Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Realizované projekty a granty

Vědecko-výzkumné projekty na Panevropské? Prozkoumejte seznam realizovaných projektů.

Panevropská univerzita je zkušeným řešitelem externích vědeckovýzkumných projektů základního, aplikovaného a smluvního výzkumu Technologické agentury ČR, Grantové agentury ČR, Operačních programů Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (Výzkum, vývoj, inovace a digitalizace), Výzkum, vývoj a vzdělávání a Interreg, Grantové agentury Academia aurea, mezinárodních projektů, včetně projektů National Science Center, Visegradského fondu (V4), Polish National Agency for Academic Exchange, Erasmus KA2 (Strategická/Kooperativní partnerství) a odborných rozvojových projektů MŠMT, ESF, Moravskoslezského kraje a dalších.

REALIZOVANÉ PROJEKTY A GRANTY

Předměty,
co dávají smysl

Pochopíš, co se učíš, proč se učíš a kde to využiješ!

Název projektuVýzkum a vývoj metodického nástroje pro hodnocení připojování zdrojů k distribučním soustavám v režimu negarantovaného připojení
Číslo projektu:TS01010111
Zdroj:B – Technologická agentura ČR, Program THÉTA 2
Příjemce projektu:EGÚ Brno, a.s, a Panevropská univerzita, a.s.

Hlavní řešitel:

 

Řešitelský kolektiv:

Ing. at Ing. Petr Čambala Ph.D.

 

doc. JUDr. Michal Petr Ph.D.

Ing. Jiří Ptáček Ph.D.

Mgr. Vladimír Soukup

Ing. Karolína Vítková

Další řešitele

Typ projektu:vědeckovýzkumný
Období:2024 – 2026
Popis projektu:

Navržený projektový záměr má tři hlavní projektové směry, které reflektují požadavky PVC 1.2.3. Jedná se o:

– Stanovení podmínek, za kterých je možné povolit negarantované (alternativní) připojení výrobny v distribučních sítích, kde je jinak potenciál pro připojení nové výrobny již vyčerpán.

– Vypracování regulatorního rámce pro oceňování alternativních připojení a hrazení oprávněných nákladů souvisejících s připojením.

– Vypracování návrhů změn legislativního rámce jak na úrovni zákonů, tak i příslušných vyhlášek.

Výstupem projektu je analytický podklad, na základě kterého vznikne jasný metodický způsob řešení alternativního připojování obnovitelných (zejména intermitentních) zdrojů energie do distribučních sítí.

Název projektuStrategie využití potenciálu území Ráj pod Lemberkem se zaměřením na synergie hospodářských, volnočasových, turistických, sportovních a kulturních aktivit
Zdroj:Ráj pod Lemberkem, s. r. o.
Příjemce projektu:Panevropská univerzita, a.s.

Hlavní řešitel:

 

Řešitelský kolektiv:

PhDr. Lukáš Durda, PhD.

 

prof. Ing. Jiří Polách, CSc.

doc. Ing. Václav Nétek, CSc.

Ing. Roman Hlawiczka, Ph.D.

Ing. Ladislav Pátík, PhD.

studenti (individuálně a/či v týmech)

Typ projektu:projekt smluvního aplikovaného výzkumu
Období:2024 – 2025
Popis projektu:Projekt je zaměřen na komplexní analýzu potenciálu území, identifikaci příležitostí pro udržitelný rozvoj a formulaci strategií pro regionální podnikatelské subjekty. Projekt je postaven na úzké spolupráci mezi akademickými pracovníky, studenty a zástupci zadavatele. Klíčovými body projektu jsou optimalizace využití vodních a dosud nevyužívaných ploch a zlepšení marketingových strategií s cílem přilákat a udržet domácí i zahraniční návštěvníky. Výstupy projektu budou sloužit jako základ pro další strategické rozhodování a realizaci konkrétních projektů.
Název projektuAnalýza faktorů vedoucích k účetním podvodů a využití metod forenzního účetnictví pro detekování účetních podvodů v MSP v České republice
Číslo projektu:GAAA/2024/49
Zdroj:B – Grantová agentura Academia Aurea
Příjemce projektu:Panevropská univerzita, a.s.

Hlavní řešitel:

 

Řešitelský kolektiv:

doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.

 

Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.

Ing. Vendula Fialová, Ph.D.

Ing. Pavel Vašut, Ph.D.

Ing. Karel Plunder, Ph.D

Ing. Roman Hlawiczka, Ph.D.

Typ projektu:vědeckovýzkumný
Období:4/2024 – 3/2026
Popis projektu:Popis projektu: Odborná literatura týkající se účetních podvodů a forenzního účetnictví podává přehled většinou o velkých kauzách a účetních podvodech mezinárodních korporátních firem. V  souvislosti s těmito kauzami odborná literatura také uvádí přehledy analýz a metod forenzního účetnictví pro detekování účetních podvodů a předcházení jim.  V odborné literatuře téměř nenalezneme řešení pro malé a střední podniky. Z výše uvedeného důvodu je hlavním cílem předkládaného projektu analyzovat důvody vzniku účetních podvodů včetně  psychologických aspektů v MSP a  provést komparaci této analýzy  s průzkumy mezinárodních auditorských společností zabývajícími se účetními podvody ve velkých korporacích k určení specifik, které mohou vést k páchání účetního podvodu v MSP.  Vedlejším cílem projektu bude analýza metod detekce účetních podvodů, které lze využít v malých a středních podnicích a navrhnout způsoby, jak předcházet účetním podvodům v MSP.
Název projektuProblematika Home Office v České republice po epidemii COVID-19 a legislativních změnách
Číslo projektu:GAAA/2024/32
Zdroj:B – Grantová agentura Academia Aurea
Příjemce projektu:Panevropská univerzita, a.s.

Hlavní řešitel:

 

Řešitelský kolektiv:

RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA

 

doc. RNDr. Zdenka Lustigová, CSc.

