Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Účetnictví-Daně-Controlling

Daně a daňová soustava

Studijní
program

Účetnictví-Daně-Controlling (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ SE ORIENTOVAT V DAŇOVÉ SOUSTAVĚ?

Jaké jsou základní principy a struktura daňové soustavy? Zaměř se na různé druhy daní, daňovou legislativu a plánování daňových povinností.

Získej komplexní vzdělání. Hloubkové znalosti v účetnictví, důkladné porozumění daňové legislativě, základy finančního controllingu – staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Účetnictví-Daně-Controlling.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe.

Co jsou to Daně a daňová soustava?

Daně a daňová soustava jsou klíčovými prvky ekonomického systému jakéhokoli státu, včetně České republiky. 

Daně, které jsou povinnými finančními odvody nařízenými státem, jsou základním zdrojem státních příjmů a hrají roli v redistribuci bohatství, financování veřejných služeb a infrastruktury. 

Daňová soustava pak zahrnuje celkovou strukturu různých typů daní (přímé, nepřímé, majetkové daně, daň z příjmu, DPH atd.), pravidla pro jejich vybírání, stanovování a správu. Součástí daňové soustavy jsou také legislativa, daňové úlevy, slevy, osvobození od daní a mezinárodní daňové aspekty. 

Proč se zajímat o studium Daní a daňové soustavy?

Studium daní a daňové soustavy je zásadní pro pochopení, jak fungují ekonomiky a jak jsou financovány veřejné výdaje. 

Znalost daňových zákonů a pravidel umožňuje jednotlivcům a podnikům efektivně spravovat své finanční záležitosti a optimalizovat daňové povinnosti. 

V dnešním globalizovaném světě je také důležité rozumět mezinárodním daňovým předpisům a smlouvám, které mají vliv na mezinárodní obchod a investice. Znalost daňové soustavy je nezbytná pro každého, kdo se chce podílet na tvorbě hospodářských a finančních politik, a je klíčová pro profesionály v oblasti účetnictví, finance a práva.

Co mě naučí v rámci Daní a daňové soustavy vysoká škola?

Vysoka škola vzdělává studenty v oblasti daní a daňové soustavy, kde se naučí o různých typech daní, základních daňových pojmech, metodice stanovení základu daně, správě daní a mezinárodním zdanění. 

Studenti se dále naučí základy daňových teorií, právní a ekonomické aspekty daní, detaily zdaňování příjmů fyzických a právnických osob, DPH, spotřebních daní a majetkových daní. Důležitou součástí studia je i pochopení mezinárodního zdanění a zásad správy daní a poplatků.

 

Získají dovednosti v analýze a interpretaci daňových zákonů, výpočtu daňových povinností a využití daňových úlev a slev.

Studium také zahrnuje praktické aspekty daňového plánování a poradenství, což je klíčové pro optimalizaci daňových závazků v reálných ekonomických a právních kontextech.

Kde znalosti o Daních a daňové soustavě využiji?

Znalosti o daních a daňové soustavě jsou aplikovatelné v širokém spektru oblastí. Profesionálně lze tyto dovednosti využít v účetnictví, finančním řízení, daňovém poradenství a ve veřejné správě. V osobním životě pomáhají tyto znalosti lépe spravovat osobní finance, pochopit daňové povinnosti a plánovat finanční budoucnost. 

V širším kontextu jsou tyto dovednosti důležité pro podnikatele, investory a pro každého, kdo se podílí na tvorbě veřejné politiky nebo chce efektivně diskutovat o fiskálních otázkách v společnosti.

Chceš studovat
účetnictví a daně?

Ponoř se do světa čísel, zákonů a finančního zdraví institucí. Začni s vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Daní a daňové soustavy, jaká témata můžeš očekávat?

Daně a daňová soustava I.

Daně a daňová soustava Studium – Obsah:
Cílem předmětu „Daně a daňová soustava I.“ je poskytnout studentům porozumění daňovému systému v České republice, včetně jeho struktury, principů a aplikace v praxi.

Studenti se naučí o základních daňových pojmech, zdaňování příjmů fyzických a právnických osob, majetkových daních, a problematice zdravotního a sociálního pojištění.

Předmět klade důraz na praktickou aplikaci teoretických znalostí v daňové problematice, což studentům umožní efektivně řešit daňové otázky a optimalizovat daňové povinnosti v reálném ekonomickém prostředí.

Studenti se seznámí se základními koncepty české daňové soustavy. Naučí se, jak jsou daně definovány, jaký mají význam pro ekonomiku a společnost a jak jsou organizovány v rámci České republiky.

