Právo v aplikační praxi - Specializace Právo podnikání:

Autorské právo, průmyslová práva

Studijní
program

Právo v aplikační praxi
- Specializace: Právo v podnikání (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ SE ORIENTOVAT V AUTORSKÉM A PRŮMYSLOVÉM PRÁVU?

Jak chrání autorské právo a průmyslová práva tvou tvorbu a vynálezy? Tento předmět se věnuje ochraně duševního vlastnictví, patentů, ochranných známek a designu.

Získej komplexní vzdělání Právní aspekty obchodních transakcí, legislativní rámec podnikání, esenciální znalosti obchodního práva – staň se odborníkem na právo.

Vystuduj Právo v aplikační praxi.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe, advokáti a soudci.

Co jsou to Autorská práva a průmyslová práva?

Autorská práva a průmyslová práva jsou klíčovými složkami duševního vlastnictví, které chrání tvůrčí a inovační aktivity. 

Autorská práva se vztahují na ochranu literárních, uměleckých a vědeckých děl, jako jsou knihy, hudba, malby, sochy a počítačové programy. Zahrnují práva autorů na svá díla a jejich ochranu před neoprávněným užitím, jakož i práva související s právem autorským, například práva pořizovatelů databází. 

Průmyslová práva na druhé straně se týkají ochrany vynálezů, průmyslových vzorů, ochranných známek, označení původu a zeměpisných označení. Zahrnují patentové právo, právo užitně vzorové, ochranu průmyslových vzorů a práva na označení.

Proč se zajímat o studium Autorského práva a průmyslových práv?

Studium autorského práva a průmyslových práv je klíčové pro pochopení, jak chránit a spravovat intelektuální vlastnictví v moderní digitální a globální ekonomice.

Znalosti v této oblasti umožňují jednotlivcům a organizacím efektivně chránit své inovace, tvůrčí díla a obchodní identitu. 

Právní ochrana je zásadní pro udržení konkurenceschopnosti, zajištění finančního odměňování za tvůrčí a inovační činnost a prevenci nelegálního využívání a kopírování chráněných prací.

Co mě naučí v rámci Autorského práva a průmyslových práv vysoká škola?

V rámci studia na vysoké škole se studenti seznámí s klíčovými aspekty autorského práva a průmyslových práv, včetně základních principů, legislativy a aplikace těchto práv. 

Naučí se o chráněných dílech, omezeních a možnostech využití autorského práva, ochraně a právních aspektech autorských a průmyslových práv, včetně patentového práva, ochrany průmyslových vzorů a ochranných známek. 

Studenti získají dovednosti pro správu a ochranu intelektuálního vlastnictví, což je nezbytné pro právní strategie a obchodní rozhodnutí v souvislosti s duševním vlastnictvím.

Kde znalosti o Autorském právu a průmyslových právech využiji?

Znalosti získané ve studiu autorského práva a průmyslových práv lze pro právníky specializující se na duševní vlastnictví, manažery a podnikatele pro správu a ochranu jejich inovací a tvůrčích prací. 

 

Znalosti jsou důležité také pro výzkumníky, vývojáře, designéry a umělce, kteří potřebují chránit svá práva k duševnímu vlastnictví. 

Dále jsou užitečné v oblasti vzdělávání, poradenství a vládních institucí, kde pomáhají formovat politiky a regulace vztahující se k ochraně a správě duševního vlastnictví.

Chceš studovat
Právo v podnikání?

Ponoř se do světa práva v soukromém sektoru. Odstartuj kariéru firemního právníka zde – vyplň si přihlášku.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Autorské právo, průmyslová práva, jaká témata můžeš očekávat?

Autorské právo, průmyslová práva

Studium Autorských práv a průmyslových – Obsah:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními instituty: 

1. autorského práva a práv souvisejících s právem autorským, aby získali alespoň všeobecnou znalost autorského práva včetně základní orientace v aplikaci autorského zákona (včetně autorskoprávní ochrany počítačových programů, databází a užití děl v on-line prostředí).