Mgr. Veronika Plešková, LL.M.

Ing. Anna – Marie Dominová

Typ projektu:vědeckovýzkumný
Období:4/2024 – 8/2024
Popis projektu:

Práce v režimu Home office není obecně dostatečně ošetřena po právní stránce, zaměstnavatelé neřeší ekonomickou stránku Home office a organizace Home office u jednotlivých zaměstnavatelů se pohybuje od velmi striktních pravidel po naprostou volnost. Ve 3. čtvrtletí roku 2023 schválil Parlament ČR zrychlenou formou novelu zákoníku práce, která by měla reagovat mj. i problémy na zjištěné v rámci daného průzkumu.

Cílem předkládaného projektu je ověřit na reprezentativním vzorku zaměstnanců pracujících alespoň příležitostně v režimu HO, zda a do jaké míry zaměstnavatelé reagovali na změnu legislativy a jak zaměstnanci využívajíc HO hodnotí a respektují povinnosti, které jim z HO vyplývají.

Název projektuPreference učení, výukových metod a způsobů hodnocení u studentů generace X na vysokých školách ekonomického zaměření
Číslo projektu:GAAA/2024/48
Zdroj:B – Grantová agentura Academia Aurea
Příjemce projektu:Panevropská univerzita, a.s.

Hlavní řešitel:

 

Řešitelský kolektiv:

Mgr. Ivana Mičínová, Ph.D.

 

Mgr. Simona Pecková, MBA, PhD.

PhDr. Eduard Entler, CSc.

Typ projektu:vědeckovýzkumný
Období:4/2024 – 3/2026
Popis projektu:

Popis projektu: Odborná literatura týkající se účetních podvodů a forenzního účetnictví podává přehled většinou o velkých kauzách a účetních podvodech mezinárodních korporátních firem. V  souvislosti s těmito kauzami odborná literatura také uvádí přehledy analýz a metod forenzního účetnictví pro detekování účetních podvodů a předcházení jim.  V odborné literatuře téměř nenalezneme řešení pro malé a střední podniky. Z výše uvedeného důvodu je hlavním cílem předkládaného projektu analyzovat důvody vzniku účetních podvodů včetně  psychologických aspektů v MSP a  provést komparaci této analýzy  s průzkumy mezinárodních auditorských společností zabývajícími se účetními podvody ve velkých korporacích k určení specifik, které mohou vést k páchání účetního podvodu v MSP.  Vedlejším cílem projektu bude analýza metod detekce účetních podvodů, které lze využít v malých a středních podnicích a navrhnout způsoby, jak předcházet účetním podvodům v MSP.

Název projektuVýzkum a systematická analýza charakteristik denních letových operací letounů v obchodní letecké dopravě
Číslo projektu:GAAA/2024/2
Zdroj:B – Grantová agentura Academia Aurea
Příjemce projektu:Panevropská univerzita, a.s.

Hlavní řešitel:

 

Řešitelský kolektiv:

Ing. Jan Zýka, Ph.D., Ing.

 

Ing. Jan Lešetický, Ph.D.

Ing. Hélia Némethová, PhD.

RNDr. Eva Henzlerová, Ph.D.

Typ projektu:vědeckovýzkumný
Období:4/2024 – 3/2026
Popis projektu:

Ve 30. a 40. letech 20. století strávilo v průměru letadlo obchodní letecké dopravy provozem 3-4 hodiny denně, v 60. letech byla letadla využita již 8-10 hodin denně a v roce 2010 už létala každý den přibližně 15-18 hodin. V uvedeném období rostlo také jejich průměrné vytížení cestujícími z prvotních cca. 30 % na 80 % kapacity sedadel.

Hlavním cílem výzkumu je na tomto základě vypracovat aktualizovaný statistický přehled o průběhu každodenních letových operací letounů v obchodní letecké dopravě. Výzkum si klade za úkol odpovědět na základní otázky týkající se denního využití rozdílných kategorií a typů letounů, rozdílů ve využití u různých druhů leteckých společností se zaměřením na low cost airlines vs. full service airlines, dále využití v rozličných regionech světa. Vedlejším cílem je následně identifikovat další faktory, které rozdíly v denních letových operacích podmiňují. Např. vlastnictví letecké společnosti, strategie letecké společnosti nebo roční doba a související kolísání poptávky apod.

Název projektuMarketingové komunikace pro environmentální design (na příkladu Milano design Week 2024)
Číslo projektu:GAAA/2024/7
Zdroj:B – Grantová agentura Academia Aurea
Příjemce projektu:Panevropská univerzita, a.s.

Hlavní řešitel:

 

Řešitelský kolektiv:

MgA. Aliaksandra Laurova Ph.D.

 

doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc

Typ projektu:vědeckovýzkumný
Období:4/2024 – 3/2026
Popis projektu:Výzkum marketingových komunikací nejstarší a největší designové přehlídky v Evropě se zřetelem na komunikování environmentálního rozměru designu. Výzkum bude realizován na dvou úrovních, jednak na Milano Design Week 2024 jako celku, jednak na úrovni nejvlivnějších a nejefektivnějších realizacích zastoupených designérských studií a firem.
Název projektuZkoumání projevů tolerance k nejistotě s využitím aplikace Interaktivní vizuální metafory
Číslo projektu:GAAA/2024/23
Zdroj:B – Grantová agentura Academia Aurea
Příjemce projektu:Panevropská univerzita, a.s.

Hlavní řešitel:

 

Řešitelský kolektiv:

Mgr. Josef Kundrát, Ph.D.

 

Mgr. et Mgr. Tereza Benešová, Ph.D.