Studenti budou mít možnost hlouběji porozumět právním a ekonomickým aspektům daní. Naučí se o různých daňových teoriích a jakým způsobem se daně odrážejí na ekonomických rozhodnutích.

V této části budou studenti rozumět základním principům zdaňování příjmů jak fyzických, tak právnických osob. Naučí se rozdílům mezi těmito dvěma druhy zdanění a jaké jsou společné aspekty.

Studenti získají detailní znalosti o tom, jak jsou zdaněny příjmy fyzických osob. Naučí se, kdo jsou poplatníci daně, co je předmětem daně, jak se stanovuje základ daně a jaké jsou různé položky, které ovlivňují daňové povinnosti jednotlivců.

Studenti budou rozumět zdaňování příjmů z pracovní činnosti, včetně zaměstnaneckých výhod. Naučí se, jaký je daňový dopad pro zaměstnance i zaměstnavatele a jak se tyto příjmy zohledňují při výpočtu daně.

V této části budou studenti podrobněji prozkoumávat zdaňování příjmů ze samostatné činnosti, což zahrnuje osoby provozující vlastní podnikání, řemeslnou činnost nebo svobodné povolání. Studenti se dozvědí, jakými způsoby jsou tyto příjmy zdaněny, jaký je proces vedení daňové evidence a účetnictví, a jak jsou určovány výdaje procentem z příjmů nebo paušální částkou. Důležitou součástí této části bude i vysvětlení daňových povinností spojených s podnikáním a daňových zvýhodnění či výjimek, které mohou být dostupné pro živnostníky a podnikatele.

Tento bod se zaměří na zdaňování příjmů z kapitálového majetku a příjmů z nájmu nemovitostí. Studenti se dozvědí, jak jsou dividendy, úroky z úspor, kapitálové zisky a další příjmy z investic zdaněny. Kromě toho budou mít možnost porozumět zdaňování příjmů z nájmu nemovitostí, včetně pronájmu bytů, komerčních prostor a dalších nemovitostí. Naučí se, jak jsou tyto příjmy klasifikovány, jak se vypočítává daň z těchto příjmů, a jaké jsou daňové povinnosti majitelů kapitálu a pronajímatelů nemovitostí. Tato část bude také zahrnovat informace o daňových výhodách a zvláštních pravidlech pro určité typy investic a nájemníků.

Studenti se dozvědí, jak jsou tyto ostatní příjmy zdaněny a jaké jsou specifické daňové úpravy.

Studenti budou mít přehled o zdravotním a sociálním pojištění v kontextu různých druhů příjmů a pracovních pozic. Naučí se, jak funguje pojištění z hlediska zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Tato část se zaměřuje na roli majetkových daní v celkovém daňovém systému České republiky. Studenti pochopí, proč majetkové daně existují a jaký mají význam v ekonomice.

Studenti se dozvědí podrobnosti o dani z nemovitých věcí, zejména o daňi z pozemků. Naučí se, jak je tato daň koncipována, jaké faktory ovlivňují její výši a jak je spravována.

Tato část pokrývá daň z nemovitých věcí, konkrétně daň ze staveb a jednotek. Studenti se dozvědí, jak jsou tyto daně uplatňovány na různé druhy nemovitostí a jaký mají význam pro majitele.

Studenti budou mít přehled o silniční dani, včetně jejího účelu, struktury a správy. Naučí se, jaké typy vozidel jsou daní zatíženy a jaké jsou povinnosti majitelů vozidel.

V této části budou studenti seznámeni s praktickými aspekty majetkových daní a jak jsou tyto daně vybírány a využívány ve skutečném prostředí. Naučí se, jak majetkové daně ovlivňují hospodářství a společnost jako celek.

Daně a daňová soustava II.

Daně a daňová soustava Studium – Obsah:
Cílem předmětu „Daně a daňová soustava II.“ je poskytnout studentům pokročilé znalosti a dovednosti v oblasti daňového systému České republiky, se speciálním zaměřením na daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, spotřební daně, správu daní a mezinárodní zdanění příjmů.

Předmět usiluje o pochopení daní a jejich aplikace v praxi, včetně aktuálních změn v zdanění, metodiky stanovení základu daně, daňových aspektů dlouhodobého majetku, problematiky DPH, mezinárodního zdanění a správy daní.

Cílem je umožnit studentům aplikovat daňovou problematiku v praktických souvislostech, což zahrnuje pochopení komplexních daňových předpisů, efektivní správu daňových povinností a optimalizaci daňových závazků.

