Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

podnikání a management (ing.)

Leader
manažer
podnikatel?

Někdy
jedna role
nestačí

Proč studovat Nmgr.
pODNIKÁNÍ A MANAGEMENT na FVŠPP?

Největší přidaná hodnota programu

naučíme tě, jak odhalit tvé nejlepší nápady

Originální sestava předmětů s důrazem na podnikavost a kreativitu (Know-how v podnikání, Digitální i komunikační dovednosti, Podnikavost, Životní styl a etika v podnikání).

Nezůstaneš na trhu práce "jako kůl v plotě"

Vysoký employment rate studentů PS i KS, navíc na významných pozicích.

Na škole ti nebudeme házet "klacky pod nohy"

Důraz na praxi a profesní orientaci a proklientský přístup.

Můžeš si rozšířit obzory, studovat a poznat jiné kultury

Možnosti studia v zahraničí prostřednictvím Erasmu+.

Charakteristika

studijního

programu

Cílem studijního programu je vychovávat odborně zdatné, prakticky vybavené odborníky, připravené k působení v pozicích samostatných podnikatelů, manažerů všech stupňů managementu, včetně nejvyššího korporátního managementu, a odborných specialistů na jednotlivých úsecích podniků soukromého a veřejného sektoru, schopných zvládat strategické úkoly minimálně v oblastech:

 • středního a vyššího managementu podniku, včetně úrovně strategického managementu,
 • založení a řízení podnikatelských subjektů všech vlastnicko-právních forem,
 • strategického a operativního marketingu,
 • strategického, ekonomického a finančního řízení,
 • případně v dalších oblastech definovaných v rámci volitelných předmětů.

JSME PROFESNĚ ORIENTOVANÍ

Profesně orientovaný studijní program Podnikání a management vychází z dlouhodobé orientace FVŠPP na oblast vysokoškolského vzdělání pro uplatnění v oblasti podnikání a managementu.

ROZVINEME TVÉ KOMPETENCE

Studijní program je koncipován tak, aby student získal nezbytné teoretické poznatky, které reflektují soudobý stav poznání a širší mezinárodní kontext v daných oblastech. 

Zároveň je kladen důraz na vytváření kompetencí, které umožňují tvůrčí využití nabytých znalostí při řešení praktických problémů a potřeb podniku či organizace.

OSOBNÍ ZKUŠENOST = PRAXE

Studijní program je významně orientován na spolupráci s praxí, která se projevuje při tvorbě vlastního studijního programu i jeho uskutečňování. 

Studenti vykonávají stanovený rozsah praxe, připravují semestrální a kvalifikační práce, jejichž témata jsou formulována z praxe, účastní se na řešení odborných a výzkumných aktivit podniků. 

Čím se
lišíme od ostatních

vysokých škol
a příbuzných
programů?

PROČ ZROVNA PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT NA FVŠPP?

podnikání
a management (ing.)

Co se naučíš, to si vyzkoušÍš

Praktické případové studie v rámci studia – řešení konkrétních zadání profesních partnerů na rozjezd projektů.

Naučíme tě přemýšlet jinak

Klademe důraz na inovační myšlení a kreativitu.

Tvoříme komplexního podnikatele

Naší úlohou je dobře nastavit vyvážený poměr mezi soft skills a hard skills.

To nejlepší z obou světů

Způsob výuky – učíme nejen plánovací/prediktivní přístup k podnikání, ale i kreativní/efektuační, tedy využití příležitostí bez velkého vstupního kapitálu, jednat, rozjíždět, vylepšovat, implementovat business za běhu.

Profil

absolventa

CHARAKTERISTICKÉ PROFESE

 • podnikatel a manažer středního a vrcholového managementu,
 • střední a vrcholový manažer nebo vedoucí pracovník v podnikatelském sektoru,
 • střední a vrcholový manažer nebo vedoucí pracovník ve veřejném sektoru,
 • střední a vrcholový manažer v oblasti marketingu a obchodu,
 • střední a vrcholový manažer v oblasti finančního řízení, manažerského a finančního účetnictví, controllingu,
 • střední a vrcholový manažer v oblasti řízení rizik,
 • manažer v oblasti mezinárodního podnikání,
 • projektový manažer inovací.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

2 roky (4 semestry)

Začátek studia od letního semestru (kombinované studium): Únor 2024

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha, Ostrava)
Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

STUDIJNÍ PLÁN:

Podnikání a management

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

2 roky (4 semestry)

Začátek studia od letního semestru (kombinované studium): Únor 2024

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha, Ostrava)
Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

STUDIJNÍ PLÁN:

Podnikání a management

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA
OSTRAVA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Předložení úředně ověřené kopie Diplomu (absolventi FVŠPP a FVŠO předkládají diplom, který nemusí být úředně ověřen) a úředně ověřené kopie Dodatku k diplomu (Diploma Supplement – absolventi FVŠPP a FVŠO předkládají dodatek, který nemusí být úředně ověřen). Doklady o předchozím vzdělání, prosím.

