Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Účetnictví-Daně-Controlling

Finanční účetnictví

Studijní
program

Účetnictví-Daně-Controlling (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ SE Naučit ZÁKLADY FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ?

Jaké jsou základní principy a postupy finančního účetnictví? Získej znalosti o vedení účetních knih, sestavování finančních výkazů a účetních záznamech.

Získej komplexní vzdělání. Hloubkové znalosti v účetnictví, důkladné porozumění daňové legislativě, základy finančního controllingu – staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Účetnictví-Daně-Controlling.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe.

Co je to Finanční účetnictví?

Finanční účetnictví je oblast účetnictví, která se zaměřuje na zpracování finančních informací a přípravu finančních výkazů pro externí uživatele, jako jsou investoři, věřitelé a daňové úřady. Jeho účelem je poskytnout přesný a transparentní přehled o finančním stavu a výkonnosti organizace. 

Finanční účetnictví zahrnuje účtování o majetku, závazcích, vlastním kapitálu, příjmech, výdajích a dalších ekonomických aktivitách podniku, což umožňuje efektivní řízení finančních zdrojů a rozhodování.

Proč se zajímat o studium Finančního účetnictví?

Studium finančního účetnictví je zásadní pro každého, kdo se chce stát odborníkem v oblasti financí, účetnictví nebo podnikového managementu. Znalosti získané v této oblasti umožňují profesionálům efektivně řídit finanční zdroje podniku, plánovat rozpočty, připravovat finanční strategie a provádět finanční analýzy. 

Tato odbornost je také nezbytná pro dodržování regulatorních norem a daňových předpisů, což je klíčové pro udržení finanční zdraví a reputace organizace.

Co mě naučí v rámci Finančního účetnictví vysoká škola?

V rámci finančního účetnictví na vysoké škole se studenti naučí základy i pokročilé aspekty účetnictví. Získají znalosti v oblasti sestavování a interpretace finančních výkazů, účtování o různých finančních transakcích, daňových záležitostech a účetních standardech. 

Dále se seznámí s postupy vedení účetnictví, oceněním majetku, závazků a účtováním v cizí měně. Vysokoškolské studium také zahrnuje analýzu finančních výkazů, účetní kontrolu a etiku v účetnictví, což studentům poskytuje komplexní přehled o finančním účetnictví.

Kde znalosti o Finanční účetnictví využiji?

Znalosti z finančního účetnictví lze uplatnit v široké škále oblastí. Jsou nezbytné pro finanční manažery, účetní, auditory, daňové poradce a analytiky v korporacích, malých a středních podnicích, veřejné správě, neziskových organizacích a jako součást osobního finančního řízení. 

Tato dovednost je také cenná pro podnikatele a manažery, neboť umožňuje lépe rozumět finančním aspektům podnikání a podporuje informované rozhodování v oblasti investic, financování a řízení.

Chceš studovat
účetnictví a daně?

Ponoř se do světa čísel, zákonů a finančního zdraví institucí. Začni s vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Finančního účetnictví, jaká témata můžeš očekávat?

Finanční účetnictví I.

Finanční účetnictví I. Studium – Obsah:

Cílem předmětu Finanční účetnictví I je poskytnout studentům základní znalosti a dovednosti v oblasti finančního účetnictví. 

Předmět pokrývá široké spektrum témat, od základních principů účetnictví po pokročilé účetní postupy a aplikace. 

Studenti se naučí rozumět a aplikovat základní účetní koncepty, jako jsou náklady, výnosy, majetek a pasiva, a budou schopni aplikovat tyto koncepty v praktických situacích. Dále získají dovednosti v oblasti hodnocení a řízení finančních zdrojů podniku, což je nezbytné pro efektivní finanční řízení a rozhodování. 

Tento předmět poskytuje důležitý základ pro další studium v oblasti účetnictví a financí a je klíčový pro studenty, kteří usilují o kariéru v těchto oborech.

Studenti se dozvědí základní pojmy v oblasti účetnictví, včetně toho, co je účetnictví, jaké jsou jeho hlavní cíle a proč je důležité pro řízení podniku. Naučí se také rozlišovat mezi jednoduchým a dvojitým účetnictvím a budou se seznamovat s hlavními knižními doklady a postupy účtování.

Studenti budou mít možnost hlouběji porozumět právním a ekonomickým aspektům daní. Naučí se o různých daňových teoriích a jakým způsobem se daně odrážejí na ekonomických rozhodnutích.

Studenti se seznámí s dlouhodobým majetkem, který zahrnuje nemovitosti, stroje, vozidla a další dlouhodobé aktiva. Naučí se, jak tato aktiva klasifikovat, jakým způsobem se pořizují, a budou studovat metody ocenění a odepisování dlouhodobého majetku.

V této části předmětu se bude více věnovat definici a klasifikaci zásob, které mohou zahrnovat suroviny, materiál, polotovary a hotové výrobky. Studenti se dozvědí, jak určit hodnotu zásob a jakým způsobem zaznamenávat příslušné transakce v účetnictví.

Tato část se detailně zaměří na různé fáze výrobního procesu, včetně materiálu, polotovarů, nedokončené výroby a hotových výrobků. Studenti se naučí, jak ocenit tyto položky a jak je účtovat v rámci účetnictví podniku.

Studenti se naučí, jak vymezení a klasifikovat tuto formu majetku, jak zaznamenávat nákupy a prodeje finančních aktiv a jak sledovat jejich hodnotu v účetnictví. Kromě toho se dozvědí, jaký je vliv změn tržní hodnoty těchto aktiv na výkazy zisku a ztráty a bilance společnosti.

Studenti budou procházet postupy účtování pro oba druhy dlouhodobého majetku, což zahrnuje vytváření účetních záznamů, metody oceňování a odepisování a zacházení s opravami a údržbou těchto aktiv.

