Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Právo v aplikační praxi - Specializace Právo podnikání:

Autorské právo, průmyslová práva

Studijní
program

Právo v aplikační praxi
- Specializace: Právo v podnikání (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ SE ORIENTOVAT V AUTORSKÉM A PRŮMYSLOVÉM PRÁVU?

Jak chrání autorské právo a průmyslová práva tvou tvorbu a vynálezy? Tento předmět se věnuje ochraně duševního vlastnictví, patentů, ochranných známek a designu.

Získej komplexní vzdělání Právní aspekty obchodních transakcí, legislativní rámec podnikání, esenciální znalosti obchodního práva – staň se odborníkem na právo.

Vystuduj Právo v aplikační praxi.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe, advokáti a soudci.

Co jsou to Autorská práva a průmyslová práva?

Autorská práva a průmyslová práva jsou klíčovými složkami duševního vlastnictví, které chrání tvůrčí a inovační aktivity. 

Autorská práva se vztahují na ochranu literárních, uměleckých a vědeckých děl, jako jsou knihy, hudba, malby, sochy a počítačové programy. Zahrnují práva autorů na svá díla a jejich ochranu před neoprávněným užitím, jakož i práva související s právem autorským, například práva pořizovatelů databází. 

Průmyslová práva na druhé straně se týkají ochrany vynálezů, průmyslových vzorů, ochranných známek, označení původu a zeměpisných označení. Zahrnují patentové právo, právo užitně vzorové, ochranu průmyslových vzorů a práva na označení.

Proč se zajímat o studium Autorského práva a průmyslových práv?

Studium autorského práva a průmyslových práv je klíčové pro pochopení, jak chránit a spravovat intelektuální vlastnictví v moderní digitální a globální ekonomice.

Znalosti v této oblasti umožňují jednotlivcům a organizacím efektivně chránit své inovace, tvůrčí díla a obchodní identitu. 

Právní ochrana je zásadní pro udržení konkurenceschopnosti, zajištění finančního odměňování za tvůrčí a inovační činnost a prevenci nelegálního využívání a kopírování chráněných prací.

Co mě naučí v rámci Autorského práva a průmyslových práv vysoká škola?

V rámci studia na vysoké škole se studenti seznámí s klíčovými aspekty autorského práva a průmyslových práv, včetně základních principů, legislativy a aplikace těchto práv. 

Naučí se o chráněných dílech, omezeních a možnostech využití autorského práva, ochraně a právních aspektech autorských a průmyslových práv, včetně patentového práva, ochrany průmyslových vzorů a ochranných známek. 

Studenti získají dovednosti pro správu a ochranu intelektuálního vlastnictví, což je nezbytné pro právní strategie a obchodní rozhodnutí v souvislosti s duševním vlastnictvím.

Kde znalosti o Autorském právu a průmyslových právech využiji?

Znalosti získané ve studiu autorského práva a průmyslových práv lze pro právníky specializující se na duševní vlastnictví, manažery a podnikatele pro správu a ochranu jejich inovací a tvůrčích prací. 

 

Znalosti jsou důležité také pro výzkumníky, vývojáře, designéry a umělce, kteří potřebují chránit svá práva k duševnímu vlastnictví. 

Dále jsou užitečné v oblasti vzdělávání, poradenství a vládních institucí, kde pomáhají formovat politiky a regulace vztahující se k ochraně a správě duševního vlastnictví.

Chceš studovat
Právo v podnikání?

Ponoř se do světa práva v soukromém sektoru. Odstartuj kariéru firemního právníka zde – vyplň si přihlášku.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Autorské právo, průmyslová práva, jaká témata můžeš očekávat?

Autorské právo, průmyslová práva

Studium Autorských práv a průmyslových – Obsah:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními instituty: 

1. autorského práva a práv souvisejících s právem autorským, aby získali alespoň všeobecnou znalost autorského práva včetně základní orientace v aplikaci autorského zákona (včetně autorskoprávní ochrany počítačových programů, databází a užití děl v on-line prostředí).

