Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Podnikání a management

Podnikání jako cesta ke svobodě? K přivýdělku? Nebo možnost dělat to, co tě baví a uživí zároveň?

Ať už uvažuješ o podnikání, nebo se stále hledáš, zde nastartujeme tvé podnikatelské myšlení, které využiješ v celém životě.

Naučíme tě rozumět ekonomice, trhu, poptávce i nabídce. Získáš vědomosti, jak vést obchodní jednání ať už u stánkaře, nebo v „korporátu“. Jak a co všechno zařídit, jak jednat s lidmi a být dobrým leaderem, manažerem i řádným hospodářem. 

Bez ohledu na to, kolikrát selžeš, naučíš se vytrvat, vítězit. Stvoř si svou vlastní cestu životem! My tě naučíme, jak uspět.

prezenčně
i kombinovaně

ŽÍT, pracovat,
i studovat?
To zvládneš

Leader
manažer
podnikatel?

Někdy
jedna role
nestačí

Majitel, jednatel, šéf, takto si podnikatele představuje téměř každý.

Podnikatel se ale dle rozsahu svého podnikání musí klidně i postavit za kasu a prodávat… Jednoduše ať už staví ploty, provozuje pekárnu, nebo rozjíždí IT business, vždy bude podnikatel ten, co bude ovládat nejvíc rolí.

Proč studovat
pODNIKÁNÍ A MANAGEMENT na FVŠPP?

naučíme tě, jak odhalit tvé nejlepší nápady

Originální sestava předmětů s důrazem na podnikavost a kreativitu (Know-how v podnikání, Digitální i komunikační dovednosti, Podnikavost, Životní styl a etika v podnikání).

Nezůstaneš na trhu práce "jako kůl v plotě"

Vysoký employment rate studentů PS i KS, navíc na významných pozicích.

Na škole ti nebudeme házet "klacky pod nohy"

Důraz na praxi a profesní orientaci, proklientský přístup.

Můžeš si rozšířit obzory, studovat a poznat jiné kultury

Možnosti studia v zahraničí prostřednictvím Erasmu +.

Charakteristika studijního programu

JSME PROFESNĚ ORIENTOVANÍ

Profesně orientovaný studijní program Podnikání a management vychází z dlouhodobé orientace FVŠPP na oblast vysokoškolského vzdělání pro uplatnění v oblasti podnikání a managementu.

ROZVINEME TVÉ KOMPETENCE

Studijní program je koncipován tak, aby student získal nezbytné teoretické poznatky, které reflektují soudobý stav poznání a širší mezinárodní kontext v daných oblastech.

Zároveň je kladen důraz na vytváření kompetencí, které umožňují tvůrčí využití nabytých znalostí při řešení praktických problémů a potřeb podniku či organizace.

OSOBNÍ ZKUŠENOST = PRAXE

Studijní program je významně orientován na spolupráci s praxí, která se projevuje při tvorbě vlastního studijního programu i jeho uskutečňování. 

Studenti vykonávají stanovený rozsah praxe, připravují semestrální a kvalifikační práce, jejichž témata jsou formulována z praxe, účastní se řešení odborných a výzkumných aktivit podniků. 

Čím se
lišíme od ostatních

vysokých škol
a příbuzných
programů?

PROČ ZROVNA PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT NA FVŠPP?

PODNIKÁNÍ
A MANAGEMENT (Bc.)

Na fakultě VŠPP čerpáme v programu Podnikání a management (dříve jen Podnikání) z více než 20 let zkušeností s výukou tak, aby naše poznatky byly vždy aktuální, reálné a odrážely nově nastupující trendy.

Co se naučíš, to si vyzkoušÍš

Praktické případové studie v rámci studia – řešení konkrétních zadání profesních partnerů na rozjezd projektů.

Naučíme tě přemýšlet jinak

Klademe důraz na inovační myšlení a kreativitu.

Tvoříme komplexního podnikatele

Naši úlohou je dobře nastavit vyvážený poměr mezi soft skills a hard skills.

To nejlepší z obou světů

Způsob výuky – učíme nejen plánovací/prediktivní přístup k podnikání, ale i kreativní/efektuační, tedy využití příležitostí bez velkého vstupního kapitálu, jednat, rozjíždět, vylepšovat, implementovat business za běhu.

Profil absolventa

Jako absolvent studijního programu Podnikání a managementu se ti otevírá možnost působit nejen mantinelech studijního programu, ale díky ekonomickému vzdělání i všude tam, kde mají v požadavcích ekonomiku.

