Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Právo v aplikační praxi - Specializace Právo podnikání:

Základy obchodního práva

Studijní
program

Právo v aplikační praxi
- Specializace: Právo v podnikání (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

Chceš zlepšovat marketing?

Zajímá-li tě práce u bezpečnostních složek, studium kriminalistiky

a kriminologie ti pomůže se na tuto dráhu nasměrovat.

Zajímá-li tě práce u bezpečnostních složek, studium kriminalistiky a kriminologie ti pomůže se na tuto dráhu nasměrovat.

Získej komplexní vzdělání. Právní aspekty obchodních transakcí, legislativní rámec podnikání, esenciální znalosti obchodního práva – staň se odborníkem na právo.

Vystuduj Právo v aplikační praxi.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe, advokáti a soudci.

Co jsou to Základy obchodního práva?

Procesní management je systematický přístup k řízení a organizaci, který se zaměřuje na analýzu, návrh, provádění a kontinuální zlepšování podnikových procesů. Důraz je kladen na optimalizaci těchto procesů s cílem zvýšit efektivitu, kvalitu a pružnost výkonnosti organizace.

Procesní management tedy spočívá ve systematickém a strategickém přístupu k řízení a vylepšování firemních procesů.

Proč se zajímat o studium Základů obchodního práva?

Studium procesního managementu poskytuje důležité dovednosti a znalosti pro efektivní řízení a optimalizaci pracovních a podnikových procesů.

Znalost procesního managementu je důležitá pro zlepšení výkonnosti organizace, snižování nákladů, zvýšení produktivity a celkové zlepšení kvality služeb nebo produktů. 

V dnešním rychle se měnícím podnikatelském prostředí je schopnost pružně a efektivně upravovat a vylepšovat procesy nezbytná.

Co mě naučí v rámci Základů obchodního práva vysoká škola?

Vysoké škola studenty v rámci procesního managementu seznámí s různými metodami a nástroji pro analýzu a zlepšování procesů. Naučí se, jak identifikovat klíčové procesy v organizaci, analyzovat jejich efektivitu, a navrhovat a implementovat strategie pro jejich zlepšení. 

Dále se studenti zaměří na pochopení vlivu procesů na celkovou strategii a výkonnost organizace, načerpají znalosti o technologiích a systémech pro správu procesů a osvojí si principy pro zavedení kultury neustálého zlepšování.

Kde znalosti o Základech obchodního práva využiji?

Znalosti získané v těchto oblastech jsou aplikovatelné v širokém spektru oborů a průmyslových odvětví. Studenti je mohou využít v regionální a městské správě, ve veřejných i soukromých organizacích, které se zabývají regionálním plánováním, ekonomickým rozvojem, i urbanizací.

Jednoduše od výroby přes oblasti IT, veřejné správy, vzdělávací instituce, poradenství, i v neziskovém sektoru.

 

Chceš studovat
Právo v podnikání?

Ponoř se do světa práva v soukromém sektoru. Odstartuj kariéru firemního právníka zde – vyplň si přihlášku.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Základů obchodního práva, jaká témata můžeš očekávat?

Základy obchodního práva I.

Studium Základů obchodního práva I. – Obsah:

Účelem výuky je zvládnutí základních obchodně-právních institutů. Přednášky budou věnovány především základním aspektům podnikání, právnímu jednání podnikatelů, obchodním korporacím a družstvům.

Pozornost bude zaměřena především na výklad, orientaci a práci se zněním nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a dalších významných právních předpisů, které tvoří právní rámec podnikatelské činnosti a předpisů souvisejících.

Součástí výuky bude i osvojení si získaných znalostí na praktických případech (založení obchodní společnosti, zápis do obchodního rejstříku apod.).

Studenti se seznámí se základními pojmy a instituty týkající se práva a obchodu. Porozumí rozdílům mezi fyzickými a právnickými osobami, včetně identifikačních znaků právnických osob (včetně názvu, sídla, identifikačního čísla a dalších), a pojmy související s podnikáním, jako jsou obchodní závody, obchodní listiny, podnikatelé, spotřebitelé, slabší strany, profesionalita a předvídatelnost práva. 

Dále budou rozumět konceptům jako podnikatel, spotřebitel, slabší strana, profesionalita a předvídatelnost práva. Tyto znalosti slouží jako základ pro porozumění právnímu prostředí podnikání a obchodním korporacím v rámci právního systému.

Studenti porozumí tomu, co obchodní právo zahrnuje a jaké jsou jeho hlavní prvky, včetně historického vývoje tohoto právního oboru.

Studenti se seznámí s různými prameny a principy, které ovlivňují obchodní právo a tvoří jeho základ. Budou probírat živnostenské podnikání jako jeden z typů podnikatelské činnosti, a dozvědí se, jaký význam mají veřejné rejstříky v kontextu evidování a správy podnikatelských subjektů.

Studenti tak získají hlubší povědomí o základech obchodního práva a jeho významu v rámci podnikání.