Typ projektu:vědeckovýzkumný
Období:4/2024 – 5/2025
Popis projektu:

Předkládaný projektový záměr je cílen na zkoumání projevů tolerance k nejistotě. Tento konstrukt je relevantní v různých doménách lidského chování, včetně rozhodovacích procesů, řešení problémů a adaptace na nové okolnosti. Lidé vykazující vyšší odolnost či toleranci k nejistotě méně prožívají stres v situacích, u kterých je obtížné předpokládat jasný výsledek. Ve specifických oborech, jako je medicína nebo management, může být schopnost adekvátně zvládat nejistotu považována za zásadní pro dosažení profesní excelence a efektivní praxe.

Výzkumný projekt se zaměří na využití diagnostické aplikace Interaktivní vizuální metafory (dále jen IVM) v situacích posuzování individuální míry tolerance k nejistotě. Aplikace byla vyvinuta za účelem měření postojů s významným potenciálem rozšíření jejich aplikačních možností. Výzkum naznačuje potenciál využití principů nástroje IVM právě v oblasti měření tolerance k nejistotě (Glaser et al., 2015) Měření pomocí nástroje IVM doplníme zavedenými škálami zjišťování odolnosti vůči nejistotě. (Stephens et al., 2023). Součástí výzkumného designu bude zkoumání metakognitivních procesů respondentů při testové úloze.

Výzkum má potenciál v oblasti aplikovaného výzkumu, přesněji: 1) objevu nových způsobů diagnostikování osobnostních vlastností souvisejících s vnímáním nejistoty; 2) prohloubení poznatků o toleranci k nejistotě jako osobnostní vlastnosti, kterou je možné vědomě ovlivňovat; v oblasti základního výzkumu pak 3) zlepšením teoretického porozumění vztahu mezi konceptuálními metaforami (blízkost a vzdálenost objektu nebo události) a sklonu prožívat nejistotu s vyšší či nižší mírou.

Název projektuThreat and Error Management (TEM) a jeho implementace do výcviku PPL v podmínkách ATO
Číslo projektu:OCT- 2023/15-68
Zdroj:Elmontex Air, a.s. – smluvní výzkum
Příjemce projektu:Panevropská univerzita, a.s.

Hlavní řešitel:

 

Řešitelský kolektiv:

Ing. Michal Červinka, Ph.D.

 

Ing. Jan Zýka, Ph.D.

Ing. Vladislav Pružina

Ph.D., Ing. Helia Némethová, Ph.D.

Typ projektu:vědeckovýzkumný
Období:10/2023 – 5/2024
Popis projektu:Hlavním cílem projektu je implementace principů Threat and Error Managementu (TEM) do výcviku soukromých pilotů v souladu s předpisy ATO (Approved Training Organisation). Projekt se zaměřuje na rozvoj znalostí a dovedností pilotů v oblasti rozpoznávání a zvládání hrozeb a chyb, které se mohou vyskytnout během letu s cílem zlepšení bezpečnosti letového provozu a lidského výkonu. Projekt zahrnuje analýzu modelu TEM, řízení rizik v podmínkách letecké školy a implementaci TEM modelu do výcviku pilotů. Projekt tak přispívá ke zvýšení bezpečnosti a kvality výcviku soukromých pilotů v podmínkách letecké školy (ATO).
Název projektuRozvoj odborných kompetencí v oblasti leteckých bezpilotních systémů v kontextu nové jednotné evropské legislativy
Číslo projektu:LBS/VV/2023/11-4
Zdroj:Laguna Solutions, s.r.o. – smluvní výzkum
Příjemce projektu:Panevropská univerzita, a.s.

Hlavní řešitel:

 

Řešitelský kolektiv:

Ing. Jan Zýka, Ph.D.

 

Ing Michal Červinka Ph.D.

Ing. Helia Némethová, Ph.D.

Typ projektu:vědeckovýzkumný
Období:11/2023 – 7/2024
Popis projektu:Popis projektů: Hlavním cílem projektu je zvýšení odborných znalostí pracovníků v oblasti konstrukce, licencování, provozování leteckých bezpilotních systémů a poskytování souvisejících leteckých prací. Inovační zámysl spočívá především v prohloubení kvalitní teoretické i praktické průpravy v letecko-provozních, technických a legislativně-předpisových disciplínách odpovídající moderním trendům a respektující nejnovější evropskou legislativní bázi danou přímo aplikovatelnými Nařízeními 2019/947 a 2019/945.
Název projektuNapojení na externí zdroj ubytovací kapacity
Číslo projektu:CZ.01.01.01/05/23_009/0001875
Zdroj:B – Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost – Výzkum, vývoj, inovace a digitalizace
Příjemce projektu:Panevropská univerzita, a.s.
Hlavní řešitel:Doc. RNDr. Vladimír Krajčík Ph.D.
Typ projektu:vědeckovýzkumný
Období:7/2023 – 1/2024
Popis projektu:Cílem projektu je zavedení nového technologického řešení, které umožní cestovní kanceláři DAEN, s,r.o. automatický update inventáře kapacit ubytování a automatický update produktů a jejich cen. Hlavním cílem tohoto projektu je maximální automatizace celého procesu. Hlavní aktivitou řešení projekt je napojení na externí zdroj ubytovací kapacity a vývoj softwaru (rezervačního systému) v souvislosti s implementací externího zdroje API externího dodavatele ubytovacích služeb do současného rezervačního systému.
Název projektu

Forecasting factors influence on climatic changes as a part of Sustainable

Development Goals 2030

Číslo projektu:ID22320037
Zdroj projektu:A – The International Visegrad Fund
Příjemce projektu:Akademia WSB
Partner:Panevropská univerzita, a.s., National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institut, University of Zilina
Typ projektu:vědeckovýzkumný
Období:01/11/2023–31/01/2025
Popis projektu:

Cílem projektu je vytvořit model systému předpovědních faktorů s různými verzemi scénářů ovlivňujících klimatické změny.

