Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Účetnictví-Daně-Controlling

Manažerské účetnictví a controlling

Studijní
program

Účetnictví-Daně-Controlling (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ ZÍSKAT DOVEDNOSTI V MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ A CONTROLLINGU?

Jak může manažerské účetnictví a controlling přispět k efektivnímu řízení podniku? Zaměř se na analýzu nákladů, rozpočtování a finanční kontrolu.

Získej komplexní vzdělání. Hloubkové znalosti v účetnictví, důkladné porozumění daňové legislativě, základy finančního controllingu – staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Účetnictví-Daně-Controlling.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe.

Co je to Manažerské účetnictví a controlling?

Manažerské účetnictví a controlling jsou disciplíny zaměřené na analýzu, zpracování a využití finančních a ne-finančních informací pro podporu řízení a rozhodování v podniku. 

Manažerské účetnictví se zabývá evidencí, tříděním, zpracováním, analýzou a syntézou informací o podnikové činnosti, které slouží jako podklad pro rozhodování.

Controlling pak jako podsystém řízení podniku podporuje efektivitu a strategické rozhodování prostřednictvím různých nástrojů, jako jsou rozpočetnictví, měření výkonnosti, nákladové kalkulace a mnoho dalších.

Proč se zajímat o studium Manažerského účetnictví a controllingu?

Studium manažerského účetnictví a controllingu je klíčové pro získání znalostí a dovedností potřebných pro efektivní řízení a strategické rozhodování v podnikovém prostředí. 

Tyto disciplíny poskytují důležitý základ pro efektivní plánování, řízení finančních zdrojů, optimalizaci výkonnosti a celkové zlepšení hospodaření podniku.

Studenti se naučí rozumět finančním procesům, identifikovat příležitosti pro zlepšení a podporovat udržitelný rozvoj organizace.

Co mě naučí v rámci Manažerského účetnictví a controllingu vysoká škola?

V rámci manažerského účetnictví a controllingu na vysoké škole se studenti naučí aplikovat různé nástroje a metody pro efektivní řízení a kontrolu organizace. To zahrnuje znalosti v klasifikaci nákladů, metodách nákladových kalkulací, rozpočetnictví, finančním a investičním controllingu, procesním řízení a mnoha dalších aspektech. 

Dále pak znalosti analýzy a modelování nákladů, procesníhp řízení, kalkulace nákladů pomocí metod jako je Activity-Based Costing, moderní rozpočetnictví, měření a řízení výkonnosti podniku, manažerské kontrolní systémy a strategické plánování. 

Studenti získají dovednosti v oblastech jako jsou finanční controlling, investiční controlling, controlling nákupu, prodeje a marketingu, a také se seznámí s nejnovějšími trendy v oblasti.

Kde znalosti o Manažerském účetnictví a controllingu využiji?

Znalosti o manažerském účetnictví a controllingu lze využít v širokém spektru oblastí. Jsou klíčové pro manažery a vedoucí pracovníky ve všech typech organizací, od malých podniků až po velké korporace. 

Pomáhají při řízení finančního zdraví organizace, rozhodování o investicích, optimalizaci procesů a zlepšování celkové výkonnosti firmy. Tyto dovednosti jsou také cenné pro konzultanty, finanční analytiky, auditory a další profese v oblasti financí a podnikového řízení.

Chceš studovat
účetnictví a daně?

Ponoř se do světa čísel, zákonů a finančního zdraví institucí. Začni s vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Manažerského účetnictví a controllingu, jaká témata můžeš očekávat?

Manažerské účetnictví a controlling I.

Studium Manažerského účetnictví a controllingu – Obsah:
Cílem předmětu je osvojení si znalostí a dovedností pro potřeby aktivního řízení a rozhodování.

Předmět se zaměřuje na představení základních nástrojů a metod manažerského účetnictví a controllingu, jako klíčových nástrojů řízení firmy.

Manažerské účetnictví se zabývá evidencí, tříděním, zpracováním, analýzou a syntézou informací o podnikové činnosti, která slouží jako podklad k rozhodování.

Studenti se zaměří na analýzu funkce manažerského účetnictví a controllingu v dnešním podnikatelském prostředí. Budou zkoumat, jak tyto disciplíny hrají klíčovou roli při plánování, řízení a dosahování cílů firem v rámci moderního podnikání. Dále budou zkoumat koncept controllingu jako dílčího subsystému řízení podniku, jehož úkolem je zajistit efektivní a strategické rozhodování.

Téma se zaměřuje na základní pojmy manažerského účetnictví, jako jsou náklady, výnosy, zisk a ztráta. Studenti se naučí, jaké informace jsou důležité pro rozhodování v podnikání a jak tyto informace lze získat a spravovat.

Během tohoto tématu studenti prozkoumají různé typy nákladů, jako jsou fixní náklady, variabilní náklady a polovariabilní náklady. Zjistí, jak tyto náklady ovlivňují rozhodování a jak je lze klasifikovat a sledovat v rámci moderního controllingového systému.

Studenti se naučí, jak modelovat náklady a vytvářet matematické a statistické modely pro predikci budoucích nákladů. Tato dovednost je klíčová pro efektivní plánování a řízení nákladů ve firmě.

