Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Obchodní a marketingový management

Máš talent na dělání si přátel? Nebo dokážeš vycítit, kdo co potřebuje? Obchod, marketing, management jako 3 pilíře k úspěchu. 

Navázat vztah s firemním zákazníkem, nebo „koncákem“ – v obou dvou případech se jedná o budování důvěry. Jak na to, aby to mělo smysl? Co vše se dozvíš? Čti dále.

Naučíme tě rozumět obchodu, marketingu i managementu. Budeš se orientovat na trhu, dokážeš jej analyzovat, najít díru a využít a získáš znalosti a dovednosti, díky kterým se uplatníš od Sales pozic, přes nákup, marketing, až po management obchodní korporace. Ale hlavně, naučíme tě, jak funguje tajemný svět B2B a jak v něm správně chodit. 

Stvoř si svou vlastní cestu životem! My tě naučíme, jak uspět.

prezenčně,
i kombinovaně

ŽÍT, pracovat,
i studovat?
To zvládneš

Specialista
prodeje, nebo
zákaznické
podpory

Vztahy
vztahy
vztahy!

To, čím se liší sektor B2C (se zaměřením na zákazníka) a B2B (na obchodní partnery), jsou vztahy.

Ať už je člověk na pozici obchodního manažera, specialisty, nebo marketingového manažera – komunikace se zákazníky, vyjednávací taktiky a marketing zde budou hrát prim.

Proč studovat
Obchodní a marketingový management na FVŠPP?

Největší přidaná hodnota programu

Praxe vládne!

Profesně zaměřené studium spojené s praxí a vycházející z potřeb praxe.

Nejlepší zkušenost jak se co naučit je si to vyzkoušet

V rámci výuky si ve vybraných předmětech vyzkoušíte práci na reálných zadáních vycházejících z potřeb a požadavků podniků a organizací.

3 různé specializace v rámci studia

Odbornost v průběhu studia si prohloubíte výběrem jedné ze tří jedinečných a trhem práce požadovaných specializací: “Obchodní manažer”, “Marketingový manažer pro B2B trhy” a “Marketingový manažer pro služby”.

Skvělá kombinace odborných a akademických vyučujících

Seznámíte se s týmem zkušených akademiků i s prakticky zaměřenými odborníky.

Získej zkušenosti ze zahraničí

Prostřednictvím programu Erasmus+ si můžete své studium zpestřit pobyty na zahraničních partnerských univerzitách a/nebo ve významných podnicích a obohatit se tak o potřebné zahraniční zkušenosti.

Charakteristika

studijního

programu

JSME PROFESNĚ ORIENTOVANÍ

Cílem profesně zaměřeného studijního programu je vychovávat odborně zdatné, prakticky vybavené odborníky, připravené k působení v pozicích obchodních a marketingových manažerů zejména středního a nižšího managementu a odborných specialistů na relevantních úsecích podniků, schopných zvládat taktické úkoly minimálně v oblastech:

 • obchodního středního a nižšího managementu velkých podniků a vyššího a středního managementu ve středních a malých podnicích,
 • marketingového středního a nižšího managementu velkých podniků a vyššího a středního managementu ve středních a malých podnicích působících v B2B sektoru a/nebo v sektoru služeb,
 • výkonných obchodních profesích na vstupu (nákup) a výstupu (prodej) firem.

ABSOLVENT S DOVEDNOSTMI

Program si klade za cíl vychovávat absolventy, kteří jsou schopni při výkonu své profese prokazovat podnikavost, kreativitu, analytické myšlení se schopností přijímat koncepční závěry v obchodních a marketingových aktivitách a posilovat obchodní výkonnost zejména středních a malých podniků.

Čím se
lišíme od ostatních

vysokých škol
a příbuzných
programů?

PROČ ZROVNA PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT NA FVŠPP?

Obchodní a marketingový management (Bc.)

Pokud vidíš své uplatnění spíše v obchodu a marketingu než v jiných studijních programech, zde se najdeš!

Důraz na to "Prodat"

Naučíme tě MARKETINGOVĚ a OBCHODNĚ uvažovat v prakticky zaměřených předmětech jako např. Marketing management, Marketingové komunikace, Obchod a obchodní dovednosti atd.

Naučíme tě přemýšlet jinak

Protože: “…Podnik má dvě – a pouze dvě základní funkce: marketing a inovace. Marketing a inovace přinášejí výsledky, všechno ostatní jsou náklady. Marketing je rozlišovací a jedinečná funkce podnikání.“ (Peter F. Drucker), stanete se nepostradatelnými odborníky marketingových a/nebo obchodních útvarů podniků.

Máme zázemí

Pro práci na projektech můžete využít Studentskou komunikační agenturu s multimediálním pracovištěm.

Nejsi pro nás číslo

Našimi hodnotami jsou vstřícnost, zkušenosti a individuální přístup pedagogů a všech pracovníků školy.

Profil

absolventa

CHARAKTERISTICKÉ PROFESE

Specializace „Obchodní manažer“:

 • řízení obchodního útvaru na vstupní straně firmy – nákupu,
 • řízení obchodního útvaru na výstupní straně firmy – prodeje,
 • řízení procesů spojených s intenzifikací a integrací výkonnosti obchodních útvarů,
 • využívat znalostí a dovedností spojených s výkonem profese obchodního zástupce firmy,
 • aplikovat a implementovat získané poznatky v rámci mezinárodních obchodních vztahů,
 • zvládat obchodní legislativu a základní kulturní specifika spojená s obchodováním jak v rámci, tak i mimo EU.