Nejdůležitějšími úkoly projektu bude shromáždit konkrétní environmentální data ze všech partnerských zemí projektu. Popis faktorů ovlivňujících životní prostředí v dané zemi a popis existujících národních modelů boje proti změně klimatu. Bude vypracována metodika pro výpočet a kvantifikaci environmentálních indikátorů na základě shromážděných dat (partner z Ukrajiny). Bude vypočítán integrační indikátor změny klimatu (partner z Ukrajiny). Na základě shromážděných dat a popisu modelu bude vypracován odhad integračního indikátoru změny klimatu a systémový model se scénáři změny klimatu a určením vlivu různých faktorů na změnu klimatu (partner z Polska).

Cíle projektu jsou v souladu s obecnými cíli Visegrádského projektu v části: Regionální rozvoj, životní prostředí a cestovní ruch. Projekty nabízející nová řešení a aktivity v boji proti klimatickým změnám a zvyšování povědomí o ochraně životního prostředí v regionu V4 i mimo něj.

Inovace v projektu je spojena s vývojem metodiky pro výpočet integrace indikátorů změny klimatu a vytvořením modelu systému se scénáři vlivu různých faktorů na změnu klimatu.

Název projektuQualitative-environmental aspects of products improvement
Číslo projektu:22230264
Zdroj projektu:A – The International Visegrad Fund
Příjemce projektu:Rzeszow University of Technology
Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics
Partner:

Technical university in Košice

Pan-European University

University of Miskolc

Typ projektu:vědeckovýzkumný
Období:20.1.2023–20.01.2024
Popis projektu:Cílem projektu je porovnat současný přístup podniků z elektromechanického průmyslu V4 (PL,CZ,SK,HU) s přístupem jejich klientů a potenciálních klientů v oblasti pro-environmentálního řízení kvality produktů. Metodikou jsou dvě samostatná dotazníková šetření pro tyto dvě skupiny ve V4. V tomto předmětu výzkumu je potřeba získat nová aktualizovaná data a diskutovat o nich.
Název projektuApplication of Principles of Inclusion in Tourism in the V4 Countries
Číslo projektu:22220127
Zdroj projektu:A – The International Visegrad Fund
Příjemce projektu:Panevropská univerzita, a.s.
Partner:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

University of Physical Education in Cracow

Typ projektu:

vědeckovýzkumný

Výstupy projektu naleznete zde:

mm032023.pdf (media4u.cz) 

studia_turistica_2023_2.pdf (studiaturistica.cz) 

proceedings_2023.pdf (ue.wroc.pl) 

Období:

1.1.2023–30.06.2024

Programme of working seminar in Cracow

15.2.2024–16.2.2024

International conference „Application of Principles of Inclusion in Tourism in the V4 Countries“ 

Popis projektu:Cílem projektu je navrhnout inovace v uplatňování principů inkluze v cestovním ruchu ve vybraných destinacích tak, aby se do cestovního ruchu mohli zapojit všichni, kdo mají o cestování zájem (nejen turisté bez zdravotních problémů či různých handicapů). Na základě analýzy trhů cestovního ruchu identifikovat trh cestovního ruchu handicapovaných turistů, a porovnat úroveň jeho rozvoje ve vybraných destinacích. Výsledkem projektu bude návrh opatření na inovaci nabídky, která umožní i znevýhodněným osobám účastnit se cestovního ruchu ve větší míře než dosud.
Název projektuDiskriminace spotřebitele
Číslo projektu:GAAA/2023/24
Zdroj:B – Grantová agentura Academia Aurea
Příjemce projektu:Panevropská univerzita, a.s.
Hlavní řešitel:doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Typ projektu:vědeckovýzkumný
Období:4/2023 – 10/2025
Popis projektu:Cílem projektu je detailně analyzovat problematiku diskriminace spotřebitele, tj. nepřípustné rozdílné zacházení se spotřebitelem ze strany podnikatele při poskytování zboží a služeb. Tento delikt by měl být komplexně analyzován z hlediska českého práva – vývoje právní úpravy a judikatury Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu, vývoje a aktuálního stavu soudcovských modelů posuzování určitého jednání jakožto diskriminace (testování z hlediska ústavní konformity) i praxe diskriminačního jednání tak, jak je zachycena v klasických médiích i rozhodnutích správní orgánů. Ačkoliv předmětem analýzy má být prostředí českého práva a České republiky, je nutné detailně řešit i lidskoprávní kontext evropského a mezinárodního práva. Exkurzně bude zohledněn přístup jiných států a zejména USA.
Název projektuPrávní ochrana osob s omezenou svéprávností u bankovních smluv
Číslo projektu:GAAA/2023/13
Zdroj:B – Grantová agentura Academia Aurea
Příjemce projektu:Panevropská univerzita, a.s.
Hlavní řešitel:doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M.
Typ projektu:vědeckovýzkumný
Období:4/2023 – 10/2025
Popis projektu:Osoby s omezenou svéprávností jsou právní úpravou zvláště chráněny. Projekt je zaměřen na zkoumání, jakou ochranu v právních předpisech mají nezletilé osoby a opatrovanci při uzavírání, realizaci a ukončování bankovních smluv. Pozornost je věnována zejména otázkám, které bankovní smlouvy jsou pro tyto nesvéprávné osoby vhodné a potřebné, jaká práva a povinnosti mají banky při uzavírání těchto bankovních smluv, jaké povinnosti mají smluvní strany včetně zákonných zástupců a opatrovníků v případě nakládání s peněžními prostředky  nezletilců a opatrovanců a jaké další povinnosti plynou stranám z e závazků z těchto bankovních smluv. V rámci projektu budou zpracovány nejméně tři články publikované v  recenzovaném odborném právním tisku tuzemském a příp. i v zahraničním odborném tisku a závěrečná zpráva o výsledcích projektu. Jednotlivé články budou zaměřeny na  vymezení právní ochrany osob s omezenou svéprávností při uzavírání spotřebitelských smluv se zaměřením na smlouvy bankovní, práva a povinnosti osob s omezenou svéprávností, jejich zákonných zástupců a opatrovníků v rámci bankovních smluv,  práva a povinnosti bank při realizaci bankovních smluv v zájmu ochrany osob s omezenou svéprávností.
Název projektuBezpečnostní vědy počátku 21. století
Číslo projektu:GAAA/2023/22
Zdroj:B – Grantová agentura Academia Aurea
Příjemce projektu:Panevropská univerzita, a.s.

