Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Právo v aplikační praxi - Specializace Právo podnikání:

Insolvenční právo

Studijní
program

Právo v aplikační praxi
- Specializace: Právo v podnikání (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

JAK FUNGUJE INSOLVENČNÍ PRÁVO V PODNIKÁNÍ?

Jaké jsou právní důsledky insolvence pro podniky? Tento předmět poskytuje znalosti o procesech konkurzu a reorganizace a jejich dopadu na podniky.

Získej komplexní vzdělání Právní aspekty obchodních transakcí, legislativní rámec podnikání, esenciální znalosti obchodního práva – staň se odborníkem na právo.

Vystuduj Právo v aplikační praxi.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe, advokáti a soudci.

Co je to Insolvenční právo?

Insolvenční právo je právní obor zabývající se regulací situací, kdy osoby (fyzické či právnické) nejsou schopny splácet své dluhy. 

Zahrnuje pravidla a postupy, které se uplatňují v případě úpadku, což je právní stav nesolventnosti charakterizovaný platební neschopností, předlužením nebo hrozícím úpadkem. 

Toto právo řeší, jak se mají dluhy restrukturalizovat nebo jak se má majetek dlužníka rozprodat, aby se uspokojily nároky věřitelů. Insolvenční právo také zahrnuje procesní normy a normy hmotného práva, přičemž zasahuje do oblastí soukromého i veřejného práva.

Proč se zajímat o studium Insolvenčního práva?

Studium insolvenčního práva je důležité pro porozumění situacím, kdy subjekty čelí finančním potížím. Vzhledem k rostoucímu počtu insolvenčních řízení v České republice a globálně je znalost tohoto oboru stále důležitější.

Odborníci s těmito znalostmi mohou efektivně navigovat v náročných finančních a právních situacích, chránit zájmy dlužníků i věřitelů a pomáhat při restrukturalizaci dluhů nebo v likvidačních procesech.

Studium insolvenčního práva nabízí uchazečům o právní kariéru možnost specializace v rychle se vyvíjejícím a významném odvětví.

Co mě naučí v rámci Insolvenčního práva vysoká škola?

Vysoká škola poskytuje komplexní vzdělání v oblasti insolvenčního práva, které zahrnuje pochopení základních konceptů, jako jsou úpadek, platební neschopnost a předlužení.

Studenti se naučí identifikovat a rozumět různým fázím insolvenčního procesu, od definice úpadku, přes role a povinnosti účastníků řízení, až po průběh a možnosti řešení insolvenčních situací. 

Toto zahrnuje znalost právních postupů, práce s insolvenčním rejstříkem, a pochopení právních důsledků pro všechny zúčastněné strany. Studium také připravuje studenty na praktické aplikace těchto znalostí v reálném právním prostředí.

Kde znalosti o Insolvenčním právu využiji?

Znalosti insolvenčního práva lze uplatnit v různých oblastech. Ve veřejné správě mohou tyto znalosti pomoci při tvorbě a interpretaci legislativy, zatímco v akademickém prostředí mohou být využity pro výzkum a výuku. 

Právníci specializující se na insolvenční právo mohou zastupovat dlužníky nebo věřitele v insolvenčních řízeních. Finanční poradci a podnikatelé mohou těchto znalostí využít pro lepší řízení finančních rizik a prevenci finančních problémů. 

Chceš studovat
Právo v podnikání?

Ponoř se do světa práva v soukromém sektoru. Odstartuj kariéru firemního právníka zde – vyplň si přihlášku.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Autorské právo, průmyslová práva, jaká témata můžeš očekávat?

Insolvenční právo

Insolvenční právo studium – Obsah:
Cílem předmětu „Insolvenční právo“ je poskytnout studentům komplexní pochopení a praktické znalosti v oblasti insolvenčního práva, se zaměřením na jeho historii, vývoj, klíčové pojmy a interakci s občanským soudním řádem.

Studenti se naučí identifikovat a rozlišovat různé aspekty insolvenčního procesu, jako jsou definice úpadku, role a povinnosti procesních subjektů, a také se seznámí s insolvenčním rejstříkem, průběhem řízení, a způsoby řešení úpadku. Předmět klade důraz na aplikaci získaných znalostí v praxi, což je nezbytné pro právní specializaci vzhledem k rostoucímu množství insolvenčních řízení v České republice.

Studenti se seznámí s historií a vývojem insolvenčního práva, včetně jeho pramenů a základních pojmových definic. Získají přehled o tom, jak insolvenční právo interaguje s občanským soudním řádem a jaký je jeho vztah k dalším právním odvětvím.

Studenti se naučí rozlišovat a definovat klíčové pojmy insolvenčního práva, jako jsou úpadek (stav nesolventnosti), platební neschopnost (neschopnost splácet dluhy), předlužení (excesivní zadlužení) a hrozící úpadek (situace, kdy úpadek je nevyhnutelný).

Studenti se dozvědí o různých účastnících insolvenčního řízení, včetně dlužníka, věřitelů, insolvenčního správce a dalších správců, a jejich rolí v procesu. Budou rozumět, jaké povinnosti a pravomoci mají jednotliví aktéři.

Studenti se seznámí s insolvenčním rejstříkem, což je důležitý registrační systém insolvenčních záležitostí. Také se dozvědí, jak probíhá doručování dokumentů v insolvenčním řízení a jak je důležité pro řádný průběh procesu.

Studenti získají přehled o průběhu insolvenčního řízení, od podání návrhu na zahájení až po rozhodnutí o úpadku. Získají znalosti o různých způsobech řešení úpadku, jako je konkurz, reorganizace a oddlužení.

Studenti se dozvědí o různých typech věřitelů a jejich postavení v insolvenčním řízení. Naučí se, jak se věřitelé přihlašují se svými pohledávkami a jak probíhá přezkum těchto pohledávek.

Studenti se seznámí s různými sporovými situacemi, které vznikají v rámci insolvenčního řízení, a jak jsou tyto spory řešeny.

Studenti získají znalosti o majetkové podstatě insolventního dlužníka, což zahrnuje veškerý jeho majetek. Naučí se, jak se zjišťuje, co majetek zahrnuje, a jak jsou některé položky majetku vyňaty nebo vyloučeny z insolvenčního řízení.

Studenti se dozvědí o konkurzu jako způsobu řešení úpadku, včetně podmínek a pravidel pro jeho průběh. Také se seznámí s pojmem nepatrného konkurzu.

Studenti se seznámí s reorganizací jako alternativním řešením úpadku. Naučí se, jaké jsou podmínky pro přípustnost reorganizace, co zahrnuje reorganizační plán a jak reorganizační proces končí.

Studenti se seznámí s oddlužením jako další možností řešení insolvenční situace, včetně procesu a podmínek pro jeho uplatnění.

Studenti se naučí, jak aplikovat a používat závazné vzorové formuláře, které jsou důležité pro správný průběh insolvenčního řízení.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

Vyber si specializaci
Právo
v podnikání

Studuj program Právo v aplikační praxi a zvol si specializaci Právo v podnikání.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student