Právo v aplikační praxi - Specializace Právo ve veřejné správě:

Právo životního prostředí

Studijní
program

Právo v aplikační praxi
- Specializace: Právo ve veřejné správě (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

JAKÉ JSOU PRÁVNÍ NORMY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ?

Jaké zákony a regulace chrání a ovlivňují životní prostředí? Zaměř se na právní aspekty ochrany přírody, životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Získej komplexní vzdělání. Znalosti právních principů veřejné správy, pochopení legislativních procesů, znalosti v oblasti správního práva– staň se odborníkem na právo.

Vystuduj Právo v aplikační praxi.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe, advokáti a soudci.

Co je to Právo životního prostředí?

Předmět „Finanční hospodaření samosprávných celků“ se zabývá správou a řízením finančních zdrojů, které jsou k dispozici městům, obcím a regionům. Toto hospodaření zahrnuje plánování, získávání, využívání a kontrolu finančních prostředků nezbytných pro efektivní fungování a rozvoj samosprávných celků. 

Mezi důležité aspekty patří rozpočtování, správa příjmů a výdajů, investiční činnosti, dluhové financování a finanční řízení ve vztahu k poskytovaným veřejným službám a infrastruktuře.

Proč se zajímat o studium Práva životního prostředí?

Studium finančního hospodaření samosprávných celků poskytuje porozumění mechanismům, které stojí za správou veřejných financí na lokální a regionální úrovni.

 

To, jak je efektivní správa veřejných prostředků, přímo ovlivňuje kvalitu života obyvatel v dané oblasti. Předmět také pomáhá pochopit složitosti a výzvy spojené s fiskální decentralizací, rozpočtovým plánováním a implementací veřejných politik.

Co mě naučí v rámci Práva životního prostředí vysoká škola?

Vysoké škola studentům poskytne podrobné znalosti o finančním hospodaření samosprávných celků. To zahrnuje pochopení základů veřejných financí, rozpočtového procesu, fiskální decentralizace, daňových a nedaňových příjmů samospráv, a také správy dluhu a investičních strategií. 

Studenti se také naučí jakým výzvám a problémům samosprávy čelí, a o možných řešeních těchto problémů.

Kde znalosti o Právu životního prostředí využiji?

Znalosti o finančním hospodaření samosprávných celků lze využít v mnoha oblastech zejména v oblasti veřejné správy, na městských a obecních úřadech, kde se pracuje na rozpočtování, finančním plánování a řízení veřejných projektů.

Znalosti jsou také k uplatnění v neziskovém sektoru, kde mohou pomoci v efektivním řízení a získávání finančních prostředků. Dále jsou užitečné pro poradenské firmy, které se specializují na veřejnou správu, a pro akademickou sféru, kde mohou sloužit pro výzkum a výuku v oblasti veřejného sektoru a financí

Chceš studovat
Právo ve veřejné správě?

Ponoř se do světa municipalit. Odstartuj kariéru ve veřejném sektoru zde – vyplň si přihlášku.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Práva životního prostředí, jaká témata můžeš očekávat?

Právo životního prostředí

Studium Práva životního prostředí – Obsah:
Cílem výuky předmětu „Právo životního prostředí“ je seznámit studenty s touto důležitou oblastí veřejného práva.

Studenti získají znalosti, které mohou uplatnit v oblastech veřejné správy a podnikání, protože právo životního prostředí se dotýká správního rozhodování, územního plánování, posuzování vlivů na životní prostředí a ochrany základních složek životního prostředí.

Důraz je kladen na principy ochrany životního prostředí, právní rámce a nástroje, organizace veřejné správy, právo na informace a účast veřejnosti. Studenti se také seznámí s ochranou ovzduší, půdy, vody, lesa a přírody, a s regulací chemických látek, odpadů a havárií. Součástí výuky je i právní odpovědnost za ohrožování životního prostředí.

Studenti se seznámí s klíčovými pojmy v oblasti životního prostředí, jako jsou biodiverzita, ekosystémy, udržitelný rozvoj, a budou rozumět základním právním a etickým zásadám ochrany životního prostředí. Získají přehled o různých nástrojích, které slouží k ochraně životního prostředí, včetně legislativy, ekonomických nástrojů a dobrovolných iniciativ.

Studenti budou studovat prameny práva životního prostředí, včetně mezinárodních smluv, evropských nařízení a národních právních předpisů. Porozumějí roli mezinárodních organizací, jako je OSN a Evropská unie, a národních institucí v ochraně životního prostředí.

Studenti se dozvědí, jak právo vlastnictví ovlivňuje ochranu životního prostředí, včetně případů, kdy může být vlastnické právo omezeno ve prospěch veřejného zájmu a ochrany životního prostředí. Seznámí se s právními aspekty mezi soukromým vlastnictvím a veřejným prospěchem.

Studenti se seznámí s právem na informace o životním prostředí a o procesech zapojení veřejnosti do rozhodování týkajícího se životního prostředí. Dozví se, jaké systémy a nástroje slouží k zajištění transparentnosti a účasti veřejnosti.

Studenti se seznámí s procesem posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Budou rozumět, jaký význam má EIA při hodnocení potenciálních dopadů projektů na životní prostředí a jakým způsobem se provádí.

Studenti porozumí konceptu integrovaného povolování a jeho spojení s procesem vydávání stavebních povolení. Získají povědomí o způsobech, jak integrovat ochranu životního prostředí do stavebního procesu a plánování území.

Studenti se budou věnovat právním opatřením a technologiím určeným k omezování znečištění vzduchu, včetně regulace emisí a monitoringu kvality ovzduší.

Studenti se dozvědí o právním rámci pro nakládání s odpady, včetně recyklace, skládkování a nebezpečných odpadů. Pochopí také zásady odpadové hierarchie a oběhového hospodářství.

V této části se studenti zaměří na regulaci chemických látek, geneticky modifikovaných organismů (GMO) a dalších rizikových látek v životním prostředí.

Studenti se seznámí s právním rámcem pro ochranu přírody a krajiny, včetně legislativy týkající se ochrany biotopů, chráněných území a biodiverzity.

V této části se studenti zaměří na ochranu lesů a zemědělského půdního fondu. Rovněž se seznámí s právními předpisy týkající se lesního hospodářství a udržitelného zemědělství.

Studenti se seznámí s právním rámcem pro ochranu vodního prostředí, včetně regulace kvality vody, ochrany vodních ekosystémů a správy vodních zdrojů.

V této části se studenti zaměří na právní odpovědnosti za porušení právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, včetně civilní, trestní a administrativní odpovědnosti.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

Vyber si specializaci
Právo ve veřejné
správě

Studuj program Právo v aplikační praxi a zvol si specializaci Právo ve veřejné správě.

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!