Právo v aplikační praxi - Specializace Právo podnikání:

Základy obchodního práva

Studijní
program

Právo v aplikační praxi
- Specializace: Právo v podnikání (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

Chceš zlepšovat marketing?

Zajímá-li tě práce u bezpečnostních složek, studium kriminalistiky

a kriminologie ti pomůže se na tuto dráhu nasměrovat.

Zajímá-li tě práce u bezpečnostních složek, studium kriminalistiky a kriminologie ti pomůže se na tuto dráhu nasměrovat.

Získej komplexní vzdělání. Právní aspekty obchodních transakcí, legislativní rámec podnikání, esenciální znalosti obchodního práva – staň se odborníkem na právo.

Vystuduj Právo v aplikační praxi.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe, advokáti a soudci.

Co jsou to Základy obchodního práva?

Procesní management je systematický přístup k řízení a organizaci, který se zaměřuje na analýzu, návrh, provádění a kontinuální zlepšování podnikových procesů. Důraz je kladen na optimalizaci těchto procesů s cílem zvýšit efektivitu, kvalitu a pružnost výkonnosti organizace.

Procesní management tedy spočívá ve systematickém a strategickém přístupu k řízení a vylepšování firemních procesů.

Proč se zajímat o studium Základů obchodního práva?

Studium procesního managementu poskytuje důležité dovednosti a znalosti pro efektivní řízení a optimalizaci pracovních a podnikových procesů.

Znalost procesního managementu je důležitá pro zlepšení výkonnosti organizace, snižování nákladů, zvýšení produktivity a celkové zlepšení kvality služeb nebo produktů. 

V dnešním rychle se měnícím podnikatelském prostředí je schopnost pružně a efektivně upravovat a vylepšovat procesy nezbytná.

Co mě naučí v rámci Základů obchodního práva vysoká škola?

Vysoké škola studenty v rámci procesního managementu seznámí s různými metodami a nástroji pro analýzu a zlepšování procesů. Naučí se, jak identifikovat klíčové procesy v organizaci, analyzovat jejich efektivitu, a navrhovat a implementovat strategie pro jejich zlepšení. 

Dále se studenti zaměří na pochopení vlivu procesů na celkovou strategii a výkonnost organizace, načerpají znalosti o technologiích a systémech pro správu procesů a osvojí si principy pro zavedení kultury neustálého zlepšování.

Kde znalosti o Základech obchodního práva využiji?

Znalosti získané v těchto oblastech jsou aplikovatelné v širokém spektru oborů a průmyslových odvětví. Studenti je mohou využít v regionální a městské správě, ve veřejných i soukromých organizacích, které se zabývají regionálním plánováním, ekonomickým rozvojem, i urbanizací.

Jednoduše od výroby přes oblasti IT, veřejné správy, vzdělávací instituce, poradenství, i v neziskovém sektoru.

 

Chceš studovat
Právo v podnikání?

Ponoř se do světa práva v soukromém sektoru. Odstartuj kariéru firemního právníka zde – vyplň si přihlášku.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Základů obchodního práva, jaká témata můžeš očekávat?

Základy obchodního práva I.

Studium Základů obchodního práva I. – Obsah:

Účelem výuky je zvládnutí základních obchodně-právních institutů. Přednášky budou věnovány především základním aspektům podnikání, právnímu jednání podnikatelů, obchodním korporacím a družstvům.

Pozornost bude zaměřena především na výklad, orientaci a práci se zněním nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a dalších významných právních předpisů, které tvoří právní rámec podnikatelské činnosti a předpisů souvisejících.

Součástí výuky bude i osvojení si získaných znalostí na praktických případech (založení obchodní společnosti, zápis do obchodního rejstříku apod.).

Studenti se seznámí se základními pojmy a instituty týkající se práva a obchodu. Porozumí rozdílům mezi fyzickými a právnickými osobami, včetně identifikačních znaků právnických osob (včetně názvu, sídla, identifikačního čísla a dalších), a pojmy související s podnikáním, jako jsou obchodní závody, obchodní listiny, podnikatelé, spotřebitelé, slabší strany, profesionalita a předvídatelnost práva. 

Dále budou rozumět konceptům jako podnikatel, spotřebitel, slabší strana, profesionalita a předvídatelnost práva. Tyto znalosti slouží jako základ pro porozumění právnímu prostředí podnikání a obchodním korporacím v rámci právního systému.

Studenti porozumí tomu, co obchodní právo zahrnuje a jaké jsou jeho hlavní prvky, včetně historického vývoje tohoto právního oboru.

Studenti se seznámí s různými prameny a principy, které ovlivňují obchodní právo a tvoří jeho základ. Budou probírat živnostenské podnikání jako jeden z typů podnikatelské činnosti, a dozvědí se, jaký význam mají veřejné rejstříky v kontextu evidování a správy podnikatelských subjektů.

Studenti tak získají hlubší povědomí o základech obchodního práva a jeho významu v rámci podnikání.