Hlavní řešitel:

 

Řešitelský kolektiv:

doc. JUDr. David Zámek. Ph.D., LL.D.

 

JUDr. PhDr. Jana Firstová, Ph.D. LL.M., MBA

PhDr. Petr Bendl, Ph.D., MBA

Mgr. JIří Štochl,, LL.M., MBA

Doc. JUDr. Boris Löffler, PhD.

Doc. PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD.

Typ projektu:vědeckovýzkumný
Období:4/2023 – 6/2025
Popis projektu:Výzkumné, vývojové a inovační činnosti v oblasti bezpečnostního výzkumu zaměřují svoji pozornost na identifikaci, prevenci, přípravu a ochranu proti nezákonným jednáním nebo jednáním úmyslně poškozujícím společnost, lidské bytosti, organizace nebo struktury, hmotné i nehmotné statky a infrastruktury (ESRAB, 2006). Nejinak tomu bude též v předkládaném projektu základního bezpečnostního výzkumu zpracovaném při respektu priorit v oblasti bezpečnosti: – zefektivnění plánování, koordinace a regulace (tj. zefektivnění přípravy na krizové situace/incidenty); – zvýšení dostupnosti služeb bezpečnostního systému (tj. rozsahu nebo kvality služeb); – snížení ohrožení (tj. omezení pravděpodobnosti vzniku negativních dopadů krizové situace/incidentu); – zefektivnění včasného varování (zejména prodloužení doby na reakci, zvýšení spolehlivosti varování); – zvýšení bezpečnosti zasahujících; – zvýšení efektivity činnosti zasahujících; – a zmírnění následků tj. omezení intenzity a rozsahu dopadů krizové situace/incidentu/jevu. Řešitelský tým si klade za cíl zmapovat vývoj a utváření bezpečnostních věd na počátku nového milénia v kontextu vývoje bezpečnostních věd konce dvacátého století, které přineslo řadu významných společenských, ekonomických, politických změn zasahujících v úzkém propojení též oblast vnitřní bezpečnosti. Proměny vědeckého a akademického života v oblasti bezpečnosti budou v širších souvislostech podrobeny zkoumání členů řešitelského týmu složeného z odborníků na předmětné oblasti nejen z České republiky, ale též ze Slovenska. Samostatná pozornost bude věnována oblasti tzv. policejních věd, druhou oblastí budou vědy souhrnně označované jako vědy kriminální.
Název projektuCarbon free-economy: the best practices between the V4 and Ukraine
Číslo projektu:22120216
Zdroj projektu:A – The International Visegrad Fund
Příjemce projektu:Institute for Foreign Affairs and Trade, Faculty of Economics and Social Sciences, Hungary
Partner:

The Pan-European University, Faculty of Economics, Slovakia

The University of Entrepreneurship and Law, Czech Republic

Rzeszow University of Technology, Faculty of Management

Typ projektu:vědeckovýzkumný
Období:1.10.2021–1.12.2022
Popis projektu:Projekt je rozdělen do 4 vzájemně propojených aktivit. Kromě úvodní schůzky, která bude probíhat prostřednictvím video-komunikační služby GoogleMeet, budou realizovány vědecká setkání pro Ph.D. studenty a mladé vědce z různých vědních oborů. Zásadním výstupem je  e-learningový kurz v ukrajinštině a angličtině na platformách OCW a Google Classroom. Kurz zahrnuje testy, úkoly a videonahrávky prezentací odborníků z pracovních setkání. Celková dotace pro online komunikaci s Ph.D studenty a mladými vědci činí 40 hodin, navíc budou probíhat individuální konzultace v prostředí GoogleMeet.
Název projektuPřizpůsobit se!!! Výzva pro sektor služeb v Moravskoslezském kraji
Číslo projektu:TL05000418
Zdroj projektu:B – TAČR, Program ÉTA
Příjemce projektu:Vysoká škola PRIGO, z.ú.
Partner:

Vysoká škola podnikání a práva, a. s.

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.

