Účetnictví-Daně-Controlling

Podnikové finance

Studijní
program

Účetnictví-Daně-Controlling (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

ZÁKLADY PODNIKOVÝCH FINANCÍ? To zvládneš

Jaké finanční strategie a rozhodnutí formují úspěšné podnikání? Zaměř se na finanční plánování, řízení investic a hodnocení finančního výkonu podniku.

Získej komplexní vzdělání. Hloubkové znalosti v účetnictví, důkladné porozumění daňové legislativě, základy finančního controllingu – staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Účetnictví-Daně-Controlling.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe.

Co jsou to Podnikové finance?

Podnikové finance jsou oblastí financí, která se soustředí na rozhodování související s financováním, strukturou kapitálu a finančním řízením podniků. Zabývají se tím, jak podniky získávají, spravují a investují finanční prostředky. 

Zahrnují širokou škálu témat, včetně analýzy finančního zdraví podniku, řízení pracovního kapitálu, optimalizace majetkové a finanční struktury, investiční rozhodování a oceňování podniku. Tato oblast také zkoumá finanční nástroje a strategie pro zajištění efektivního a udržitelného růstu podniků.

Proč se zajímat o studium Podnikových financí?

Studium podnikových financí poskytuje důležité znalosti a dovednosti pro efektivní řízení financí v podnikatelském prostředí. Pomáhá pochopit, jak správně rozhodovat o investicích, financování a řízení kapitálu, což je zásadní pro úspěšné podnikání. 

Znalosti z tohoto oboru jsou nezbytné pro finanční analytiky, manažery a podnikatele, kteří chtějí optimalizovat finanční výkonnost a růst svých podniků. Také poskytuje důležitý základ pro další kariérní postup v oblasti financí a managementu.

Co mě naučí v rámci Podnikových financí vysoká škola?

V rámci studia podnikových financí na vysoké škole se studenti seznámí s řadou důležitých konceptů a technik. Studenti se seznámí s různými zdroji financování, analýzou majetkové a finanční struktury podniku, a metodami optimalizace těchto struktur. 

Naučí se řídit pohledávky, zásoby, hotovost a pochopí vliv času a rizik na podnikání. Dále se zaměří na metody vyhodnocení efektivnosti investic, používání finančních derivátů v praxi a oceňování podniku, a provádět finanční analýzy. Studium také zahrnuje výuku o finančních derivátech a metodách oceňování podniků.

Kde znalosti o Podnikových financí využiji?

Znalosti získané v oblasti podnikových financí lze využít v mnoha oblastech. Jsou klíčové pro role ve finančním řízení a analýze v různých typech podniků, od malých start-upů až po velké korporace. 

Dále jsou využitelné v bankovnictví, poradenství, investičním bankovnictví, korporátním financování a při správě aktiv. Znalosti podnikových financí jsou také užitečné pro podnikatele a vlastníky firem při rozhodování o investicích, financování a celkové strategii podniku. 

Chceš studovat
účetnictví a daně?

Ponoř se do světa čísel, zákonů a finančního zdraví institucí. Začni s vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Podnikových financí, jaká témata můžeš očekávat?

Podnikové finance

Podnikové finance Studium – Obsah:

Cílem předmětu je podání uceleného souboru znalostí a informací o podstatě a posledních trendech řízení financování v podnikání.

Podnikáním se rozumí nejen výrobně obchodní činnost, ale také služby, a to i služby finanční.

Student se bude orientovat v oblastech financování podniku, finančního investování, řízení a optimalizace majetkové a finanční struktury podniku, řízení pracovního kapitálu, bude umět aplikovat základní metody vyhodnocení efektivnosti reálných a finančních investic, seznámí se s problematikou finanční analýzy a plánování podniku, aplikace finančních derivátů v podnikové praxi a základními metodami oceňování podniku.

Studenti se naučí hlouběji porozumět fungování finančního systému včetně rolí bank, pojišťoven a dalších finančních institucí. Budou schopni analyzovat dokumenty a nástroje, které jsou využívány na peněžních a kapitálových trzích. Kromě toho budou rozumět procesům, jak se peníze přeměňují do reálných investic.

Studenti se dozvědí více o různých zdrojích financování podniku. Detailněji se budou věnovat vnitřním zdrojům, jako jsou zisky a reinvestice, a vnějším zdrojům, jako jsou půjčky od bank, emise akcií a další formy financování. Budou také zkoumat nové trendy v oblasti financování, včetně angel capital, venture capital a private equity.

Studenti budou schopni provádět hloubkovou analýzu finančního zobrazení podniku. Zahrnuje to zkoumání majetkové a finanční struktury podniku, což jim umožní pochopit, jak jsou zdroje alokovány a jakým způsobem podnik generuje zisk.

Tento bod se bude více zabývat koncepty pracovního kapitálu a váženého průměrného nákladu kapitálu (WACC). Studenti se naučí, jaký vliv mají finanční a provozní páky na optimalizaci struktury podniku a zlepšení jeho efektivity.

Studenti se dozvědí více o výpočtech slev, procesu úvěrování od bank a obchodního úvěrování. Budou se také zabývat zajišťováním pohledávek jako nástrojem pro snižování rizika v oblasti pohledávek.

Tento bod důkladněji zkoumá způsoby, jak optimalizovat správu zásob, zejména v závislosti na různých typech spotřeby a dostupnosti zboží. Studenti se naučí, jak minimalizovat náklady spojené se skladováním a řízením zásob.

Studenti se dozvědí více o metodách stanovení minimálního a maximálního zůstatku hotovosti. Budou schopni plánovat a spravovat hotovostní toky tak, aby byla zajištěna dostatečná likvidita pro běžné provozní potřeby podniku.

Studenti budou podrobněji studovat koncepty času a rizika v oblasti podnikání. To zahrnuje hlubší porozumění časové hodnotě peněz, analýze rizika a využívání teorie portfolia pro optimalizaci investičního portfolia podniku.

Studenti se budou více detailně zabývat statickými a dynamickými metodami vyhodnocení efektivity investic. Budou schopni provádět pokročilé analýzy, které zahrnují různé faktory, jako je diskontovaný cash flow, interní míra návratnosti a další.

Tato část rozšíří znalosti studentů o praktickém využití finančních derivátů v podnikovém prostředí. Studenti se budou dozvídat o různých typech derivátů, jejich využití a strategiích, které lze s nimi provádět pro řízení rizika a spekulaci.

Studenti budou studovat různé metody ocenění podniku, včetně tržního ocenění a metod FCFF a FCFE. Budou se také detailněji zabývat koncepty EVA a MEVA a jejich využitím při hodnocení výkonnosti a ocenění podniku.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program Účetnictví daně controlling

Získej vzdělání z oblasti účetnictví-daní a controllingu. 

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!