Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Právo v aplikační praxi - Specializace Právo ve veřejné správě:

Správní soudnictví

Studijní
program

Právo v aplikační praxi
- Specializace: Právo ve veřejné správě (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

ZAJÍMÁ TĚ, JAK FUNGUJE SPRÁVNÍ SOUDNICTVÍ?

 Jaké jsou principy a postupy ve správním soudnictví? Zaměř se na právní rámec a procesy ve správním soudnictví, včetně odvolacích řízení.

Získej komplexní vzdělání. Znalosti právních principů veřejné správy, pochopení legislativních procesů, znalosti v oblasti správního práva– staň se odborníkem na právo.

Vystuduj Právo v aplikační praxi.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe, advokáti a soudci.

Co je to Správní soudnictví?

Správní soudnictví je odvětví práva, které se zabývá přezkumem rozhodnutí a činností správních orgánů, tedy státních úřadů a institucí, které se podílejí na veřejné správě. 

Zahrnuje procesy, ve kterých správní soudy kontrolují, zda jsou rozhodnutí a akce těchto orgánů v souladu s právními předpisy. Toto soudnictví má význam pro ochranu práv jednotlivců a zajišťuje, že správní rozhodnutí jsou spravedlivá, zákonná a správně odůvodněná.

Proč se zajímat o studium Správního soudnictví?

Studium Správního soudnictví poskytuje důležité znalosti a dovednosti pro pochopení a navigaci ve veřejné správě a v právních systémech. Umožňuje studentům pochopit, jak lze chránit práva jednotlivců před nezákonnými rozhodnutími veřejných institucí. 

Tento obor je zásadní pro udržení zákonnosti a spravedlnosti ve společnosti a je nezbytný pro každého, kdo se chce podílet na právní praxi, veřejné správě nebo politice.

Co mě naučí v rámci Správního soudnictví vysoká škola?

V rámci studia Správního soudnictví na vysoké škole se studenti seznámí s historií, a naučí chápat zásady a právní rámcem tohoto odvětví. Získají znalosti o různých typech správních řízení, včetně žalob proti rozhodnutím správních orgánů, ochrany proti nečinnosti těchto orgánů, a způsobů, jak bránit proti nezákonným zásahům. 

Dále se naučí o specifických oblastech, jako je soudnictví ve věcech voleb, politických stran a hnutí, a o procesech, jako je kasační stížnost či obnova řízení.

Kde znalosti o Správním soudnictví využiji?

Znalosti o správním soudnictví lze využít při práci ve veřejné správě, kde je důležité rozumět procesním postupům a právním principům; v právní praxi, při specializaci na správní právo; ve výzkumu a akademické sféře, v rámci analýz a interpretací soudních rozhodnutí a právních trendů; a ve veřejném sektoru nebo neziskových organizacích. 

Znalosti jsou také důležité pro politické poradce, úředníky a každého, kdo se podílí na tvorbě a interpretaci právních předpisů.

Chceš studovat
Právo ve veřejné správě?

Ponoř se do světa municipalit. Odstartuj kariéru ve veřejném sektoru zde – vyplň si přihlášku.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Správního soudnictví, jaká témata můžeš očekávat?

Správní soudnictví

Správní soudnictví studium – Obsah:

Cílem předmětu „Správní soudnictví“ je seznámit studenty s významem správního soudnictví pro ochranu práv jednotlivců před nezákonnými rozhodnutími veřejné správy.

Předmět má za úkol poskytnout studentům znalosti o procesech přezkumu rozhodnutí a kontrole činností správních orgánů ze strany správních soudů. Dále se studenti seznámí s procesními postupy ve správním soudnictví a judikaturou, která ovlivňuje zásadním způsobem úroveň rozhodování správních orgánů a její sjednocování Nejvyšším správním soudem (NSS). V rámci cvičení mají studenti možnost seznámit se s modelovými příklady řízení před správními soudy.

Studenti získají detailní povědomí o vývoji správního soudnictví na území České republiky, včetně historických změn, klíčových událostí a změn ve správním právu. Naučí se, jaké faktory ovlivnily jeho vývoj a jaký měl význam pro moderní právní systém.

Studenti získají komplexní pohled na klíčové pojmy a formy správního soudnictví, což jim umožní porozumět jeho různým aspektům. Zjistí, jak vypadá správní soudnictví v jiných zemích a porovnají různé přístupy.

Studenti se dozvědí, jakým způsobem rozhodnutí Ústavního soudu mohou ovlivnit správní soudnictví a jeho právní rámec. Porozumí významu těchto rozhodnutí pro právní systém České republiky.

Studenti se seznámí s ústavním a zákonným zakotvením správního soudnictví v České republice, což jim poskytne pevný právní základ pro jejich další studium.

Studenti získají vhled do principů, na kterých je správní soudnictví založeno. Porozumí, jak jsou soudy strukturovány a jakým způsobem jsou vedeny správní soudní řízení. Zjistí tak, jak správní soudy vykonávají dohled nad veřejnou správou a jakým způsobem zajistí ochranu práv jednotlivců.

Studenti se seznámí s postupem a pravidly, která platí při řízení, kdy jednotlivci podávají žalobu proti konkrétnímu rozhodnutí vydanému správním orgánem. Naučí se, jak probíhá soudní zkoumání daného rozhodnutí, jakým způsobem se argumentuje a jakými právními nástroji lze hájit práva před správním soudem.

Studenti získají hlubší povědomí o obranných prostředcích dostupných v případě, kdy správní orgán nekoná nebo zanedbává své povinnosti. Naučí se o existujících právních nástrojích a postupech, které umožňují jednotlivcům využívat právních mechanismů, které jim umožní získat bránit se před pasivitou veřejné správy.

Studenti se naučí, jak bránit svá práva, když jsou konfrontováni s nezákonnými zásahy nebo pokyny ze strany správního orgánu. Získají dovednosti pro účinnou ochranu před nezákonnými jednáními veřejné správy.

Studenti se seznámí s různými prostředky a mechanismy, které jsou k dispozici pro ochranu jednotlivců před nezákonnými zásahy, pokyny nebo donucením ze strany správních orgánů. Tím získají vhled do možností, které právní systém poskytuje pro bránění proti potenciálně nezákonným jednáním veřejné správy.

Studenti se dozvědí o zvláštních procesech a požadavcích, které platí pro řízení týkající se politických subjektů, a jakým způsobem jsou tato řízení prováděna a kontrolována.

Studenti se naučí, jak se správní soudy zabývají spory o pravomoci mezi různými správními orgány a jak je tato problematika řešena v rámci právního systému.

Studenti porozumí postupům odvolání se proti rozhodnutím nižšího správního soudu a procesu kasační stížnosti.

Studenti se seznámí s procedurou pro obnovu již uzavřeného správního řízení v případě, že se objeví nové důležité skutečnosti nebo chyby v původním řízení.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

Vyber si specializaci
Právo ve veřejné
správě

Studuj program Právo v aplikační praxi a zvol si specializaci Právo ve veřejné správě.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student