Typ projektu:vědeckovýzkumný
Období:04 .2021 – 01.2023
Popis projektu:Předkládaný projekt je zaměřen na zkoumání chování firem a podnikatelů v soukromém sektoru služeb v Moravskoslezském kraji (dále jen „firmy“) a jejich adaptaci na restriktivní opatření v nouzovém stavu. Záměrem projektu je zjistit, jak se firmy pandemii COVID-19 přizpůsobovaly a zda byly tyto změny dočasné, nebo mají persistentní charakter. Je zřejmé, že ne všechny firmy mohly nebo byly schopné přizpůsobit své podnikání probíhající pandemii stejně. Stěžejním cílem projektu je proto identifikace rizikových oblastí služeb a vytvoření návrhu opatření přijatelných na úrovni Moravskoslezského kraje.
Název projektuVýzkumné a výukové případové studie jako nástroj transferu aktuálních poznatků z podnikatelské praxe do akademické sféry
Číslo projektu:2020-1-CZ01-
-KA203-078348
Zdroj:Erasmus+ (KA2)
Hlavní řešitel:doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Řešitelský kolektiv:PhDr. Lukáš Durda, PhD.
Typ projektu:Mezinárodní
Období:2020–2022
Popis projektu:Projekt se zaměřuje na dvě formy případových studií – výzkumné a výukové. Obě formy případových studií mají velké uplatnění v akademickém prostředí, kde umožňují propojení akademických pracovníků s reálným světem podnikání a přenos poznatků z praxe do výzkumu a výuky. Přispívá tak k vytvoření modelu spolupráce a k propojení mezi vzděláváním, výzkumem a podnikatelskou sférou. Do projektu jsou zapojeny čtyři vysoké školy: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola obchodní v Praze (obě Česká republika), Panevropská vysoká škola (Slovenská republika) a Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (Polsko). Přidruženým partnerem je PROSPERITA Holding, a.
Název projektuPodejscie oparte na okazjach do zarzadzania innocwacjami w malych a srednich przedsiebiorstwach (Přístup k řízení inovací založený na příležitostech v malých a středních podnicích)
Číslo projektu:2015/17/B/HS4/00988
Zdroj projektu:A – National Science Center (Polsko)
Příjemce projektu:Narodowe Centrum Nauki (Polsko), Polytechnika Lodž (Polsko), garant: dr hab. M. Matejun
Partner:Vysoká škola podnikání a práva, garant: prof. Ing. Zdeněk Mikolás, CSc., prof. h. c.
Typ projektu:Mezinárodní ( Polsko, ČR, Velká Británie, Německo, Švédsko, Finsko)
Období:18.02 .2016 – 17.08.2021
Popis projektu:Projekt je zaměřený na zkoumání inovačních aktivit malých a středních podniků ve vybraných šesti  evropských zemích. Pilotní fáze probíhala v Polsku a České republice. V závěrečné fázi  probíhá sběr dat formou dotazování v malých a středních podnicích ve vybraných zemích. Výstupem projektu je publikační činnost (vědecké články a monografie) a předání poznatků z výzkumu respondentům (MSP), univerzitám a institucím.
Název projektuFinanční aspekty CZ PRES 2022: zhodnocení a doporučení založená na rozpočtových strategiích předchozích předsednictví
Číslo projektu:TIRDUVCR932MT04
Zdroj projektu:B – TAČR
Příjemce projektu:Vysoká škola obchodní v Praze
Partner:Vysoká škola podnikání a práva, a. s.
Typ projektu:minitendr národní
Období:1.1.2021 – 3.4.2021
Popis projektu:Projekt je zaměřen na přípravu rozpočtových strategií pro předsednictví České republiky v Evropské unii v roce 2022. Uživatelem výstupů projektu bude úřad vlády ČR. 
Název projektuPostavení subjektů
participujících
na realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací
Číslo projektu:TITBMSP904
Zdroj:B – TAČR
Hlavní řešitel:Prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
Řešitelský kolektiv VŠPP:

JUDr. PhDr. Jana Firstová, Ph.D.

Doc. JUDr. David Zámek, Ph.D.

JUDr. David Šmíd, Ph.D.

Typ projektu:Národní
Období:2019–2021
Popis projektu:Projekt je realizován na základě výzkumné potřeby Úřadu vlády České republiky, vyhlášené v rámci programu BETA2 Technologické agentury České republiky. Cílem projektu je optimalizace výkonu trestu obecně prospěšných prací prostřednictvím návrhů změn legislativní či nelegislativní povahy, a to zejména v oblasti řešení mimořádných událostí vzniklých v průběhu výkonu tohoto trestu a postavení subjektů participujících při jeho výkonu.
Název projektu

Multimedia & Communication in Education & Science

Creating a model for standardizing education in the field of new communication technologies, enabling adaptation and implementation both among partner universities and third parties. Research on virtual reality and modern advanced communication technologies

Číslo projektu:PPI/APM/2019/
/1/00064
Zdroj:A – NAWA
Řešitelský kolektiv VŠPP:

prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.

Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.

PhDr. Ivana Bulanda PhD.

