Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Marketingové komunikace (mgr.)

média, nebo
marketing
a sociální sítě

Někdy
jedna role
nestačí

Proč studovat nmgr.
marketingové komunikace na FVŠPP?

Největší přidaná hodnota programu

Profesně zaměřené studium spojené s praxí a vycházející z potřeb praxe.

V rámci výuky si studenti ve vybraných předmětech vyzkouší práci na reálných zadáních. V rámci těchto zadání již naši studenti získali ocenění v podobě druhého místa v soutěži Kofola – KREATON na vytvoření neotřelého reklamního konceptu s fotografií, sloganem a s 10vteřinovým videem.

Naučíte se efektivní komunikaci se zákazníky, klienty, partnery, a to jak s využitím tradičních, tak i on-line nástrojů komunikace ve všech oblastech současné společenské reality.

Seznámíte se s týmem zkušených akademiků s prakticky zaměřenými odborníky.

Prostřednictvím programu Erasmus+ si můžete své studium zpestřit pobyty na zahraničních partnerských univerzitách a/nebo ve významných podnicích a obohatit se tak o potřebné zahraniční zkušenosti.

Charakteristika

studijního

programu

Profesně zaměřený magisterský studijní program Marketingové komunikace doplňuje znalostní segment z oblasti vzdělávání mediální a komunikační studia.

Studijní program vychází z nových potřeb praxe požadující co nejefektivnější komunikaci se svými zákazníky, klienty, partnery a jinými stakeholdery, zejména při využití online médií a to prakticky ve všech oblastech současné společenské reality.

Každodenní praxe dokazuje obrovský vliv, který má tato komunikace na zákazníky, klienty, voliče, a to velmi často i z pohledu dalšího rozvoje společnosti do značné míry vliv negativní.

Koncepce předkládaného studijního programu je zaměřena nejen na osvojení hlubokých teoretických znalostí a profesních kompetencí, ale i na etickou stránku marketingových komunikací s jejich vlivem v dnešní době turbulentních změn, nejen do oblasti marketingu a marketingových komunikací, ale i na změny celospolečenské

Studijní program je koncipován tak, že logicky navazuje na profesně orientované bakalářské studium a vybavuje studenta mnohem větším a kvalitnějším spektrem znalostí a kompetencí s důrazem na multidisciplinární přístup marketingových komunikací

Magisterský studijní program Marketingové komunikace vychází z potřeby hlubšího poznání nejen samotných dynamicky se měnících komunikačních procesů, které probíhají v tradičních i nových médiích, ale i nutných souvislostí a kontextů, díky kterým se tak děje.

Potřeba profesionálně připravených odborníků na magisterském stupni vysokoškolského vzdělání v oblasti marketingové komunikace reaguje na konkrétní podněty a požadavky praxe a zvýšení odborné kvalifikace osob, které v této oblasti pracují, a resp. se na příslušné pracovní pozice relevantní ke studijnímu programu připravují.

Čím se
lišíme od ostatních

vysokých škol
a příbuzných
programů?

PROČ ZROVNA MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE NA FVŠPP?

marketingové komunikace (mgr.)

Nebudeme Vás zatěžovat matematikou a ekonomií, ale jen předměty, charakteristickými pro komunikační a mediální studia, jako např. Psychologie a sociologie, Teorie reklamy, Mediální a autorské právo, Podnikavost a kreativita v reklamě, Web marketing, Marketing sociálních médií, Public Relations a řada jiných prakticky zaměřených předmětů.

Pro práci na projektech můžete využít Studentskou komunikační agenturu s multimediálním pracovištěm.

Našimi hodnotami jsou vstřícnost, zkušenosti a individuální přístup pedagogů a všech pracovníků školy.

Škola se snaží o maximální možné přizpůsobení výuky možnostem pracovně vytížených zájemců o kombinované studium, proto výuka probíhá v blocích přibližně jednou měsíčně o víkendech (v Praze v pátky a soboty, v Ostravě od pátečního odpoledne do neděle).

