Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Věda a výzkum

Jak probíhá věda a výzkum na Panevropské univerzitě? Jaké realizujeme projekty? Vše o vědě a výzkumu na jednom místě.

Jsme výzkumnou organizací!

Panevropská univerzita je výzkumnou organizací, zapsanou na seznamu výzkumných organizací Rady pro výzkum, vývoj a inovace ČR (RVVI). Významným úspěchem v oblasti vědeckovýzkumné činnosti, rozvoje a inovací bylo zařazení PEUNI do hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol v Modulech 1 a 2 v souladu s Metodikou hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, schválené usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017 č. 107. Zároveň se jedná o významný krok k naplnění strategických cílů univerzity v oblasti vědecké, výzkumné, inovační a další tvůrčí činnosti v mezinárodním měřítku.

Status výzkumné organizace a zařazení PEUNI do hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol významně usnadňuje podávání žádosti o externí financování vědeckých projektů ve vědních oblastech, souvisejících s vysokoškolským vzděláváním v akreditovaných na univerzitě studijních programech.

Předměty,
co dávají smysl

Pochopíš, co se učíš, proč se učíš a kde to využiješ!

PODPORA VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ČINNOSTI PEUNI

Propojení výzkumné a vzdělávací činnosti

Jednou z nejvýznamnějších dlouhodobých priorit PEUNI je co nejužší propojení výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti s činností vzdělávací, protože jsou ve strategických dokumentech univerzity považovány za integrální součást dalšího úspěšného rozvoje. Jak interní akademičtí pracovníci a doktorandi, tak četní odborníci z praxe, kteří se aktivně podílejí na výuce v profesně zaměřených studijních programech, pravidelně seznamují studenty s aktuálními vědeckými poznatky, s aplikovanými výsledky vývoje a výzkumu, se zkušenostmi a kazuistikami z praxe, a také se svými originálními zkušenostmi z výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti.

 

Spolupráce na časopisech

K propojení tvůrčí a vzdělávací činnosti na univerzitě významně přispívá spolupráce na vydávání dvou uznávaných recenzovaných vědeckých časopisu Journal of Tourism and Services (www.jots.cz) a International Journal of Entrepreneurial Knowledge (www.ijek.org), indexovaných v mezinárodních vědeckých databázích Web of Science, Scopus, ProQuest, Erih+ a dalších. Tyto časopisy poskytují renomovanou platformu k prezentaci výsledků domácí i zahraniční výzkumné, pedagogické a odborné tvůrčí činnosti akademických pracovníků.

 

Aktivity univerzity

Systematická podpora vědy a výzkumu, která je dlouhodobou prioritou univerzity umožňuje zvyšování a zkvalitnění tvůrčí činnosti pedagogů a vyšší zapojení do grantových projektů s externím financováním. Univerzita se aktivně účastní veřejné soutěže v podávání návrhů externích projektů aplikovaného a základního výzkumu, reagující na výzvy Technologické agentury ČR (TA ČR), Grantové agentury ČR (GA ČR), Grantové agentury Academia aurea (GA AA), a dalších grantových agentur.

Barometr
konkurenceschopnosti

Barometr
konkurence-
schopnosti

Fakulta Vysoká škola podnikání a práva nabízí bezplatně podnikatelům a podnikům možnost prověření své konkurenceschopnosti.

Diagnostický test konkurenceschopnosti je součástí mezinárodního výzkumu evropských vysokých škol a jejich podpory podnikání. Svůj test můžete provést pod následujícím odkazem.

Další informace

Realizované projekty a granty

European Centre for Business Research

vĚDECKÉ ČASOPISY

Konference a semináře

EVROPSKÁ UNIVERZITNÍ ALIANCE

My jsme panevropská

Poznej, co to znamená být Panevropská ve třech jednoduchých bodech.

O panevropské univerzitě

Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?

fakulty

Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student