Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Finanční řízení

Ekonom, nebo
specialista
auditu?

Někdy
jedna role
nestačí

Proč studovat
Finanční řízení na FVŠPP?

Největší přidaná hodnota programu

Nezastupitelná role finančního řízení v procesu podnikání v podobě správy prostředků, jejich zhodnocování i pojištění.

V souvislosti s výše uvedeným jsou koncipovány odpovídající předměty, umožňující každodenní řízení financí, ale také strategické rozhodování a volbu optimálních řešení.

Kvalitní finančník je pro firmu velmi důležitý (a také ceněný), stejně jako individuální živnostník je při respektování zásad finančního řízení „méně zranitelný“.

Vybraní studenti mají možnost studia na zahraničních VŠ v rámci vyhlašovaných programů.

Charakteristika

studijního

programu

Cílem studijního programu je připravit profesně vybavené odborníky v oblasti financí, kteří jsou schopni orientovat se ve vzájemných souvislostech v oblasti finančního řízení, finančních trhů, pojišťovnictví a bankovnictví.

Studijní program je koncipován v souladu s aktuálními potřebami podnikatelské sféry a trendy v oblasti finančního řízení podnikatelských subjektů a finančních institucí.

Studium je zaměřeno na rozvoj kompetencí pro taktické rozhodování a řízení zejména v oblastech:

 • finančního řízení ekonomických subjektů,
 • řízení finančních rizik,
 • řízení finančních institucí,
 • analýzy pojistného trhu,
 • ekonomické a finanční analýzy v souladu se zákonitostmi fungování firmy,
 • emise cenných papírů.

Ekonomický, zejména pak finanční základ je doplněn o manažerský pohled, nezbytnou problematiku kvantitativních metod, právní a společenskovědní disciplíny a další profilující předměty.

Program si klade za cíl vychovávat absolventy, kteří jsou schopni při výkonu své profese prokazovat nejen technickou, odbornou, zejména finanční zdatnost, ale také podnikavost a kreativitu. Při uskutečňování programu jsou ve značné míře využívány participativní metody výuky (případové studie, odborníci z praxe ve výuce apod.).

Profesní orientace studijního programu je podpořena řízenou praxí v závěru studia, řešením konkrétního zadání profesních partnerů (předmět Praktická případová studie) a celkovou konstrukcí studijního plánu a obsahem jednotlivých předmětů.

Čím se
lišíme od ostatních

vysokých škol
a příbuzných
programů?

PROČ ZROVNA FINANČNÍ ŘÍZENÍ NA FVŠPP?

Finanční řízení

Našimi hodnotami jsou vstřícnost, zkušenosti a individuální přístup pedagogů a všech pracovníků školy.

Naučíme tě vnímat důležitost finančního řízení ve firmách a institucích. Budeš mít přehled v prakticky zaměřených oblastech, jakými jsou např. Náklady a kalkulace, Řízení rizik, Finanční analýza a plánování podniku….

Seznámíš se s informačními technologiemi v oblasti finančního řízení.

Profesně zaměřený způsob výuky orientovaný na praxi a garantovaný skutečnými praktiky.

Profil

absolventa

CHARAKTERISTICKÉ PROFESE

 • podnikatel a manažer v segmentu MSP,
 • střední a vyšší manažer v oblasti finančního řízení, manažerského a finančního účetnictví,
 • bankovní a hypoteční poradce,
 • finanční specialista, risk manager, finanční ředitel,
 • specialista správy finančních aktiv (ve firmách i veřejném sektoru),
 • střední, nebo vyšší manažer nebo pracovník ekonomického zaměření ve veřejném sektoru

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium):
Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha, Ostrava)
Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

STUDIJNÍ PLÁN:

Finanční řízení

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium):
Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha, Ostrava)
Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

STUDIJNÍ PLÁN:

Finanční řízení

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA
OSTRAVA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Přijímací řízení probíhá na základě rozhovoru, ale nemusíte mít obavy, zkoušet vás nebudeme.

Nabízíme širokou škálu studijních programů, takže se společně podíváme na váš výběr studijního zaměření, seznámíme vás s požadavky studia i s nezbytnými administrativními úkony, které jsou důležité pro úspěšné zapsání do studia. Rádi vám odpovíme na vaše dotazy a poskytneme vám informační materiály.

