Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Právo v aplikační praxi - Specializace Právo podnikání:

Právo cenných papírů

Studijní
program

Právo v aplikační praxi
- Specializace: Právo v podnikání (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

Chceš porozumět oblasti cenných papírů?

Jaké právní regulace ovlivňují obchodování s cennými papíry? Předmět se věnuje právním aspektům kapitálových trhů, včetně obchodování s akciemi a obligacemi.

Získej komplexní vzdělání Právní aspekty obchodních transakcí, legislativní rámec podnikání, esenciální znalosti obchodního práva – staň se odborníkem na právo.

Vystuduj Právo v aplikační praxi.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe, advokáti a soudci.

Co je to Právo cenných papírů?

Specializovaná právní disciplína, která se zabývá regulací a právními aspekty týkajícími se cenných papírů. 

Cenné papíry jsou dokumenty reprezentující vlastnictví nebo závazek, a zahrnují různé finanční nástroje, jako jsou akcie, dluhopisy, podílové listy, směnky, šeky, a další.

Toto právní odvětví se věnuje nejen definici a klasifikaci cenných papírů, ale také zkoumá jejich vydání, převod, formu, právní postavení držitelů a regulaci kapitálového trhu.

Proč se zajímat o studium Práva cenných papírů?

Studium nabízí důležité znalosti pro porozumění struktuře a fungování finančních trhů a kapitálového trhu. Je klíčové pro právníky, finančníky, investory a podnikatele, kteří se podílejí na transakcích s cennými papíry nebo chtějí efektivně chránit svá práva a zájmy v této oblasti. 

Porozumění těmto právním aspektům umožňuje lepší navigaci v dynamickém světě financí a zvyšuje schopnost efektivně řídit rizika a využívat příležitosti.

Co mě naučí v rámci Práva cenných papírů vysoká škola?

Studium na vysoké škole poskytne komplexní pochopení různých typů cenných papírů, jejich právní formy, emise, obchodování a převodu. 

Studenti se naučí o akciích, dluhopisech, podílových listech, směnkách, šecích a dalších formách cenných papírů. 

Dále se seznámí s právními aspekty kolektivního investování, smlouvami o převodu cenných papírů, obstaravatelskými smlouvami a zástavními smlouvami na cenné papíry. 

Kde znalosti o Právu cenných papírů využiji?

Znalosti lze uplatnit v různých oblastech, jako je právní praxe, bankovnictví, financování podniků, investiční poradenství, kapitálové trhy a správa aktiv.

Znalosti jsou neocenitelné pro právníky specializující se na obchodní právo, finanční regulace nebo korporátní finance a užitečné pro finanční analytiky, manažery portfolií, obchodníky s cennými papíry a investiční poradce. Znalosti z této oblasti pomáhají při rozhodování o investicích, při řešení právních otázek spojených s cennými papíry a při navigaci v právních a regulačních požadavcích kapitálových trhů.

Chceš studovat
Právo v podnikání?

Ponoř se do světa práva v soukromém sektoru. Odstartuj kariéru firemního právníka zde – vyplň si přihlášku.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Jaká témata můžeš očekávat?

Právo cenných papírů

Studium Práva cenných papírů – Obsah:

Cílem výuky je poskytnout posluchačům ucelený výklad o cenných papírech jako o svébytném institutu soukromého práva.

Úvodní část se zaměřuje na obecné otázky – podstatu, jejich praktické využití, jejich kategorizaci a způsoby právních dispozic s nimi. Dále jsou podrobněji zkoumány cenné papíry v podnikatelské praxi nejčastěji užívané, a to směnky a akcie (spolu s dalšími tzv. účastnickými cennými papíry).

V závěru je pozornost věnována právní regulaci kapitálového trhu a zejména oblasti kolektivního investování.

Studenti se seznámí s definicí cenného papíru, jako dokumentu reprezentující vlastnictví nebo závazek, a jaký je jejich význam v ekonomickém kontextu. Dále se dozví, jak jsou cenné papíry kategorizovány a jaký je rozdíl mezi různými druhy cenných papírů, včetně akcií, dluhopisů a podílových listů. Kromě toho budou probírány právní aspekty týkající se derivátů a jejich místo v kapitálovém trhu.

Studenti budou rozumět rozdílu mezi listinnými a zaknihovanými cennými papíry, včetně výhod a nevýhod každé formy. Naučí se, jaká pravidla a postupy platí pro vydání a převod těchto dvou druhů cenných papírů.

Studenti se podrobněji seznámí s rozdíly mezi listinnými a zaknihovanými cennými papíry. Naučí se, jak vypadají typické listinné a zaknihované cenné papíry, jak se podepisují a jaké jsou právní požadavky na jejich přenos a uchování.

Studenti se naučí, jak fungují akcie jako vlastnické cenné papíry a jaký mají vliv na řízení společností. Získají znalosti o právním postavení akcionářů a právech, která s tím souvisejí. Také se dozví o jiných akciových cenných papírech, jako jsou preferenční akcie nebo konvertibilní obligace.

Studenti se seznámí s různými typy dluhopisů, včetně vládních, korporátních a municipálních dluhopisů. Naučí se, jak dluhopisy fungují jako nástroj dluhového financování a jak jsou zabezpečeny. Získají také znalosti o hypotečních zástavních listech jako specifickém typu dluhopisu.

Studenti se dozvědí o investičních fondech a podílových listech jako způsobu investování do různých aktiv a diverzifikace portfolia. Naučí se, jak fungují kolektivní investiční nástroje a jaký mají význam v investičním prostředí.

Studenti porozumí právním a obchodním aspektům směnek a šeků, včetně způsobů jejich použití a převodu. Seznámí se s tím, jak slouží jako platební nástroje a jak jsou regulovány.

Studenti se seznámí s různými dalšími typy cenných papírů, které nebyly zmiňovány v předchozích částech.

Studenti se naučí, jak uzavírat a plnit smlouvy o převodu cenných papírů, včetně právních povinností stran a postupů pro převod vlastnictví.

Toto téma zahrnuje smlouvy týkající se nákupu, prodeje a obchodování s cennými papíry, včetně právních povinností brokerů a obchodníků.

Studenti se dozvědí o smlouvách týkajících se bezpečného skladování a správy cenných papírů, včetně základních pravidel a povinností úschovářů.

Studenti se seznámí se smlouvami, které umožňují použití cenných papírů jako zabezpečení pro úvěry a půjčky, včetně právních aspektů a postupů zástavního práva.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

Vyber si specializaci
Právo
v podnikání

Studuj program Právo v aplikační praxi a zvol si specializaci Právo v podnikání.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student