podnikání a management (ing.)

Leader
manažer
podnikatel?

Někdy
jedna role
nestačí

Proč studovat Nmgr.
pODNIKÁNÍ A MANAGEMENT na FVŠPP?

Největší přidaná hodnota programu

naučíme tě, jak odhalit tvé nejlepší nápady

Originální sestava předmětů s důrazem na podnikavost a kreativitu (Know-how v podnikání, Digitální i komunikační dovednosti, Podnikavost, Životní styl a etika v podnikání).

Nezůstaneš na trhu práce "jako kůl v plotě"

Vysoký employment rate studentů PS i KS, navíc na významných pozicích.

Na škole ti nebudeme házet "klacky pod nohy"

Důraz na praxi a profesní orientaci a proklientský přístup.

Můžeš si rozšířit obzory, studovat a poznat jiné kultury

Možnosti studia v zahraničí prostřednictvím Erasmu+.

Charakteristika

studijního

programu

Cílem studijního programu je vychovávat odborně zdatné, prakticky vybavené odborníky, připravené k působení v pozicích samostatných podnikatelů, manažerů všech stupňů managementu, včetně nejvyššího korporátního managementu, a odborných specialistů na jednotlivých úsecích podniků soukromého a veřejného sektoru, schopných zvládat strategické úkoly minimálně v oblastech:

 • středního a vyššího managementu podniku, včetně úrovně strategického managementu,
 • založení a řízení podnikatelských subjektů všech vlastnicko-právních forem,
 • strategického a operativního marketingu,
 • strategického, ekonomického a finančního řízení,
 • případně v dalších oblastech definovaných v rámci volitelných předmětů.

JSME PROFESNĚ ORIENTOVANÍ

Profesně orientovaný studijní program Podnikání a management vychází z dlouhodobé orientace FVŠPP na oblast vysokoškolského vzdělání pro uplatnění v oblasti podnikání a managementu.

ROZVINEME TVÉ KOMPETENCE

Studijní program je koncipován tak, aby student získal nezbytné teoretické poznatky, které reflektují soudobý stav poznání a širší mezinárodní kontext v daných oblastech. 

Zároveň je kladen důraz na vytváření kompetencí, které umožňují tvůrčí využití nabytých znalostí při řešení praktických problémů a potřeb podniku či organizace.

OSOBNÍ ZKUŠENOST = PRAXE

Studijní program je významně orientován na spolupráci s praxí, která se projevuje při tvorbě vlastního studijního programu i jeho uskutečňování. 

Studenti vykonávají stanovený rozsah praxe, připravují semestrální a kvalifikační práce, jejichž témata jsou formulována z praxe, účastní se na řešení odborných a výzkumných aktivit podniků. 

Čím se
lišíme od ostatních

vysokých škol
a příbuzných
programů?

PROČ ZROVNA PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT NA FVŠPP?

podnikání
a management (ing.)

Co se naučíš, to si vyzkoušÍš

Praktické případové studie v rámci studia – řešení konkrétních zadání profesních partnerů na rozjezd projektů.

Naučíme tě přemýšlet jinak

Klademe důraz na inovační myšlení a kreativitu.

Tvoříme komplexního podnikatele

Naší úlohou je dobře nastavit vyvážený poměr mezi soft skills a hard skills.

To nejlepší z obou světů

Způsob výuky – učíme nejen plánovací/prediktivní přístup k podnikání, ale i kreativní/efektuační, tedy využití příležitostí bez velkého vstupního kapitálu, jednat, rozjíždět, vylepšovat, implementovat business za běhu.

Profil

absolventa

CHARAKTERISTICKÉ PROFESE

 • podnikatel a manažer středního a vrcholového managementu,
 • střední a vrcholový manažer nebo vedoucí pracovník v podnikatelském sektoru,
 • střední a vrcholový manažer nebo vedoucí pracovník ve veřejném sektoru,
 • střední a vrcholový manažer v oblasti marketingu a obchodu,
 • střední a vrcholový manažer v oblasti finančního řízení, manažerského a finančního účetnictví, controllingu,
 • střední a vrcholový manažer v oblasti řízení rizik,
 • manažer v oblasti mezinárodního podnikání,
 • projektový manažer inovací.

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 8.11.2023 od 17:00

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

2 roky (4 semestry)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium):
Září 2023

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha, Ostrava)
Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

STUDIJNÍ PLÁN:

Podnikání a management

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

2 roky (4 semestry)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium):
Září 2023

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha, Ostrava)
Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

STUDIJNÍ PLÁN:

Podnikání a management

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA
OSTRAVA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Předložení úředně ověřené kopie Diplomu (absolventi FVŠPP a FVŠO předkládají diplom, který nemusí být úředně ověřen) a úředně ověřené kopie Dodatku k diplomu (Diploma Supplement – absolventi FVŠPP a FVŠO předkládají dodatek, který nemusí být úředně ověřen). Doklady o předchozím vzdělání, prosím.

