Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

podnikání a management (ph.d.)

Charakteristika

doktorského

programu

Cílem doktorského studia je rozvíjet schopnosti samostatné tvůrčí práce v oblasti výzkumu a vývoje u absolventů magisterských studijních programů. Doktorské studium je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost se zaměřením na oblast podnikání a managementu. 

Studenti si rozšíří své znalosti studiem teoretických i aplikačních předmětů se zaměřením na aktuální světové trendy podle individuálního studijního plánu a zpracováním disertační práce na vybrané téma v této široké vědní oblasti. Studijní plán doktorského studijního programu zahrnuje dva ucelené bloky předmětů:

  • povinné předměty zaměřené na získání pokročilých znalostí a dovedností v oblasti ekonomie, podnikání, managementu, a metod vědecko-výzkumné práce, včetně matematicko-statistických metod a využití soudobých informačních zdrojů pro vědu a výzkum,
  • povinně volitelné předměty zaměřené na získání aktuálních poznatků z oblasti digitalizace v podnikání, finančního managementu a právních aspektů podnikání, a to nejen ve vazbě na podnikatelské subjekty, ale i využití (aplikaci) takových poznatků i mimo podnikatelský sektor.

V rámci samostatné tvůrčí práce bude doktorand pod vedením školitele realizovat vlastní výzkum, průběžně prezentovat výsledky svého bádání prostřednictvím publikace vědeckých článků v recenzovaných vědeckých časopisech a prostřednictvím vystoupení na mezinárodních vědeckých konferencích. Mezi další studijní aktivity doktoranda patří možnost výuky na bakalářském studiu, oponování vědeckých článků, získávání a řešení grantových úloh a zapojení do práce výzkumných týmů univerzity. V rámci studia doktorand absolvuje jednoměsíční stáž na zahraniční univerzitě nebo výzkumném pracovišti.

Díky individuálnímu studijnímu plánu obsah studia bude přizpůsoben i cílům samotného doktoranda a jeho předpokládaného uplatnění po absolvování studia. Doktorandská příprava, závěrečná disertační práce i získané poznatky, schopnosti a dovednosti budou vedeny v duchu „mysli globálně, jednej lokálně“, tzn. zohledňují mezinárodní vědomostní rozměr, nicméně jejich uplatnění bude vždy konkrétní na dané místní podmínky.

Absolventi doktorského studia se mohou dále uplatnit jako vysokoškolští učitelé, vědečtí pracovníci, případně manažeři ve výzkumu, vývoji či marketingu.

Univerzita má zájem přijímat do studia zejména motivované, kreativní studenty, kteří nemají obavy z nového, ale naopak nové poznatky vyhledávají, rozvíjejí, iniciují a jsou připraveni se podílet na jejich realizaci.

Základní podmínkou pro přijetí ke studiu ve studijním programu doktorského studia je absolvování magisterského studijního programu a úspěšné absolvování přijímací zkoušky. K doktorskému studiu se mohou hlásit i studenti, kteří absolvovali svá předchozí studia na jiných vysokých školách ve všech studijních programech.

Řádné ukončení studia

Doktorské studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu a vývoje nebo k samostatné teoretické činnosti. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“) uváděný za jménem.

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

4 roky (8 semestrů)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium):
Říjen 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha, Ostrava)
Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

STUDIJNÍ PLÁN:

Podnikání a management

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

DALŠÍ INFORMACE:

Zásady doktorského studia: Vnitřní předpis
Přijímací řízení na doktorské studium
Seznam školitelů a témat disertačních prací

Vše pod jednotlivými odkazy.

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

4 roky (8 semestrů)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium):
Říjen 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha, Ostrava)
Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

STUDIJNÍ PLÁN:

Podnikání a management

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

DALŠÍ INFORMACE:

Zásady doktorského studia: Vnitřní předpis
Přijímací řízení na doktorské studium
Seznam školitelů a témat disertačních prací

Vše pod jednotlivými odkazy.

Profil

absolventa

Absolvent ovládá principy vědecké práce, umí formulovat vědecké problémy (otázky, hypotézy, nejistoty). Odborně je profilován v aktuálních světových trendech podnikání a managementu, je schopen dosahovat synergického efektu pramenícího z propojení těchto teoretických poznatků s konkrétní realitou, ve které působí.

Teoretická výbava a schopnost aplikovat získané poznatky v jednotlivých oblastech podnikání a managementu vytvářejí společný fundament pro samostatnou vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost absolventa se zaměřením na: Analýzu, projektování, modelování a implementaci, se zohledněním moderních poznatků, mezinárodních standardů a respektem k různorodým paradigmatům současného podnikání a managementu.

V teoretické rovině svého odborného profilu absolvent dokáže využít své schopnosti interpretovat, argumentovat, konfrontovat a zobecňovat poznání k rozvoji vědního oboru podnikání a management a obohacení současné úrovně poznání o vlastní originální zjištění.

V tomto směru k rysům absolventa patří: Nespokojit se s poskytnutými poznatky, ale pochybovat o nich, zvažovat rizika, hledat cesty jak jinak, zejména efektivněji dospět k zamýšlenému cíli. Přitom vždy respektovat nejen právní, ale i etické principy, vlastní výzkumná zjištění prezentovat s vědomím, že bylo učiněno maximum k jejich věrohodnosti, nepřipustit tlaky zájmových skupin.

V praktické rovině jej jeho doktorská kvalifikace předurčuje jak k samostatnému řešení složitých problémů v oblasti managementu s důslednou aplikací vhodných vědecko-metodických přístupů, tak k týmové práci v rámci vědecko-výzkumných týmů. Absolvent je s ohledem na jazykovou vybavenost schopen komunikovat řešení výzkumných problémů v mezinárodním prostředí, spolupracovat v týmech na mezinárodních projektech, prezentovat výsledky své vědecko-výzkumné práce na mezinárodním poli a publikovat výstupy v odborných časopisech.

Na jedné straně k charakteristickým rysům absolventa tohoto doktorského studijního programu patří samostatnost, a to ve smyslu: Sám vytipovat aktuální téma výzkumu, určit prioritní problémy, které je třeba řešit, sám se orientovat v informačních zdrojích, výzkumných metodách a jejich aplikaci, v objektivní interpretaci dosažených výsledků, včetně jejich uvedení do kontextu současné úrovně poznání.

Na druhé straně díky nezbytným řídicím a komunikačním schopnostem může být platným členem výzkumného týmu a po získání nezbytných zkušeností se stát vedoucím výzkumných týmů či pracovišť.

prozkoumej
i další studijní programy

Na Panevropské můžeš naskočit do programu, který ti nabídne to, co od něj očekáváš. S možností vzdělání ve více než 20 oblastech věříme, že se do tvého gusta trefíme. 

Poznej nás i ty!

Navštiv nás ve Dnech otevřených dveří na našich školách v Praze i Ostravě.

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student