Právo v aplikační praxi - Specializace Právo podnikání:

Bankovní a pojišťovací právo

Studijní
program

Právo v aplikační praxi
- Specializace: Právo v podnikání (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

JAKÉ PRÁVNÍ NORMY ŘÍDÍ BANKOVNICTVÍ?

Jaké jsou základní právní principy v bankovnictví a pojišťovnictví? Předmět poskytuje přehled o regulaci finančních trhů a právních rámů pro pojišťovací činnost.

Získej komplexní vzdělání Právní aspekty obchodních transakcí, legislativní rámec podnikání, esenciální znalosti obchodního práva – staň se odborníkem na právo.

Vystuduj Právo v aplikační praxi.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe, advokáti a soudci.

Co je to Bankovní a pojišťovací právo?

Bankovní a pojišťovací právo je odvětví práva, které se zabývá regulací bankovních a pojišťovacích služeb. Tato oblast práva zahrnuje široké spektrum témat, od právního vymezení bank a pojišťoven, přes regulaci jejich činností, až po pravidla pro zprostředkovatelské služby. 

Bankovní právo se primárně soustředí na aspekty, jakými jsou fungování a regulace bank, správa vkladů, poskytování úvěrů, zajištění finančních operací a dohled nad finančním trhem.

Pojišťovací právo se na druhou stranu zaměřuje na regulaci pojišťovacích produktů, pojistných smluv, záležitostí spojených s různými typy pojištění (např. majetkové, životní, zdravotní) a roli subjektů na pojistném trhu.

Proč se zajímat o studium Bankovního a pojišťovacího práva?

Studium bankovního a pojišťovacího práva je klíčové pro pochopení a efektivní fungování finančního systému a trhu. 

Tyto znalosti jsou nezbytné pro právníky, bankovní a pojišťovací odborníky, regulátory a manažery finančních institucí.  

Pochopení právních aspektů bankovnictví a pojištění je důležité pro zajištění transparentnosti, spravedlnosti a efektivnosti v těchto sektorech. 

Znalosti z tohoto oboru také pomáhají při identifikaci a minimalizaci rizik spojených s finančními transakcemi a produktů.

Co mě naučí v rámci Bankovního a pojišťovacího práva vysoká škola?

V rámci studia bankovního a pojišťovacího práva na vysoké škole se studenti dozvědí o klíčových aspektech finančního trhu, jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. 

Získají podrobný přehled o fungování bank, jejich právním postavení, a o vnitřní organizaci bank. Dále se dozvědí o procesu přijímání vkladů, poskytování úvěrů, zajištění finančních operací, a o různých typech pojištění a jejich právních aspektech. 

Studenti se také seznámí s rolí České národní banky a s legislativou EU v těchto oblastech.

Kde znalosti o Bankovním a pojišťovacím právu využiji?

Znalosti získané v oblasti bankovního a pojišťovacího práva jsou zásadní pro práci v bankách, pojišťovnách, finančních regulačních orgánech a v právních firmách specializujících se na finanční právo.

Tyto znalosti jsou také cenné pro role v managementu rizik, finančním poradenství. Vedle toho jsou tyto znalosti klíčové pro podnikatele a manažery, kteří potřebují rozumět finančním a právním aspektům vedení podniku.

Chceš studovat
Právo v podnikání?

Ponoř se do světa práva v soukromém sektoru. Odstartuj kariéru firemního právníka zde – vyplň si přihlášku.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Bankovní a pojišťovací právo, jaká témata můžeš očekávat?

Bankovní a pojišťovací právo

Bankovní a pojišťovací právo studium – Obsah:

Cílem výuky je poskytnout studentům základní orientaci v oblasti právní úpravy pojišťovnictví dle aktuálně platných předpisů. Seznámit je s problematikou veřejnoprávního oboru, rozsahem státního dohledu nad touto oblastí soukromých vztahů, s regulací podnikání v pojišťovnictví.  

Dále s obsahem pojistné smlouvy, době trvání vztahu, činností zprostředkovatelů při uzavírání pojistných smluv, a konečně s povinným smluvním pojištěním. 

