Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Obchodněprávní studia (mgr.)

právník hr oddělení, nebo konzultant

Někdy
jedna role
nestačí

Proč studovat nmgr.
Obchodněprávní studia na FVŠPP?

Největší přidaná hodnota programu

Navazující magisterský studijní program Obchodněprávní studia je postaven na osvědčeném spojení právní teorie a právní praxe.

Jedinečná kombinace studijního programu obsahujícího právní disciplíny doplněné studiem zejména ekonomických disciplín tak, aby byl absolvent způsobilý podílet se na formulaci strategie podniku, jejich změn a naplňování v praxi.

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy a odborníci z praxe, advokáti a soudci.

Možnosti studia v zahraničí prostřednictvím Erasmu+.

Charakteristika

studijního

programu

Fungování podnikatelské sféry vyžaduje odborníky se speciálními znalostmi v těch oblastech práva, jejichž aplikace je potřebná v podmínkách fungování podniků (jako subjektů podnikatelského prostředí).

Z tohoto hlediska je cílem studia vychovávat odborníky zaměřené na fungování podnikové sféry, konkrétně disponující znalostmi v oblasti zakládání právnických osob, jejich právního režimu a jejich fungování, případně i jejich rušení a zániku (likvidace), a to včetně znalostí regulace podnikové sféry a podnikatelského prostředí právními normami Evropské unie, především těmi přímo použitelnými.

Cílem studia ve studijním programu je proto vychovat odborníky způsobilé:

 • zvládat úkoly související se zakládáním a vznikem právnických osob, včetně adresné spolupráce s jinými právními specialisty (zejména notáři),
 • zajišťovat právní prostředí uvnitř podniků, především pracovněprávní vztahy včetně znalostí pracovněprávní regulace tohoto prostředí předpisy Evropské unie,
 • zajišťovat smluvní agendu podnikatele, vedení sporů a jiných právních případů mimo oblast povinného zastoupení,
 • zvládat problematiku hospodářské soutěže (ochrany před nekalou soutěží) a veřejných zakázek,
 • zajišťovat soulad podnikatelské činnosti s veřejnoprávními předpisy včetně oblasti daňové,
 • zajišťovat v podnikatelském prostředí dodržování antidiskriminačních předpisů, zákonnost nakládání s osobními údaji (GDPR) a prevenci korupce a boj s ní.

Čím se
lišíme od ostatních

vysokých škol
a příbuzných
programů?

PROČ ZROVNA OBCHODNĚPRÁVNÍ STUDIA NA FVŠPP?

Obchodněprávní studia (mgr.)

Jedinečné personální zázemí je tvořeno významnými akademiky a odborníky z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i odborníky z praxe – advokáti a soudci.

Dynamická struktura studijních programů od teorie k aplikaci práva.

Zaměření na znalosti studenta pro výkon praxe.

Možnost konzultací s největšími odborníky v právních oborech v České republice.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

2 roky (4 semestry)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium):
Září 2023

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha, Ostrava)
Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

STUDIJNÍ PLÁN:

Obchodněprávní studia​

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

2 roky (4 semestry)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium):
Září 2023

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha, Ostrava)
Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

STUDIJNÍ PLÁN:

Obchodněprávní studia

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA
OSTRAVA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Předložení úředně ověřené kopie Diplomu (absolventi FVŠPP a FVŠO předkládají diplom, který nemusí být úředně ověřen) a úředně ověřené kopie Dodatku k diplomu (Diploma Supplement – absolventi FVŠPP a FVŠO předkládají dodatek, který nemusí být úředně ověřen). Doklady o předchozím vzdělání, prosím.

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k ověření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti. Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení FVŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studijní oddělení FVŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Předpoklady pro přijetí
• Doložení úředně ověřené kopie dokladu prokazujícího udělení akademického titulu „bakalář“ nebo akademického titulu „inženýr“ popř. „magistr“.

• Cizinci odevzdají úředně ověřenou kopii dokladu o nostrifikaci dosaženého vzdělání (netýká se občanů Slovenské republiky). Občané České a Slovenské republiky – absolventi škol v zahraničí prokazují jeho dosažení v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. dokladem o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (úředně ověřenou kopií dokladu o nostrifikaci dosaženého vysokoškolského vzdělání nebo potvrzením o tom, že o tento doklad požádali).

(Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny)

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA
OSTRAVA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Předložení úředně ověřené kopie Diplomu (absolventi VŠPP a VŠO předkládají diplom, který nemusí být úředně ověřen) a úředně ověřené kopie Dodatku k diplomu (Diploma Supplement – absolventi VŠPP a VŠO předkládají dodatek, který nemusí být úředně ověřen). Doklady o předchozím vzdělání, prosím.

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k ověření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti. Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení VŠPP Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studijní oddělení VŠPP Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Předpoklady pro přijetí
• Doložení úředně ověřené kopie dokladu prokazujícího udělení akademického titulu „bakalář“ nebo akademického titulu „inženýr“ popř. „magistr“.

• Cizinci odevzdají úředně ověřenou kopii dokladu o nostrifikaci dosaženého vzdělání (netýká se občanů Slovenské republiky). Občané České a Slovenské republiky – absolventi škol v zahraničí prokazují jeho dosažení v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. dokladem o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (úředně ověřenou kopií dokladu o nostrifikaci dosaženého vysokoškolského vzdělání nebo potvrzením o tom, že o tento doklad požádali).

(Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny)

Profil

absolventa

Absolvent profesně zaměřeného studijního programu bude disponovat znalostmi právního rámce vytváření a fungování podnikové sféry – v rámci celého procesu od vzniku podnikatelského subjektu (založení právnické osoby, získání oprávnění k podnikání atd.) až do jeho zániku (likvidace, insolvence, některé způsoby provedení exekuce).

OBECNÉ ZPŮSOBILOSTI

Z hlediska obecné způsobilosti bude schopen:

 • být garantem zákonnosti v podniku a v souvislosti s tím
 • jednat při aplikaci právních předpisů s ohledem na etické principy a dobré mravy,
 • kultivovat právní prostředí v podniku,
 • působit při vzniku, změnách či zániku podnikatelského subjektu,
 • vytvářet právní rámec rozhodovacích procesů v podniku, a
 • působit na rozvoj členů pracovního týmu.

ODBORNÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

Z hlediska specifických odborných znalostí bude absolvent profesně zaměřeného studijního programu způsobilý:

 • vytvářet dokumenty nezbytné ke vzniku podnikatelského subjektu, případně je (jako v případě obchodních korporací) na náležité úrovni připravovat,
 • podílet se na strategii podniku a její implementaci, případně ji spoluvytvářet, a zajišťovat její právní rámec,
 • podílet se na vytváření řídících systémů v podniku, případně je (spolu)vytvářet, koncipovat a spoluvytvářet systém vnitropodnikového řízení,
 • rozvíjet konkurenceschopnost podniku, mimo jiné uplatňováním znalostí z oblasti zadávání veřejných zakázek a jiných obchodních soutěží,
 • vytvářet vnitřní systémy ochrany před diskriminací, korupcí, sloužící k ochraně osobních údajů, případně tyto systémy řídit či zajišťovat (např. v pozici Compliance officer aj.),
 • aplikovat právní předpisy v oblasti pracovního prostředí a pracovněprávních vztahů a zajišťovat jejich dodržování,
 • z právního hlediska zabezpečovat spolupráci podnikatele a odborových organizací, případně zajišťovat právní rámec činnosti odborové organizace (pokud absolvent působí v jejím rámci),
 • zajišťovat smluvní agendu podniku, případně ji metodicky řídit,
 • posuzovat rizika hospodářské soutěže a zajišťovat zákonnou konformnost soutěžního jednání, předcházet nekalosoutěžním jednáním, včetně metodické pomoci či řízení,
 • aplikovat v činnosti podniku daňové (celní, poplatkové atd.) předpisy a zajišťovat agendu daní a poplatků, vést za podnikatele daňové (celní, odvodové atd.) řízení,
 • vytvářet systémy vnitropodnikové kontroly, případně je zajišťovat či řídit,
 • zajišťovat vnitropodnikové vzdělávání v oblasti svého působení,
 • zajišťovat agendu sporů, jež podnikatel vede.

prozkoumej
i další studijní programy

Na Panevropské můžeš naskočit do programu, který ti nabídne to, co od něj očekáváš. S možností vzdělání ve více než 20 oblastech věříme, že se do tvého gusta trefíme. 

Poznej nás i ty!

Navštiv nás ve Dnech otevřených dveří na našich školách v Praze i Ostravě.

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student