Právo v aplikační praxi - Specializace Právo ve veřejné správě:

Pozemkové právo

Studijní
program

Právo v aplikační praxi
- Specializace: Právo ve veřejné správě (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

ZAJÍMÁ TĚ, JAK FUNGUJE POZEMKOVÉ PRÁVO?

Jaké jsou zákony a regulace týkající se vlastnictví a užívání pozemků? Chceš se orientovat v pozemkovému právu, včetně práv a povinností spojených s vlastnictvím a užíváním pozemků?

Získej komplexní vzdělání. Znalosti právních principů veřejné správy, pochopení legislativních procesů, znalosti v oblasti správního práva– staň se odborníkem na právo.

Vystuduj Právo v aplikační praxi.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe, advokáti a soudci.

Co je to Pozemkové právo?

Pozemkové právo je právní obor, který se zabývá regulací vztahů souvisejících s pozemky. To zahrnuje práva a povinnosti spojené s vlastnictvím, užíváním, správou, a převodem pozemků.

Zabývá se také otázkami, jako jsou územní plánování, katastr nemovitostí, vyvlastňování, ochrana zemědělské půdy a právní aspekty související s využitím pozemků pro různé účely, jako je stavebnictví, zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství.

Proč se zajímat o studium Pozemkového práva?

Studium pozemkového práva je klíčové pro každého, kdo chce pracovat v oblastech souvisejících s nemovitostmi, urbanistickým plánováním, životním prostředím, zemědělstvím nebo státní správou.

Znalost pozemkového práva je základním předpokladem pro efektivní správu a využití půdy, což je základní zdroj pro mnoho ekonomických a sociálních aktivit. Tato znalost pomáhá pochopit složité právní vztahy spojené s pozemky a je nezbytná pro řešení různých právních a administrativních otázek.

Co mě naučí v rámci Pozemkového práva vysoká škola?

V rámci pozemkového práva na vysoké škole se studenti naučí historický vývoj pozemkového práva, základní právní principy a systémy, vlastnická práva a práva související s užíváním pozemků, katastr nemovitostí, územní plánování, pozemkové úpravy, ochranu půdního fondu, a mnoho dalších témat.

Vzdělání poskytne studentům hluboké právní znalosti a dovednosti potřebné pro práci v tomto oboru.

Kde znalosti o Pozemkovém právu využiji?

Znalosti o pozemkovém právu lze využít v širokém spektru profesí a odvětví. Právníci se specializací na pozemkové právo mohou pracovat v advokátních kancelářích, u realitních společností, v stavebnictví, ve státní správě nebo v neziskovém sektoru.

Tyto znalosti jsou také důležité pro urbanisty, architekty, geodety, developery, ekology a pro pracovníky v oblasti životního prostředí. Vědomosti z pozemkového práva jsou také důležité pro podnikatele a investory v oblasti nemovitostí a pro všechny, kteří se zabývají správou, prodejem, nákupem nebo vývojem nemovitostí.

 

Chceš studovat
Právo ve veřejné správě?

Ponoř se do světa municipalit. Odstartuj kariéru ve veřejném sektoru zde – vyplň si přihlášku.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Finančního hospodaření samosprávných celků, jaká témata můžeš očekávat?

Pozemkové právo

Pozemkové právo studium – Obsah:
Cílem předmětu „Finanční hospodaření samosprávných celků“ je poskytnout studentům základní teoretické znalosti o územních financích a následně tyto teoretické poznatky aplikovat na praktické aspekty hospodaření územní samosprávy v České republice. Studenti se seznámí s principy a strukturou rozpočtů na jednotlivých úrovních územní samosprávy, aby mohli lépe porozumět a efektivněji řídit finanční záležitosti ve veřejném sektoru.

Studenti se seznámí s obecnými otázkami týkajícími se pozemkového práva, včetně historického vývoje, principů a systému tohoto právního oboru. Získají porozumění pramenům práva týkajícího se pozemků a jeho významu pro regulaci vlastnických vztahů.

Studenti se seznámí s koncepcí účelové kategorizace půdy, což zahrnuje proces klasifikace půdy na základě jejího využití a účelu. Studenti získají povědomí o různých druzích půdy a budou rozumět důsledkům změn v kategorizaci půdy pro vlastníky pozemků.

Studenti se seznámí s právními pojmy jako vlastnictví, držba, vydržení a užívací vztahy v kontextu pozemkového práva. Získají povědomí o subjektech a objektech těchto právních vztahů a budou rozumět podmínkám a postupům převodu majetku od státu, obcí a krajů.

Studenti se seznámí s vlastnickými právy k pozemkům, porozumí sousedským právům a právnímu režimu stavby na cizím pozemku a získají povědomí o tom, jak jsou tato práva upravena v občanském zákoníku a jak se evidují v katastru nemovitostí.

Studenti získají vědomosti o vyvlastňování pozemků, jeho účelu, podmínek a průběhu vyvlastňovacího řízení. Naučí se rozlišovat různé druhy rozhodnutí spojených s vyvlastňováním.

Studenti získají povědomí o cílech a úkolech územního plánování, o subjektech a nástrojích používaných v územním plánování a rozhodování v této oblasti. Studenti získají porozumění, jakým způsobem jsou prováděny územní rozhodnutí a řízení.

Studenti se seznámí s pozemkovými úpravami, včetně definice pojmu, cílů, předmětu a obvodu pozemkových úprav. Studenti se také dozví, jaké jsou různé formy pozemkových úprav a jaký je proces rozhodování a druhy rozhodnutí spojené s nimi.

Studenti získají znalosti o vývoji evidence nemovitostí v rámci katastru nemovitostí. Naučí se, jaké údaje jsou zahrnuty v katastrálních operátech a jak jsou prováděny různé druhy zápisů.

Studenti získají hlubší povědomí o zemědělském půdním fondu, včetně jeho definice, ochrany a základních principů a opatření pro jeho zachování a udržení. Naučí se rozumět důležitosti tohoto fondu pro zemědělský sektor a životní prostředí.

Studenti se seznámí se zemědělským půdním fondem, jeho ochraně a základních principů a opatřeních pro jeho zachování a udržení. Naučí se rozlišovat specifické prostředky a strategie pro ochranu tohoto fondu, který hraje klíčovou roli v zemědělském hospodářství a udržitelném využívání půdy.

Studenti se dozvědí o právním režimu církevních restitucí, který se řídí konkrétním zákonem č. 428/2012 Sb. Seznámí se s procesem navracení majetku církvím a s právními aspekty tohoto procesu v kontextu pozemkového práva a majetkových vztahů.

Studenti získají povědomí o právním režimu pozemků, které mají význam pro lesnictví a ochranu přírody. Naučí se rozlišovat zvláštnosti vlastnického práva a užívání těchto pozemků a budou rozumět zásadám a postupům pro jejich ochranu v rámci environmentální legislativy.

Studenti získají povědomí o právním režimu pozemků, které jsou využívány pro potřeby vodního hospodářství a pro těžební činnosti v rámci hornictví. Seznámí se s právními aspekty spojenými s těmito specifickými druhy pozemků a jejich ochranou.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

Vyber si specializaci
Právo ve veřejné
správě

Studuj program Právo v aplikační praxi a zvol si specializaci Právo ve veřejné správě.

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!