Studenti se seznámí s aspekty týkající se právního uspořádání a fungování podniků. Seznámí se s pojmy, jako je definice obchodní korporace, proces jejího založení a vzniku, rozdělení na osobní a kapitálové společnosti a charakteristiku těchto společností.

Studenti také získají informace o zakladatelském právním jednání, jako klíčové části procesu založení společnosti, a porozumí jeho důležitým prvkům. Dále získají informace o vkladech, podílech a základním kapitálu podle obecných ustanovení Zákona o obchodních korporacích (ZOK). Také se budou věnovat živnostenským podnikáním jako součástí obchodních aktivit a s právními aspekty veřejných rejstříků, které slouží k evidenci a zveřejňování informací o právnických osobách a jejich činnostech.

Studenti získají porozumění právní a majetkové povaze těchto společností.

Studenti se dozvědí, jaké jsou základní právní charakteristiky veřejných obchodních společností a komanditních společností, včetně rozdílů mezi nimi. Dále se budou zabývat právy a povinnostmi společníků těchto společností, což zahrnuje jejich postavení, odpovědnosti a právo na správu.

Studenti se také dozvědí o vkladech, které společníci do těchto společností přinášejí, a jak jsou tyto vklady využívány ve prospěch společnosti. Součástí výuky bude i pochopení procesu zrušení a zániku těchto společností.

V rámci tématu se studenti seznámí s kapitálovými obchodními společnostmi a družstvy z hlediska jejich právní a majetkové povahy. Získají povědomí o právech a povinnostech osob, které jsou společníky těchto společností, včetně jejich role a odpovědnosti.

Studenti porozumí konceptům vkladu a podílu v rámci těchto společností a pochopí, jak základní kapitál hraje klíčovou roli v jejich fungování. Dále se seznámí se strukturou orgánů těchto společností a jejich pravomocí a porozumí, jak jsou tyto společnosti spravovány a řízeny.

Studenti získají informace o volených orgánech obchodních korporací, zejména se zaměřením na statutární orgán. Porozumí předpokladům a podmínkám pro vznik funkce statutárního orgánu, procesu volby nebo jmenování osob do této funkce a možnosti jiného povolání do funkce.

Studenti se seznámí s rozdíly mezi individuálními a kolektivními orgány a porozumí způsobu, jakým tyto orgány zastupují a řídí samotnou obchodní korporaci. Důležitým aspektem této části je také koncept „pravidla podnikatelského úsudku“, který se týká rozhodování orgánů na základě jejich odborného posouzení situace, a také se budou studenti zabývat odpovědností statutárního orgánu za případnou újmu, kterou může obchodní korporaci způsobit svými rozhodnutími nebo jednáním.

Základy obchodního práva II.

Studium Základů obchodního práva II. – Obsah:

Cílem předmětu je pokračování ve výuce obchodního práva po rekodifikaci práva soukromého.

Pozornost bude věnována obchodním korporacím a zejména kapitálovým společnostem (společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti) a družstvům, základním obchodně-právním závazkovým vztahů upraveným novým občanským zákoníkem a dalším souvisejícím právním vztahům, zejména insolvenčnímu řízení a právu směnečnému a šekovému.

Výuka se zaměří na výklad a následné studium zákona o obchodních korporacích, nového občanského zákoníku (tam, kde se právní úprava týká podnikatelů) a dalších významných právních předpisů (insolvenční zákon, zákon směnečný a šekový atd.).

V tomto tématu se studenti setkají s právním rámcem společnosti s ručením omezeným „s.r.o.“ v kontextu obchodního práva. Seznámí se s definicí a pojmem společnost s ručením omezeným a budou se zabývat právy a povinnostmi, které společníci mají ve vztahu k této společnosti. V rámci tématu se studenti dozvědí povinnosti společníků, jaké mají právo na podíl na zisku a majetku společnosti, včetně jejich finančních vkladů, a také způsoby řešení sporů mezi společníky.

Studenti se seznámí se strukturou, fungováním orgánů společnosti s ručením omezeným a o složení, kompetencích těchto orgánů, zejména valné hromady, představenstva a dozorčí rady. Studenti získají informace, jak probíhá proces volby a odvolání členů těchto orgánů, jejich pravomoci a odpovědnosti včetně schvalování rozhodnutí a dohledu nad vedením společnosti. Porozumí tak organizační struktuře a způsobu řízení a rozhodování v této formě obchodní korporace.

Studenti se seznámí se zrušením a zánikem společnosti s ručením omezeným podle platného práva. Studenti získají informace o dobrovolném nebo nuceném zániku, jež zahrnují několik způsobů, včetně rozhodnutí společníků, uplynutí doby určené ve společenské smlouvě, dosažení stanoveného účelu, nebo rozhodnutí soudu. Dozvědí se, že zrušení může probíhat s likvidací, zatímco jiné možnosti zrušení i bez ní. Studenti se také seznámí s důvody nuceného zrušení.