CHARAKTERISTICKÉ PROFESE
PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT

 • podnikatel a manažer v segmentu MSP,
 • nižší a střední manažer nebo pracovník ekonomického zaměření ve veřejném sektoru,
 • nižší a střední manažer v oblasti managementu,
 • projektový manažer,
 • nižší a střední manažer v oblasti marketingu,
 • nižší a střední manažer v oblasti finančního řízení, manažerského a finančního účetnictví,
 • produktový manažer (specialista),
 • manažer nákupu,
 • obchodní zástupce,
 • specialista finančního controllingu,
 • účetní metodik.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od letního semestru (prezenční + kombinované studium): Únor 2024

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha, Ostrava)
Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

STUDIJNÍ PLÁN:

Podnikání a management

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od letního semestru (prezenční + kombinované studium): Únor 2024

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha, Ostrava)
Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

STUDIJNÍ PLÁN:

Podnikání a management

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA
OSTRAVA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Přijímací řízení probíhá na základě rozhovoru, ale nemusíte mít obavy, zkoušet vás nebudeme.

Nabízíme širokou škálu studijních programů, takže se společně podíváme na váš výběr studijního zaměření, seznámíme vás s požadavky studia i s nezbytnými administrativními úkony, které jsou důležité pro úspěšné zapsání do studia. Rádi vám odpovíme na vaše dotazy a poskytneme vám informační materiály.

Upřednostňujeme osobní setkání. Termín si můžete vybrat dle vašich časových preferencí prostřednictvím registračního formuláře. Případně je možné i on-line spojení.

V případě osobní návštěvy a kompletace přihlášky nebo rezervace místa u nás za vás uhradíme poplatek za přijímací řízení ve výši 500,-.

Pro přijetí ke studiu je rovněž nezbytné předložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení osobně na Studijním oddělení nebo Klientském centru.

Nebo zasláním úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studjiní oddělení Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny.

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA
OSTRAVA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Bez přijímacích zkoušek.

Předložením úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení osobně na Studijním oddělení.
Nebo zasláním úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studijní oddělení Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny.

Profil absolventa

OBECNÉ ZPŮSOBILOSTI

Z hlediska obecné způsobilosti absolvent profesně zaměřeného studijního programu Podnikání a management bude schopen:

 • samostatně a kvalifikovaně činit obtížná taktická rozhodnutí, týkající se základních procesů podniku,
 • vyjadřovat své myšlenky a názory jasně, srozumitelně a přesvědčivě,
 • identifikovat a rozvíjet potenciál členů týmu,
 • jednat s ohledem na dodržování legislativních požadavků i s ohledem na etické principy,
 • vyhledávat a využívat příležitosti k vlastnímu rozvoji.

ODBORNÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

Z hlediska odborných znalostí a dovedností absolvent profesně zaměřeného studijního programu Podnikání a management bude schopen:

 • popsat mikroekonomické a makroekonomické pojmy a vysvětlit jejich vzájemné vztahy a souvislosti,
 • založit vlastní podnikatelský subjekt a samostatně ho řídit a vést,
 • vypracovat podnikatelský záměr a podnikatelský plán,
 • zpracovat projekt a řídit projektový tým
 • využívat manažerské metody a techniky pro řízení podnikových činností a procesů, kooperaci, zvládání zátěže a stresu a řešení konfliktů,
 • orientovat se v oblasti finančního řízení podniku, aplikovat základní metody finanční analýzy,
 • takticky řídit majetkovou a kapitálovou strukturu podniku, řídit pracovní kapitál, získávat a investovat volné finanční prostředky v podnikání,
 • orientovat se v daňové a účetní problematice a aplikovat tyto znalosti při řízení podniku, 
 • využívat nástroje pro řízení, rozvoj a vedení lidských zdrojů,
 • vysvětlit konkrétní aspekty jednotlivých personálních činností a zásady personální práce,
 • popsat legislativní rámec fungování podnikatelských subjektů, včetně právní úpravy jednotlivých daní,
 • charakterizovat a využívat moderní nástroje marketingové komunikace a měřit jejich účinnost, 
 • analyzovat trh s využitím metod a technik marketingového výzkumu,
 • komunikovat se zákazníky, dodavateli a dalšími zainteresovanými osobami v obchodních a dodavatelských vztazích,
 • využívat cyklus řízené kreativity a vybrané metody kreativity při řešení problémů,
 • rutinně využívat informační technologie a softwarové nástroje pro organizační, řídící a analytické činnosti, 
 • provádět kvalitativní a kvantitativní analýzu ekonomických dat s využitím matematických a statistických metod v praxi,
 • identifikovat, třídit a interpretovat ekonomická data.

prozkoumej
i další studijní programy

Na Panevropské můžeš naskočit do programu, který ti nabídne to, co od něj očekáváš. S možností vzdělání ve více než 20 oblastech věříme, že se do tvého gusta trefíme. 

Poznej nás i ty!

Navštiv nás ve Dnech otevřených dveří na našich školách v Praze i Ostravě.

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student