Právo v aplikační praxi - Specializace Právo podnikání:

Finance podniku

Studijní
program

Právo v aplikační praxi
- Specializace: Právo v podnikání (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ ROZUMĚT FINANCÍM PODNIKU?

Jaké jsou aspekty finančního řízení podniku? Co je to finanční plánování, investiční rozhodování a řízení cash flow v podnikovém prostředí?

Získej komplexní vzdělání Právní aspekty obchodních transakcí, legislativní rámec podnikání, esenciální znalosti obchodního práva – staň se odborníkem na právo.

Vystuduj Právo v aplikační praxi.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe, advokáti a soudci.

Co jsou to Finance podniku?

Finance podniku představují důležitou oblast ekonomiky, která se zaměřuje na správu finančních prostředků a rozhodování v rámci podniku. 

Zahrnují široké spektrum aktivit, od zajištění kapitálu pro růst a provoz podniku, přes řízení investic, peněžních toků, zásob, pohledávek a závazků, až po strategické rozhodování o kapitálové struktuře a dividendové politice.  

Tato disciplína se zabývá i analýzou rizik, optimalizací financování, a je nezbytná pro efektivní fungování jakéhokoli podniku, ať již ve výrobním, obchodním či finančním sektoru.

Proč se zajímat o studium Finance podniku?

Studium financí podniku poskytuje důležité znalosti a dovednosti pro efektivní řízení a rozhodování v rámci podnikání. 

Znalosti v této oblasti pomáhají pochopit, jak řídit peněžní prostředky, hodnotit investiční příležitosti a minimalizovat rizika. Tato studia jsou klíčová pro porozumění dynamice finančních trhů, hodnotě firmy, a významu dobrého cash managementu.

Pochopení finančních principů a nástrojů je nezbytné pro úspěšné podnikání a může pomoci při dosahování dlouhodobé udržitelnosti a růstu podniku.

Co mě naučí v rámci Financí podniku vysoká škola?

Studium Financí podniku na vysoké škole nabízí komplexní přehled o různých aspektech finančního řízení v podniku. Studenti se naučí základy manažerských financí, včetně plánování, analýzy a řízení finančních prostředků. 

Získají znalosti o fungování finančních trhů, druzích cenných papírů, a učí se o finančních derivátech a jejich využití. Dále studium zahrnuje řízení pracovního kapitálu, zdrojů financování, rizik v investičním rozhodování, cash managementu, a poskytuje specifické znalosti pro financování malých a středních podniků. Nechybí ani kapitoly o kapitálové struktuře a dividendové politice podniků.

Kde znalosti o Financích podniku využiji?

Znalosti získané ve studiu financí podniku jsou aplikovatelné v širokém spektru oblastí. Můžou být využity v každém podniku, který vyžaduje efektivní finanční řízení, od malých a středních podniků až po velké korporace.

Tyto znalosti jsou důležité pro manažery, finanční analytiky, investiční bankéře a jakoukoli roli, která zahrnuje finanční plánování, analýzu nebo rozhodování. 

Znalost je také hodnotná pro podnikatele a všechny, kteří se snaží rozvíjet své vlastní podnikání, neboť poskytuje základ pro pochopení finančního zdraví a rozhodování v oblasti investic a financování.

Chceš studovat
Právo v podnikání?

Ponoř se do světa práva v soukromém sektoru. Odstartuj kariéru firemního právníka zde – vyplň si přihlášku.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Finance podniku, jaká témata můžeš očekávat?

Finance podniku

Finance podniku Studium – Obsah:
Cílem povinného předmětu je podání uceleného souboru znalostí a informací o podstatě a posledních trendech řízení financování v podnikání.

Podnikáním se rozumí nejen výrobně obchodní činnost, ale také služby, a to i služby finanční.

Student se bude orientovat v oblastech financování podniku, finančního investování, řízení a optimalizace majetkové a finanční struktury podniku, řízení pracovního kapitálu, bude umět aplikovat základní metody vyhodnocení efektivnosti reálných a finančních investic, seznámí se s problematikou finanční analýzy a plánování podniku, aplikace finančních derivátů v podnikové praxi a základními metodami oceňování podniku.

Studenti se naučí, jak manažeři v podnikání spravují finanční prostředky firmy a jaké jsou hlavní cíle tohoto řízení. Porozumí konceptům, jako jsou zisk, cash flow a hodnota firmy, a jakým způsobem jsou tyto cíle ovlivňovány finančními rozhodnutími.

Studenti získají znalosti o tom, jak finanční trhy a instituce fungují, a jakým způsobem se na nich obchodují různé druhy cenných papírů. Dále se seznámí s různými druhy cenných papírů, včetně akcií, dluhopisů, komodit a jejich využitím v investičním kontextu.

Studenti se seznámí s finančními deriváty a jejich využitím v podnikání. Porozumí rizikům a potenciálním výhodám spojeným s deriváty a jakým způsobem se dají použít k zajištění proti nepředvídatelným pohybům na trzích.

Studenti se naučí, jak se spravují zásoby, pohledávky, závazky a peněžní prostředky ve firmě. Naučí se jak plánovat a optimalizovat tyto složky aktiv a pasiv firmy pro dosažení efektivního financování.

V tomto tématu se studenti dozvědí různé metody krátkodobého financování, jako jsou bankovní úvěry, faktoring a krátkodobé půjčky. Studenti porozumí, jak tyto zdroje financování fungují a mohou sloužit pro efektivní řízení krátkodobých financí v podnikatelském prostředí.

Studenti se seznámí s dlouhodobými zdroji financování, jako jsou emise akcií, emitování dluhopisů, dlouhodobé úvěry a jiné mechanismy, které podniky využívají k zajištění financování svých dlouhodobých projektů a aktivit.

V rámci tématu se studenti zaměří na financování dlouhodobých investic, jako jsou akvizice, rozvoj a modernizace. Naučí se, jaké existují možnosti získávání finančních prostředky pro investiční projekty a jak vybrat optimální způsob financování pro konkrétní investiční příležitosti.

Studenti se naučí hodnotit riziko a nejistotu při rozhodování o investicích a jakým způsobem lze tato rizika minimalizovat nebo zajišťovat.

Studenti získají informace, jak optimalizovat tok peněz v rámci podniku, minimalizovat riziko nedostatku likvidity. Naučí se jak plánovat krátkodobé i dlouhodobé finanční potřeby firmy s ohledem na její aktuální a budoucí provozní požadavky.

Studenti se seznámí se specifickými potřebami financování malých a středních podniků, možností získání finančních prostředků a podnikatelských úvěrů a jaké jsou různé formy finanční podpory a investičních možností pro malé a střední podniky.

Studenti se seznámí s kapitálovou strukturou podniku, jakým způsobem je financován vlastními zdroji a jakým způsobem cizími zdroji. Budou rozumět optimálním poměru vlastního kapitálu a cizího kapitálu pro firmu s ohledem na různé faktory, jako jsou daňové a finanční výhody.

Studenti se seznámí s různými přístupy k dividendové politice, včetně faktorů, které ovlivňují rozhodnutí o výplatě dividend, a s významem, který má toto rozhodování pro investory a společnost jako celek.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

Vyber si specializaci
Právo
v podnikání

Studuj program Právo v aplikační praxi a zvol si specializaci Právo v podnikání.

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!