Účetnictví-Daně-Controlling

Finanční účetnictví

Studijní
program

Účetnictví-Daně-Controlling (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ SE Naučit ZÁKLADY FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ?

Jaké jsou základní principy a postupy finančního účetnictví? Získej znalosti o vedení účetních knih, sestavování finančních výkazů a účetních záznamech.

Získej komplexní vzdělání. Hloubkové znalosti v účetnictví, důkladné porozumění daňové legislativě, základy finančního controllingu – staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Účetnictví-Daně-Controlling.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe.

Co je to Finanční účetnictví?

Finanční účetnictví je oblast účetnictví, která se zaměřuje na zpracování finančních informací a přípravu finančních výkazů pro externí uživatele, jako jsou investoři, věřitelé a daňové úřady. Jeho účelem je poskytnout přesný a transparentní přehled o finančním stavu a výkonnosti organizace. 

Finanční účetnictví zahrnuje účtování o majetku, závazcích, vlastním kapitálu, příjmech, výdajích a dalších ekonomických aktivitách podniku, což umožňuje efektivní řízení finančních zdrojů a rozhodování.

Proč se zajímat o studium Finančního účetnictví?

Studium finančního účetnictví je zásadní pro každého, kdo se chce stát odborníkem v oblasti financí, účetnictví nebo podnikového managementu. Znalosti získané v této oblasti umožňují profesionálům efektivně řídit finanční zdroje podniku, plánovat rozpočty, připravovat finanční strategie a provádět finanční analýzy. 

Tato odbornost je také nezbytná pro dodržování regulatorních norem a daňových předpisů, což je klíčové pro udržení finanční zdraví a reputace organizace.

Co mě naučí v rámci Finančního účetnictví vysoká škola?

V rámci finančního účetnictví na vysoké škole se studenti naučí základy i pokročilé aspekty účetnictví. Získají znalosti v oblasti sestavování a interpretace finančních výkazů, účtování o různých finančních transakcích, daňových záležitostech a účetních standardech. 

Dále se seznámí s postupy vedení účetnictví, oceněním majetku, závazků a účtováním v cizí měně. Vysokoškolské studium také zahrnuje analýzu finančních výkazů, účetní kontrolu a etiku v účetnictví, což studentům poskytuje komplexní přehled o finančním účetnictví.

Kde znalosti o Finanční účetnictví využiji?

Znalosti z finančního účetnictví lze uplatnit v široké škále oblastí. Jsou nezbytné pro finanční manažery, účetní, auditory, daňové poradce a analytiky v korporacích, malých a středních podnicích, veřejné správě, neziskových organizacích a jako součást osobního finančního řízení. 

Tato dovednost je také cenná pro podnikatele a manažery, neboť umožňuje lépe rozumět finančním aspektům podnikání a podporuje informované rozhodování v oblasti investic, financování a řízení.

Chceš studovat
účetnictví a daně?

Ponoř se do světa čísel, zákonů a finančního zdraví institucí. Začni s vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Finančního účetnictví, jaká témata můžeš očekávat?

Finanční účetnictví I.

Finanční účetnictví I. Studium – Obsah:

Cílem předmětu Finanční účetnictví I je poskytnout studentům základní znalosti a dovednosti v oblasti finančního účetnictví. 

Předmět pokrývá široké spektrum témat, od základních principů účetnictví po pokročilé účetní postupy a aplikace. 

Studenti se naučí rozumět a aplikovat základní účetní koncepty, jako jsou náklady, výnosy, majetek a pasiva, a budou schopni aplikovat tyto koncepty v praktických situacích. Dále získají dovednosti v oblasti hodnocení a řízení finančních zdrojů podniku, což je nezbytné pro efektivní finanční řízení a rozhodování. 

Tento předmět poskytuje důležitý základ pro další studium v oblasti účetnictví a financí a je klíčový pro studenty, kteří usilují o kariéru v těchto oborech.

Studenti se dozvědí základní pojmy v oblasti účetnictví, včetně toho, co je účetnictví, jaké jsou jeho hlavní cíle a proč je důležité pro řízení podniku. Naučí se také rozlišovat mezi jednoduchým a dvojitým účetnictvím a budou se seznamovat s hlavními knižními doklady a postupy účtování.

Studenti budou mít možnost hlouběji porozumět právním a ekonomickým aspektům daní. Naučí se o různých daňových teoriích a jakým způsobem se daně odrážejí na ekonomických rozhodnutích.

Studenti se seznámí s dlouhodobým majetkem, který zahrnuje nemovitosti, stroje, vozidla a další dlouhodobé aktiva. Naučí se, jak tato aktiva klasifikovat, jakým způsobem se pořizují, a budou studovat metody ocenění a odepisování dlouhodobého majetku.

V této části předmětu se bude více věnovat definici a klasifikaci zásob, které mohou zahrnovat suroviny, materiál, polotovary a hotové výrobky. Studenti se dozvědí, jak určit hodnotu zásob a jakým způsobem zaznamenávat příslušné transakce v účetnictví.

Tato část se detailně zaměří na různé fáze výrobního procesu, včetně materiálu, polotovarů, nedokončené výroby a hotových výrobků. Studenti se naučí, jak ocenit tyto položky a jak je účtovat v rámci účetnictví podniku.

Studenti se naučí, jak vymezení a klasifikovat tuto formu majetku, jak zaznamenávat nákupy a prodeje finančních aktiv a jak sledovat jejich hodnotu v účetnictví. Kromě toho se dozvědí, jaký je vliv změn tržní hodnoty těchto aktiv na výkazy zisku a ztráty a bilance společnosti.

Studenti budou procházet postupy účtování pro oba druhy dlouhodobého majetku, což zahrnuje vytváření účetních záznamů, metody oceňování a odepisování a zacházení s opravami a údržbou těchto aktiv.

