Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Právo v aplikační praxi - Specializace Právo podnikání:

Bankovní a pojišťovací právo

Studijní
program

Právo v aplikační praxi
- Specializace: Právo v podnikání (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

JAKÉ PRÁVNÍ NORMY ŘÍDÍ BANKOVNICTVÍ?

Jaké jsou základní právní principy v bankovnictví a pojišťovnictví? Předmět poskytuje přehled o regulaci finančních trhů a právních rámců pro pojišťovací činnost.

Získej komplexní vzdělání Právní aspekty obchodních transakcí, legislativní rámec podnikání, esenciální znalosti obchodního práva – staň se odborníkem na právo.

Vystuduj Právo v aplikační praxi.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe, advokáti a soudci.

Co je to Bankovní a pojišťovací právo?

Bankovní a pojišťovací právo je odvětví práva, které se zabývá regulací bankovních a pojišťovacích služeb. Tato oblast práva zahrnuje široké spektrum témat, od právního vymezení bank a pojišťoven, přes regulaci jejich činností, až po pravidla pro zprostředkovatelské služby. 

Bankovní právo se primárně soustředí na aspekty, jakými jsou fungování a regulace bank, správa vkladů, poskytování úvěrů, zajištění finančních operací a dohled nad finančním trhem.

Pojišťovací právo se na druhou stranu zaměřuje na regulaci pojišťovacích produktů, pojistných smluv, záležitostí spojených s různými typy pojištění (např. majetkové, životní, zdravotní) a roli subjektů na pojistném trhu.

Proč se zajímat o studium Bankovního a pojišťovacího práva?

Studium bankovního a pojišťovacího práva je klíčové pro pochopení a efektivní fungování finančního systému a trhu. 

Tyto znalosti jsou nezbytné pro právníky, bankovní a pojišťovací odborníky, regulátory a manažery finančních institucí.  

Pochopení právních aspektů bankovnictví a pojištění je důležité pro zajištění transparentnosti, spravedlnosti a efektivnosti v těchto sektorech. 

Znalosti z tohoto oboru také pomáhají při identifikaci a minimalizaci rizik spojených s finančními transakcemi a produktů.

Co mě naučí v rámci Bankovního a pojišťovacího práva vysoká škola?

V rámci studia bankovního a pojišťovacího práva na vysoké škole se studenti dozvědí o klíčových aspektech finančního trhu, jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. 

Získají podrobný přehled o fungování bank, jejich právním postavení, a o vnitřní organizaci bank. Dále se dozvědí o procesu přijímání vkladů, poskytování úvěrů, zajištění finančních operací, a o různých typech pojištění a jejich právních aspektech. 

Studenti se také seznámí s rolí České národní banky a s legislativou EU v těchto oblastech.

Kde znalosti o Bankovním a pojišťovacím právu využiji?

Znalosti získané v oblasti bankovního a pojišťovacího práva jsou zásadní pro práci v bankách, pojišťovnách, finančních regulačních orgánech a v právních firmách specializujících se na finanční právo.

Tyto znalosti jsou také cenné pro role v managementu rizik, finančním poradenství. Vedle toho jsou tyto znalosti klíčové pro podnikatele a manažery, kteří potřebují rozumět finančním a právním aspektům vedení podniku.

Chceš studovat
Právo v podnikání?

Ponoř se do světa práva v soukromém sektoru. Odstartuj kariéru firemního právníka zde – vyplň si přihlášku.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Bankovní a pojišťovací právo, jaká témata můžeš očekávat?

Bankovní a pojišťovací právo

Bankovní a pojišťovací právo studium – Obsah:

Cílem výuky je poskytnout studentům základní orientaci v oblasti právní úpravy pojišťovnictví dle aktuálně platných předpisů. Seznámit je s problematikou veřejnoprávního oboru, rozsahem státního dohledu nad touto oblastí soukromých vztahů, s regulací podnikání v pojišťovnictví.  

Dále s obsahem pojistné smlouvy, době trvání vztahu, činností zprostředkovatelů při uzavírání pojistných smluv, a konečně s povinným smluvním pojištěním. 