Studenti se seznámí s aspekty týkající se právního uspořádání a fungování podniků. Seznámí se s pojmy, jako je definice obchodní korporace, proces jejího založení a vzniku, rozdělení na osobní a kapitálové společnosti a charakteristiku těchto společností.

Studenti také získají informace o zakladatelském právním jednání, jako klíčové části procesu založení společnosti, a porozumí jeho důležitým prvkům. Dále získají informace o vkladech, podílech a základním kapitálu podle obecných ustanovení Zákona o obchodních korporacích (ZOK). Také se budou věnovat živnostenským podnikáním jako součástí obchodních aktivit a s právními aspekty veřejných rejstříků, které slouží k evidenci a zveřejňování informací o právnických osobách a jejich činnostech.

Studenti získají porozumění právní a majetkové povaze těchto společností.

Studenti se dozvědí, jaké jsou základní právní charakteristiky veřejných obchodních společností a komanditních společností, včetně rozdílů mezi nimi. Dále se budou zabývat právy a povinnostmi společníků těchto společností, což zahrnuje jejich postavení, odpovědnosti a právo na správu.

Studenti se také dozvědí o vkladech, které společníci do těchto společností přinášejí, a jak jsou tyto vklady využívány ve prospěch společnosti. Součástí výuky bude i pochopení procesu zrušení a zániku těchto společností.

V rámci tématu se studenti seznámí s kapitálovými obchodními společnostmi a družstvy z hlediska jejich právní a majetkové povahy. Získají povědomí o právech a povinnostech osob, které jsou společníky těchto společností, včetně jejich role a odpovědnosti.

Studenti porozumí konceptům vkladu a podílu v rámci těchto společností a pochopí, jak základní kapitál hraje klíčovou roli v jejich fungování. Dále se seznámí se strukturou orgánů těchto společností a jejich pravomocí a porozumí, jak jsou tyto společnosti spravovány a řízeny.

Studenti získají informace o volených orgánech obchodních korporací, zejména se zaměřením na statutární orgán. Porozumí předpokladům a podmínkám pro vznik funkce statutárního orgánu, procesu volby nebo jmenování osob do této funkce a možnosti jiného povolání do funkce.

Studenti se seznámí s rozdíly mezi individuálními a kolektivními orgány a porozumí způsobu, jakým tyto orgány zastupují a řídí samotnou obchodní korporaci. Důležitým aspektem této části je také koncept „pravidla podnikatelského úsudku“, který se týká rozhodování orgánů na základě jejich odborného posouzení situace, a také se budou studenti zabývat odpovědností statutárního orgánu za případnou újmu, kterou může obchodní korporaci způsobit svými rozhodnutími nebo jednáním.

Základy obchodního práva II.

Studium Základů obchodního práva II. – Obsah:

Cílem předmětu je pokračování ve výuce obchodního práva po rekodifikaci práva soukromého.

Pozornost bude věnována obchodním korporacím a zejména kapitálovým společnostem (společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti) a družstvům, základním obchodně-právním závazkovým vztahů upraveným novým občanským zákoníkem a dalším souvisejícím právním vztahům, zejména insolvenčnímu řízení a právu směnečnému a šekovému.

Výuka se zaměří na výklad a následné studium zákona o obchodních korporacích, nového občanského zákoníku (tam, kde se právní úprava týká podnikatelů) a dalších významných právních předpisů (insolvenční zákon, zákon směnečný a šekový atd.).

V tomto tématu se studenti setkají s právním rámcem společnosti s ručením omezeným „s.r.o.“ v kontextu obchodního práva. Seznámí se s definicí a pojmem společnost s ručením omezeným a budou se zabývat právy a povinnostmi, které společníci mají ve vztahu k této společnosti. V rámci tématu se studenti dozvědí povinnosti společníků, jaké mají právo na podíl na zisku a majetku společnosti, včetně jejich finančních vkladů, a také způsoby řešení sporů mezi společníky.

Studenti se seznámí se strukturou, fungováním orgánů společnosti s ručením omezeným a o složení, kompetencích těchto orgánů, zejména valné hromady, představenstva a dozorčí rady. Studenti získají informace, jak probíhá proces volby a odvolání členů těchto orgánů, jejich pravomoci a odpovědnosti včetně schvalování rozhodnutí a dohledu nad vedením společnosti. Porozumí tak organizační struktuře a způsobu řízení a rozhodování v této formě obchodní korporace.

Studenti se seznámí se zrušením a zánikem společnosti s ručením omezeným podle platného práva. Studenti získají informace o dobrovolném nebo nuceném zániku, jež zahrnují několik způsobů, včetně rozhodnutí společníků, uplynutí doby určené ve společenské smlouvě, dosažení stanoveného účelu, nebo rozhodnutí soudu. Dozvědí se, že zrušení může probíhat s likvidací, zatímco jiné možnosti zrušení i bez ní. Studenti se také seznámí s důvody nuceného zrušení.

