Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Právo v aplikační praxi - Specializace Právo ve veřejné správě:

Pozemkové právo

Studijní
program

Právo v aplikační praxi
- Specializace: Právo ve veřejné správě (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

ZAJÍMÁ TĚ, JAK FUNGUJE POZEMKOVÉ PRÁVO?

Jaké jsou zákony a regulace týkající se vlastnictví a užívání pozemků? Chceš se orientovat v pozemkovému právu, včetně práv a povinností spojených s vlastnictvím a užíváním pozemků?

Získej komplexní vzdělání. Znalosti právních principů veřejné správy, pochopení legislativních procesů, znalosti v oblasti správního práva– staň se odborníkem na právo.

Vystuduj Právo v aplikační praxi.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe, advokáti a soudci.

Co je to Pozemkové právo?

Pozemkové právo je právní obor, který se zabývá regulací vztahů souvisejících s pozemky. To zahrnuje práva a povinnosti spojené s vlastnictvím, užíváním, správou, a převodem pozemků.

Zabývá se také otázkami, jako jsou územní plánování, katastr nemovitostí, vyvlastňování, ochrana zemědělské půdy a právní aspekty související s využitím pozemků pro různé účely, jako je stavebnictví, zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství.

Proč se zajímat o studium Pozemkového práva?

Studium pozemkového práva je klíčové pro každého, kdo chce pracovat v oblastech souvisejících s nemovitostmi, urbanistickým plánováním, životním prostředím, zemědělstvím nebo státní správou.

Znalost pozemkového práva je základním předpokladem pro efektivní správu a využití půdy, což je základní zdroj pro mnoho ekonomických a sociálních aktivit. Tato znalost pomáhá pochopit složité právní vztahy spojené s pozemky a je nezbytná pro řešení různých právních a administrativních otázek.

Co mě naučí v rámci Pozemkového práva vysoká škola?

V rámci pozemkového práva na vysoké škole se studenti naučí historický vývoj pozemkového práva, základní právní principy a systémy, vlastnická práva a práva související s užíváním pozemků, katastr nemovitostí, územní plánování, pozemkové úpravy, ochranu půdního fondu, a mnoho dalších témat.

Vzdělání poskytne studentům hluboké právní znalosti a dovednosti potřebné pro práci v tomto oboru.

Kde znalosti o Pozemkovém právu využiji?

Znalosti o pozemkovém právu lze využít v širokém spektru profesí a odvětví. Právníci se specializací na pozemkové právo mohou pracovat v advokátních kancelářích, u realitních společností, v stavebnictví, ve státní správě nebo v neziskovém sektoru.

Tyto znalosti jsou také důležité pro urbanisty, architekty, geodety, developery, ekology a pro pracovníky v oblasti životního prostředí. Vědomosti z pozemkového práva jsou také důležité pro podnikatele a investory v oblasti nemovitostí a pro všechny, kteří se zabývají správou, prodejem, nákupem nebo vývojem nemovitostí.

 

Chceš studovat
Právo ve veřejné správě?

Ponoř se do světa municipalit. Odstartuj kariéru ve veřejném sektoru zde – vyplň si přihlášku.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Finančního hospodaření samosprávných celků, jaká témata můžeš očekávat?

Pozemkové právo

Pozemkové právo studium – Obsah:
Cílem předmětu „Finanční hospodaření samosprávných celků“ je poskytnout studentům základní teoretické znalosti o územních financích a následně tyto teoretické poznatky aplikovat na praktické aspekty hospodaření územní samosprávy v České republice. Studenti se seznámí s principy a strukturou rozpočtů na jednotlivých úrovních územní samosprávy, aby mohli lépe porozumět a efektivněji řídit finanční záležitosti ve veřejném sektoru.

Studenti se seznámí s obecnými otázkami týkajícími se pozemkového práva, včetně historického vývoje, principů a systému tohoto právního oboru. Získají porozumění pramenům práva týkajícího se pozemků a jeho významu pro regulaci vlastnických vztahů.

Studenti se seznámí s koncepcí účelové kategorizace půdy, což zahrnuje proces klasifikace půdy na základě jejího využití a účelu. Studenti získají povědomí o různých druzích půdy a budou rozumět důsledkům změn v kategorizaci půdy pro vlastníky pozemků.

Studenti se seznámí s právními pojmy jako vlastnictví, držba, vydržení a užívací vztahy v kontextu pozemkového práva. Získají povědomí o subjektech a objektech těchto právních vztahů a budou rozumět podmínkám a postupům převodu majetku od státu, obcí a krajů.

Studenti se seznámí s vlastnickými právy k pozemkům, porozumí sousedským právům a právnímu režimu stavby na cizím pozemku a získají povědomí o tom, jak jsou tato práva upravena v občanském zákoníku a jak se evidují v katastru nemovitostí.

Studenti získají vědomosti o vyvlastňování pozemků, jeho účelu, podmínek a průběhu vyvlastňovacího řízení. Naučí se rozlišovat různé druhy rozhodnutí spojených s vyvlastňováním.

Studenti získají povědomí o cílech a úkolech územního plánování, o subjektech a nástrojích používaných v územním plánování a rozhodování v této oblasti. Studenti získají porozumění, jakým způsobem jsou prováděny územní rozhodnutí a řízení.

Studenti se seznámí s pozemkovými úpravami, včetně definice pojmu, cílů, předmětu a obvodu pozemkových úprav. Studenti se také dozví, jaké jsou různé formy pozemkových úprav a jaký je proces rozhodování a druhy rozhodnutí spojené s nimi.

Studenti získají znalosti o vývoji evidence nemovitostí v rámci katastru nemovitostí. Naučí se, jaké údaje jsou zahrnuty v katastrálních operátech a jak jsou prováděny různé druhy zápisů.

Studenti získají hlubší povědomí o zemědělském půdním fondu, včetně jeho definice, ochrany a základních principů a opatření pro jeho zachování a udržení. Naučí se rozumět důležitosti tohoto fondu pro zemědělský sektor a životní prostředí.

Studenti se seznámí se zemědělským půdním fondem, jeho ochraně a základních principů a opatřeních pro jeho zachování a udržení. Naučí se rozlišovat specifické prostředky a strategie pro ochranu tohoto fondu, který hraje klíčovou roli v zemědělském hospodářství a udržitelném využívání půdy.

Studenti se dozvědí o právním režimu církevních restitucí, který se řídí konkrétním zákonem č. 428/2012 Sb. Seznámí se s procesem navracení majetku církvím a s právními aspekty tohoto procesu v kontextu pozemkového práva a majetkových vztahů.

Studenti získají povědomí o právním režimu pozemků, které mají význam pro lesnictví a ochranu přírody. Naučí se rozlišovat zvláštnosti vlastnického práva a užívání těchto pozemků a budou rozumět zásadám a postupům pro jejich ochranu v rámci environmentální legislativy.

Studenti získají povědomí o právním režimu pozemků, které jsou využívány pro potřeby vodního hospodářství a pro těžební činnosti v rámci hornictví. Seznámí se s právními aspekty spojenými s těmito specifickými druhy pozemků a jejich ochranou.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

Vyber si specializaci
Právo ve veřejné
správě

Studuj program Právo v aplikační praxi a zvol si specializaci Právo ve veřejné správě.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 15.5.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student