Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Právo v aplikační praxi - Specializace Právo ve veřejné správě:

Finanční hospodaření samosprávných celků

Studijní
program

Právo v aplikační praxi
- Specializace: Právo ve veřejné správě (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ ROZUMĚT FINANČNÍMU HOSPODAŘENÍ V SAMOSPRÁVĚ?

Jakým způsobem samosprávné celky hospodaří se svými finančními zdroji? Získej přehled o finančních systémech, rozpočtech a hospodaření na úrovni místní samosprávy.

Získej komplexní vzdělání. Znalosti právních principů veřejné správy, pochopení legislativních procesů, znalosti v oblasti správního práva– staň se odborníkem na právo.

Vystuduj Právo v aplikační praxi.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe, advokáti a soudci.

Co je to Finanční hospodaření samosprávných celků?

Předmět „Finanční hospodaření samosprávných celků“ se zabývá správou a řízením finančních zdrojů, které jsou k dispozici městům, obcím a regionům. Toto hospodaření zahrnuje plánování, získávání, využívání a kontrolu finančních prostředků nezbytných pro efektivní fungování a rozvoj samosprávných celků. 

Mezi důležité aspekty patří rozpočtování, správa příjmů a výdajů, investiční činnosti, dluhové financování a finanční řízení ve vztahu k poskytovaným veřejným službám a infrastruktuře.

Proč se zajímat o studium Finančního hospodaření samosprávných celků?

Studium finančního hospodaření samosprávných celků poskytuje porozumění mechanismům, které stojí za správou veřejných financí na lokální a regionální úrovni.

 

To, jak je efektivní správa veřejných prostředků, přímo ovlivňuje kvalitu života obyvatel v dané oblasti. Předmět také pomáhá pochopit složitosti a výzvy spojené s fiskální decentralizací, rozpočtovým plánováním a implementací veřejných politik.

Co mě naučí v rámci Finančního hospodaření samospráv vysoká škola?

Vysoké škola studentům poskytne podrobné znalosti o finančním hospodaření samosprávných celků. To zahrnuje pochopení základů veřejných financí, rozpočtového procesu, fiskální decentralizace, daňových a nedaňových příjmů samospráv, a také správy dluhu a investičních strategií. 

Studenti se také naučí jakým výzvám a problémům samosprávy čelí, a o možných řešeních těchto problémů.

Kde znalosti o Finančním hospodaření samosprávných celků využiji?

Znalosti o finančním hospodaření samosprávných celků lze využít v mnoha oblastech zejména v oblasti veřejné správy, na městských a obecních úřadech, kde se pracuje na rozpočtování, finančním plánování a řízení veřejných projektů.

Znalosti jsou také k uplatnění v neziskovém sektoru, kde mohou pomoci v efektivním řízení a získávání finančních prostředků. Dále jsou užitečné pro poradenské firmy, které se specializují na veřejnou správu, a pro akademickou sféru, kde mohou sloužit pro výzkum a výuku v oblasti veřejného sektoru a financí

Chceš studovat
Právo ve veřejné správě?

Ponoř se do světa municipalit. Odstartuj kariéru ve veřejném sektoru zde – vyplň si přihlášku.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Finančního hospodaření samosprávných celků, jaká témata můžeš očekávat?

Finanční hospodaření samosprávných celků

Finanční hospodaření samosprávných celků studium – Obsah:
Cílem předmětu „Finanční hospodaření samosprávných celků“ je poskytnout studentům základní teoretické znalosti o územních financích a následně tyto teoretické poznatky aplikovat na praktické aspekty hospodaření územní samosprávy v České republice. Studenti se seznámí s principy a strukturou rozpočtů na jednotlivých úrovních územní samosprávy, aby mohli lépe porozumět a efektivněji řídit finanční záležitosti ve veřejném sektoru.

Studenti získají znalosti o komplexním vztahu mezi státem a územní samosprávou v rámci veřejné správy. Seznámí se s úkoly, které jsou svěřeny státu a územní samosprávě, a také s modely místní správy, které mohou být použity pro efektivní řízení územních úrovní. Dále se budou studenti seznamovat s regionální politikou EU a zkušenostmi zemí EU s a s finančními aspekty decentralizace kompetencí.

Studenti získají vědomosti o procesu decentralizace alokačních netržních činností ze strany státu na územní samosprávu. Dále získají vědomosti o hospodaření s majetkem u územní samosprávy, a jak tento majetek ovlivňuje příjmy a výdaje územního rozpočtu. Dále se také seznámí s efektivností hospodaření v rámci celků.

V rámci tohoto tématu studenti získají porozumění významu rozpočtového plánování a rozpočtového výhledu v kontextu České republiky. Seznámí se s programovým financováním, strukturou rozpočtu, včetně jeho běžných a kapitálových složek.

Studenti se dozvědí o klasifikaci příjmů, včetně daňových příjmů a daňové pravomoci územní samosprávy, včetně zásad lokálního a regionálního zdanění.

Studenti se seznámí s daňovou strukturou a mechanismy, které určují, jakým způsobem příjmy z těchto daňových zdrojů přispívají k financování územní samosprávy. Dále budou analyzovat, jak tyto daňové příjmy ovlivňují ekonomické rozhodování a kapitalizaci na lokální a regionální úrovni.

Studenti se zaměří na různé způsoby, jak územní samospráva generuje příjmy. Seznámí se s uživatelskými poplatky, příjmy z majetku a příjmy od neziskových organizací. Zjistí, jak tyto příjmy ovlivňují financování územní samosprávy.

Studenti se dozvědí, jaké jsou běžné a kapitálové dotace, jaká jsou kritéria pro jejich rozdělování a efektivní alokace.

Studenti se dozvědí, co jsou to úvěrové příjmy, příjmy z emise cenných papírů, ostatní půjčky a jak lze regulovat dluh územní samosprávy a jaký je význam municipálního dluhu v rámci veřejného dluhu.

Studenti získají porozumění struktury výdajů územního rozpočtu. Téma se zabývá klasifikací výdajů, objemem a strukturou výdajů na úrovni územní samosprávy. Dále pak, jakým způsobem obligatorní výdaje ovlivňují celkový rozpočet a jak kapitálové výdaje souvisejí s investiční strategií územní samosprávy.

Studenti získají znalosti, jak územní samospráva spravuje své výdaje s ohledem na efektivnost a hospodárnost. Tato část předmětu se soustředí na hodnocení, jak územní samospráva využívá finanční prostředky, a na možné způsoby, jak tuto hospodárnost zlepšit.

V  tématu se studenti zaměří na současné výzvy a problémy, s nimiž se územní samospráva v České republice potýká ve finanční oblasti.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

Vyber si specializaci
Právo ve veřejné
správě

Studuj program Právo v aplikační praxi a zvol si specializaci Právo ve veřejné správě.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 15.5.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student