Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Právo v aplikační praxi - Specializace Právo ve veřejné správě:

Právo životního prostředí

Studijní
program

Právo v aplikační praxi
- Specializace: Právo ve veřejné správě (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

JAKÉ JSOU PRÁVNÍ NORMY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ?

Jaké zákony a regulace chrání a ovlivňují životní prostředí? Zaměř se na právní aspekty ochrany přírody, životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Získej komplexní vzdělání. Znalosti právních principů veřejné správy, pochopení legislativních procesů, znalosti v oblasti správního práva– staň se odborníkem na právo.

Vystuduj Právo v aplikační praxi.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe, advokáti a soudci.

Co je to Právo životního prostředí?

Předmět „Finanční hospodaření samosprávných celků“ se zabývá správou a řízením finančních zdrojů, které jsou k dispozici městům, obcím a regionům. Toto hospodaření zahrnuje plánování, získávání, využívání a kontrolu finančních prostředků nezbytných pro efektivní fungování a rozvoj samosprávných celků. 

Mezi důležité aspekty patří rozpočtování, správa příjmů a výdajů, investiční činnosti, dluhové financování a finanční řízení ve vztahu k poskytovaným veřejným službám a infrastruktuře.

Proč se zajímat o studium Práva životního prostředí?

Studium finančního hospodaření samosprávných celků poskytuje porozumění mechanismům, které stojí za správou veřejných financí na lokální a regionální úrovni.

 

To, jak je efektivní správa veřejných prostředků, přímo ovlivňuje kvalitu života obyvatel v dané oblasti. Předmět také pomáhá pochopit složitosti a výzvy spojené s fiskální decentralizací, rozpočtovým plánováním a implementací veřejných politik.

Co mě naučí v rámci Práva životního prostředí vysoká škola?

Vysoké škola studentům poskytne podrobné znalosti o finančním hospodaření samosprávných celků. To zahrnuje pochopení základů veřejných financí, rozpočtového procesu, fiskální decentralizace, daňových a nedaňových příjmů samospráv, a také správy dluhu a investičních strategií. 

Studenti se také naučí jakým výzvám a problémům samosprávy čelí, a o možných řešeních těchto problémů.

Kde znalosti o Právu životního prostředí využiji?

Znalosti o finančním hospodaření samosprávných celků lze využít v mnoha oblastech zejména v oblasti veřejné správy, na městských a obecních úřadech, kde se pracuje na rozpočtování, finančním plánování a řízení veřejných projektů.

Znalosti jsou také k uplatnění v neziskovém sektoru, kde mohou pomoci v efektivním řízení a získávání finančních prostředků. Dále jsou užitečné pro poradenské firmy, které se specializují na veřejnou správu, a pro akademickou sféru, kde mohou sloužit pro výzkum a výuku v oblasti veřejného sektoru a financí

Chceš studovat
Právo ve veřejné správě?

Ponoř se do světa municipalit. Odstartuj kariéru ve veřejném sektoru zde – vyplň si přihlášku.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Jaká témata můžeš očekávat?

Právo životního prostředí

Studium Práva životního prostředí – Obsah:

Cílem výuky předmětu „Právo životního prostředí“ je seznámit studenty s touto důležitou oblastí veřejného práva.

Studenti získají znalosti, které mohou uplatnit v oblastech veřejné správy a podnikání, protože toto právo se dotýká správního rozhodování, územního plánování, posuzování vlivů a ochrany základních složek životního prostředí.

Důraz je kladen na principy ochrany životního prostředí, právní rámce a nástroje, organizace veřejné správy, právo na informace a účast veřejnosti. Studenti se také seznámí s ochranou ovzduší, půdy, vody, lesa a přírody, a s regulací chemických látek, odpadů a havárií. Součástí výuky je i právní odpovědnost za ohrožování ŽP.

Studenti se seznámí s klíčovými pojmy, jako jsou biodiverzita, ekosystémy, udržitelný rozvoj, a budou rozumět základním právním a etickým zásadám ochrany životního prostředí. Získají přehled o různých nástrojích, které slouží k jeho ochraně, včetně legislativy, ekonomických nástrojů a dobrovolných iniciativ.

Studenti budou studovat prameny práva životního prostředí, včetně mezinárodních smluv, evropských nařízení a národních právních předpisů. Porozumějí roli mezinárodních organizací, jako je OSN a Evropská unie, a národních institucí v ochraně životního prostředí.

Studenti se dozvědí, jak právo vlastnictví ovlivňuje ochranu životního prostředí, včetně případů, kdy může být vlastnické právo omezeno ve prospěch veřejného zájmu a ochrany životního prostředí. Seznámí se s právními aspekty mezi soukromým vlastnictvím a veřejným prospěchem.

Studenti se seznámí s právem na informace o životním prostředí a o procesech zapojení veřejnosti do rozhodování týkajícího se životního prostředí. Dozví se, jaké systémy a nástroje slouží k zajištění transparentnosti a účasti veřejnosti.

Studenti se seznámí s procesem posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Budou rozumět, jaký význam má EIA při hodnocení potenciálních dopadů projektů na životní prostředí a jakým způsobem se provádí.

Studenti porozumí konceptu integrovaného povolování a jeho spojení s procesem vydávání stavebních povolení. Získají povědomí o způsobech, jak integrovat ochranu životního prostředí do stavebního procesu a plánování území.

Studenti se budou věnovat právním opatřením a technologiím určeným k omezování znečištění vzduchu, včetně regulace emisí a monitoringu kvality ovzduší.

Studenti se dozvědí o právním rámci pro nakládání s odpady, včetně recyklace, skládkování a nebezpečných odpadů. Pochopí také zásady odpadové hierarchie a oběhového hospodářství.

V této části se studenti zaměří na regulaci chemických látek, geneticky modifikovaných organismů (GMO) a dalších rizikových látek v životním prostředí.

Studenti se seznámí s právním rámcem pro ochranu přírody a krajiny, včetně legislativy týkající se ochrany biotopů, chráněných území a biodiverzity.

V této části se studenti zaměří na ochranu lesů a zemědělského půdního fondu. Rovněž se seznámí s právními předpisy týkající se lesního hospodářství a udržitelného zemědělství.

Studenti se seznámí s právním rámcem pro ochranu vodního prostředí, včetně regulace kvality vody, ochrany vodních ekosystémů a správy vodních zdrojů.

V této části se studenti zaměří na právní odpovědnosti za porušení právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, včetně civilní, trestní a administrativní odpovědnosti.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

Vyber si specializaci
Právo ve veřejné
správě

Studuj program Právo v aplikační praxi a zvol si specializaci Právo ve veřejné správě.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student