Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Právo v aplikační praxi - Specializace Právo ve veřejné správě:

Právní vztahy k nemovitostem

Studijní
program

Právo v aplikační praxi
- Specializace: Právo ve veřejné správě (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ POROZUMĚT PRÁVNÍM VZTAHŮM K NEMOVITOSTEM?

Jaké právní aspekty ovlivňují vztahy k nemovitostem? Získej tyto a další znalosti o právních aspektech vlastnictví, nakládání a transakcí s nemovitostmi.

Získej komplexní vzdělání. Znalosti právních principů veřejné správy, pochopení legislativních procesů, znalosti v oblasti správního práva– staň se odborníkem na právo.

Vystuduj Právo v aplikační praxi.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe, advokáti a soudci.

Co jsou to Právní vztahy k nemovitostem?

Právní vztahy k nemovitostem se týkají všech právních aspektů souvisejících s vlastnictvím, užíváním, správou a převodem nemovitostí. Zahrnují vlastnická práva, nájemní vztahy, práva stavby, zástavní práva a další právní konstrukty. 

Tato práva a povinnosti jsou regulována občanským zákoníkem a dalšími příslušnými zákony a nařízeními. V praxi se toto odvětví práva dotýká mnoha situací, od koupě domu po komplexní pozemkové úpravy.

Proč se zajímat o studium Právních vztahů k nemovitostem?

Studium právních vztahů k nemovitostem je klíčové pro pochopení, jak funguje vlastnictví a správa nemovitostí, což jsou zásadní aspekty moderní společnosti. 

Znalosti v této oblasti jsou nezbytné pro právníky, realitní makléře, urbanisty, stavební inženýry a mnoho dalších profesí. 

Co mě naučí v rámci Právních vztahy k nemovitostem vysoká škola?

V rámci studia právních vztahů k nemovitostem se na vysoké škole studenti seznámí s řadou témat, včetně základů vlastnických a jiných věcných práv, evidencí v katastru nemovitostí, procesů přechodu a převodu nemovitostí, nájemních a podnájemních vztahů, a také s přístupy k oceňování nemovitostí. 

Studenti se naučí aplikovat právní principy v praktických situacích, pochopí roli a funkci katastru nemovitostí a získají dovednosti v práci s relevantními právními dokumenty a procesy.

Kde znalosti o Právních vztazích k nemovitostem využiji?

Znalosti o právních vztazích k nemovitostem lze využít v mnoha oborech a profesích. Právníci specializující se na nemovitostní právo je využívají při poradenství a zastupování klientů v transakcích s nemovitostmi nebo v soudních sporech.

Realitní makléři a developeři je používají při koupi, prodeji a vývoji nemovitostí. Státní úředníci a pracovníci katastrálních úřadů je potřebují pro správu a regulaci nemovitostního trhu. Investoři a vlastníci nemovitostí je využívají k zajištění svých investic a ke správě svého majetku. Kromě toho jsou tyto znalosti užitečné i pro jednotlivce při nákupu nebo prodeji vlastního domova nebo

Chceš studovat
Právo ve veřejné správě?

Ponoř se do světa municipalit. Odstartuj kariéru ve veřejném sektoru zde – vyplň si přihlášku.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Právní vztahy k nemovitostem, jaká témata můžeš očekávat?

Právní vztahy k nemovitostem

Právní vztahy k nemovitostem studium – Obsah:
Cílem předmětu je poskytnout ucelený přehled o právní úpravě vztahů k nemovitostem v ČR a základní informace z oblasti správního, pozemkového a katastrálního práva týkající se nemovitostí.

Studenti se seznámí s právními instituty – vlastnická a jiná věcná práva k nemovitostem, jiná než věcná práva k nemovitostem a získají základní informace z oblasti katastru nemovitostí (jeho prvky, zápisy do KN, řízení a úkony před katastrálním úřadem, druhy nemovitostí, omezování vlastnických a jiných věcných a užívacích práv k nemovitostem, oceňování nemovitostí, nájem, podnájem nemovitostí.

Dále si studenti rozšíří znalosti o problematiku vyvlastňování nemovitostí, církevních restitucí. Základní metodou výuky je práce studentů se zákony, výklady k zákonům a judikáty opřená o teoretický výklad vyučujícího.

Studenti získají porozumění právním vztahům týkajícím se nemovitostí v České republice. Naučí se identifikovat hlavní prameny práva, které tuto oblast upravují, a budou mít povědomí o historickém vývoji těchto právních úprav.

Studenti se dozví katastru nemovitostí jako klíčovém registru pro evidenci nemovitostí. Získají znalost o pojmech, zásadách, orgánech a struktuře katastru nemovitostí, včetně právního rámce, který tuto evidenci upravuje.

Studenti získají detailní povědomí o tom, co konkrétně patří do evidence katastru nemovitostí, včetně pozemků, budov, jednotek a práv stavby.

Studenti se dozvědí o vlastnických právech a dalších věcných právech k nemovitostem, včetně způsobu jejich úpravy v Občanském zákoníku, základech evidence těchto práv v katastru nemovitostí a postupech při přechodu nebo převodu nemovitostí mezi fyzickými a právnickými osobami.

Studenti porozumí různým právním institutům, které se odvíjejí od vlastnických práv, a také se naučí rozlišovat užívací a požívací vztahy týkající se nemovitostí, a to jak ty, které jsou evidovány v katastru nemovitostí, tak i ty, které nejsou.

Studenti získají povědomí o nájmu, podnájmu a historických institucích týkajících se užívání nemovitostí, a také se naučí rozlišovat omezení dispozičních práv vlastníků.

Studenti porozumí procesu vkladu práv do katastru nemovitostí a postupům spojeným s tímto řízením.

Studenti získají vhled do různých druhů listin, které se používají při záznamu práv v katastru nemovitostí, a naučí se, jaké náležitosti tyto listiny musí mít. Také budou rozumět procesu přezkumu těchto listin katastrálním úřadem.

Studenti se seznámí s dalšími druhy listin používaných při evidenci nemovitostí a dále se budou věnovat procesu přezkumu těchto listin katastrálním úřadem.

Studenti se dozvědí, jak katastr nemovitostí interaguje s jinými oblastmi, jako je územní plánování, pozemkové úpravy, a jak hraje klíčovou roli například při procesu církevních restitucí.

Studenti získají znalosti, jak získat různé informace z katastru nemovitostí, včetně listů vlastnictví a map. Porozumí, jak mohou být tyto informace využity v jiných oblastech a základních registrech.

Studenti se detailně seznámí s právní úpravou bytového vlastnictví podle Zákona o vlastnictví bytů a Nového občanského zákoníku, a to včetně pojmů, procesu vzniku jednotek, změn vlastníků a dalších aspektů spojených s bytovým vlastnictvím.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

Vyber si specializaci
Právo ve veřejné
správě

Studuj program Právo v aplikační praxi a zvol si specializaci Právo ve veřejné správě.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 15.5.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student