Pro absolventy voŠ nebo přechod z jiné VŠ

STUDIUM NA PANEVROPSKÉ UNIVERZITĚ PRO ABSOLVENTY VOŠ

Koncepce výuky absolventů vyšších odborných škol (VOŠ) od akademického roku 2023/2024 na Panevropské univerzitě, a.s.

Vážení budoucí studenti,

pokud jste již absolvovali (nebo v letošním školním roce absolvujete) vyšší odbornou školu a chtěli byste studovat na PEUNI v obdobném studijním programu jako na VOŠ, nabízíme vám možnost uznání části úspěšně absolvovaných předmětů.

Základní informace: 

 • Jde o studium standardních akreditovaných studijních programů v prezenční nebo kombinované formě (pokud ji studijní program má), řídí se tedy studijními plány daného studijního programu.
 • Studium je určeno pro absolventy VOŠ obdobného zaměření, jako má program, na který se uchazeč hlásí.
 • Délka studia je s ohledem na množství uznaných studijních povinností z VOŠ 2–4 semestry.
 • Absolventi VOŠ jsou zařazováni buď do samostatných studijních skupin, anebo do běžných studijních skupin tříletého bakalářského studia (zpravidla do 2. ročníku).

Organizace výuky:

 • v prezenční formě podle pravidelného rozvrhu, pondělí až pátek, zpravidla 3 dny v týdnu – viz Harmonogram akademického roku.
 • v kombinované formě cca 5 až 6 krát za semestr během víkendových konzultací (pátek a sobota v Praze, pátek až neděle v Ostravě).

Předpoklady pro přijetí:

 1. Podmínkou přijetí je absolvování SŠ (maturita) a studijního programu VOŠ obdobného zaměření, jako má program, na který se uchazeč hlásí.
 1. Splnění podmínek se dokládá:
 • doložením ověřené kopie maturitního vysvědčení,
 • doložením úředně ověřené kopie dokladů o absolvování VOŠ – diplom o absolutoriu a dodatek k diplomu obsahující informace o absolvovaných předmětech. 

Uznávání studijních povinností z předešlého studia: 

Podmínky uznání studijních povinností se řídí Studijním a zkušebním řádem PEUNI a Opatřením rektora Uznávání výsledků předchozího studia.

Uznávání se provádí na základě Žádosti o uznání studijních povinností z předešlého studia – žádost se podává po přijetí ke studiu a zápisu do studia prostřednictvím kontaktního centra v informačním systému UIS.

Součástí žádosti je:

 1. výpis absolvovaných studijních povinností na VOŠ – buď dodatek k diplomu (viz výše) nebo dokument vystavený absolvovanou VOŠ obsahující datum, počet kreditů a způsob ukončení předmětu,
 1. sylaby (anotace) předmětů, o jejichž uznání žádáte, ověřené školou (buď v listinné podobě s razítkem VOŠ, anebo zaslané z VOŠ na PEUNI prostřednictvím datové schránky).

Uznávání se řídí těmito základními pravidly:

 • způsob zakončení předmětu na VOŠ je stejný nebo významnější (nelze uznat předmět zakončený na VOŠ zápočtem jako zkoušku);
 • počet získaných kreditů z předmětu na VOŠ může být o jeden nižší, stejný nebo vyšší než je počet kreditů předmětu na PEUNI;
 • musí existovat významná shoda obsahu předmětu na VOŠ s obsahem předmětu na PEUNI (posuzuje příslušný akademický pracovník);
 • nelze uznat předměty, vstupují do státní závěrečné zkoušky, ty musí student absolvovat na PEUNI.

Poplatky:

vyřízení žádosti o uznání předmětů je pro studenty PEUNI zcela zdarma.

 Ve studijních plánech pro konkrétní studijní program/obor naleznete seznam všech předmětů, které jsou pro daný program povinné nebo povinně volitelné. Porovnejte předměty vámi vystudované a předměty, které nabízí naše škola.

V případě zájmu seznámit se podrobně s obsahem konkrétních předmětů, kontaktujte, prosím, naše klientské centrum, které zprostředkuje předání informací.

KLIENTSKÉ CENTRUM

Studijní programy vhodné pro absolventy VOŠ

STUDIUM NA PANEVROPSKÉ UNIVERZITĚ PRO ZÁJEMCE O PŘECHOD Z JINÉ VŠ

Vážení budoucí studenti,

pokud jste již studovali jinou vysokou školu a chtěli byste studovat na PEUNI, tak vám nabízíme možnost uznání úspěšně absolvovaných předmětů.

Základní informace: 

Předpoklady pro přijetí:

Podmínkou přijetí je

 • v bakalářském studiu ukončené střední vzdělání – doložené ověřenou kopií maturitního vysvědčení nebo obdobným dokladem;
 • v navazujícím magisterském studiu ukončené bakalářské studium – doložené diplomem a dodatkem k diplomu.

Uznávání studijních povinností z předešlého studia: 

Podmínky uznání studijních povinností se řídí Studijním a zkušebním řádem PEUNI a Směrnicí o uznávání studijních povinností na PEUNI.

Uznávání se provádí na základě Žádosti o uznání studijních povinností z předchozího studia – žádost se podává po přijetí ke studiu a zápisu do studia prostřednictvím kontaktního centra v informačním systému UIS.

Součástí žádosti je

 1. výpis absolvovaných studijních povinností na VŠ potvrzený studijním oddělením dané vysoké školy obsahující datum, počet kreditů a způsob ukončení předmětu,
 2. sylaby (anotace) předmětů, o jejichž uznání žádáte, ověřené školou (buď v listinné podobě s razítkem VŠ, anebo zaslané z VŠ na PEUNI prostřednictvím datové schránky)

Množství uznání studijních povinností a kreditů je stanoveno na základě uvedených podmínek:

 • způsob zakončení předmětu na jiné VŠ je stejný nebo významnější než na PEUNI (nelze uznat předmět zakončený na VŠ zápočtem jako zkoušku);
 • počet získaných kreditů z předmětu na VŠ může být o jeden nižší, stejný nebo vyšší než je počet kreditů předmětu na PEUNI;
 • musí existovat významná shoda obsahu předmětu na jiné VŠ s obsahem předmětu na PEUNI (posuzuje příslušný akademický pracovník);
 • nelze uznat předměty, vstupují do státní závěrečné zkoušky, ty musí student absolvovat na PEUNI;
 • nelze uznat státní závěrečné zkoušky nebo jejich součásti;
 • nelze uznat předměty absolvované v bakalářském studijním programu v magisterském navazujícím studijním programu.

Poplatky:

 • vyřízení žádosti o uznání předmětů je pro studenty PEUNI zcela zdarma.

Ve studijních plánech pro konkrétní studijní program/obor naleznete seznam všech předmětů, které jsou pro daný program povinné nebo povinně volitelné. Porovnejte předměty vámi vystudované a předměty, které nabízí naše škola.

V případě zájmu seznámit se podrobně s obsahem konkrétních předmětů, kontaktujte, prosím, naše klientské centrum, které zprostředkuje předání informací.

KLIENTSKÉ CENTRUM

Panevropská,
univerzita vašeho života

Pochopíš, co se učíš, proč se učíš a kde TO využiješ!

Rozšíříme ti obzory tak, že ti vše docvakne jako skládačka…

Panevropská univerzita

Studijní programy

Přes 20 studijních programů poskytuje nabídku, ze které si skoro každý vybere.

O panevropské univerzitě

Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?

fakulty

Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za dvaadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!