2. práv průmyslového vlastnictví. Výuka se zaměří na patentové právo a právo užitně vzorové, na průmyslové vzory, na ochranné známky a označení původu a zeměpisná označení a také na problematiku sankcí za porušování práv průmyslového vlastnictví.

Studenti se seznámí s oblastí autorského práva a jeho důležitosti pro podnikání. Porozumí základním principům autorského práva, včetně práv autorů na svá díla a ochrany těchto děl před neoprávněným užitím. Dále se seznámí s právy, která jsou přidružena k právu autorskému a s právy pořizovatele databáze a jeho významu v rámci práv k nehmotným statkům.

Studenti se budou zabývat klíčovými pojmy, jako jsou „dílo“, „druhy děl“, „vznik práva autorského“, „obsah práva autorského“ a „doba trvání práva“. Porozumí tomu, co lze chránit pod autorským právem a jaké jsou základní charakteristiky tohoto práva.

Studenti se naučí, jak lze chráněná díla využívat a jaké smluvní vztahy mohou vzniknout mezi autorem a uživatelem. Seznámí se s licenčními smlouvami, smlouvami o dílech na zakázku a smlouvami o právech souvisejících s právem autorským.

Studenti získají informace o způsobech omezení práva autorského v rámci zákonného rámce, včetně konceptů, jako je volné užití a zákonné licence. Studenti porozumí možnostem a omezením při použití chráněných děl pro právní strategie a obchodní rozhodnutí ve vztahu k intelektuálnímu vlastnictví.

V této části se studentu seznámí s oblastí autorského práva týkající se počítačových programů, děl vytvořených zaměstnanci v rámci své pracovní činnosti a děl vytvořených na objednávku klienty. Studenti porozumí právním aspektům těchto specifických typů autorských děl a dozví se o právních povinnostech a právech souvisejících s těmito díly a jak je správně chránit a využívat v rámci obchodních transakcí.

Studenti se seznámí s pojmem ochrany autorského práva a získají povědomí o tom, jaké strategie a prostředky lze v této problematice využít. Získají vhled do právních aspektů spojených s autorskými právy, včetně mechanismů pro soudní řešení sporů a ochrany těchto práv v digitálním a online prostředí.

Studenti porozumí významu práv průmyslového vlastnictví, včetně jejich místa v systému práv duševního vlastnictví. Studenti získají informace o právech průmyslového vlastnictví ve vztahu k mezinárodním smlouvám, institucím a možnostech odborného poradenství v oblasti ochrany intelektuálního vlastnictví pro strategie a konkurenceschopnost firem na trhu.

V této části se studenti seznámí s patentovým právem jako způsobem ochrany vynálezů, včetně pohledu na patentové právo v České republice a jeho legislativní základy.

Studenti porozumí právní úpravě užitných vzorů a jejich významu pro chránění technických řešení v komerčním prostředí. Seznámí se s možnostmi mezinárodního přihlašování patentů prostřednictvím Evropského patentového úřadu a mezinárodních dohod. Porozumí, proč je tato znalost klíčová pro identifikaci, ochranu a komercializaci nových technických inovací v podnikání.

Tato část se zaměří na užitné vzory a jejich vztah k patentovému právu, včetně právní úpravy v České republice. Studenti porozumí významu užitných vzorů pro ochranu technických řešení.

Tato část se zaměří na právní ochranu průmyslových vzorů, chránící designové a estetické aspekty produktů a výrobků. Studenti se seznámí s právní úpravou v České republice, včetně jejich ochrany v zahraničí a v rámci Společenství.

Studenti se dozvědí o ochranných známkách, označeních původu a zeměpisných označeních a jejich významu pro budování obchodní značky, získávání důvěry zákazníků a ochranu tržního prostředí.

Tato část se zaměří na různé opatření, sankce a právní kroky, které mohou podniky přijmout k ochraně svých práv průmyslového vlastnictví, včetně soudních řízení a alternativních metod řešení sporů.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

Vyber si specializaci
Právo
v podnikání

Studuj program Právo v aplikační praxi a zvol si specializaci Právo v podnikání.

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!