Toto téma se zaměřuje na analýzu bodu zvratu, což je bod, kdy příjmy pokryjí všechny náklady, a firma začne dosahovat zisku. Studenti se naučí, jakým způsobem tuto analýzu provádět a jaký význam má pro stanovení minimálního objemu prodeje.

V rámci této položky obsahu studenti budou studovat principy a postupy nákladového controlingu. Toto zahrnuje sledování a řízení nákladů ve firmě a identifikaci oblastí, kde lze snižovat náklady a zvyšovat efektivitu.

Studenti se naučí provádět kalkulaci nákladů spojených s výrobou produktů nebo poskytováním služeb. Budou se zabývat zahrnutím všech relevantních nákladů do kalkulace a stanovením ceny, která pokryje tyto náklady a zároveň generuje zisk.

Toto téma se zaměřuje na různé metody kalkulace nákladů, jako jsou plná kalkulace, variabilní kalkulace, ABC kalkulace a další. Studenti se dozví, kdy a jak používat jednotlivé metody a jaký mají vliv na rozhodování.

Studenti se budou podrobněji zabývat variabilními náklady, což jsou náklady, které se mění v závislosti na objemu výroby nebo prodeje. Budou se učit, jak tyto náklady identifikovat a sledovat.

V této části studenti se dozvědí o procesu kalkulace standardních nákladů, což jsou předpokládané náklady na výrobu produktu. Toto téma zahrnuje i výrobní controlling, který se zaměřuje na efektivitu výrobního procesu.

Toto téma se věnuje odpovědnostnímu účetnictví, což je proces sledování výkonnosti jednotlivých oddělení nebo jednotlivců ve firmě. Studenti se naučí, jak přidělovat náklady a výnosy jednotlivým částem organizace a jak tyto informace využívat pro řízení.

Studenti se budou zabývat procesem plánování a rozpočetnictví, který zahrnuje stanovení finančních cílů a alokaci zdrojů pro jejich dosažení. Toto téma zahrnuje i monitorování a analýzu rozpočtových výkonů.

Poslední položka obsahu se zaměřuje na cenové rozhodování, kde studenti se naučí, jak stanovit vhodnou cenovou strategii pro produkty nebo služby a jakým způsobem to ovlivňuje ziskovost firmy.

Manažerské účetnictví a controlling II.

Studium Manažerského účetnictví a controllingu – Obsah:
Cílem předmětu Manažerské účetnictví a controlling II je rozšířit a prohloubit znalosti studentů získané v předcházejícím předmětu.

Tento předmět se zaměřuje na pokročilé nástroje a metody v oblasti manažerského účetnictví a controllingu, včetně procesní kalkulace Activity-Based Costing, moderních metod rozpočetnictví, systémů měření výkonnosti a manažerských kontrolních systémů.

Předmět také zahrnuje analýzu a aplikaci těchto nástrojů v rámci vnitrofiremního kontextu a poskytuje ucelený pohled na strategické aspekty manažerského účetnictví a controllingu, včetně nejnovějších trendů v dané oblasti. Cílem je připravit studenty na efektivní řízení a rozhodování v dynamickém a komplexním podnikovém prostředí.

Studenti se naučí, jak efektivně řídit nákupy v organizaci, včetně výběru dodavatelů, vyjednávání cen, sledování nákupního procesu a minimalizace nákupních nákladů.

Studenti získají dovednosti pro měření výkonnosti prodeje a marketingu, včetně analýzy trhu, sledování konkurence, zhodnocení efektivity reklamních kampaní a strategického plánování prodeje.

Studenti se naučí spravovat finanční zdroje organizace, včetně sledování cash flow, analýzy finančního výkazu, řízení rizik a plánování finančního rozpočtu.

Studenti získají dovednosti pro hodnocení investičních projektů, včetně stanovení návratnosti investice, analýzy rizik a rozhodování o alokaci kapitálu.

Studenti se naučí identifikovat, analyzovat a optimalizovat podnikové procesy a provádět kalkulaci nákladů spojených s těmito procesy.

Studenti získají dovednosti využívat metodu Activity-Based Costing pro přesnější určení nákladů na výrobu produktů nebo služeb a pro zlepšení rozhodování v oblasti nákladů.

Studenti se naučí vytvářet a spravovat rozpočty pomocí moderních metod a nástrojů, což jim umožní plánovat a sledovat finanční výkonnost organizace.

Studenti získají dovednosti pro měření výkonnosti organizace pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) a budou schopni provádět úpravy v podnikových procesech pro zlepšení výkonnosti.

Studenti se naučí nastavit a spravovat systémy kontroly v organizaci, které pomáhají zajistit, že plány a cíle jsou dosaženy.

Studenti se dozvědí, jak vytvářet a interpretovat reporty a analýzy, které poskytují důležité informace pro rozhodování v oblasti controllingu.

Studenti získají dovednosti pro využití účetnictví a controllingu k podpoře strategických cílů organizace a budou schopni vypracovávat strategické plány.

Studenti se seznámí s rozdílem mezi strategickým a operativním řízením v oblasti controllingu a budou schopni určit vhodné strategie pro danou situaci.

Studenti budou informováni o aktuálních trendech a inovacích v oblasti manažerského účetnictví a controllingu, což jim umožní udržet krok s nejnovějšími vývoji v této oblasti.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program Účetnictví daně controlling

Získej vzdělání z oblasti účetnictví-daní a controllingu. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student