V této části se studenti seznámí s konceptem akciové společnosti, včetně jejího právního rámce, procesu jejího založení, emitování akcií a dluhopisů jako strategických nástrojů pro financování. Zaměří se na právní strukturu akciové společnosti, včetně přehledu o akciích, dluhopisech a jejich významu pro řízení společnosti. Seznámí se i základní postupy a právní povinnosti spojené s vytvářením a vedením akciových společnostní v souladu se Zákonem o obchodních korporacích (ZOK).

Studenti se zaměří na práva a povinnosti akcionářů v rámci akciové společnosti, včetně jejich práva na účast na valné hromadě, hlasování, a právo na informace o společnosti. Studenti se seznámí s povinnostmi a omezeními, která jsou s vlastnictvím akcií spojena, a seznámí se s právními postupy pro výkon těchto práv. Dozvědí se také o možnostech menšinových akcionářů do zapojení do rozhodovacího procesu ve společnosti.

Studenti se naučí o orgánech akciové společnosti – valné hromadě, představenstvu a dozorčí radě, s důrazem na jejich kompetence, pravomoci, vzájemné interakce a způsoby fungování. Získají informace, jak probíhá proces volby a odvolání členů těchto orgánů a seznámí se s rozhodovacími mechanismy, které ovlivňují strategický směr akciové společnosti. Seznámí se též s právními povinnostmi a odpovědnostmi členů těchto orgánů v rámci akciové společnosti.

V této části se studenti seznámí s družstvem jako specifickém druhu obchodní korporace, včetně jeho charakteristiky, založení a vnitřní struktury. Dále studenti získají znalosti o Evropské společnosti a Evropském hospodářském a zájmovém sdružení, jako o mezinárodních obchodních strukturách. Studenti se seznámí s konceptem a právním rámcem těchto korporací, zakládáním a specifiky jejich vnitřní organizační struktury a členských záležitostí, zejména z hlediska mezinárodního obchodu a operací včetně aspektů, které jsou specifické pro evropské formy podnikání.

V tomto tématu se studenti zaměří na obecnou část závazkových vztahů ve vztahu k podnikatelům, obecné principy vzniku, změny a zániku závazků mezi podnikateli. Studenti se seznámí s postupy a nástroji pro uzavírání a upravování smluvních dohod mezi podnikateli, právními aspekty uzavírání smluv a plnění závazků v podnikatelském prostředí. Dále získají informace o opatřeních pro zabezpečení dluhů a nástroje pro sankcionování nedodržení smluvních povinností.

Studenti získají povědomí o smluvních vztazích, které jsou typické pro podnikání, včetně kupních smluv, smluv o díle, bankovních smluv a úvěrových smluv. Seznámí se s právními aspekty těchto smluv, smluvních podmínek, povinnosti stran, včetně uzavírání, plnění povinností stran, ochrany zájmů, řešení sporů a sankcemi za nesplnění smluvních závazků, včetně právních mechanismů pro řešení sporů v kontextu obchodního prostředí.

V této části se studenti seznámí se specifickými smlouvami, které se týkají podnikatelů. Jedná se o smlouvy a závazky týkající se přenechání věcí k užití jiným subjektům, jako jsou nájem a podnikatelský pronájem prostorů sloužících k podnikání. Dále se budou zabývat smlouvami příkazního typu, jako jsou příkaz, zprostředkování, komise, zasílatelství a obchodní zastoupení, a analyzovat povinnosti a práva stran v těchto smlouvách. Také se seznámí s dispozicemi se závodem, včetně prodeje a pachtu podnikatelského závodu, a získají hlubší pochopení závazků vyplývajících ze smluv o přepravě zboží. Studenti se dozvědí, jak fungují tyto smlouvy, jaké jsou povinnosti stran a jak se řeší případné spory.

Studenti se seznámí s právní úpravou insolvence, včetně procesu úpadku, insolvenčního řízení a souvisejících subjektů. Dále se zaměří na aspekty insolvenčního řízení, jako je zahájení, správní moratorium, incidenční spory, přihlašování pohledávek a analýzu majetkové podstaty. Budou také studovat různé mechanismy pro řešení úpadku podnikatelů, včetně konkursu, reorganizace, oddlužení a speciálních postupů pro řešení situací insolventních subjektů. V rámci výuky se také zaměří na funkci Insolvenčního rejstříku a jeho role v insolvenčním procesu.

V této části se studenti budou věnovat právu týkajícímu se směnek a šeků. Studenti se seznámí s právními pojmy jako směnka cizí, indosament, akceptace směnky, stanovení splatnosti, směnka vlastní a procesního aspektu protestu. Seznámí se také s koncepty a procesy spojenými s těmito platebními prostředky a jejich právní úpravou.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

Vyber si specializaci
Právo
v podnikání

Komplexní vzdělání z oblasti bezpečnosti. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 15.5.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student