Specializace „Marketingový manažer pro B2B trhy“:

 • znalost a uplatňování specifik B2B trhů,
 • základní orientace obchodní činnosti uvnitř technologických řetězců,
 • získávání informací a výzkum chování klientů na B2B trzích,
 • uplatnění specifik B2B trhů v rámci využívání nástrojů marketingové komunikace,
 • aplikace moderních nástrojů digitální komunikace v rámci B2B trhů.

Specializace „Marketingový manažer pro služby“:

 • znalost a uplatňování specifik trhů v sektoru služeb,
 • znalost a zvládání moderních forem obchodování a poskytování služeb,
 • orientace v dílčích oblastech sektoru služeb,
 • získávání informací a výzkum chování klientů na trzích služeb,
 • využití specifik služeb při aplikaci nástrojů marketingových komunikací,
 • aplikace moderních nástrojů digitální komunikace v rámci trhů služeb.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium):
Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha, Ostrava)
Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

STUDIJNÍ PLÁN:

Obchodní a marketingový management​

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium):
Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha, Ostrava)
Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

STUDIJNÍ PLÁN:

Obchodní a marketingový management

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA
OSTRAVA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Přijímací řízení probíhá na základě rozhovoru, ale nemusíte mít obavy, zkoušet vás nebudeme.

Nabízíme širokou škálu studijních programů, takže se společně podíváme na váš výběr studijního zaměření, seznámíme vás s požadavky studia i s nezbytnými administrativními úkony, které jsou důležité pro úspěšné zapsání do studia. Rádi vám odpovíme na vaše dotazy a poskytneme vám informační materiály.

Upřednostňujeme osobní setkání. Termín si můžete vybrat dle vašich časových preferencí prostřednictvím registračního formuláře. Případně je možné i on-line spojení.

V případě osobní návštěvy a kompletace přihlášky nebo rezervace místa u nás za vás uhradíme poplatek za přijímací řízení ve výši 500,-.

Pro přijetí ke studiu je rovněž nezbytné předložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení osobně na Studijním oddělení nebo Klientském centru.

Nebo zasláním úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studjiní oddělení Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny.

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA
OSTRAVA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Bez přijímacích zkoušek.

Předložením úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení osobně na Studijním oddělení.
Nebo zasláním úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studijní oddělení Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny.

Profil

absolventa

OBECNÉ ZPŮSOBILOSTI

Z hlediska obecné způsobilosti absolvent profesně zaměřeného studijního programu „Obchodní a marketingový management“ bude schopen:

 • samostatně a kvalifikovaně činit taktická rozhodnutí týkající se základních obchodních a marketingových procesů podniku,
 • samostatně a kvalifikovaně činit taktická rozhodnutí týkající se zastupování firmy na reálném trhu v rozsahu delegovaných kompetencí,
 • vyjadřovat své myšlenky a názory jasně, srozumitelně a přesvědčivě,
 • identifikovat a rozvíjet potenciál členů týmu,
 • jednat v souladu s legislativními požadavky i s ohledem na etické principy a kulturní specifika,
 • vyhledávat a využívat příležitosti k vlastnímu rozvoji.

ODBORNÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

Z hlediska odborných znalostí a dovedností absolvent profesně zaměřeného studijního programu „Obchodní a marketingový management“ bude schopen:

 • popsat a aplikovat mikroekonomické a makroekonomické pojmy a vysvětlit jejich vzájemné vztahy a souvislosti,
 • zpracovat projekt a řídit projektový tým,
 • využívat manažerské metody a techniky při řízení obchodních a marketingových činností a procesů,
 • zvládat organizaci a řízení obchodních kooperací,
 • zvládat zátěže a stresy a řešit konflikty,
 • orientovat se v oblasti finančního řízení podniku, aplikovat základní metody finanční analýzy,
 • orientovat se v daňové a účetní problematice a aplikovat tyto znalosti při řízení podniku,
 • využívat nástroje pro řízení, rozvoj a vedení lidských zdrojů,
 • orientovat se v legislativním rámci fungování podnikatelských subjektů, včetně právní úpravy jednotlivých daní,
 • charakterizovat a využívat moderní nástroje marketingové komunikace a měřit jejich účinnost,
 • analyzovat trh s využitím metod a technik marketingového výzkumu,
 • komunikovat se zákazníky, dodavateli a dalšími zainteresovanými osobami v obchodních a dodavatelských vztazích,
 • organizovat a vést obchodní jednání s cílem naplnění obchodních cílů firmy,
 • využívat znalosti a dovednosti z oblasti obchodní strategie a taktiky při vyjednávání smluvních podmínek,
 • aktivně využívat informační technologie a softwarové nástroje pro analytické, organizační a řídící činnosti související s obchodní činností firmy,
 • provádět kvalitativní a kvantitativní analýzu ekonomických dat s využitím matematických a statistických metod v praxi,
 • identifikovat, třídit a interpretovat data a získané poznatky z trhu a vnějšího marketingového prostředí firmy.

prozkoumej
i další studijní programy

Na Panevropské můžeš naskočit do programu, který ti nabídne to, co od něj očekáváš. S možností vzdělání ve více než 20 oblastech věříme, že se do tvého gusta trefíme. 

Poznej nás i ty!

Navštiv nás ve Dnech otevřených dveří na našich školách v Praze i Ostravě.

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student