Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Panevropská univerzita, a.s., včetně svých poboček, organizačních složek (dále jen Univerzita), považuje osobní údaje za důvěrné, zachovává o nich mlčenlivost a dbá o ochranu vašich osobních údajů. Univerzita zpracovává údaje transparentně, korektně a v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů, včetně Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (dále jen GDPR). Univerzita klade důraz na bezpečnost při zpracovávání osobních údajů, na výběr smluvních partnerů a striktní dodržování pravidel.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – Data Protection Officer
JUDr. Saskia Poláčková, Ph.D.

E-mail:
dpo@vspp.cz

Tel:
+ 420 224 056 010

Koordinátor pro práva subjektu údajů
JUDr. PhDr. Jana Firstová, Ph.D.

E-mail:
jana.firstova@peuni.cz

Kancelář:
Panevropská univerzita, a.s.
Spálená 76/14, 110 00 Praha 1

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Univerzita se jakožto správce osobních údajů, které jí budou na základě této Smlouvy studentem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Informace pro studenta při přijetí osobních údajů univerzitou:

Správce osobních údajů:

 • Jméno: Panevropská univerzita, a.s.
 • IČO: 04130081
 1. zn.: B 20678 vedená u Městského soudu v Praze

Adresa:  Spálená 76/14, 110 00 Praha 1

Právní základ pro zpracování:

–  plnění zákonné povinnosti (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích; zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti; zákon 181/2014, o kybernetické bezpečnosti; a další)

– Smlouva (pro účely uzavření smluvního vztahu a následného plnění z něj, případně také před uzavřením smlouvy)

– oprávněný zájem (ochrana majetku a zamezení podvodům, předávání osobních údajů v rámci součásti univerzity pro vnitřní administrativní a provozní účely, zajištění bezpečnosti počítačové sítě a informací)

– souhlas (který jste nám udělil/a ke zpracování Vašich osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů)

Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – studenta, která vyplývá ze zákona, z výše zmíněné Smlouvy a ochrany oprávněného zájmu.

Účel zpracování:

 • Poskytování studia na univerzitě podle Smlouvy.
 

Forma zpracování:

 • Univerzita je oprávněna zpracovávat osobní údaje studenta zejména ukládáním osobních údajů na nosiče dat, jejich správou, a uchováváním (archivací), zálohováním, zpřístupňováním osobám v pracovněprávním poměru k univerzitě.
 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

 • Adresní a identifikační údaje
 • Popisné údaje
 • Studijní údaje
 • Ekonomické údaje
 • Provozní a lokační údaje
 • Údaje o aktivitách subjektu
 

Příjemci osobních údajů:

 • orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány);
 • poskytovatelé údržby informačního systému.
 

Univerzita prohlašuje, že poskytování veškerých osobních údajů studenta zpracovatelům osobních údajů za účelem zpracování je v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Univerzita deklaruje, že se všemi zpracovateli osobních údajů má uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.

 Doba zpracování osobních údajů:

 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti Smlouvy a po jejím ukončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.
 

Práva studenta:

 • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že student má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Student má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má student právo kdykoli doplnit.
 • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o studentovi zpracovává, pokud jsou splněny zákonné podmínky a student o to požádá.
 • Studentprávo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má student právo kdykoli vznést námitku.
 • Právo na přenositelnost údajů dává studentovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje studenta jsou zpracovávány z důvodu plnění zákonné povinnosti, smlouvy uzavřené s studentem a oprávněným zájmem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
 

Student je oprávněn uplatnit svá práva  písemně, a to dopisem adresovaným na adresu univerzity, prostřednictvím informačního systému datových schránek, nebo prostřednictvím přiděleného emailu (UIS) zaslaného na e-mailovou adresu dpo@vspp.cz. Univerzita si vyhrazuje právo neposkytovat informace ústně. Před zpracováním žádosti má Univerzita právo a povinnost ověřit identitu žadatele.

Subjekt údajů má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů dozorovému úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Kontakt:

Úřad pro ochranu osobních údajů

adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

tel.: 234 665 111

web: www.uoou.cz

profesní univerzita?
Klíč k "real" dovednostem

Praxi získáš kdekoliv, dovednosti ne

My jsme panevropská

Poznej, co to znamená být Panevropská ve třech jednoduchých bodech.

O panevropské univerzitě

Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?

fakulty

Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za dvaadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student