Tato část se zaměřuje na správu zásob v podnikovém prostředí. Studenti se dozví, jak definovat a třídit různé druhy zásob, a budou se zabývat různými metodami účtování těchto zásob. Specificky se budou učit o dvou hlavních metodách, a to způsobem A a způsobem B, a budou zkoumat, jak tyto metody ovlivňují záznamy v účetnictví a jaký mají dopad na ziskovost podniku.

Studenti se naučí, jakým způsobem se materiál vymezuje, jakým způsobem se ocení a jak se účtuje. Kromě toho se budou zabývat také doprovodnými náklady, které souvisejí s nákupem, skladováním a manipulací s materiálem.

Tato část předmětu se zaměřuje na polotovary, nedokončenou výrobu a hotové výrobky jakožto klíčové složky výrobního procesu. Studenti se naučí, jak ocenit tyto položky a jak provádět účtování a sledování jejich hodnoty během výrobního cyklu.

Tento bod se zabývá zbožím, které firma prodává. Studenti se dozvědí, jak definovat zboží, jak určit jeho hodnotu, a jak provádět účtování spojené s nákupem, prodejem a skladováním zboží.

Studenti se naučí, jak vymezení těchto aktiv, jak je klasifikovat do různých kategorií a jakým způsobem provádět účtování a sledování finančního krátkodobého majetku.

Tato část se detailněji zabývá různými složkami finančního majetku a jejich účtováním. Studenti se naučí, jak provádět účtování pokladny, cenin, ocenění cizí měny, peněz na cestě a bankovního účtu. Také budou rozumět různým aspektům správy a kontrolního účetnictví těchto aktiv.

Finanční účetnictví II.

Finanční účetnictví II. Studium – Obsah:

Cílem předmětu Finanční účetnictví II je poskytnout studentům pokročilé znalosti a dovednosti v oblasti účetnictví, rozvíjející se na základních principech získaných v první části kurzu.

Předmět se zaměřuje na hlubší porozumění účetním vztahům a postupům, včetně detailního zkoumání závazků, pohledávek, daní, a rozličných druhů majetku.

Studenti se naučí účetní postupy vztahující se k DPH, výpočtu mezd, cestovním náhradám, daňovým závazkům/pohledávkám a časovému rozlišení. Dále budou seznámeni se specifiky účtování ve vztahu k vlastním a cizím zdrojům, včetně úvěrů a leasingu, a naučí se postupy účtování v cizí měně, včetně ocenění majetku a závazků a řešení kurzových rozdílů.

Tento předmět je navržen tak, aby studenti získali pokročilé dovednosti v účetnictví, které jsou nezbytné pro efektivní řízení a růst podniků a organizací.

Studenti se naučí, jak správně účtovat různé druhy závazků, jako jsou například úvěry, nájemné, dodavatelské faktury a další. Budou schopni rozlišovat mezi krátkodobými a dlouhodobými závazky a používat příslušné účetní postupy.

Studenti se dozvědí, jak účtovat a spravovat pohledávky včetně způsobů vymáhání dluhů a řešení nedoplatků. Budou schopni rozlišovat mezi různými druhy pohledávek a uplatňovat opravné položky tam, kde je to vhodné.

Studenti se seznámí s komplexními pravidly týkajícími se daně z přidané hodnoty (DPH) v souvislosti s pohledávkami a závazky. Budou schopni vypočítat DPH a provádět účtování v souladu s daňovými předpisy.

Studenti získají dovednosti potřebné k výpočtu a účtování mezd a dalších odměn zaměstnanců. Budou také schopni správně zaznamenávat další závazky vůči zaměstnancům, jako jsou dovolené, odměny a další benefity.

Studenti se naučí, jak správně vypočítávat a účtovat cestovní náhrady pro zaměstnance a další náklady spojené s pracovními cestami.

Studenti budou rozumět účtování daňových závazků a pohledávek, včetně výpočtu a zaznamenávání daní v souladu s daňovými zákony.

Studenti se dozvědí o důležitosti přechodných účtů při správě účetnictví. Budou rozumět tomu, jak správně používat přechodné účty pro zaznamenávání transakcí mezi účetními obdobími.
8. Postupy účtování o zdrojích účetní jednotky – vlastní zdroje (základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku)

Studenti budou mít vhled do účtování o vlastních zdrojích účetní jednotky, jako je základní kapitál, kapitálové fondy a fondy ze zisku. Budou schopni sledovat vývoj vlastního kapitálu a provádět potřebné účetní záznamy.

Studenti se naučí, jak účtovat o cizích zdrojích, včetně úvěrů, dlouhodobých závazků a leasingu. Budou schopni provádět účetní záznamy související s těmito druhy financování.

Studenti získají dovednosti týkající se účtování v cizí měně, včetně ocenění majetku a závazků, výpočtu kurzových rozdílů a správného účtování v cizí měně.

Studenti se seznámí s procesem účetní uzávěrky, který zahrnuje inventarizaci majetku, závěrkové operace a zjištění hospodářského výsledku. Tato část je klíčová pro správné uzávěrky účetnictví na konci období.

Studenti se naučí sestavovat finanční výkazy, jako je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash. Tyto finanční výkazy jsou důležité pro informování věřitelů, investičních partnerů a dalších zainteresovaných stran o finanční situaci a výkonnosti společnosti.

Studenti budou rozumět procesu konsolidace účetních závěrek, který je důležitý pro skupiny společností. Budou schopni kombinovat účetní závěrky více jednotek do jedné konsolidované závěrky a používat různé metody konsolidace podle potřeby.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program Účetnictví daně controlling

Získej vzdělání z oblasti účetnictví-daní a controllingu. 

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!