Profil

absolventa

CHARAKTERISTICKÉ PROFESE

 • malý a/nebo střední podnikatel v oblasti marketingových komunikací,
 • manažer v komerčních subjektech řídící obchodní či marketingové aktivity firmy,
 • vedoucí pracovník – marketér ve firmách, zaměřujících se jak na výrobu, tak na obchodování a služby,
 • vedoucí pracovník prodeje ve firmách, zaměřujících se jak na výrobu, tak na obchodování a služby,
 • manažer/pracovník samosprávného úřadu (kraj, město/obec) odpovědný za komunikaci úřadu,
 • manažer/pracovník neziskových organizací odpovědný za komunikaci instituce,
 • pracovník školy či jiné vzdělávací instituce odpovědný za komunikaci školy s veřejností,
 • manažer politické strany/hnutí odpovědný za komunikaci s veřejností,
 • pracovník organizace odpovědný za správu webových stránek, přípravu propagačních materiálů firmy, odpovědný za vnitřní komunikaci a teambuilding organizace, přípravu komunikace firmy v B2B prostředí (výstavy, veletrhy) atd.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

2 roky (4 semestry)

Začátek studia od letního semestru (prezenční + kombinované studium): Únor 2024

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha, Ostrava)
Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

STUDIJNÍ PLÁN:

Marktingové komunikace

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

2 roky (4 semestry)

Začátek studia od letního semestru (prezenční + kombinované studium): Únor 2024

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha, Ostrava)
Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

STUDIJNÍ PLÁN:

Marktingové komunikace

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA
OSTRAVA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Předložení úředně ověřené kopie Diplomu (absolventi FVŠPP a FVŠO předkládají diplom, který nemusí být úředně ověřen) a úředně ověřené kopie Dodatku k diplomu (Diploma Supplement – absolventi FVŠPP a FVŠO předkládají dodatek, který nemusí být úředně ověřen). Doklady o předchozím vzdělání, prosím.

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k ověření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti. Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studijní oddělení Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Předpoklady pro přijetí
• Doložení úředně ověřené kopie dokladu prokazujícího udělení akademického titulu „bakalář“ nebo akademického titulu „inženýr“ popř. „magistr“.

• Cizinci odevzdají úředně ověřenou kopii dokladu o nostrifikaci dosaženého vzdělání (netýká se občanů Slovenské republiky). Občané České a Slovenské republiky – absolventi škol v zahraničí prokazují jeho dosažení v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. dokladem o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (úředně ověřenou kopií dokladu o nostrifikaci dosaženého vysokoškolského vzdělání nebo potvrzením o tom, že o tento doklad požádali).

(Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny)

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA
OSTRAVA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Předložení úředně ověřené kopie Diplomu (absolventi VŠPP a VŠO předkládají diplom, který nemusí být úředně ověřen) a úředně ověřené kopie Dodatku k diplomu (Diploma Supplement – absolventi VŠPP a VŠO předkládají dodatek, který nemusí být úředně ověřen). Doklady o předchozím vzdělání, prosím.

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k ověření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti. Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studijní oddělení Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Předpoklady pro přijetí
• Doložení úředně ověřené kopie dokladu prokazujícího udělení akademického titulu „bakalář“ nebo akademického titulu „inženýr“ popř. „magistr“.

• Cizinci odevzdají úředně ověřenou kopii dokladu o nostrifikaci dosaženého vzdělání (netýká se občanů Slovenské republiky). Občané České a Slovenské republiky – absolventi škol v zahraničí prokazují jeho dosažení v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. dokladem o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (úředně ověřenou kopií dokladu o nostrifikaci dosaženého vysokoškolského vzdělání nebo potvrzením o tom, že o tento doklad požádali).

(Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny)

Profil

absolventa

Profil absolventa studijního programu Marketingové komunikace vychází z potřeby formovat absolventa tak, aby v praxi prokázal své vědomosti a znalosti ve všech oblastech svého odborného zaměření s důrazem na dodržování nejen platných zákonů, ale i etického chování.

OBECNÉ ZPŮSOBILOSTI

Absolvent magisterského stupně studijního oboru Marketingové komunikace prokazuje následující všeobecné znalosti, schopnosti a dovednosti:

