Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Právo v aplikační praxi - Specializace Právo podnikání:

Finance podniku

Studijní
program

Právo v aplikační praxi
- Specializace: Právo v podnikání (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ ROZUMĚT FINANCÍM PODNIKU?

Jaké jsou aspekty finančního řízení podniku? Co je to finanční plánování, investiční rozhodování a řízení cash flow v podnikovém prostředí?

Získej komplexní vzdělání Právní aspekty obchodních transakcí, legislativní rámec podnikání, esenciální znalosti obchodního práva – staň se odborníkem na právo.

Vystuduj Právo v aplikační praxi.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe, advokáti a soudci.

Co jsou to Finance podniku?

Finance podniku představují důležitou oblast ekonomiky, která se zaměřuje na správu finančních prostředků a rozhodování v rámci podniku. 

Zahrnují široké spektrum aktivit, od zajištění kapitálu pro růst a provoz podniku, přes řízení investic, peněžních toků, zásob, pohledávek a závazků, až po strategické rozhodování o kapitálové struktuře a dividendové politice.  

Tato disciplína se zabývá i analýzou rizik, optimalizací financování, a je nezbytná pro efektivní fungování jakéhokoli podniku, ať již ve výrobním, obchodním či finančním sektoru.

Proč se zajímat o studium Finance podniku?

Studium financí podniku poskytuje důležité znalosti a dovednosti pro efektivní řízení a rozhodování v rámci podnikání. 

Znalosti v této oblasti pomáhají pochopit, jak řídit peněžní prostředky, hodnotit investiční příležitosti a minimalizovat rizika. Tato studia jsou klíčová pro porozumění dynamice finančních trhů, hodnotě firmy, a významu dobrého cash managementu.

Pochopení finančních principů a nástrojů je nezbytné pro úspěšné podnikání a může pomoci při dosahování dlouhodobé udržitelnosti a růstu podniku.

Co mě naučí v rámci Financí podniku vysoká škola?

Studium Financí podniku na vysoké škole nabízí komplexní přehled o různých aspektech finančního řízení v podniku. Studenti se naučí základy manažerských financí, včetně plánování, analýzy a řízení finančních prostředků. 

Získají znalosti o fungování finančních trhů, druzích cenných papírů, a učí se o finančních derivátech a jejich využití. Dále studium zahrnuje řízení pracovního kapitálu, zdrojů financování, rizik v investičním rozhodování, cash managementu, a poskytuje specifické znalosti pro financování malých a středních podniků. Nechybí ani kapitoly o kapitálové struktuře a dividendové politice podniků.

Kde znalosti o Financích podniku využiji?

Znalosti získané ve studiu financí podniku jsou aplikovatelné v širokém spektru oblastí. Můžou být využity v každém podniku, který vyžaduje efektivní finanční řízení, od malých a středních podniků až po velké korporace.

Tyto znalosti jsou důležité pro manažery, finanční analytiky, investiční bankéře a jakoukoli roli, která zahrnuje finanční plánování, analýzu nebo rozhodování. 

Znalost je také hodnotná pro podnikatele a všechny, kteří se snaží rozvíjet své vlastní podnikání, neboť poskytuje základ pro pochopení finančního zdraví a rozhodování v oblasti investic a financování.

Chceš studovat
Právo v podnikání?

Ponoř se do světa práva v soukromém sektoru. Odstartuj kariéru firemního právníka zde – vyplň si přihlášku.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Finance podniku, jaká témata můžeš očekávat?

Finance podniku

Finance podniku Studium – Obsah:
Cílem povinného předmětu je podání uceleného souboru znalostí a informací o podstatě a posledních trendech řízení financování v podnikání.

Podnikáním se rozumí nejen výrobně obchodní činnost, ale také služby, a to i služby finanční.

Student se bude orientovat v oblastech financování podniku, finančního investování, řízení a optimalizace majetkové a finanční struktury podniku, řízení pracovního kapitálu, bude umět aplikovat základní metody vyhodnocení efektivnosti reálných a finančních investic, seznámí se s problematikou finanční analýzy a plánování podniku, aplikace finančních derivátů v podnikové praxi a základními metodami oceňování podniku.

Studenti se naučí, jak manažeři v podnikání spravují finanční prostředky firmy a jaké jsou hlavní cíle tohoto řízení. Porozumí konceptům, jako jsou zisk, cash flow a hodnota firmy, a jakým způsobem jsou tyto cíle ovlivňovány finančními rozhodnutími.

Studenti získají znalosti o tom, jak finanční trhy a instituce fungují, a jakým způsobem se na nich obchodují různé druhy cenných papírů. Dále se seznámí s různými druhy cenných papírů, včetně akcií, dluhopisů, komodit a jejich využitím v investičním kontextu.

Studenti se seznámí s finančními deriváty a jejich využitím v podnikání. Porozumí rizikům a potenciálním výhodám spojeným s deriváty a jakým způsobem se dají použít k zajištění proti nepředvídatelným pohybům na trzích.

Studenti se naučí, jak se spravují zásoby, pohledávky, závazky a peněžní prostředky ve firmě. Naučí se jak plánovat a optimalizovat tyto složky aktiv a pasiv firmy pro dosažení efektivního financování.

V tomto tématu se studenti dozvědí různé metody krátkodobého financování, jako jsou bankovní úvěry, faktoring a krátkodobé půjčky. Studenti porozumí, jak tyto zdroje financování fungují a mohou sloužit pro efektivní řízení krátkodobých financí v podnikatelském prostředí.

Studenti se seznámí s dlouhodobými zdroji financování, jako jsou emise akcií, emitování dluhopisů, dlouhodobé úvěry a jiné mechanismy, které podniky využívají k zajištění financování svých dlouhodobých projektů a aktivit.

V rámci tématu se studenti zaměří na financování dlouhodobých investic, jako jsou akvizice, rozvoj a modernizace. Naučí se, jaké existují možnosti získávání finančních prostředky pro investiční projekty a jak vybrat optimální způsob financování pro konkrétní investiční příležitosti.

Studenti se naučí hodnotit riziko a nejistotu při rozhodování o investicích a jakým způsobem lze tato rizika minimalizovat nebo zajišťovat.

Studenti získají informace, jak optimalizovat tok peněz v rámci podniku, minimalizovat riziko nedostatku likvidity. Naučí se jak plánovat krátkodobé i dlouhodobé finanční potřeby firmy s ohledem na její aktuální a budoucí provozní požadavky.

Studenti se seznámí se specifickými potřebami financování malých a středních podniků, možností získání finančních prostředků a podnikatelských úvěrů a jaké jsou různé formy finanční podpory a investičních možností pro malé a střední podniky.

Studenti se seznámí s kapitálovou strukturou podniku, jakým způsobem je financován vlastními zdroji a jakým způsobem cizími zdroji. Budou rozumět optimálním poměru vlastního kapitálu a cizího kapitálu pro firmu s ohledem na různé faktory, jako jsou daňové a finanční výhody.

Studenti se seznámí s různými přístupy k dividendové politice, včetně faktorů, které ovlivňují rozhodnutí o výplatě dividend, a s významem, který má toto rozhodování pro investory a společnost jako celek.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

Vyber si specializaci
Právo
v podnikání

Studuj program Právo v aplikační praxi a zvol si specializaci Právo v podnikání.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student