V této části se studenti seznámí s konceptem akciové společnosti, včetně jejího právního rámce, procesu jejího založení, emitování akcií a dluhopisů jako strategických nástrojů pro financování. Zaměří se na právní strukturu akciové společnosti, včetně přehledu o akciích, dluhopisech a jejich významu pro řízení společnosti. Seznámí se i základní postupy a právní povinnosti spojené s vytvářením a vedením akciových společnostní v souladu se Zákonem o obchodních korporacích (ZOK).

Studenti se zaměří na práva a povinnosti akcionářů v rámci akciové společnosti, včetně jejich práva na účast na valné hromadě, hlasování, a právo na informace o společnosti. Studenti se seznámí s povinnostmi a omezeními, která jsou s vlastnictvím akcií spojena, a seznámí se s právními postupy pro výkon těchto práv. Dozvědí se také o možnostech menšinových akcionářů do zapojení do rozhodovacího procesu ve společnosti.

Studenti se naučí o orgánech akciové společnosti – valné hromadě, představenstvu a dozorčí radě, s důrazem na jejich kompetence, pravomoci, vzájemné interakce a způsoby fungování. Získají informace, jak probíhá proces volby a odvolání členů těchto orgánů a seznámí se s rozhodovacími mechanismy, které ovlivňují strategický směr akciové společnosti. Seznámí se též s právními povinnostmi a odpovědnostmi členů těchto orgánů v rámci akciové společnosti.

V této části se studenti seznámí s družstvem jako specifickém druhu obchodní korporace, včetně jeho charakteristiky, založení a vnitřní struktury. Dále studenti získají znalosti o Evropské společnosti a Evropském hospodářském a zájmovém sdružení, jako o mezinárodních obchodních strukturách. Studenti se seznámí s konceptem a právním rámcem těchto korporací, zakládáním a specifiky jejich vnitřní organizační struktury a členských záležitostí, zejména z hlediska mezinárodního obchodu a operací včetně aspektů, které jsou specifické pro evropské formy podnikání.

V tomto tématu se studenti zaměří na obecnou část závazkových vztahů ve vztahu k podnikatelům, obecné principy vzniku, změny a zániku závazků mezi podnikateli. Studenti se seznámí s postupy a nástroji pro uzavírání a upravování smluvních dohod mezi podnikateli, právními aspekty uzavírání smluv a plnění závazků v podnikatelském prostředí. Dále získají informace o opatřeních pro zabezpečení dluhů a nástroje pro sankcionování nedodržení smluvních povinností.

Studenti získají povědomí o smluvních vztazích, které jsou typické pro podnikání, včetně kupních smluv, smluv o díle, bankovních smluv a úvěrových smluv. Seznámí se s právními aspekty těchto smluv, smluvních podmínek, povinnosti stran, včetně uzavírání, plnění povinností stran, ochrany zájmů, řešení sporů a sankcemi za nesplnění smluvních závazků, včetně právních mechanismů pro řešení sporů v kontextu obchodního prostředí.

V této části se studenti seznámí se specifickými smlouvami, které se týkají podnikatelů. Jedná se o smlouvy a závazky týkající se přenechání věcí k užití jiným subjektům, jako jsou nájem a podnikatelský pronájem prostorů sloužících k podnikání. Dále se budou zabývat smlouvami příkazního typu, jako jsou příkaz, zprostředkování, komise, zasílatelství a obchodní zastoupení, a analyzovat povinnosti a práva stran v těchto smlouvách. Také se seznámí s dispozicemi se závodem, včetně prodeje a pachtu podnikatelského závodu, a získají hlubší pochopení závazků vyplývajících ze smluv o přepravě zboží. Studenti se dozvědí, jak fungují tyto smlouvy, jaké jsou povinnosti stran a jak se řeší případné spory.

Studenti se seznámí s právní úpravou insolvence, včetně procesu úpadku, insolvenčního řízení a souvisejících subjektů. Dále se zaměří na aspekty insolvenčního řízení, jako je zahájení, správní moratorium, incidenční spory, přihlašování pohledávek a analýzu majetkové podstaty. Budou také studovat různé mechanismy pro řešení úpadku podnikatelů, včetně konkursu, reorganizace, oddlužení a speciálních postupů pro řešení situací insolventních subjektů. V rámci výuky se také zaměří na funkci Insolvenčního rejstříku a jeho role v insolvenčním procesu.

V této části se studenti budou věnovat právu týkajícímu se směnek a šeků. Studenti se seznámí s právními pojmy jako směnka cizí, indosament, akceptace směnky, stanovení splatnosti, směnka vlastní a procesního aspektu protestu. Seznámí se také s koncepty a procesy spojenými s těmito platebními prostředky a jejich právní úpravou.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

Vyber si specializaci
Právo
v podnikání

Komplexní vzdělání z oblasti bezpečnosti. 

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!