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k ověření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti. Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studijní oddělení Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Předpoklady pro přijetí
• Doložení úředně ověřené kopie dokladu prokazujícího udělení akademického titulu „bakalář“ nebo akademického titulu „inženýr“ popř. „magistr“.

• Cizinci odevzdají úředně ověřenou kopii dokladu o nostrifikaci dosaženého vzdělání (netýká se občanů Slovenské republiky). Občané České a Slovenské republiky – absolventi škol v zahraničí prokazují jeho dosažení v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. dokladem o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (úředně ověřenou kopií dokladu o nostrifikaci dosaženého vysokoškolského vzdělání nebo potvrzením o tom, že o tento doklad požádali).

(Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny)

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA
OSTRAVA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Předložení úředně ověřené kopie Diplomu (absolventi VŠPP a VŠO předkládají diplom, který nemusí být úředně ověřen) a úředně ověřené kopie Dodatku k diplomu (Diploma Supplement – absolventi VŠPP a VŠO předkládají dodatek, který nemusí být úředně ověřen). Doklady o předchozím vzdělání, prosím.

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k ověření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti. Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studijní oddělení Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Předpoklady pro přijetí
• Doložení úředně ověřené kopie dokladu prokazujícího udělení akademického titulu „bakalář“ nebo akademického titulu „inženýr“ popř. „magistr“.

• Cizinci odevzdají úředně ověřenou kopii dokladu o nostrifikaci dosaženého vzdělání (netýká se občanů Slovenské republiky). Občané České a Slovenské republiky – absolventi škol v zahraničí prokazují jeho dosažení v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. dokladem o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (úředně ověřenou kopií dokladu o nostrifikaci dosaženého vysokoškolského vzdělání nebo potvrzením o tom, že o tento doklad požádali).

(Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny)

Profil

absolventa

OBECNÉ ZPŮSOBILOSTI

Z hlediska obecné způsobilosti absolvent profesně zaměřeného studijního programu Podnikání a management bude schopen:

 • samostatně a kvalifikovaně činit obtížná strategická rozhodnutí, týkající se klíčových procesů podniku,
 • samostatně rozhodovat v oblasti strategického managementu a marketingu, financí, investic, inovací a strategií v kontextu širší společenské odpovědnosti,
 • efektivně komunikovat v národním i mezinárodním prostředí ve vazbě na regionální specifika podnikání a jednotlivé segmenty podnikání,
 • pozitivně ovlivňovat týmy a jednotlivce konkrétními taktikami a přístupy i osobním příkladem, 
 • jednat s ohledem na dodržování legislativních požadavků i s ohledem na etické principy,
 • vyhledávat a využívat příležitosti k vlastnímu rozvoji a rozvoji členů týmů.

ODBORNÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

Z hlediska odborných znalostí a dovedností absolvent profesně zaměřeného studijního programu Podnikání a management bude schopen:

 • kriticky porovnat standardní pokročilé ekonomické modely, klíčové ekonomické kategorie a mechanismy a aplikovat je v praxi,
 • vysvětlit nástroje strategické analýzy podniku a předpoklady tvorby strategie podniku včetně jejího úspěšného uplatnění,
 • tvořit a implementovat strategii podniku,
 • identifikovat a rozvíjet konkurenční potenciál podniku,
 • využívat moderní nástroje financování podniku, řízení podnikových a finančních rizik a koncipovat systém vnitropodnikového ekonomického řízení,
 • strategicky samostatně řídit a optimalizovat majetkovou a kapitálovou strukturu podniku, řídit pracovní kapitál, získávat a kvalifikovaně investovat finanční prostředky v podnikání,
 • vysvětlit a implementovat postupy a metody manažerského výkaznictví v podniku,
 • popsat a aplikovat legislativní rámec v oblasti pracovního, obchodního a závazkového práva,
 • vyhotovit základní právní dokumenty v pracovněprávních vztazích,
 • řídit obchodně-závazkové a pracovněprávní vztahy v podniku,
 • analyzovat konkurenční prostředí,
 • rozvíjet inovační aktivity podniku včetně sestavení a implementace inovačního projektu,
 • rozhodovat o vhodných formách vstupu na zahraniční trhy,
 • optimalizovat komunikační nástroje na základě komunikačního auditu podniku,
 • používat jednotlivé strategie péče o zákazníka a jednotlivé způsoby vytváření vztahu se zákazníky s využitím komunikačních technologií, zejména CRM,
 • řídit zásobovací a výrobní procesy s rutinním využíváním moderních logistických metod a technik řízení,
 • využívat informační nástroje a aplikovat je při taktickém a strategickém řízení podniku,
 • aplikovat metody datové analytiky v praxi.

prozkoumej
i další studijní programy

Na Panevropské můžeš naskočit do programu, který ti nabídne to, co od něj očekáváš. S možností vzdělání ve více než 20 oblastech věříme, že se do tvého gusta trefíme. 

Poznej nás i ty!

Navštiv nás ve Dnech otevřených dveří na našich školách v Praze i Ostravě.

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student