státní správy a samosprávy

Studijní
program

Právo v aplikační praxi
- Specializace: Právo ve veřejné správě (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ POZNAT PRINCIPY ROZHODOVACÍ ČINNOSTI VE STÁTNÍ SPRÁVĚ?

Jak probíhá rozhodovací proces v orgánech státní správy a samosprávy? Získej pohled na procesy a principy rozhodování ve veřejné správě.

Získej komplexní vzdělání. Znalosti právních principů veřejné správy, pochopení legislativních procesů, znalosti v oblasti správního práva– staň se odborníkem na právo.

Vystuduj Právo v aplikační praxi.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe, advokáti a soudci.

Co je to Rozhodovací činnost orgánů státní správy a samosprávy?

Rozhodovací činnost orgánů státní správy a samosprávy je proces, při kterém tyto orgány vydávají rozhodnutí nebo provádějí úkony, které mají právní účinky na jednotlivce, skupiny nebo organizace. :)

Rozhodovací činnost se řídí právními normami a postupy a je zásadní pro uplatňování práva a zajištění veřejného pořádku. Rozhodovací proces zahrnuje posuzování, interpretaci a aplikaci právních předpisů na specifické situace.

Proč se zajímat o studium Rozhodovací činnosti orgánů státní správy a samosprávy?

Studium rozhodovací činnosti orgánů státní správy a samosprávy je důležité pro pochopení fungování státu a jeho institucí. Nabízí vhled do mechanismů, jakými se uplatňují zákony a regulace v praktickém životě, které se ve výsledku týkají každého z nás. 

Znalost těchto procesů je nezbytná pro právníky, úředníky, politiky, ale i pro občany, kteří chtějí lépe rozumět svým právům a povinnostem. 

Co mě naučí v rámci Rozhodovací činnost orgánů vysoká škola?

Na vysoké škole se studenti v rámci „Rozhodovací činnost orgánů státní správy a samosprávy“ porozumí fungování veřejné správy, státní správy a samosprávy v rámci právního systému. Získají znalosti o rozdílech mezi těmito složkami správy a o základních principech správního práva. 

V rámci předmětu studenti porozumí rozhodovacím procesům, pravomocím a působnosti veřejných orgánů podle správního řádu.

Kde znalosti o Rozhodovací činnost orgánů státní správy a samosprávy využiji?

Znalosti o rozhodovací činnosti orgánů státní správy a samosprávy lze využít v širokém spektru oblastí. Jsou nezbytné pro práci v rámci veřejné správy, v právních profesích a ve správních orgánech na různých úrovních, od místní až po státní. 

 

Tyto znalosti jsou také využitelné pro osoby pracující v neziskovém sektoru, v komunální politice, a pro každého, kdo se zabývá veřejnými záležitostmi nebo obhajobou práv a zájmů občanů.

Chceš studovat
Právo ve veřejné správě?

Ponoř se do světa municipalit. Odstartuj kariéru ve veřejném sektoru zde – vyplň si přihlášku.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Rozhodovací činnosti orgánů státní správy a samosprávy, jaká témata můžeš očekávat?

Rozhodovací činnost orgánů státní správy a samosprávy

Rozhodovací činnost orgánů státní správy a samosprávy studium – Obsah:

Cílem předmětu je prohloubit posluchačům znalosti z oboru správního práva procesního.

Výuka se zaměřuje na podstatu rozhodovací činnosti orgánů státní správy a samosprávy, zejm. působnost správního řádu, zásady činnosti správních orgánů, subjekty rozhodovací činnosti, základní procesní pojmy a instituty – vedení řízení, úkony správních orgánů a účastníků řízení a řízení v prvním stupni.

V ohnisku pozorností jsou zvláštní druhy řízení, jako jsou přestupkové řízení, řízení před katastrálním úřadem, postup podle zákona o svobodném přístupu k informacím, stavební řízení, daňové řízení a řízení před živnostenským úřadem. Důležitou součásti je seznámení s praktickou činností orgánů státní správy v relevantních odvětvích státní správy.

Studenti se seznámí s rolí veřejné správy, státní správy a samosprávy v rámci právního systému. Naučí se, jak tyto složky správy fungují, jaký je rozdíl mezi nimi a jaké jsou základní principy, na kterých spočívá správní právo.

Studenti se seznámí s rozhodovací činností veřejných orgánů a porozumí, jakým způsobem správní řád upravuje pravomoci a působnost těchto orgánů.

V této části se studenti zaměří na zásady, které musí správní orgány dodržovat při své činnosti, jako jsou zásada právního státu, zásada spravedlnosti, zásada ochrany práv jednotlivce, aj. Studenti se seznámí se subjekty, jež zapojeny do rozhodovacího procesu, včetně správních orgánů a účastníků řízení.

Studenti se naučí základní procesní pojmy, jako je žaloba, odvolání, námitky nebo důkazní břemeno. Budou také rozumět institutům, jako je právo na informace, účastníci řízení a další procesní mechanismy, které jsou součástí správního řízení.

Studenti se seznámí s průběhem správního řízení od počátku až po první stupeň. Zjistí, jak se začíná řízení, jaké jsou jeho fáze a jaké jsou povinnosti správních orgánů a účastníků řízení v této fázi.

Studenti se seznámí s tím, co správní rozhodnutí obsahuje, jaké jsou jeho náležitosti, jaké jsou možné vady a jaké jsou lhůty pro vydání rozhodnutí. Taktéž budou rozumět důležitosti správního rozhodnutí v rámci správního procesu.

Studenti porozumí významu nečinnosti správního orgánu a naučí se, jaké jsou prostředky ochrany proti této nečinnosti, včetně žádostí o přezkum.

V tomto tématu budou probírány zásady, které správní orgány musí dodržovat při své činnosti, včetně principu právního státu, zásady spravedlnosti a ochrany práv jednotlivců. Studenti se také seznámí s účastníky správního řízení, kteří jsou aktivními účastníky rozhodovacího procesu.

Studenti získají znalosti o procesu správní exekuce a budou rozumět způsobům výkonu správního rozhodnutí, včetně možnosti vymáhání peněžitých nároků.

V této části se budou studenti věnovat různým dalším správním úkonům, které mohou správní orgány provádět, a jaké mají právní důsledky.

Studenti se seznámí s procesem přestupkového řízení, řízení před katastrálním úřadem a právními aspekty zákona o svobodném přístupu k informacím.

V rámci tématu se budou studenti věnovat speciálním druhům správního řízení, jako je stavební řízení a daňové řízení. Studenti se dozvědí, jak probíhají tato řízení a jaký je jejich právní rámec.

V tomto tématu se budou studenti věnovat řízení před živnostenským úřadem, včetně procesu udělování živnostenských oprávnění a dalších povolení.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

Vyber si specializaci
Právo ve veřejné
správě

Studuj program Právo v aplikační praxi a zvol si specializaci Právo ve veřejné správě.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student