Tato část se zaměřuje na správu zásob v podnikovém prostředí. Studenti se dozví, jak definovat a třídit různé druhy zásob, a budou se zabývat různými metodami účtování těchto zásob. Specificky se budou učit o dvou hlavních metodách, a to způsobem A a způsobem B, a budou zkoumat, jak tyto metody ovlivňují záznamy v účetnictví a jaký mají dopad na ziskovost podniku.

Studenti se naučí, jakým způsobem se materiál vymezuje, jakým způsobem se ocení a jak se účtuje. Kromě toho se budou zabývat také doprovodnými náklady, které souvisejí s nákupem, skladováním a manipulací s materiálem.

Tato část předmětu se zaměřuje na polotovary, nedokončenou výrobu a hotové výrobky jakožto klíčové složky výrobního procesu. Studenti se naučí, jak ocenit tyto položky a jak provádět účtování a sledování jejich hodnoty během výrobního cyklu.

Tento bod se zabývá zbožím, které firma prodává. Studenti se dozvědí, jak definovat zboží, jak určit jeho hodnotu, a jak provádět účtování spojené s nákupem, prodejem a skladováním zboží.

Studenti se naučí, jak vymezení těchto aktiv, jak je klasifikovat do různých kategorií a jakým způsobem provádět účtování a sledování finančního krátkodobého majetku.

Tato část se detailněji zabývá různými složkami finančního majetku a jejich účtováním. Studenti se naučí, jak provádět účtování pokladny, cenin, ocenění cizí měny, peněz na cestě a bankovního účtu. Také budou rozumět různým aspektům správy a kontrolního účetnictví těchto aktiv.

Finanční účetnictví II.

Finanční účetnictví II. Studium – Obsah:

Cílem předmětu Finanční účetnictví II je poskytnout studentům pokročilé znalosti a dovednosti v oblasti účetnictví, rozvíjející se na základních principech získaných v první části kurzu.

Předmět se zaměřuje na hlubší porozumění účetním vztahům a postupům, včetně detailního zkoumání závazků, pohledávek, daní, a rozličných druhů majetku.

Studenti se naučí účetní postupy vztahující se k DPH, výpočtu mezd, cestovním náhradám, daňovým závazkům/pohledávkám a časovému rozlišení. Dále budou seznámeni se specifiky účtování ve vztahu k vlastním a cizím zdrojům, včetně úvěrů a leasingu, a naučí se postupy účtování v cizí měně, včetně ocenění majetku a závazků a řešení kurzových rozdílů.

Tento předmět je navržen tak, aby studenti získali pokročilé dovednosti v účetnictví, které jsou nezbytné pro efektivní řízení a růst podniků a organizací.

Studenti se naučí, jak správně účtovat různé druhy závazků, jako jsou například úvěry, nájemné, dodavatelské faktury a další. Budou schopni rozlišovat mezi krátkodobými a dlouhodobými závazky a používat příslušné účetní postupy.

Studenti se dozvědí, jak účtovat a spravovat pohledávky včetně způsobů vymáhání dluhů a řešení nedoplatků. Budou schopni rozlišovat mezi různými druhy pohledávek a uplatňovat opravné položky tam, kde je to vhodné.

Studenti se seznámí s komplexními pravidly týkajícími se daně z přidané hodnoty (DPH) v souvislosti s pohledávkami a závazky. Budou schopni vypočítat DPH a provádět účtování v souladu s daňovými předpisy.

Studenti získají dovednosti potřebné k výpočtu a účtování mezd a dalších odměn zaměstnanců. Budou také schopni správně zaznamenávat další závazky vůči zaměstnancům, jako jsou dovolené, odměny a další benefity.

Studenti se naučí, jak správně vypočítávat a účtovat cestovní náhrady pro zaměstnance a další náklady spojené s pracovními cestami.

Studenti budou rozumět účtování daňových závazků a pohledávek, včetně výpočtu a zaznamenávání daní v souladu s daňovými zákony.

Studenti se dozvědí o důležitosti přechodných účtů při správě účetnictví. Budou rozumět tomu, jak správně používat přechodné účty pro zaznamenávání transakcí mezi účetními obdobími.
8. Postupy účtování o zdrojích účetní jednotky – vlastní zdroje (základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku)

Studenti budou mít vhled do účtování o vlastních zdrojích účetní jednotky, jako je základní kapitál, kapitálové fondy a fondy ze zisku. Budou schopni sledovat vývoj vlastního kapitálu a provádět potřebné účetní záznamy.

Studenti se naučí, jak účtovat o cizích zdrojích, včetně úvěrů, dlouhodobých závazků a leasingu. Budou schopni provádět účetní záznamy související s těmito druhy financování.

Studenti získají dovednosti týkající se účtování v cizí měně, včetně ocenění majetku a závazků, výpočtu kurzových rozdílů a správného účtování v cizí měně.

Studenti se seznámí s procesem účetní uzávěrky, který zahrnuje inventarizaci majetku, závěrkové operace a zjištění hospodářského výsledku. Tato část je klíčová pro správné uzávěrky účetnictví na konci období.

Studenti se naučí sestavovat finanční výkazy, jako je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash. Tyto finanční výkazy jsou důležité pro informování věřitelů, investičních partnerů a dalších zainteresovaných stran o finanční situaci a výkonnosti společnosti.

Studenti budou rozumět procesu konsolidace účetních závěrek, který je důležitý pro skupiny společností. Budou schopni kombinovat účetní závěrky více jednotek do jedné konsolidované závěrky a používat různé metody konsolidace podle potřeby.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program Účetnictví daně controlling

Získej vzdělání z oblasti účetnictví-daní a controllingu. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 15.5.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student