Studenti se budou učit o základních principech českého daňového systému a jeho důležitosti pro státní rozpočet. Budou se také seznamovat s aktuálními změnami v zdanění příjmů fyzických osob, což je klíčová oblast, která ovlivňuje každého občana.

Tato část se zaměřuje na detailní studium daňových povinností právnických osob. Studenti se naučí, kdo je poplatníkem, co tvoří předmět daně, jaké jsou možnosti osvobození od daně a jak se určuje zdaňovací období pro právnické osoby.

Tato část se zabývá konkrétním výpočtem daně z příjmů právnických osob. Studenti se naučí metodiku stanovení základu daně a principy, které umožňují transformaci výsledků hospodaření společnosti na základ daně.

Studenti se budou zabývat daňovými aspekty spojenými s odpisováním a leasingem dlouhodobého majetku. To zahrnuje různé způsoby odepisování, technické zhodnocení, tvorbu rezerv na opravy a daňové důsledky při vyřazení majetku.

Studenti se dozvědí o aktuálních sazbách daně z příjmů právnických osob, jejich daňových povinnostech, možných slevách na dani, procesu podání daňového přiznání a způsobech stanovení záloh na daň.

V této části studenti budou podrobně zkoumat daň z přidané hodnoty (DPH), což je jedna z nejvýznamnějších nepřímých daní. DPH je základním způsobem, jak stát získává příjmy z ekonomických transakcí. Studenti se dozvědí, že DPH je přidávána na cenu zboží a služeb, které podniky prodávají spotřebitelům, a získané peníze jsou poté odváděny státu.

V této části budou studenti studovat různé aspekty DPH. Konkrétně se budou zabývat tím, kdo je povinen platit DPH a jak se identifikuje plátce daně. Budou také zkoumat, co přesně tvoří předmět daně a jaké jsou různé sazby DPH pro různé druhy zboží a služeb. Dále se budou učit o osvobozeních od DPH a o zdaňovacím období.

Studenti se v této části budou zabývat administrativními aspekty DPH. Naučí se, jak správně vyplnit daňové přiznání, které obsahuje informace o DPH, kterou plátce daně dluží státu. Budou se také učit o procesu kontrolního hlášení, které je důležité pro kontrolu správnosti plnění daňových povinností. Souhrnné hlášení se zabývá agregací informací o DPH z různých období. Dále se budou věnovat situacím, kdy plátce daně není spolehlivý a jak s ním orgány správy daně zacházejí a seznámí se s rolemi a povinnostmi správce daně.

Tato část se zaměřuje na další formy nepřímých daní, které mají vliv na různé aspekty společnosti. Jedná se o spotřební daně, které se vztahují k určitým komoditám, jako jsou alkohol, tabák a paliva, a energetické daně, které ovlivňují energetický sektor a jeho udržitelnost. Dále budou studenti zkoumat daň z hazardních her, která se týká příjmů generovaných z her a sázek. Tato část přináší pohled na ekonomické a regulační aspekty těchto daní a jejich vliv na společnost.

Studenti se budou učit o smlouvách o zamezení dvojího zdanění, které mají za cíl minimalizovat dvojí zdanění příjmů mezi různými zeměmi. Důraz bude kladen na analýzu, jaké příjmy jsou zdaněny v České republice, jakými mechanismy jsou tyto daně vymáhány, a jaké jsou strategie pro zdanění příjmů českých daňových rezidentů ze zahraničí a příjmů nerezidentů se zdrojem na území České republiky.

Studenti se dozvědí o základních principech správy daní v České republice. To zahrnuje organizaci a funkci daňových orgánů, pravidla a postupy pro vymáhání daní, monitorování daňových povinností a způsoby, jakými jsou uplatňovány daňové předpisy. Důraz bude kladen na transparentnost, spravedlnost a efektivitu správy daní.

Tato část se zaměří na podrobnější aspekty daňového řízení a daňového řádu. Studenti se dozví o postupech pro zahájení a průběh daňového řízení, právech a povinnostech daňových subjektů a pravidlech pro řešení sporů týkajících se daní. Důraz bude kladen na právní rámec a procedury, které regulují daňové procesy.

V této části předmětu se studenti budou učit o významu rozpočtového určení daní a dotační politiky pro fungování státního rozpočtu. Budou zkoumat, jak jsou daně alokovány na různé veřejné služby a projekty, a jakým způsobem je státní rozpočet financován prostřednictvím daňových příjmů. Dále budou analyzovat důležitost dotační politiky pro podporu ekonomického růstu a rozvoje.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program Účetnictví daně controlling

Získej vzdělání z oblasti účetnictví-daní a controllingu. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student