Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Právo v aplikační praxi - Specializace Právo ve veřejné správě:

Veřejné finance a veřejný sektor

Studijní
program

Právo v aplikační praxi
- Specializace: Právo ve veřejné správě (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

JAK JSOU ŘÍZENY VEŘEJNÉ FINANCE A VEŘEJNÝ SEKTOR?

Jakým způsobem se spravují veřejné finance a co obnáší řízení veřejného sektoru? Získej informace o finančním řízení, rozpočtování a hospodaření ve veřejném sektoru.

Získej komplexní vzdělání. Znalosti právních principů veřejné správy, pochopení legislativních procesů, znalosti v oblasti správního práva– staň se odborníkem na právo.

Vystuduj Právo v aplikační praxi.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe, advokáti a soudci.

Co jsou to Veřejné finance a veřejný sektor?

Veřejné finance jsou oblastí ekonomie, která se zabývá způsoby, jakými vláda shromažďuje a využívá peněžní prostředky, především prostřednictvím daní, pro financování veřejných služeb a infrastruktury. 

Tyto finance umožňují státu provádět a spravovat různé programy a služby, které jsou nezbytné pro společnost, jako jsou zdravotnictví, vzdělávání, obrana a sociální zabezpečení. Veřejný sektor pak představuje soubor organizací a institucí kontrolovaných státem, které se podílejí na poskytování těchto služeb a správě veřejných financí. 

Proč se zajímat o studium Veřejných financí a veřejného sektoru?

Studium veřejných financí a veřejného sektoru je nezbytné pro porozumění tomu, jak jsou veřejné prostředky získávány, spravovány a vynakládány. 

Toto porozumění je zásadní pro efektivní správu veřejných zdrojů a ke zlepšení veřejných služeb a kvality života občanů. Znalosti v této oblasti jsou rovněž důležité pro pochopení ekonomických a politických procesů na národní i místní úrovni. Tyto znalosti jsou také nezbytné, pokud uvažujete úspěšnou kariéru ve veřejném sektoru, politice, neziskovém sektoru či jako analytik veřejné politiky.

Co mě naučí v rámci Veřejných finance a veřejného sektoru vysoká škola?

Vysoká škola poskytne studentům vzdělání v oblasti veřejných financí a veřejného sektoru. Naučí se o principy fungování státu v ekonomice, o daňových systémech, veřejných výdajích, rozpočtování, důchodové politice a sociálních transferech. 

Také získají dovednosti v analýze veřejných politik, rozhodovacích procesech ve veřejné správě a v managementu veřejných projektů.

Kde znalosti o Veřejných financích a veřejném sektoru využiji?

Znalosti o veřejných financích a veřejném sektoru lze využít v široké škále oblastí. Jsou klíčové pro kariéru ve veřejné správě, kde pomáhají při formulaci a implementaci veřejných politik a programů. Jsou užitečné v politice, neziskovém sektoru, a ve výzkumu a analýze veřejných politik. 

Jsou důležité pro ekonomy, finanční analytiky, daňové poradce a pro ty, kteří pracují v mezinárodních organizacích nebo v konzultačních firmách specializujících se na veřejný sektor. A také jsou prospěšné pro občany, kteří chtějí vědět jak jsou jejich daně využívány.

Chceš studovat
Právo ve veřejné správě?

Ponoř se do světa municipalit. Odstartuj kariéru ve veřejném sektoru zde – vyplň si přihlášku.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Veřejných financí a veřejného sektoru, jaká témata můžeš očekávat?

Veřejné finance a veřejný sektor

Veřejné finance a veřejný sektor studium – Obsah:

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti a porozumění problematice veřejného sektoru, veřejných financí a daňového systému s důrazem na situaci v České republice. 

Studenti získají přehled o tom, jak stát funguje v ekonomice, jak jsou financovány veřejné služby a programy, a jakým způsobem jsou daně a sociální transfery implementovány a spravovány. Kromě toho porozumí historii, vývoji a současným trendům ve veřejných financích.

Studenti se seznámí se základními principy a rolí státu v ekonomickém kontextu, jak stát intervenuje v ekonomice, řeší tržní selhání, a uplatňuje koncepty veřejných statků a externalit.

Studenti získají povědomí o struktuře a funkcích veřejného sektoru. Budou rozumět, jak je veřejný sektor organizován a jaké má hlavní úkoly, jako je poskytování veřejných služeb a správa veřejných financí.

V rámci tématu se studenti zaměří na fungování veřejné správy v České republice. Studenti se dozvědí o procesech rozhodování v rámci veřejného sektoru, aspektech politických, administrativních a legislativních.

Studenti se seznámí se systémem sociálního pojistného v České republice a jak přispívá k financování veřejných služeb.

Studenti se naučí rozlišovat mezi různými druhy daní, včetně přímých a nepřímých, a budou rozumět jejich významu pro financování státních výdajů.

Studenti se dozvědí o specifických důchodových daních v České republice a jak přispívají k financování důchodového systému.

Studenti se budou věnovat dalším přímým daním, jako jsou daň z příjmu fyzických osob a daň z příjmu právnických osob a získají povědomí o tom, jak jsou tyto daně uplatňovány a jak ovlivňují ekonomiku.

Studenti se dozvědí o nepřímých daních, jako je daň z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daně. Porozumí mechanismům těchto daní a jejich vlivu na cenovou hladinu a spotřebu.

Studenti se seznámí s odvody, které se stávají součástí veřejných financí a jaký je jejich význam pro celkové financování veřejného sektoru. Zjistí, jak systémy sociálního a zdravotního pojištění přispívají k financování veřejných služeb a sociálního zabezpečení občanů.

Studenti se seznámí s rozpočtovou soustavou, jako nástrojem pro alokaci a správu finančních prostředků v České republice. Naučí se, jak je státní rozpočet strukturován, jaké jsou jeho hlavní složky a jakým způsobem jsou finanční prostředky alokovány.

V rámci tématu se studenti seznámí s rozpočty nižších úrovní veřejné správy, jako jsou obce a kraje, a také na rozpočty veřejnoprávních neziskových organizací, které hrají důležitou roli v poskytování veřejných služeb.

Studenti se seznámí s vymezením, historií a trendy příjmů a výdajů ve veřejných financích.

V tématu se studenti seznámí se sociálními transfery a získají povědomí o jejich podstatě a funkcích. Naučí se, co tyto sociální transfery obecně zahrnují, jakým způsobem jsou určeny a jak slouží k podpoře a zabezpečení obyvatelstva.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

Vyber si specializaci
Právo ve veřejné
správě

Studuj program Právo v aplikační praxi a zvol si specializaci Právo ve veřejné správě.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student