Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Stipendium

Ubytovací stipendium

 1. Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi, který

 

 • je studentem akreditovaného studijního programu v prezenční formě studia a uhradil školné za aktuální semestr v řádném termínu,
 • studuje v prvním studijním programu, nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno (přestoupením se rozumí ukončení jednoho studijního programu a přijetí do druhého studijního programu stejného nebo obdobného obsahu); v případě souběžně studovaných studijních programů je student započten nejvýše jednou, a to ve studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve,
 • nepřekročil standardní dobu studia v probíhajícím studijním programu ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů,
 • nemá místo trvalého bydliště v okrese, v němž je místo jeho studia (nemá místo trvalého bydliště na území hlavního města Prahy, jeli místo jeho studia na území hlavního města Prahy).

 

 1. Podkladem pro přiznání ubytovacího stipendia jsou údaje zjištěné z informačního systému „Sdružené informace matrik studentů“ (dále jen „SIMS“) a z informačního systému univerzity a žádost studenta o jeho přiznání s uvedením bankovního spojení jeho bankovního účtu. Žádost se podává v období stanoveném pro zápis do studia nebo dalšího ročníku studia podle harmonogramu příslušného akademického roku, nejpozději však do 31. října, případně do 31. března daného akademického roku. V průběhu akademického roku může student požádat o ubytovací stipendium podle změny rozhodných podmínek, které budou zohledněny od data podání žádosti o ubytovací stipendium.

 

 1. Nárok na ubytovací stipendium může vzniknout studentovi od prvního semestru, kdy zahájil studium na univerzitě. Podmínka stanovená v odstavci 1 písm. b) je zachována, je-li student zapsán ve studijním programu, do něhož přistoupil ze studijního programu uvedeného v odstavci 1 písm. b), anebo povolí-li v odůvodněném případě rektor výjimku.

 

 1. Nezbytnou povinností studenta, kterému bylo přiznáno ubytovací stipendium, je neprodleně informovat studijní oddělení univerzity o případných změnách, které se vztahují na podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia podle odstavce 1.

 

 1. V případě přiznání ubytovacího stipendia má student nárok na ubytovací stipendium za každý celý kalendářní měsíc, po který splňuje podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia. Nárok na ubytovací stipendium nevzniká za měsíc červenec a srpen. Ubytovací stipendium se vyplácí zpětně.

 

 1. Výši ubytovacího stipendia vyhlašuje rektor svým rozhodnutím pro dané období kalendářního roku v souladu s výší dotace poskytnuté ministerstvem a v závislosti na počtu studentů, kteří splňují podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia v daném období.

Sociální stipendium

 1. Sociální stipendium může být přiznáno studentovi bakalářského a magisterského studijního programu.

 

 1. Sociální stipendium se přiznává podle § 91 odst. 3 zákona též studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu (§ 17 zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů) jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Měsíční výše sociálního stipendia odpovídá jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za měsíc, s tím, že takto určená výše sociálního stipendia se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru. Nárok na sociální stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení pro účely přiznání sociálního stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na sociální stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze jednou.

 

 1. Žádost o sociální stipendium student podává v období stanoveném pro řádný zápis do studia nebo dalšího ročníku studia podle harmonogramu příslušného akademického roku, nejpozději však do 31. října, případně do 31. března daného akademického roku, pokud mu nebyl přídavek na dítě přiznán po zápisu do studia; v tomto případě může podat žádost, kdykoliv v průběhu akademického roku.

 

 1. Nezbytnou povinností studenta, kterému bylo přiznáno sociální stipendium, je neprodleně informovat studijní oddělení univerzity o případné změně v přiznání přídavku na dítě.

 

 1. Student má nárok na sociální stipendium po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce za každý celý kalendářní měsíc, po který splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia. Nárok na sociální stipendium nevzniká za měsíc červenec a srpen.

Panevropská,
univerzita vašeho života

Pochopíš, co se učíš, proč se učíš a kde to využiješ!

Rozšíříme ti obzory tak, že ti vše docvakne jako skládačka…

Panevropská univerzita

Studijní programy

Přes 20 studijních programů poskytuje nabídku, ze které si skoro každý vybere.

O panevropské univerzitě

Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?

fakulty

Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za dvaadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student