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k ověření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti. Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení FVŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studijní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Předpoklady pro přijetí
• Doložení úředně ověřené kopie dokladu prokazujícího udělení akademického titulu „bakalář“ nebo akademického titulu „inženýr“ popř. „magistr“.

• Cizinci odevzdají úředně ověřenou kopii dokladu o nostrifikaci dosaženého vzdělání (netýká se občanů Slovenské republiky). Občané České a Slovenské republiky – absolventi škol v zahraničí prokazují jeho dosažení v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. dokladem o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (úředně ověřenou kopií dokladu o nostrifikaci dosaženého vysokoškolského vzdělání nebo potvrzením o tom, že o tento doklad požádali).

(Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny)

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA
OSTRAVA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Předložení úředně ověřené kopie Diplomu (absolventi VŠPP a VŠO předkládají diplom, který nemusí být úředně ověřen) a úředně ověřené kopie Dodatku k diplomu (Diploma Supplement – absolventi VŠPP a VŠO předkládají dodatek, který nemusí být úředně ověřen). Doklady o předchozím vzdělání, prosím.

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k ověření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti. Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení VŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studijní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Předpoklady pro přijetí
• Doložení úředně ověřené kopie dokladu prokazujícího udělení akademického titulu „bakalář“ nebo akademického titulu „inženýr“ popř. „magistr“.

• Cizinci odevzdají úředně ověřenou kopii dokladu o nostrifikaci dosaženého vzdělání (netýká se občanů Slovenské republiky). Občané České a Slovenské republiky – absolventi škol v zahraničí prokazují jeho dosažení v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. dokladem o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (úředně ověřenou kopií dokladu o nostrifikaci dosaženého vysokoškolského vzdělání nebo potvrzením o tom, že o tento doklad požádali).

(Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny)

Profil

absolventa

OBECNÉ ZPŮSOBILOSTI

Z hlediska obecné způsobilosti absolvent profesně zaměřeného studijního programu Podnikání a management bude schopen:

 • samostatně a kvalifikovaně činit obtížná strategická rozhodnutí, týkající se klíčových procesů podniku,
 • samostatně rozhodovat v oblasti strategického managementu a marketingu, financí, investic, inovací a strategií v kontextu širší společenské odpovědnosti,
 • efektivně komunikovat v národním i mezinárodním prostředí ve vazbě na regionální specifika podnikání a jednotlivé segmenty podnikání,
 • pozitivně ovlivňovat týmy a jednotlivce konkrétními taktikami a přístupy i osobním příkladem, 
 • jednat s ohledem na dodržování legislativních požadavků i s ohledem na etické principy,
 • vyhledávat a využívat příležitosti k vlastnímu rozvoji a rozvoji členů týmů.

ODBORNÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

Z hlediska odborných znalostí a dovedností absolvent profesně zaměřeného studijního programu Podnikání a management bude schopen:

 • kriticky porovnat standardní pokročilé ekonomické modely, klíčové ekonomické kategorie a mechanismy a aplikovat je v praxi,
 • vysvětlit nástroje strategické analýzy podniku a předpoklady tvorby strategie podniku včetně jejího úspěšného uplatnění,
 • tvořit a implementovat strategii podniku,
 • identifikovat a rozvíjet konkurenční potenciál podniku,
 • využívat moderní nástroje financování podniku, řízení podnikových a finančních rizik a koncipovat systém vnitropodnikového ekonomického řízení,
 • strategicky samostatně řídit a optimalizovat majetkovou a kapitálovou strukturu podniku, řídit pracovní kapitál, získávat a kvalifikovaně investovat finanční prostředky v podnikání,
 • vysvětlit a implementovat postupy a metody manažerského výkaznictví v podniku,
 • popsat a aplikovat legislativní rámec v oblasti pracovního, obchodního a závazkového práva,
 • vyhotovit základní právní dokumenty v pracovněprávních vztazích,
 • řídit obchodně-závazkové a pracovněprávní vztahy v podniku,
 • analyzovat konkurenční prostředí,
 • rozvíjet inovační aktivity podniku včetně sestavení a implementace inovačního projektu,
 • rozhodovat o vhodných formách vstupu na zahraniční trhy,
 • optimalizovat komunikační nástroje na základě komunikačního auditu podniku,
 • používat jednotlivé strategie péče o zákazníka a jednotlivé způsoby vytváření vztahu se zákazníky s využitím komunikačních technologií, zejména CRM,
 • řídit zásobovací a výrobní procesy s rutinním využíváním moderních logistických metod a technik řízení,
 • využívat informační nástroje a aplikovat je při taktickém a strategickém řízení podniku,
 • aplikovat metody datové analytiky v praxi.

prozkoumej
i další studijní programy

Na Panevropské můžeš naskočit do programu, který ti nabídne to, co od něj očekáváš. S možností vzdělání ve více než 20 oblastech věříme, že se do tvého gusta trefíme. 

Poznej nás i ty!

Navštiv nás ve Dnech otevřených dveří na našich školách v Praze i Ostravě.