Cílem výuky je poskytnout studentům souhrnnou představu o základních aspektech fungování finančního trhu, a to jak z hlediska práva vnitrostátního, tak i s ohledem na hlavní rysy legislativy Evropské Unie na tomto úseku.

Studenti se dozvědí, co bankovní systém zahrnuje a proč je jeho fungování klíčové pro ekonomiku. Budou se také zabývat právním rámec v oblasti bankovnictví na úrovni vnitrostátního práva a legislativy EU.

V této části se studenti seznámí s rolí a funkcemi České národní banky (ČNB) jako centrální banky České republiky. Dozvědí se, jak ČNB ovlivňuje měnovou politiku, dohled nad bankami a další činnosti související s finančním trhem.

Studenti se dozvědí, jak je banka právně definována a jaké má právní postavení v rámci národního a mezinárodního práva. Dále se seznámí s orgány banky, včetně představenstva, dozorčí rady a dalších klíčových subjektů, a jaký mají vliv na řízení banky a nahlédnou do rozdílu mezi univerzálními bankami a specializovanými bankami s podrobnějším pohledem na fungování družstevních záložen jako specifických bankovních institucí.

Studenti se seznámí s úvěrovými smlouvami a procesem poskytování úvěrů bankou. Dozvědí, jak banky provádějí tuto operaci, včetně otevírání a správy vkladových účtů pro klienty, jak funguje proces emise dluhopisů a jaké další vkladové nástroje banky nabízejí. Seznámí se s emisí dluhopisů, vkladové instrumenty, jako jsou spořicí účty, termínované vklady a investiční fondy. Součástí tohoto tématu je i stavební spoření jako specifický finanční produkt, který slouží k dlouhodobému spoření na bydlení, a jeho právní rámec a funkce.

V této části se studenti seznámí se smlouvami a procesem poskytování úvěrů bankou. Studenti se dozvědí o různých druzích úvěrů, včetně hypotečních úvěrů, které slouží k financování nemovitostí, a spotřebitelských úvěrů, které jsou určeny pro financování osobních potřeb. Seznámí se s konceptem bankovní záruky, a jaký význam má při obchodních transakcích.

Studenti se dozvědí o zástavním právu jako jedné z forem zajištění, která umožňuje zajišťovat dluhy nebo povinnosti prostřednictvím zástavy majetku. Seznámí se také s ručením a další metodami, které slouží k zajištění finančních transakcí a snižování rizik. Tato část bude detailně rozebírat právní aspekty těchto zabezpečovacích mechanismů.

Studenti se dozvědí více o pojišťovací činnosti jako oboru. Budou rozumět základním principům pojištění, jakými jsou transfer rizika a solidarity mezi pojištěnými.

Studenti se seznámí s procesy a pravidly spojenými s poskytováním pojištění, procesem stanovení pojistných sazeb, hodnocením rizik a další. Studenti se dozvědí o právních a regulačních aspektech, které ovlivňují provozování pojišťovací.

Studenti se dozvědí o různých druzích pojištění, jako majetkového, životního, zdravotního a odpovědnostního pojištění. Budou rozumět konkrétním rizikům, které tyto druhy pojištění kryjí, a budou schopni identifikovat situace, ve kterých je vhodné tuto formu ochrany využít. Tato část také zahrnuje studium pojišťovacích produktů a jejich klíčových rysů, včetně pojistných limitů, délek trvání pojistných smluv a mechanismů pro stanovení pojistného.

Studenti získají znalosti o procesech vzniku a ukončení pojištění a pojistných smluv. Budou rozumět obsahu pojistných smluv a co je v nich zahrnuto.

Studenti se seznamí se s různými subjekty na pojistném trhu, včetně pojišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a klientů.

Studenti porozumí roli a funkcím zprostředkovatelů při uzavírání pojistných smluv a jaká jsou povinnosti a regulace této činnosti.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

Vyber si specializaci
Právo
v podnikání

Studuj program Právo v aplikační praxi a zvol si specializaci Právo v podnikání.

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!