Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Účetnictví-Daně-Controlling

Podnikové finance

Studijní
program

Účetnictví-Daně-Controlling (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

ZÁKLADY PODNIKOVÝCH FINANCÍ? To zvládneš

Jaké finanční strategie a rozhodnutí formují úspěšné podnikání? Zaměř se na finanční plánování, řízení investic a hodnocení finančního výkonu podniku.

Získej komplexní vzdělání. Hloubkové znalosti v účetnictví, důkladné porozumění daňové legislativě, základy finančního controllingu – staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Účetnictví-Daně-Controlling.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe.

Co jsou to Podnikové finance?

Podnikové finance jsou oblastí financí, která se soustředí na rozhodování související s financováním, strukturou kapitálu a finančním řízením podniků. Zabývají se tím, jak podniky získávají, spravují a investují finanční prostředky. 

Zahrnují širokou škálu témat, včetně analýzy finančního zdraví podniku, řízení pracovního kapitálu, optimalizace majetkové a finanční struktury, investiční rozhodování a oceňování podniku. Tato oblast také zkoumá finanční nástroje a strategie pro zajištění efektivního a udržitelného růstu podniků.

Proč se zajímat o studium Podnikových financí?

Studium podnikových financí poskytuje důležité znalosti a dovednosti pro efektivní řízení financí v podnikatelském prostředí. Pomáhá pochopit, jak správně rozhodovat o investicích, financování a řízení kapitálu, což je zásadní pro úspěšné podnikání. 

Znalosti z tohoto oboru jsou nezbytné pro finanční analytiky, manažery a podnikatele, kteří chtějí optimalizovat finanční výkonnost a růst svých podniků. Také poskytuje důležitý základ pro další kariérní postup v oblasti financí a managementu.

Co mě naučí v rámci Podnikových financí vysoká škola?

V rámci studia podnikových financí na vysoké škole se studenti seznámí s řadou důležitých konceptů a technik. Studenti se seznámí s různými zdroji financování, analýzou majetkové a finanční struktury podniku, a metodami optimalizace těchto struktur. 

Naučí se řídit pohledávky, zásoby, hotovost a pochopí vliv času a rizik na podnikání. Dále se zaměří na metody vyhodnocení efektivnosti investic, používání finančních derivátů v praxi a oceňování podniku, a provádět finanční analýzy. Studium také zahrnuje výuku o finančních derivátech a metodách oceňování podniků.

Kde znalosti o Podnikových financí využiji?

Znalosti získané v oblasti podnikových financí lze využít v mnoha oblastech. Jsou klíčové pro role ve finančním řízení a analýze v různých typech podniků, od malých start-upů až po velké korporace. 

Dále jsou využitelné v bankovnictví, poradenství, investičním bankovnictví, korporátním financování a při správě aktiv. Znalosti podnikových financí jsou také užitečné pro podnikatele a vlastníky firem při rozhodování o investicích, financování a celkové strategii podniku. 

Chceš studovat
účetnictví a daně?

Ponoř se do světa čísel, zákonů a finančního zdraví institucí. Začni s vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Podnikových financí, jaká témata můžeš očekávat?

Podnikové finance

Podnikové finance Studium – Obsah:

Cílem předmětu je podání uceleného souboru znalostí a informací o podstatě a posledních trendech řízení financování v podnikání.

Podnikáním se rozumí nejen výrobně obchodní činnost, ale také služby, a to i služby finanční.

Student se bude orientovat v oblastech financování podniku, finančního investování, řízení a optimalizace majetkové a finanční struktury podniku, řízení pracovního kapitálu, bude umět aplikovat základní metody vyhodnocení efektivnosti reálných a finančních investic, seznámí se s problematikou finanční analýzy a plánování podniku, aplikace finančních derivátů v podnikové praxi a základními metodami oceňování podniku.

Studenti se naučí hlouběji porozumět fungování finančního systému včetně rolí bank, pojišťoven a dalších finančních institucí. Budou schopni analyzovat dokumenty a nástroje, které jsou využívány na peněžních a kapitálových trzích. Kromě toho budou rozumět procesům, jak se peníze přeměňují do reálných investic.

Studenti se dozvědí více o různých zdrojích financování podniku. Detailněji se budou věnovat vnitřním zdrojům, jako jsou zisky a reinvestice, a vnějším zdrojům, jako jsou půjčky od bank, emise akcií a další formy financování. Budou také zkoumat nové trendy v oblasti financování, včetně angel capital, venture capital a private equity.

Studenti budou schopni provádět hloubkovou analýzu finančního zobrazení podniku. Zahrnuje to zkoumání majetkové a finanční struktury podniku, což jim umožní pochopit, jak jsou zdroje alokovány a jakým způsobem podnik generuje zisk.

Tento bod se bude více zabývat koncepty pracovního kapitálu a váženého průměrného nákladu kapitálu (WACC). Studenti se naučí, jaký vliv mají finanční a provozní páky na optimalizaci struktury podniku a zlepšení jeho efektivity.

Studenti se dozvědí více o výpočtech slev, procesu úvěrování od bank a obchodního úvěrování. Budou se také zabývat zajišťováním pohledávek jako nástrojem pro snižování rizika v oblasti pohledávek.

Tento bod důkladněji zkoumá způsoby, jak optimalizovat správu zásob, zejména v závislosti na různých typech spotřeby a dostupnosti zboží. Studenti se naučí, jak minimalizovat náklady spojené se skladováním a řízením zásob.

Studenti se dozvědí více o metodách stanovení minimálního a maximálního zůstatku hotovosti. Budou schopni plánovat a spravovat hotovostní toky tak, aby byla zajištěna dostatečná likvidita pro běžné provozní potřeby podniku.

Studenti budou podrobněji studovat koncepty času a rizika v oblasti podnikání. To zahrnuje hlubší porozumění časové hodnotě peněz, analýze rizika a využívání teorie portfolia pro optimalizaci investičního portfolia podniku.

Studenti se budou více detailně zabývat statickými a dynamickými metodami vyhodnocení efektivity investic. Budou schopni provádět pokročilé analýzy, které zahrnují různé faktory, jako je diskontovaný cash flow, interní míra návratnosti a další.

Tato část rozšíří znalosti studentů o praktickém využití finančních derivátů v podnikovém prostředí. Studenti se budou dozvídat o různých typech derivátů, jejich využití a strategiích, které lze s nimi provádět pro řízení rizika a spekulaci.

Studenti budou studovat různé metody ocenění podniku, včetně tržního ocenění a metod FCFF a FCFE. Budou se také detailněji zabývat koncepty EVA a MEVA a jejich využitím při hodnocení výkonnosti a ocenění podniku.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program Účetnictví daně controlling

Získej vzdělání z oblasti účetnictví-daní a controllingu. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student