2. práv průmyslového vlastnictví. Výuka se zaměří na patentové právo a právo užitně vzorové, na průmyslové vzory, na ochranné známky a označení původu a zeměpisná označení a také na problematiku sankcí za porušování práv průmyslového vlastnictví.

Studenti se seznámí s oblastí autorského práva a jeho důležitosti pro podnikání. Porozumí základním principům autorského práva, včetně práv autorů na svá díla a ochrany těchto děl před neoprávněným užitím. Dále se seznámí s právy, která jsou přidružena k právu autorskému a s právy pořizovatele databáze a jeho významu v rámci práv k nehmotným statkům.

Studenti se budou zabývat klíčovými pojmy, jako jsou „dílo“, „druhy děl“, „vznik práva autorského“, „obsah práva autorského“ a „doba trvání práva“. Porozumí tomu, co lze chránit pod autorským právem a jaké jsou základní charakteristiky tohoto práva.

Studenti se naučí, jak lze chráněná díla využívat a jaké smluvní vztahy mohou vzniknout mezi autorem a uživatelem. Seznámí se s licenčními smlouvami, smlouvami o dílech na zakázku a smlouvami o právech souvisejících s právem autorským.

Studenti získají informace o způsobech omezení práva autorského v rámci zákonného rámce, včetně konceptů, jako je volné užití a zákonné licence. Studenti porozumí možnostem a omezením při použití chráněných děl pro právní strategie a obchodní rozhodnutí ve vztahu k intelektuálnímu vlastnictví.

V této části se studentu seznámí s oblastí autorského práva týkající se počítačových programů, děl vytvořených zaměstnanci v rámci své pracovní činnosti a děl vytvořených na objednávku klienty. Studenti porozumí právním aspektům těchto specifických typů autorských děl a dozví se o právních povinnostech a právech souvisejících s těmito díly a jak je správně chránit a využívat v rámci obchodních transakcí.

Studenti se seznámí s pojmem ochrany autorského práva a získají povědomí o tom, jaké strategie a prostředky lze v této problematice využít. Získají vhled do právních aspektů spojených s autorskými právy, včetně mechanismů pro soudní řešení sporů a ochrany těchto práv v digitálním a online prostředí.

Studenti porozumí významu práv průmyslového vlastnictví, včetně jejich místa v systému práv duševního vlastnictví. Studenti získají informace o právech průmyslového vlastnictví ve vztahu k mezinárodním smlouvám, institucím a možnostech odborného poradenství v oblasti ochrany intelektuálního vlastnictví pro strategie a konkurenceschopnost firem na trhu.

V této části se studenti seznámí s patentovým právem jako způsobem ochrany vynálezů, včetně pohledu na patentové právo v České republice a jeho legislativní základy.

Studenti porozumí právní úpravě užitných vzorů a jejich významu pro chránění technických řešení v komerčním prostředí. Seznámí se s možnostmi mezinárodního přihlašování patentů prostřednictvím Evropského patentového úřadu a mezinárodních dohod. Porozumí, proč je tato znalost klíčová pro identifikaci, ochranu a komercializaci nových technických inovací v podnikání.

Tato část se zaměří na užitné vzory a jejich vztah k patentovému právu, včetně právní úpravy v České republice. Studenti porozumí významu užitných vzorů pro ochranu technických řešení.

Tato část se zaměří na právní ochranu průmyslových vzorů, chránící designové a estetické aspekty produktů a výrobků. Studenti se seznámí s právní úpravou v České republice, včetně jejich ochrany v zahraničí a v rámci Společenství.

Studenti se dozvědí o ochranných známkách, označeních původu a zeměpisných označeních a jejich významu pro budování obchodní značky, získávání důvěry zákazníků a ochranu tržního prostředí.

Tato část se zaměří na různé opatření, sankce a právní kroky, které mohou podniky přijmout k ochraně svých práv průmyslového vlastnictví, včetně soudních řízení a alternativních metod řešení sporů.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

Vyber si specializaci
Právo
v podnikání

Studuj program Právo v aplikační praxi a zvol si specializaci Právo v podnikání.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student