Právo v aplikační praxi - Specializace Právo ve veřejné správě:

Právní vztahy k nemovitostem

Studijní
program

Právo v aplikační praxi
- Specializace: Právo ve veřejné správě (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ POROZUMĚT PRÁVNÍM VZTAHŮM K NEMOVITOSTEM?

Jaké právní aspekty ovlivňují vztahy k nemovitostem? Získej tyto a další znalosti o právních aspektech vlastnictví, nakládání a transakcí s nemovitostmi.

Získej komplexní vzdělání. Znalosti právních principů veřejné správy, pochopení legislativních procesů, znalosti v oblasti správního práva– staň se odborníkem na právo.

Vystuduj Právo v aplikační praxi.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe, advokáti a soudci.

Co jsou to Právní vztahy k nemovitostem?

Právní vztahy k nemovitostem se týkají všech právních aspektů souvisejících s vlastnictvím, užíváním, správou a převodem nemovitostí. Zahrnují vlastnická práva, nájemní vztahy, práva stavby, zástavní práva a další právní konstrukty. 

Tato práva a povinnosti jsou regulována občanským zákoníkem a dalšími příslušnými zákony a nařízeními. V praxi se toto odvětví práva dotýká mnoha situací, od koupě domu po komplexní pozemkové úpravy.

Proč se zajímat o studium Právních vztahů k nemovitostem?

Studium právních vztahů k nemovitostem je klíčové pro pochopení, jak funguje vlastnictví a správa nemovitostí, což jsou zásadní aspekty moderní společnosti. 

Znalosti v této oblasti jsou nezbytné pro právníky, realitní makléře, urbanisty, stavební inženýry a mnoho dalších profesí. 

Co mě naučí v rámci Právních vztahy k nemovitostem vysoká škola?

V rámci studia právních vztahů k nemovitostem se na vysoké škole studenti seznámí s řadou témat, včetně základů vlastnických a jiných věcných práv, evidencí v katastru nemovitostí, procesů přechodu a převodu nemovitostí, nájemních a podnájemních vztahů, a také s přístupy k oceňování nemovitostí. 

Studenti se naučí aplikovat právní principy v praktických situacích, pochopí roli a funkci katastru nemovitostí a získají dovednosti v práci s relevantními právními dokumenty a procesy.

Kde znalosti o Právních vztazích k nemovitostem využiji?

Znalosti o právních vztazích k nemovitostem lze využít v mnoha oborech a profesích. Právníci specializující se na nemovitostní právo je využívají při poradenství a zastupování klientů v transakcích s nemovitostmi nebo v soudních sporech.

Realitní makléři a developeři je používají při koupi, prodeji a vývoji nemovitostí. Státní úředníci a pracovníci katastrálních úřadů je potřebují pro správu a regulaci nemovitostního trhu. Investoři a vlastníci nemovitostí je využívají k zajištění svých investic a ke správě svého majetku. Kromě toho jsou tyto znalosti užitečné i pro jednotlivce při nákupu nebo prodeji vlastního domova nebo

Chceš studovat
Právo ve veřejné správě?

Ponoř se do světa municipalit. Odstartuj kariéru ve veřejném sektoru zde – vyplň si přihlášku.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Právní vztahy k nemovitostem, jaká témata můžeš očekávat?

Právní vztahy k nemovitostem

Právní vztahy k nemovitostem studium – Obsah:
Cílem předmětu je poskytnout ucelený přehled o právní úpravě vztahů k nemovitostem v ČR a základní informace z oblasti správního, pozemkového a katastrálního práva týkající se nemovitostí.

Studenti se seznámí s právními instituty – vlastnická a jiná věcná práva k nemovitostem, jiná než věcná práva k nemovitostem a získají základní informace z oblasti katastru nemovitostí (jeho prvky, zápisy do KN, řízení a úkony před katastrálním úřadem, druhy nemovitostí, omezování vlastnických a jiných věcných a užívacích práv k nemovitostem, oceňování nemovitostí, nájem, podnájem nemovitostí.

Dále si studenti rozšíří znalosti o problematiku vyvlastňování nemovitostí, církevních restitucí. Základní metodou výuky je práce studentů se zákony, výklady k zákonům a judikáty opřená o teoretický výklad vyučujícího.

Studenti získají porozumění právním vztahům týkajícím se nemovitostí v České republice. Naučí se identifikovat hlavní prameny práva, které tuto oblast upravují, a budou mít povědomí o historickém vývoji těchto právních úprav.

Studenti se dozví katastru nemovitostí jako klíčovém registru pro evidenci nemovitostí. Získají znalost o pojmech, zásadách, orgánech a struktuře katastru nemovitostí, včetně právního rámce, který tuto evidenci upravuje.

Studenti získají detailní povědomí o tom, co konkrétně patří do evidence katastru nemovitostí, včetně pozemků, budov, jednotek a práv stavby.

Studenti se dozvědí o vlastnických právech a dalších věcných právech k nemovitostem, včetně způsobu jejich úpravy v Občanském zákoníku, základech evidence těchto práv v katastru nemovitostí a postupech při přechodu nebo převodu nemovitostí mezi fyzickými a právnickými osobami.

Studenti porozumí různým právním institutům, které se odvíjejí od vlastnických práv, a také se naučí rozlišovat užívací a požívací vztahy týkající se nemovitostí, a to jak ty, které jsou evidovány v katastru nemovitostí, tak i ty, které nejsou.

Studenti získají povědomí o nájmu, podnájmu a historických institucích týkajících se užívání nemovitostí, a také se naučí rozlišovat omezení dispozičních práv vlastníků.

Studenti porozumí procesu vkladu práv do katastru nemovitostí a postupům spojeným s tímto řízením.

Studenti získají vhled do různých druhů listin, které se používají při záznamu práv v katastru nemovitostí, a naučí se, jaké náležitosti tyto listiny musí mít. Také budou rozumět procesu přezkumu těchto listin katastrálním úřadem.

Studenti se seznámí s dalšími druhy listin používaných při evidenci nemovitostí a dále se budou věnovat procesu přezkumu těchto listin katastrálním úřadem.

Studenti se dozvědí, jak katastr nemovitostí interaguje s jinými oblastmi, jako je územní plánování, pozemkové úpravy, a jak hraje klíčovou roli například při procesu církevních restitucí.

Studenti získají znalosti, jak získat různé informace z katastru nemovitostí, včetně listů vlastnictví a map. Porozumí, jak mohou být tyto informace využity v jiných oblastech a základních registrech.

Studenti se detailně seznámí s právní úpravou bytového vlastnictví podle Zákona o vlastnictví bytů a Nového občanského zákoníku, a to včetně pojmů, procesu vzniku jednotek, změn vlastníků a dalších aspektů spojených s bytovým vlastnictvím.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

Vyber si specializaci
Právo ve veřejné
správě

Studuj program Právo v aplikační praxi a zvol si specializaci Právo ve veřejné správě.

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!