Cílem výuky je poskytnout studentům souhrnnou představu o základních aspektech fungování finančního trhu, a to jak z hlediska práva vnitrostátního, tak i s ohledem na hlavní rysy legislativy Evropské Unie na tomto úseku.

Studenti se dozvědí, co bankovní systém zahrnuje a proč je jeho fungování klíčové pro ekonomiku. Budou se také zabývat právním rámec v oblasti bankovnictví na úrovni vnitrostátního práva a legislativy EU.

V této části se studenti seznámí s rolí a funkcemi České národní banky (ČNB) jako centrální banky České republiky. Dozvědí se, jak ČNB ovlivňuje měnovou politiku, dohled nad bankami a další činnosti související s finančním trhem.

Studenti se dozvědí, jak je banka právně definována a jaké má právní postavení v rámci národního a mezinárodního práva. Dále se seznámí s orgány banky, včetně představenstva, dozorčí rady a dalších klíčových subjektů, a jaký mají vliv na řízení banky a nahlédnou do rozdílu mezi univerzálními bankami a specializovanými bankami s podrobnějším pohledem na fungování družstevních záložen jako specifických bankovních institucí.

Studenti se seznámí s úvěrovými smlouvami a procesem poskytování úvěrů bankou. Dozvědí, jak banky provádějí tuto operaci, včetně otevírání a správy vkladových účtů pro klienty, jak funguje proces emise dluhopisů a jaké další vkladové nástroje banky nabízejí. Seznámí se s emisí dluhopisů, vkladové instrumenty, jako jsou spořicí účty, termínované vklady a investiční fondy. Součástí tohoto tématu je i stavební spoření jako specifický finanční produkt, který slouží k dlouhodobému spoření na bydlení, a jeho právní rámec a funkce.

V této části se studenti seznámí se smlouvami a procesem poskytování úvěrů bankou. Studenti se dozvědí o různých druzích úvěrů, včetně hypotečních úvěrů, které slouží k financování nemovitostí, a spotřebitelských úvěrů, které jsou určeny pro financování osobních potřeb. Seznámí se s konceptem bankovní záruky, a jaký význam má při obchodních transakcích.

Studenti se dozvědí o zástavním právu jako jedné z forem zajištění, která umožňuje zajišťovat dluhy nebo povinnosti prostřednictvím zástavy majetku. Seznámí se také s ručením a další metodami, které slouží k zajištění finančních transakcí a snižování rizik. Tato část bude detailně rozebírat právní aspekty těchto zabezpečovacích mechanismů.

Studenti se dozvědí více o pojišťovací činnosti jako oboru. Budou rozumět základním principům pojištění, jakými jsou transfer rizika a solidarity mezi pojištěnými.

Studenti se seznámí s procesy a pravidly spojenými s poskytováním pojištění, procesem stanovení pojistných sazeb, hodnocením rizik a další. Studenti se dozvědí o právních a regulačních aspektech, které ovlivňují provozování pojišťovací.

Studenti se dozvědí o různých druzích pojištění, jako majetkového, životního, zdravotního a odpovědnostního pojištění. Budou rozumět konkrétním rizikům, které tyto druhy pojištění kryjí, a budou schopni identifikovat situace, ve kterých je vhodné tuto formu ochrany využít. Tato část také zahrnuje studium pojišťovacích produktů a jejich klíčových rysů, včetně pojistných limitů, délek trvání pojistných smluv a mechanismů pro stanovení pojistného.

Studenti získají znalosti o procesech vzniku a ukončení pojištění a pojistných smluv. Budou rozumět obsahu pojistných smluv a co je v nich zahrnuto.

Studenti se seznamí se s různými subjekty na pojistném trhu, včetně pojišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a klientů.

Studenti porozumí roli a funkcím zprostředkovatelů při uzavírání pojistných smluv a jaká jsou povinnosti a regulace této činnosti.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

Vyber si specializaci
Právo
v podnikání

Studuj program Právo v aplikační praxi a zvol si specializaci Právo v podnikání.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student