Ekonomika a řízení služeb - digitální ekonomika

Analytik digitálního
obchodu, nebo
Digital media
executive?

Moderní
technologie
všem!

Profilové předměty
Digitální ekonomika

Využití nových technologií

Digitální technologie se dotýkají všech součástí našeho života – využívej jich ve svůj prospěch. Ukážeme ti, jak na to.

Management podniku

Osvoj si manažerské dovednosti, nauč se týmové spolupráci a zvládni nuance řízení firmy.

E-business

Získej náskok před konkurencí. Online obchodování je budoucností firemního podnikání.

Prezentace

Nauč se lépe formulovat své myšlenky, vystupovat před lidmi a používat vhodné argumenty.

Charakteristika studijního programu

Jsi bakalář a chceš se dále věnovat oblasti Digitální ekonomiky? Rozšiř své obzory a vědomosti v navazujícím magisterském studiu. Studuj program, který je IN!

Čím se
lišíme od ostatních

vysokých škol
a příbuzných
programů?

PROČ ZROVNA DIGITÁLNÍ EKONOMIKA NA FVŠO?

Digitální ekonomika (Ing.)

jedinečný program

Jedinečný studijní program mezi VŠ. Tento studijní program jako první v České republice komplexně seznamuje studenty s předměty, které aktuálně vyžadují pozice na úřadech a v privátním sektoru.

Tyto pozice jsou vyhledávané a s touto komplexní aprobací budou absolventi ve veřejné správě jedineční, neboť na jiných vysokých školách se zatím v této komplexní a systémové podobě nevyučují.

Zaměření na budoucí svět

Digitalizace je trend a budoucnost. (Industrie 4.0, nové distribuční modely založené na on-line platformách (e-shopy, sdílená ekonomika), intenzivní vývoj autonomních řídicích systémů).

Tyto světové trendy v oblasti digitalizace se již realizují ve výrobních podnicích (některé závody v zahraničním vlastnictví /např. Siemens/), car- nebo bike sharing, postupné aplikace v rámci tzv. smart-cities).

P r a x e = propojeno!

Propojení s praxí a případovými studiemi řešenými na naší škole. Například studie z oblasti sdílené ekonomiky (UBER, AIRBNB) a projekty aplikovaného výzkumu realizované v rámci výuky.

Profil absolventa

CHARAKTERISTICKÉ PROFESE

Zaměření na sektor služeb, speciálně v oblasti digitálních kompetencí ve státním, veřejném a privátním sektoru. Pro absolventa se po absolvování programu otevírají tyto možnosti dalšího kariérního postupu, zejména:

 • řízení e-governmentu (CzechPoint, základní registry, RPP, portálová agenda) – pozice referenta oblasti eGovernmentu,
 • personální práce (personalistika, včetně vedoucích pozic) – pozice personalista,
 • ekonomika – pozice ekonom se znalostí digitální ekonomiky,
 • oblasti řízení s využitím ICT – pozice koordinátora digitálních agend,
 • projektové řízení – projektový manažer digitalizačních projektů,
 • manažer pro digitalizaci s uplatněním prakticky ve všech průmyslových oborech,
 • manažer pro digitalizaci s uplatněním v podnikatelských firmách zaměřených na ICT a digitalizaci,
 • samostatná podnikatelská činnost, jako konzultant pro zavádění digitalizace v různých organizacích a institucích.

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

2 roky (4 semestry)

Začátek studia od letního semestru (prezenční studium): Únor 2024

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha)
Kombinovaná – (Praha)

STUDIJNÍ PLÁN:

Ekonomika a řízení služeb - Digitální ekonomika

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

2 roky (4 semestry)

Začátek studia od letního semestru (prezenční studium): Únor 2024

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha)
Kombinovaná – (Praha)

STUDIJNÍ PLÁN:

Ekonomika a řízení služeb - Digitální ekonomika

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Předložení úředně ověřené kopie Diplomu (absolventi FVŠO a FVŠPP předkládají diplom, který nemusí být úředně ověřen) a úředně ověřené kopie Dodatku k diplomu (Diploma Supplement – absolventi FVŠO a FVŠPP předkládají dodatek, který nemusí být úředně ověřen). Doklady o předchozím vzdělání, prosím.

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k ověření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti.

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Předpoklady pro přijetí

• Doložení úředně ověřené kopie dokladu prokazujícího udělení akademického titulu „bakalář“ nebo akademického titulu „inženýr“ popř. „magistr“.

• Cizinci odevzdají úředně ověřenou kopii dokladu o nostrifikaci dosaženého vzdělání (netýká se občanů Slovenské republiky). Občané České a Slovenské republiky – absolventi škol v zahraničí prokazují jeho dosažení v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. dokladem o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (úředně ověřenou kopií dokladu o nostrifikaci dosaženého vysokoškolského vzdělání nebo potvrzením o tom, že o tento doklad požádali).

(Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny)

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Předložení úředně ověřené kopie Diplomu (absolventi VŠPP a VŠO předkládají diplom, který nemusí být úředně ověřen) a úředně ověřené kopie Dodatku k diplomu (Diploma Supplement – absolventi VŠPP a VŠO předkládají dodatek, který nemusí být úředně ověřen). Doklady o předchozím vzdělání, prosím.

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k ověření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti.

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Předpoklady pro přijetí

• Doložení úředně ověřené kopie dokladu prokazujícího udělení akademického titulu „bakalář“ nebo akademického titulu „inženýr“ popř. „magistr“.

• Cizinci odevzdají úředně ověřenou kopii dokladu o nostrifikaci dosaženého vzdělání (netýká se občanů Slovenské republiky). Občané České a Slovenské republiky – absolventi škol v zahraničí prokazují jeho dosažení v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. dokladem o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (úředně ověřenou kopií dokladu o nostrifikaci dosaženého vysokoškolského vzdělání nebo potvrzením o tom, že o tento doklad požádali).

(Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny)

Uplatnění absolventa

Absolvent profesně zaměřeného bakalářského studia Digitální ekonomika a společnost v prezenční a kombinované formě studia je připraven na výkon středních manažerských funkcí v sektoru v širokém spektru organizací podnikatelských, neziskových i v institucích státní a veřejné správy, v České republice, Evropské unii i třetích zemích a je schopen přizpůsobit se změnám na trhu a ovlivňovat výsledky, za které je odpovědný.

Podnikatelský sektor:

 • manažer pro digitalizaci s uplatněním prakticky ve všech průmyslových oborech,
 • manažer pro digitalizaci s uplatněním v podnikatelských firmách zaměřených na ICT a digitalizaci,
 • samostatná podnikatelská činnost, jako konzultant pro zavádění digitalizace v různých organizacích a institucích.

Ve státní a veřejné správě

Absolvent profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Digitální ekonomika a společnost v prezenční formě studia je připraven na pozice státního zaměstnance a představeného dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o státní službě“) a v souladu s nařízením vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby v těchto oborech služby:

 • koordinace digitalizačních agend,
 • ekonomika, účetnictví, finance,
 • audit digitální zralosti společností,
 • zaměstnanost,
 • pracovněprávní vztahy,
 • krizové řízení,
 • systém veřejné a regionální správy.

prozkoumej
i další studijní programy

Na Panevropské můžeš naskočit do programu, který ti nabídne to, co od něj očekáváš. S možností vzdělání ve více než 20 oblastech věříme, že se do tvého gusta trefíme. 

Poznej nás i ty!

Navštiv nás ve Dnech otevřených dveří na našich školách v Praze i Ostravě.