Typ projektu:Mezinárodní
Období:2019–2021
Popis projektu:Projekt je realizován v rámci programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Cílem projektu je posílit stávající partnerství výměnou zaměstnanců, vytvořením společných výzkumných týmů a realizací dvou mezinárodních vědeckých projektů, jejichž výsledkem jsou četné publikace mezinárodního charakteru. Mezi přínosy realizace projektu patří vědecká aktivace partnerů, vytvoření výzkumných týmů, které tvoří základ pro rozvoj spolupráce, modernizace nabídky výuky a rozvoj partnerů na základě uplatňování osvědčených postupů.
Název projektuExchange of Smart Solutions between V4 and EU in Energy and Environment (Be Smart)
Číslo projektu:21930003
Zdroj:A – The International Visegrad Fund
Řešitelský kolektiv VŠPP:Mgr. Jan Skipala
Typ projektu:Mezinárodní
Období:2020-2021
Popis projektu:Projekt je realizován prostřednictvím International Visegrad Fund v rámci programu Strategic Grants. Pozornost projektu je zaměřena na interdisciplinární dopad využití energie, včetně jeho akumulace, dopadů na životní prostředí a život obyvatel. Cíle programu jsou odstranění rozdílů ve výzkumu mezi ženami a muži a zvýšení účasti žen a vedoucí postavení žen v těchto oblastech. V současné době je většina dopadů na dotčenou oblast pouze „decentralizovaná“, např. ve výzkumném sektoru, ve školství, v podnikání. Projekt se je snaží propojit, včetně často zmiňovaného dopadu zapojení žen a mladých pracovníků na začátku jejich profesní kariéry do činností souvisejících s energetikou. Aktivity uvedené v projektu obsahují všechny prvky pobídkových a informačních aktivit – soutěže,  popularizační a prezentační aktivity, mentorství a úzké propojení s partnery EU, zejména z V4, a umožní zintenzivnit výměny a spolupráci.
Název projektuVytvoření Centra celoživotního vzdělávání na Vysoké škole podnikání a práva
Číslo projektu:CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011579
Zdroj:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Řešitel:VŠPP
Typ projektu:OP VVV
Období:2019/2021
Popis projektu:Projekt je realizován v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je vytvořit kvalitní podmínky pro systém celoživotního vzdělávání na VŠPP. V rámci projektu budou zvyšovány kompetence akademických pracovníků, vytvořeny programy celoživotního vzdělávání pro rodinné, malé a střední podniky Moravskoslezského kraje. Zároveň bude na vysoké škole zřízeno Centrum CŽV, které bude programy CŽV koordinovat.
Název projektuSENIORSEC: BEZPEČNOST SENIORŮ Z ÚZEMÍ VENKOVA A MALÝCH MĚST
Číslo projektu:CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0002505
Zdroj projektu:A – Evropský fond ERDF, Operační program INTERREG V-A Česká republika – Polsko
Příjemce projektu:Akademia WSB
Partner:Vysoká škola podnikání a práva, a.s. (Panevropská univerzita, a.s.)
Typ projektu:vědeckovýzkumný
Období:1. 9. 2020 – 31. 10. 2021
Popis projektu:Projekt předpokládá diagnózu povědomí o rizicích ohrožujících vlastní bezpečnost u osob starších 65 let, kteří žijí na vesnicích nebo v obcích do 15 tisíc obyvatel. Toto povědomí se zkoumá zřídka a řešení navrhovaná v případě výskytu problémů se ne vždy k zájemcům dostanou. Stárnoucí společnosti budou vyžadovat stále více komplexní strategie pro podporu starších osob v oblasti zajišťování bezpečnosti a vědomé prevence rizik.
Název projektuPodpora rozvoje studijního prostředí na VŠPP, a.s.
Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008568
Zdroj:Zdroj: B – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Řešitel:VŠPP
Typ projektu:OP VVV
Období:2018
Popis projektu:Hlavním cílem projektu je zkvalitnění a modernizace vzdělávací infrastruktury v méně rozvinutém regionu na Vysoké školy podnikání a práva a.s. na výukovém pracovišti v Ostravě. Za účelem zajištění vysoké kvality výuky bude pořízena ICT, audiovizuální technika včetně síťových prvkůa sada elektronických informačních zdrojů, které budou využívány studenty v rámci výuky, samostudia či skupinové prácena projektech apod.
Název projektuVypracování metody analýzy nákladů a výnosů u dopravních služeb v sektoru sdílené ekonomiky a na jejím pomezí (tj. v rámci tzv. sdílené a platformové ekonomiky) skrze vytvoření datové základny a její pilotní ověření
Číslo projektu:TI00UVCR001MT09
Zdroj:B – TAČR
Hlavní řešitel:doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
Řešitelský kolektiv VŠPP:

doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.

PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.

PhDr. Lukáš Durda, PhD.

doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

Ing. Martin Trčka, Ph.D.

RNDr. Michal Bejček, Ph.D.

doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

Typ projektu:Národní
Období:2017–2018
Popis projektu:Projekt byl realizován na základě výzkumné potřeby Úřadu vlády České republiky, vyhlášené v rámci programu BETA2 Technologické agentury České republiky. Projekt vychází z dlouhodobé orientace VŠPP na oblast sdílené ekonomiky. Jedná se o analytický vstup do diskuze vedené o možných změnách na trhu osobní přepravy osob realizované na bázi on-line platforem, zejména společnosti UBER. Výstupem projektu byla doporučení pro exekutivní orgány pro formulaci postoje k regulaci trhu osobní přepravy na bázi on-line platforem.
Název projektuEkonomická analýza ubytovacích služeb včetně segmentu tzv. sdílené ekonomiky na základě statistických údajů a dat získaných pomocí vlastního softwarového nástroje
Číslo projektu:TI00UVCR001MT02
Zdroj:B – TAČR
Hlavní řešitel:doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
Řešitelský kolektiv VŠPP:

doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.

PhDr. Lukáš Durda, PhD.

PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.

doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

Ing. Martin Trčka, Ph.D.

RNDr. Michal Bejček, Ph.D.

doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

Typ projektu:Národní
Období:2017
Popis projektu:Projekt byl realizován na základě výzkumné potřeby Úřadu vlády České republiky, vyhlášené v rámci programu BETA2 Technologické agentury České republiky. Projekt byl zaměřen na analýzu nabídky ubytovacích služeb v ČR využívající on-line webové platformy, zejména společnosti Airbnb. Pozornost byla věnována ekonomickým a daňovým aspektům sdílené ekonomiky ubytovacích služeb. Výstupem projektu byla doporučení pro exekutivní orgány pro formulaci postoje k ubytovacím platformám.
Název projektuAnalýza připravenosti malých a středních podniků na iniciativu Průmysl 4.0
Číslo projektu:TB95TACR999MT07
Zdroj:B – TAČR
Hlavní řešitel:doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
Řešitelský kolektiv VŠPP:

doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.

PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.

RNDr. Michal Bejček, Ph.D.

Typ projektu:Národní
Období:2017
Popis projektu:Projekt byl realizován na základě výzkumné potřeby Úřadu vlády České republiky, vyhlášené v rámci programu BETA2 Technologické agentury České republiky. Projekt reaguje na poměrně masivní nástup iniciativy 4.0 v oblasti malého a středního podnikání v České republice. Jedná se o analytický vstup do diskuze o povědomí MSP o P-4.0 a vnímání rizik dopadů P-4.0 na podnikatelské subjekty v ČR. Rozsáhlé reprezentativní šetření se zaměřilo též na finanční a inovační potenciál MSP pro přijetí konceptu P-4.0. Výstupem projektu byla doporučení pro exekutivní orgány pro vytvoření metodologické a organizační podpory MSP pro P-4.0.
Název projektuVymezení metodologických postupů pro zajištění datové základny a ekonomických východisek pro regulatorní ošetření tzv. sdílené ekonomiky
Číslo projektu:TB95TACR999MT01
Zdroj:B – TAČR
Hlavní řešitel:prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.
Řešitelský kolektiv VŠPP:

doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

Typ projektu:Národní
Období:2016
Název projektuKárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky
Číslo projektu:GP13-07384P
Zdroj:B – TAČR
Řešitel:JUDr. David Kosař, L.L.M., Ph.D.
Typ projektu:Národní
Období:2013–2017
Název projektuDiagnostika kompetencí manažerského velení v mimořádných krizových situacích
Číslo projektu:TD03000283
Zdroj:B – TAČR
Hlavní řešitel:doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Řešitelský kolektiv VŠPP:Grant ve spolupráci s VŠB-TUO a Ostravskou univerzitou
Typ projektu:Národní
Období:2016–2017
Název projektuPřístup založený na možnostech řízení inovací v malých a středních podnicích
Číslo projektu:2015/17/B/HS4/0098
Zdroj:A – National Science Center (NCN) Poland
Hlavní řešitel:prof. Ing. Zdenek Mikoláš, CSc.
Řešitelský kolektiv VŠPP:

