Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Právo v aplikační praxi - Specializace Právo podnikání:

Právo sociálního zabezpečení pro podnikatele

Studijní
program

Právo v aplikační praxi
- Specializace: Právo v podnikání (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

JAKÉ JSOU PRÁVNÍ ASPEKTY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PRO PODNIKATELE?

Jakým způsobem ovlivňuje právo sociálního zabezpečení podnikatele? Tento předmět tě seznámí s právními předpisy týkajícími se sociálního zabezpečení podnikatelů.

Získej komplexní vzdělání Právní aspekty obchodních transakcí, legislativní rámec podnikání, esenciální znalosti obchodního práva – staň se odborníkem na právo.

Vystuduj Právo v aplikační praxi.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe, advokáti a soudci.

Co je to Právo sociálního zabezpečení pro podnikatele?

Právo sociálního zabezpečení pro podnikatele je specializovaná právní disciplína zaměřená na systém sociální ochrany, který se vztahuje specificky na podnikatele. 

Právo zahrnuje široké spektrum témat, jako jsou principy sociálního zabezpečení, jeho financování a organizace, veřejné zdravotní a nemocenské pojištění, důchodové systémy, úrazové pojištění, státní sociální podpora a ochrana v případě nezaměstnanosti. 

Poskytuje podnikatelům ucelený přehled o právech a povinnostech v oblasti sociálního zabezpečení.

Proč se zajímat o studium Práva sociálního zabezpečení pro podnikatele?

Studium Práva sociálního zabezpečení pro podnikatele je důležité pro pochopení systému sociální ochrany, který je zásadní pro každého podnikatele.

Poskytuje nezbytné znalosti o právních a finančních aspektech sociálního zabezpečení, které jsou podstatné pro efektivní řízení podniku a pro pochopení povinností a práv v rámci sociálního systému. Disciplína také pomáhá podnikatelům při přípravě na různé životní situace, jako jsou nemoc, důchod nebo nezaměstnanost.

Co mě naučí v rámci Práva sociálního zabezpečení pro podnikatele vysoká škola?

V rámci vysokoškolského studia Práva sociálního zabezpečení pro podnikatele se studenti naučí řadu důležitých témat. Získají znalosti o různých formách sociálního zabezpečení, financování a organizaci těchto systémů, stejně jako o právních aspektech, které se týkají poskytování sociálních služeb a dávek. 

Dále se dozvědí o mezinárodních aspektech sociálního zabezpečení a o jeho vztahu k právu EU. Studium jim poskytne komplexní přehled o právech a povinnostech podnikatelů v rámci sociálního zabezpečení a o tom, jak tyto systémy řešit a spravovat.

Kde znalosti o Právu sociálního zabezpečení pro podnikatele využiji?

Znalosti získané v oblasti Práva sociálního zabezpečení pro podnikatele jsou využitelné pro podnikatele, kteří je mohou uplatnit při řízení svých podniků, zejména při plánování finančních a právních aspektů podnikání. 

Znalosti jsou důležité také pro pochopení a splnění povinností vůči sociálnímu zabezpečení, jak pro sebe, tak pro své zaměstnance. Dále jsou tyto informace užitečné při navigaci v systému veřejného zdravotního pojištění, důchodového pojištění a v případě potřeby při využívání státní sociální podpory.

Chceš studovat
Právo v podnikání?

Ponoř se do světa práva v soukromém sektoru. Odstartuj kariéru firemního právníka zde – vyplň si přihlášku.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Právo sociálního zabezpečení pro podnikatele, jaká témata můžeš očekávat?

Právo sociálního zabezpečení pro podnikatele

Studium Práva sociálního zabezpečení pro podnikatele – Obsah:
Cílem výuky je dát studentům ucelený přehled současného systému sociální ochrany občanů, úkolů a postavení podnikatelů a orgánů státní správy.

Dále budou studenti seznámeni s aktuálními problémy současného sociálního zabezpečení. Ve výuce bude kladen důraz na znalost a přehled řešení aktuálních otázek správními soudy.

Studenti se dozvědí, co zahrnuje pojem sociálního zabezpečení a jaký má význam v právním systému. Získají hlubší povědomí o funkcích sociálního zabezpečení a principy, na kterých je postaveno, jako jsou solidarita, univerzalita, a princip potřebnosti.

V tomto tématu se studenti dozvědí, jakým způsobem je systém sociálního zabezpečení strukturován pro reagování na sociální události, včetně situací jako mateřství, nemoc, invalidita, nezaměstnanost, důchodový věk a jak tyto situace ovlivňují nárok na sociální dávky a podporu. Dále se seznámí se systémem práva sociálního zabezpečení, který byl vytvořen pro reagování na tyto události a poskytování ochrany a podpory občanům v náročných životních situacích.

Studenti se dozvědí o různých právních pramenech sociálního zabezpečení a získají povědomí o vztahu mezi národním právem a právem Evropské unie a také se seznámí s mezinárodními aspekty sociálního zabezpečení.

Studenti se naučí, jak jsou finanční zdroje pro sociální zabezpečení získávány, jakým způsobem jsou tyto prostředky spravovány a jak je zabezpečeno, aby byly dostupné pro potřeby občanů. Seznámí se s organizační strukturou sociálního zabezpečení, včetně rolí a povinností různých institucí a orgánů, které mají na starosti správu tohoto systému. Dále se seznámí se způsobem, jakým jsou tyto systémy řízeny a regulovány na úrovni státu.

Studenti se budou zabývat konceptem veřejného zdravotního pojištění, jeho funkcí, financováním a právními aspekty, které se týkají poskytování zdravotní péče.

Toto téma studentům poskytne informace o nemocenském pojištění, včetně nároků na nemocenské dávky, procesu léčby a rehabilitace, a právních aspektech spojených s nemocenským pojištěním.

Studenti se dozvědí o důchodovém pojištění, jak jsou důchody financovány, jaké jsou různé typy důchodů a jakým způsobem je zajištěna finanční stabilita důchodového systému.

Toto téma se bude věnovat různým doplňkovým důchodovým systémům, jako jsou soukromé penzijní fondy, a jejich roli v zajištění finančního zabezpečení v důchodovém věku.

Studenti se seznámí s úrazovým pojištěním, jeho cíli, nároky na odškodnění a právními aspekty, které se týkají úrazového pojištění.

Toto téma studentům poskytne znalosti o státní sociální podpoře a pomoci pro osoby v hmotné nouzi, včetně kritérií pro přidělení těchto dávek.

Studenti budou zkoumat různé typy sociálních služeb, jak jsou poskytovány, a jakým způsobem jsou financovány a regulovány.

Toto téma se bude věnovat opatřením sociální ochrany pro osoby bez zaměstnání, včetně nezaměstnaneckých dávek a programů pro rekvalifikaci a podporu při hledání práce.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

Vyber si specializaci
Právo
v podnikání

Komplexní vzdělání z oblasti bezpečnosti. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student