 • absolvent umí jasně formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v jazyce českém, je schopen vyjadřovat se přesně, kultivovaně s širokým rozhledem v písemném i ústním projevu, argumentačně obhájit svůj názor a vystupovat na veřejnosti,
 • absolvent je schopen samostatně a kriticky myslet, samostatně se rozhodovat, zvažovat důsledky svého rozhodnutí a nést za ně plnou odpovědnost, své rozhodnutí zdůvodnit přesvědčivými argumenty a jasně je prezentovat,
 • vedle schopnosti pracovat v týmu si osvojí vlastnosti nutné pro vedení týmu a pozitivní motivaci spolupracovníků,
 • vytváření hierarchie životních a profesionálních hodnot, která vede ke schopnosti projevovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost s orientací na přijetí základních principů demokratické společnosti,
 • pochopení globálních souvislostí vývoje společnosti při současném chápání a respektování její kulturní rozrůzněnosti,
 • schopnost soužití s ostatními lidmi, tolerance a ohleduplnost k jiným lidem, jejich kulturám a hodnotám,
 • přijetí etického kodexu profesionálního chování pracovníka marketingu a marketingových komunikací, včetně vědomí vlastní odpovědnosti při jeho naplňování,
 • osvojení návyků pro trvalé rozvíjení svých profesionálních znalostí a dovedností formou celoživotního vzdělávání.

ODBORNÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

V oblasti odborné a speciální absolvent prokazuje následující kompetence:

 • široké znalosti oblasti sociálně-ekonomické a kulturní reality společnosti a schopnost využití těchto znalostí v teorii i praxi marketingových komunikací,
 • hluboké a detailní znalosti teorie reklamy a marketingových komunikací, které jsou nezbytné pro hlubší pochopení fungování efektivní formy propagace a reklamy výrobků a služeb,
 • osvojení znalostí a dovedností v oblasti řízení marketingových komunikací, distribuce produktu a služeb, oceňování a umístění na trhu, a to včetně zaměření na mezinárodní dimenzi, globální souvislosti a kulturní odlišnosti současného světa,
 • znalosti a dovednosti tvorby reklamních strategií s důrazem na jejich kreativní část související s volbou strategie reklamního sdělení, apelu, formátu, informačního obsahu a provedení, a to nejen v kontextu české, ale i mezinárodní reklamy,
 •  
 • schopnost využít znalostí a dovedností pro aktivní využívání nových komunikačních technologií nejen při zpracování sociálně-ekonomických informací v procesu řízení komunikačních aktivit, ale i v oblasti účinné a efektivní komunikace organizace s jejími partnery a zákazníky,
 • dovednosti spojené s budováním image organizace a jejích produktů včetně připravenosti organizace na zvládnutí případné krizové situace,
 • schopnosti plánování, organizování, řízení a vyhodnocování dílčích či komplexních projektů z oblasti marketingových komunikací v souvislosti se strategickým rozvojem organizace, včetně posouzení náročnosti a efektivnosti těchto projektů, návazně pak uplatnění těchto poznatků a závěrů v dalších komunikačních aktivitách,
 • kompetence využívat v průběhu studia osvojených vědomostí a dovedností pro aktivní využívání digitálních informačních technologií v procesu řízení aktivit marketingové komunikace se znalostí všech výhod, ale i nebezpečí, které tato forma komunikace s sebou přináší,
 • základní znalosti z oblasti tzv. knowledge managementu a inovačního podnikání,
 • dovednosti, které jsou nezbytné pro plánování a organizaci průzkumu trhu a sociálně-ekonomických podmínek, statistické zpracování, analýzu a vyhodnocení informací, interpretaci a využívání získaných poznatků vyplývajících z trhu, či sociálně-ekonomické reality v procesu rozhodování a řízení lidí,
 • dle vlastního zájmu a profilace si může student osvojit znalosti analytiky webu, resp. krizové komunikace organizace, stejně jako prostřednictvím dalších volitelných předmětů získat profesní praktické kompetence, či znalosti specifik komunikace neziskového sektoru, resp. prohloubit své znalosti jazyka reklamy a marketingových komunikací, kterým je angličtina.

Odborná profilace rovněž umožní absolventům uplatnění nejen v komerčních subjektech, ale i v orgánech neziskových organizací, občanských sdružení, ve státní správě a samosprávě na pracovních pozicích souvisejících s problematikou komunikace jak vnější, tak i vnitřní.
V předkládaném studijním programu je také kladen důraz na využívání nových technologií v marketingové komunikaci.

prozkoumej
i další studijní programy

Na Panevropské můžeš naskočit do programu, který ti nabídne to, co od něj očekáváš. S možností vzdělání ve více než 20 oblastech věříme, že se do tvého gusta trefíme. 

Poznej nás i ty!

Navštiv nás ve Dnech otevřených dveří na našich školách v Praze i Ostravě.

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student