Upřednostňujeme osobní setkání. Termín si můžete vybrat dle vašich časových preferencí prostřednictvím registračního formuláře. Případně je možné i on-line spojení.

V případě osobní návštěvy a kompletace přihlášky nebo rezervace místa u nás za vás uhradíme poplatek za přijímací řízení ve výši 500,-.

Pro přijetí ke studiu je rovněž nezbytné předložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení osobně na Studijním oddělení nebo Klientském centru.

Nebo zasláním úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studjiní oddělení Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny.

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA
OSTRAVA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Bez přijímacích zkoušek.

Předložením úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení osobně na Studijním oddělení.
Nebo zasláním úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studijní oddělení Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny.

Profil

absolventa

OBECNÉ ZPŮSOBILOSTI

Z hlediska obecné způsobilosti absolvent profesně zaměřeného studijního programu Finanční řízení bude schopen:

 • samostatně a kvalifikovaně činit taktická rozhodnutí týkající se finanční oblasti ve vazbě na základní procesy ekonomických subjektů,
 • vyjadřovat své myšlenky a názory jasně, srozumitelně a přesvědčivě,
 • identifikovat, třídit a využívat ekonomická data v souvislostech fungování ekonomických subjektů,
 • provádět kvalitativní a kvantitativní analýzy ekonomických dat s využitím matematických a statistických metod v praxi a vyhodnocovat jejich závěry,
 • jednat s ohledem na dodržování legislativních požadavků i s ohledem na etické principy v podnikání a společnosti,
 • rutinně využívat informační technologie a softwarové nástroje pro organizační, řídící a analytické činnosti,
 • vyhledávat a využívat příležitosti k vlastnímu rozvoji.

ODBORNÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

Z hlediska odborných znalostí a dovedností absolvent profesně zaměřeného studijního programu Finanční řízení bude schopen:

 • popsat mikroekonomické a makroekonomické pojmy a vysvětlit jejich vzájemné vztahy a souvislosti,
 • plně se orientovat v oblasti finančního řízení podnikatelského subjektu a řídit malou a střední firmu ve finanční oblasti,
 • popsat legislativní rámec fungování podnikatelských subjektů, včetně jejich vazby na právní úpravu účetnictví, jednotlivých daní a controllingu,
 • operativně a taktický řídit majetkovou a kapitálovou strukturu podniku, řídit pracovní kapitál, získávat a kvalifikovaně investovat volné finanční prostředky v podnikání,
 • využívat znalosti a praktické dovednosti z oblasti účetnictví v národním i mezinárodním kontextu,
 • pochopit význam a provázanost účetních, daňových a kontrolních činností na jednotlivé procesy v organizaci,
 • aktivně využívat nástroje ekonomické a finanční analýzy v souladu se zákonitostmi fungování firmy a procesy v nich probíhajícími,
 • pochopit význam controllingu, auditu a všeobecně kontroly účetnictví, jeho výstupů a fungování finančních procesů, tj. auditu,
 • prakticky řešit problematiku podnikových daní, jejich vazbu na účetnictví podnikatelského subjektu a aplikovat tyto znalosti u finančního řízení podniku,
 • zpracovat projekt a řídit projektový tým,
 • využívat manažerské metody a techniky pro řízení podnikových činností a procesů, kooperaci, zvládání zátěže a stresu a řešení konfliktů,
 • využívat cyklus řízené kreativity a vybrané metody kreativity při řešení problémů,
 • využívat nástroje pro řízení, rozvoj a vedení lidských zdrojů,
 • vysvětlit konkrétní aspekty jednotlivých personálních činností a zásady personální práce,
 • rutinně využívat informační technologie a softwarové nástroje pro účetní činnosti a finanční řízení podnikatelského subjektu, včetně jeho daňových povinností.

prozkoumej
i další studijní programy

Na Panevropské můžeš naskočit do programu, který ti nabídne to, co od něj očekáváš. S možností vzdělání ve více než 20 oblastech věříme, že se do tvého gusta trefíme. 

Poznej nás i ty!

Navštiv nás ve Dnech otevřených dveří na našich školách v Praze i Ostravě.

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student