Grant je ve spolupráci s VŠ Polytechnika Lodž

PhDr. Janusz Karpeta

Mgr. Ing. Tomáš Tykva

Ing. Vendula Fialová

Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.

PhDr. Lukáš Durda, PhD.

Typ projektu:Mezinárodní
Období:2016–2018
Název projektuModel regionálního ekosystému, jeho simulace a ověření v podmínkách Moravskoslezského kraje
Číslo projektu:02610/2014/RRC
Zdroj:Moravskoslezský kraj
Hlavní řešitel:PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
Řešitelský kolektiv VŠPP:

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

PhDr. Lukáš Durda, PhD.

Typ projektu:Národní
Období:2014–2015
Popis projektu:Výzkumný projekt byl zpracován v rámci programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji“. Model regionálního ekosystému byl vytvořen na základě výsledků kvantitativního šetření a kvalitativní analýzy formou hloubkových rozhovorů s aktéry regionálního ekosystému. Pro vytvoření vlastního modelu byla provedena simulační analýza s využitím softwarového nástroje PowerSim.
Název projektuModel kreativních a inovačních míst a jeho ověření v podmínkách Moravskoslezského kraje
Číslo projektu:05/2013/ RRC
Zdroj:Moravskoslezský kraj
Hlavní řešitel:PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
Řešitelský kolektiv VŠPP:

prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc.

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.

PhDr. Lukáš Durda, PhD.

Mgr. Ing. Tomáš Tykva

Typ projektu:Národní
Období:2014
Popis projektu:Výzkumný projekt byl zpracován v rámci programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji“ a jeho výsledky umožňují jednotlivým firmám a institucím kraje analyzovat svůj vlastní inovační potenciál a porovnat ho s profilem firem a institucí v daném oboru. Projekt využil a dále rozšířil informační systém REM, který byl v rámci výzkumných aktivit na VŠPP vytvořen, o nový model pro identifikaci inovačního potenciálu firem a institucí v MSK.
Název projektuHodnotová orientace zákaznických segmentů v České republice
Číslo projektu:GA/2019/13
Zdroj:B – Grantová agentura Academia Aurea
Hlavní řešitel:prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Řešitelský kolektiv VŠPP:

Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.

PhDr. Ivana Bulanda, PhD.

PhDr. Lukáš Durda, PhD.

Typ projektu:Národní
Období:2019–2021
Název projektuAnalýza právní úpravy v oblasti zajištění vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v České republice a na Slovensku
Číslo projektu:GA/2019/14
Zdroj:B – Grantová agentura Academia Aurea
Hlavní řešitel:doc. JUDr. David Zámek, Ph.D.
Řešitelský kolektiv VŠPP:

prof. JUDr. Helena, Válková, CSc.

JUDr. PhDr. Jana Firstová, Ph.D., LL.M.

doc. JUDr. Boris Löffler, PhD.

doc. PhDr. Magdalena Ondicová, Ph.D.

Typ projektu:Národní
Období:2019–2021
  
Název projektuVýzkum uplatnění nástrojů marketingové komunikace jako předpokladu úspěchu malých a středních podniků na trzích 
Číslo projektu:GA/2016/4
Zdroj:B – Grantová agentura Academia Aurea
Hlavní řešitelé:

Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.

PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.

Řešitelský kolektiv VŠPP:prof. Ing. Jaroslav Světlík, CSc.
Typ projektu:Mezinárodní, vědecká spolupráce se slovenskou vysokou školou
Období:2016-2017
Název projektuMarketing a marketingové komunikace na B2B trzích
Číslo projektu:GA/2018/18_3
Zdroj:B – Grantová agentura Academia Aurea
Hlavní řešitel:Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
Řešitelský kolektiv VŠPP:doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Typ projektu:Národní
Období:2018
Název projektuFinanční rizika malých a středních podniků na Slovensku
Číslo projektu:GA/2016/1
Zdroj:B – Grantová agentura Academia Aurea
Hlavní řešitel:doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Typ projektu:Mezinárodní, vědecká spolupráce se slovenskou vysokou školou
Období:2016–2017
Název projektuSoudobá paradigmata rodinného podnikání v ČR na počátku průmyslové revoluce 4.0
Číslo projektu:GA/2016/6_2
Zdroj:B – Grantová agentura Academia Aurea
Hlavní řešitel:Ing. Zuzana Wozniaková, Ph.D.
Řešitelský kolektiv VŠPP:

prof. Ing. Zdenek Mikoláš, CSc.

Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.

Ing. Vendula Fialová

Typ projektu:Národní
Období:2017–2018
Název projektuNové možnosti podnikání na finančních trzích
Číslo projektu:GA/2016/21_2
Zdroj:B – Grantová agentura Academia Aurea
Hlavní řešitel:Ing. Andrea Kolková, Ph.D.
Řešitelský kolektiv VŠPP:

doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.

prof. Ing. Jiří Polách, CSc.

Typ projektu:Národní
Období:2017-2018

My jsme panevropská

Poznej, co to znamená být Panevropská ve třech jednoduchých bodech.

O panevropské univerzitě

Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?

fakulty

Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student