Právo v aplikační praxi - Specializace Právo podnikání:

Právo cenných papírů

Studijní
program

Právo v aplikační praxi
- Specializace: Právo v podnikání (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ POCHOPIT PRÁVO CENNÝCH PAPÍRŮ?

Jaké právní regulace ovlivňují obchodování s cennými papíry? Předmět se věnuje právním aspektům kapitálových trhů, včetně obchodování s akciemi a obligacemi.

Získej komplexní vzdělání Právní aspekty obchodních transakcí, legislativní rámec podnikání, esenciální znalosti obchodního práva – staň se odborníkem na právo.

Vystuduj Právo v aplikační praxi.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe, advokáti a soudci.

Co je to Právo cenných papírů?

Právo cenných papírů je specializovaná právní disciplína, která se zabývá regulací a právními aspekty týkajícími se cenných papírů. 

Cenné papíry jsou dokumenty reprezentující vlastnictví nebo závazek, a zahrnují různé finanční nástroje, jako jsou akcie, dluhopisy, podílové listy, směnky, šeky, a další.

Toto právní odvětví se věnuje nejen definici a klasifikaci cenných papírů, ale také zkoumá jejich vydání, převod, formu, právní postavení držitelů a regulaci kapitálového trhu.

Proč se zajímat o studium Práva cenných papírů?

Studium Práva cenných papírů nabízí důležité znalosti pro porozumění struktuře a fungování finančních trhů a kapitálového trhu. Je klíčové pro právníky, finančníky, investory a podnikatele, kteří se podílejí na transakcích s cennými papíry nebo chtějí efektivně chránit svá práva a zájmy v této oblasti. 

Porozumění těmto právním aspektům umožňuje lepší navigaci v dynamickém světě financí a zvyšuje schopnost efektivně řídit rizika a využívat příležitosti.

Co mě naučí v rámci Práva cenných papírů vysoká škola?

Studium Práva cenných papírů na vysoké škole poskytne komplexní pochopení různých typů cenných papírů, jejich právní formy, emise, obchodování a převodu. 

Studenti se naučí o akciích, dluhopisech, podílových listech, směnkách, šecích a dalších formách cenných papírů. 

Dále se seznámí s právními aspekty kolektivního investování, smlouvami o převodu cenných papírů, obstaravatelskými smlouvami a zástavními smlouvami na cenné papíry. 

Kde znalosti o Právu cenných papírů využiji?

Znalosti Práva cenných papírů lze uplatnit v různých oblastech, jako je právní praxe, bankovnictví, financování podniků, investiční poradenství, kapitálové trhy a správa aktiv.

Znalosti jsou neocenitelné pro právníky specializující se na obchodní právo, finanční regulace nebo korporátní finance a užitečné pro finanční analytiky, manažery portfolií, obchodníky s cennými papíry a investiční poradce.

Znalosti z této oblasti pomáhají při rozhodování o investicích, při řešení právních otázek spojených s cennými papíry a při navigaci v právních a regulačních požadavcích kapitálových trhů.

Chceš studovat
Právo v podnikání?

Ponoř se do světa práva v soukromém sektoru. Odstartuj kariéru firemního právníka zde – vyplň si přihlášku.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Práva cenných papírů, jaká témata můžeš očekávat?

Právo cenných papírů

Právo cenných papírů studium – Obsah:

Cílem výuky je poskytnout posluchačům ucelený výklad o cenných papírech jako o svébytném institutu soukromého práva.

Úvodní část se zaměřuje na obecné otázky – podstatu cenných papírů, jejich praktické využití, jejich kategorizaci a způsoby právních dispozic s nimi. Dále jsou podrobněji zkoumány cenné papíry v podnikatelské praxi nejčastěji užívané, a to směnky a akcie (spolu s dalšími tzv. účastnickými cennými papíry).

V závěru je pozornost věnována právní regulaci kapitálového trhu a zejména oblasti kolektivního investování.

Studenti se seznámí s definicí cenného papíru, jako dokumentu reprezentující vlastnictví nebo závazek, a jaký je jejich význam v ekonomickém kontextu. Dále se dozví, jak jsou cenné papíry kategorizovány a jaký je rozdíl mezi různými druhy cenných papírů, včetně akcií, dluhopisů a podílových listů. Kromě toho budou probírány právní aspekty týkající se derivátů a jejich místo v kapitálovém trhu.

Studenti budou rozumět rozdílu mezi listinnými a zaknihovanými cennými papíry, včetně výhod a nevýhod každé formy. Naučí se, jaká pravidla a postupy platí pro vydání a převod těchto dvou druhů cenných papírů.

Studenti se podrobněji seznámí s rozdíly mezi listinnými a zaknihovanými cennými papíry. Naučí se, jak vypadají typické listinné a zaknihované cenné papíry, jak se podepisují a jaké jsou právní požadavky na jejich přenos a uchování.

Studenti se naučí, jak fungují akcie jako vlastnické cenné papíry a jaký mají vliv na řízení společností. Získají znalosti o právním postavení akcionářů a právech, která s tím souvisejí. Také se dozví o jiných akciových cenných papírech, jako jsou preferenční akcie nebo konvertibilní obligace.

Studenti se seznámí s různými typy dluhopisů, včetně vládních, korporátních a municipálních dluhopisů. Naučí se, jak dluhopisy fungují jako nástroj dluhového financování a jak jsou zabezpečeny. Získají také znalosti o hypotečních zástavních listech jako specifickém typu dluhopisu.

Studenti se dozvědí o investičních fondech a podílových listech jako způsobu investování do různých aktiv a diverzifikace portfolia. Naučí se, jak fungují kolektivní investiční nástroje a jaký mají význam v investičním prostředí.

Studenti porozumí právním a obchodním aspektům směnek a šeků, včetně způsobů jejich použití a převodu. Seznámí se s tím, jak slouží jako platební nástroje a jak jsou regulovány.

Studenti se seznámí s různými dalšími typy cenných papírů, které nebyly zmiňovány v předchozích částech.

Studenti se naučí, jak uzavírat a plnit smlouvy o převodu cenných papírů, včetně právních povinností stran a postupů pro převod vlastnictví.

Toto téma zahrnuje smlouvy týkající se nákupu, prodeje a obchodování s cennými papíry, včetně právních povinností brokerů a obchodníků.

Studenti se dozvědí o smlouvách týkajících se bezpečného skladování a správy cenných papírů, včetně základních pravidel a povinností úschovářů.

Studenti se seznámí se smlouvami, které umožňují použití cenných papírů jako zabezpečení pro úvěry a půjčky, včetně právních aspektů a postupů zástavního práva.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

Vyber si specializaci
Právo
v podnikání

Studuj program Právo v aplikační praxi a zvol si specializaci Právo v podnikání.

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!