Právo v aplikační praxi - Specializace Právo ve veřejné správě:

Finanční hospodaření samosprávných celků

Studijní
program

Právo v aplikační praxi
- Specializace: Právo ve veřejné správě (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ ROZUMĚT FINANČNÍMU HOSPODAŘENÍ V SAMOSPRÁVĚ?

Jakým způsobem samosprávné celky hospodaří se svými finančními zdroji? Získej přehled o finančních systémech, rozpočtech a hospodaření na úrovni místní samosprávy.

Získej komplexní vzdělání. Znalosti právních principů veřejné správy, pochopení legislativních procesů, znalosti v oblasti správního práva– staň se odborníkem na právo.

Vystuduj Právo v aplikační praxi.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe, advokáti a soudci.

Co je to Finanční hospodaření samosprávných celků?

Předmět „Finanční hospodaření samosprávných celků“ se zabývá správou a řízením finančních zdrojů, které jsou k dispozici městům, obcím a regionům. Toto hospodaření zahrnuje plánování, získávání, využívání a kontrolu finančních prostředků nezbytných pro efektivní fungování a rozvoj samosprávných celků. 

Mezi důležité aspekty patří rozpočtování, správa příjmů a výdajů, investiční činnosti, dluhové financování a finanční řízení ve vztahu k poskytovaným veřejným službám a infrastruktuře.

Proč se zajímat o studium Finančního hospodaření samosprávných celků?

Studium finančního hospodaření samosprávných celků poskytuje porozumění mechanismům, které stojí za správou veřejných financí na lokální a regionální úrovni.

 

To, jak je efektivní správa veřejných prostředků, přímo ovlivňuje kvalitu života obyvatel v dané oblasti. Předmět také pomáhá pochopit složitosti a výzvy spojené s fiskální decentralizací, rozpočtovým plánováním a implementací veřejných politik.

Co mě naučí v rámci Finančního hospodaření samospráv vysoká škola?

Vysoké škola studentům poskytne podrobné znalosti o finančním hospodaření samosprávných celků. To zahrnuje pochopení základů veřejných financí, rozpočtového procesu, fiskální decentralizace, daňových a nedaňových příjmů samospráv, a také správy dluhu a investičních strategií. 

Studenti se také naučí jakým výzvám a problémům samosprávy čelí, a o možných řešeních těchto problémů.

Kde znalosti o Finančním hospodaření samosprávných celků využiji?

Znalosti o finančním hospodaření samosprávných celků lze využít v mnoha oblastech zejména v oblasti veřejné správy, na městských a obecních úřadech, kde se pracuje na rozpočtování, finančním plánování a řízení veřejných projektů.

Znalosti jsou také k uplatnění v neziskovém sektoru, kde mohou pomoci v efektivním řízení a získávání finančních prostředků. Dále jsou užitečné pro poradenské firmy, které se specializují na veřejnou správu, a pro akademickou sféru, kde mohou sloužit pro výzkum a výuku v oblasti veřejného sektoru a financí

Chceš studovat
Právo ve veřejné správě?

Ponoř se do světa municipalit. Odstartuj kariéru ve veřejném sektoru zde – vyplň si přihlášku.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Finančního hospodaření samosprávných celků, jaká témata můžeš očekávat?

Finanční hospodaření samosprávných celků

Finanční hospodaření samosprávných celků studium – Obsah:
Cílem předmětu „Finanční hospodaření samosprávných celků“ je poskytnout studentům základní teoretické znalosti o územních financích a následně tyto teoretické poznatky aplikovat na praktické aspekty hospodaření územní samosprávy v České republice. Studenti se seznámí s principy a strukturou rozpočtů na jednotlivých úrovních územní samosprávy, aby mohli lépe porozumět a efektivněji řídit finanční záležitosti ve veřejném sektoru.

Studenti získají znalosti o komplexním vztahu mezi státem a územní samosprávou v rámci veřejné správy. Seznámí se s úkoly, které jsou svěřeny státu a územní samosprávě, a také s modely místní správy, které mohou být použity pro efektivní řízení územních úrovní. Dále se budou studenti seznamovat s regionální politikou EU a zkušenostmi zemí EU s a s finančními aspekty decentralizace kompetencí.

Studenti získají vědomosti o procesu decentralizace alokačních netržních činností ze strany státu na územní samosprávu. Dále získají vědomosti o hospodaření s majetkem u územní samosprávy, a jak tento majetek ovlivňuje příjmy a výdaje územního rozpočtu. Dále se také seznámí s efektivností hospodaření v rámci celků.

V rámci tohoto tématu studenti získají porozumění významu rozpočtového plánování a rozpočtového výhledu v kontextu České republiky. Seznámí se s programovým financováním, strukturou rozpočtu, včetně jeho běžných a kapitálových složek.

Studenti se dozvědí o klasifikaci příjmů, včetně daňových příjmů a daňové pravomoci územní samosprávy, včetně zásad lokálního a regionálního zdanění.

Studenti se seznámí s daňovou strukturou a mechanismy, které určují, jakým způsobem příjmy z těchto daňových zdrojů přispívají k financování územní samosprávy. Dále budou analyzovat, jak tyto daňové příjmy ovlivňují ekonomické rozhodování a kapitalizaci na lokální a regionální úrovni.

Studenti se zaměří na různé způsoby, jak územní samospráva generuje příjmy. Seznámí se s uživatelskými poplatky, příjmy z majetku a příjmy od neziskových organizací. Zjistí, jak tyto příjmy ovlivňují financování územní samosprávy.

Studenti se dozvědí, jaké jsou běžné a kapitálové dotace, jaká jsou kritéria pro jejich rozdělování a efektivní alokace.

Studenti se dozvědí, co jsou to úvěrové příjmy, příjmy z emise cenných papírů, ostatní půjčky a jak lze regulovat dluh územní samosprávy a jaký je význam municipálního dluhu v rámci veřejného dluhu.

Studenti získají porozumění struktury výdajů územního rozpočtu. Téma se zabývá klasifikací výdajů, objemem a strukturou výdajů na úrovni územní samosprávy. Dále pak, jakým způsobem obligatorní výdaje ovlivňují celkový rozpočet a jak kapitálové výdaje souvisejí s investiční strategií územní samosprávy.

Studenti získají znalosti, jak územní samospráva spravuje své výdaje s ohledem na efektivnost a hospodárnost. Tato část předmětu se soustředí na hodnocení, jak územní samospráva využívá finanční prostředky, a na možné způsoby, jak tuto hospodárnost zlepšit.

V  tématu se studenti zaměří na současné výzvy a problémy, s nimiž se územní samospráva v České republice potýká ve finanční oblasti.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

Vyber si specializaci
Právo ve veřejné
správě

Studuj program Právo v aplikační praxi a zvol si specializaci Právo ve veřejné správě.

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!