Právo v aplikační praxi - Specializace Právo ve veřejné správě:

Veřejné finance a veřejný sektor

Studijní
program

Právo v aplikační praxi
- Specializace: Právo ve veřejné správě (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

JAK JSOU ŘÍZENY VEŘEJNÉ FINANCE A VEŘEJNÝ SEKTOR?

Jakým způsobem se spravují veřejné finance a co obnáší řízení veřejného sektoru? Získej informace o finančním řízení, rozpočtování a hospodaření ve veřejném sektoru.

Získej komplexní vzdělání. Znalosti právních principů veřejné správy, pochopení legislativních procesů, znalosti v oblasti správního práva– staň se odborníkem na právo.

Vystuduj Právo v aplikační praxi.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe, advokáti a soudci.

Co jsou to Veřejné finance a veřejný sektor?

Veřejné finance jsou oblastí ekonomie, která se zabývá způsoby, jakými vláda shromažďuje a využívá peněžní prostředky, především prostřednictvím daní, pro financování veřejných služeb a infrastruktury. 

Tyto finance umožňují státu provádět a spravovat různé programy a služby, které jsou nezbytné pro společnost, jako jsou zdravotnictví, vzdělávání, obrana a sociální zabezpečení. Veřejný sektor pak představuje soubor organizací a institucí kontrolovaných státem, které se podílejí na poskytování těchto služeb a správě veřejných financí. 

Proč se zajímat o studium Veřejných financí a veřejného sektoru?

Studium veřejných financí a veřejného sektoru je nezbytné pro porozumění tomu, jak jsou veřejné prostředky získávány, spravovány a vynakládány. 

Toto porozumění je zásadní pro efektivní správu veřejných zdrojů a ke zlepšení veřejných služeb a kvality života občanů. Znalosti v této oblasti jsou rovněž důležité pro pochopení ekonomických a politických procesů na národní i místní úrovni. Tyto znalosti jsou také nezbytné, pokud uvažujete úspěšnou kariéru ve veřejném sektoru, politice, neziskovém sektoru či jako analytik veřejné politiky.

Co mě naučí v rámci Veřejných finance a veřejného sektoru vysoká škola?

Vysoká škola poskytne studentům vzdělání v oblasti veřejných financí a veřejného sektoru. Naučí se o principy fungování státu v ekonomice, o daňových systémech, veřejných výdajích, rozpočtování, důchodové politice a sociálních transferech. 

Také získají dovednosti v analýze veřejných politik, rozhodovacích procesech ve veřejné správě a v managementu veřejných projektů.

Kde znalosti o Veřejných financích a veřejném sektoru využiji?

Znalosti o veřejných financích a veřejném sektoru lze využít v široké škále oblastí. Jsou klíčové pro kariéru ve veřejné správě, kde pomáhají při formulaci a implementaci veřejných politik a programů. Jsou užitečné v politice, neziskovém sektoru, a ve výzkumu a analýze veřejných politik. 

Jsou důležité pro ekonomy, finanční analytiky, daňové poradce a pro ty, kteří pracují v mezinárodních organizacích nebo v konzultačních firmách specializujících se na veřejný sektor. A také jsou prospěšné pro občany, kteří chtějí vědět jak jsou jejich daně využívány.

Chceš studovat
Právo ve veřejné správě?

Ponoř se do světa municipalit. Odstartuj kariéru ve veřejném sektoru zde – vyplň si přihlášku.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Veřejných financí a veřejného sektoru, jaká témata můžeš očekávat?

Veřejné finance a veřejný sektor

Veřejné finance a veřejný sektor studium – Obsah:

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti a porozumění problematice veřejného sektoru, veřejných financí a daňového systému s důrazem na situaci v České republice. 

Studenti získají přehled o tom, jak stát funguje v ekonomice, jak jsou financovány veřejné služby a programy, a jakým způsobem jsou daně a sociální transfery implementovány a spravovány. Kromě toho porozumí historii, vývoji a současným trendům ve veřejných financích.

Studenti se seznámí se základními principy a rolí státu v ekonomickém kontextu, jak stát intervenuje v ekonomice, řeší tržní selhání, a uplatňuje koncepty veřejných statků a externalit.

Studenti získají povědomí o struktuře a funkcích veřejného sektoru. Budou rozumět, jak je veřejný sektor organizován a jaké má hlavní úkoly, jako je poskytování veřejných služeb a správa veřejných financí.

V rámci tématu se studenti zaměří na fungování veřejné správy v České republice. Studenti se dozvědí o procesech rozhodování v rámci veřejného sektoru, aspektech politických, administrativních a legislativních.

Studenti se seznámí se systémem sociálního pojistného v České republice a jak přispívá k financování veřejných služeb.

Studenti se naučí rozlišovat mezi různými druhy daní, včetně přímých a nepřímých, a budou rozumět jejich významu pro financování státních výdajů.

Studenti se dozvědí o specifických důchodových daních v České republice a jak přispívají k financování důchodového systému.

Studenti se budou věnovat dalším přímým daním, jako jsou daň z příjmu fyzických osob a daň z příjmu právnických osob a získají povědomí o tom, jak jsou tyto daně uplatňovány a jak ovlivňují ekonomiku.

Studenti se dozvědí o nepřímých daních, jako je daň z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daně. Porozumí mechanismům těchto daní a jejich vlivu na cenovou hladinu a spotřebu.

Studenti se seznámí s odvody, které se stávají součástí veřejných financí a jaký je jejich význam pro celkové financování veřejného sektoru. Zjistí, jak systémy sociálního a zdravotního pojištění přispívají k financování veřejných služeb a sociálního zabezpečení občanů.

Studenti se seznámí s rozpočtovou soustavou, jako nástrojem pro alokaci a správu finančních prostředků v České republice. Naučí se, jak je státní rozpočet strukturován, jaké jsou jeho hlavní složky a jakým způsobem jsou finanční prostředky alokovány.

V rámci tématu se studenti seznámí s rozpočty nižších úrovní veřejné správy, jako jsou obce a kraje, a také na rozpočty veřejnoprávních neziskových organizací, které hrají důležitou roli v poskytování veřejných služeb.

Studenti se seznámí s vymezením, historií a trendy příjmů a výdajů ve veřejných financích.

V tématu se studenti seznámí se sociálními transfery a získají povědomí o jejich podstatě a funkcích. Naučí se, co tyto sociální transfery obecně zahrnují, jakým způsobem jsou určeny a jak slouží k podpoře a zabezpečení obyvatelstva.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

Vyber si specializaci
Právo ve veřejné
správě

Studuj program Právo v aplikační praxi a zvol si specializaci Právo ve veřejné správě.

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!