Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Účetnictví-Daně-Controlling

Malé a střední podnikání

Studijní
program

Účetnictví-Daně-Controlling (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

JAKÝ JE PŘÍSTUP K ÚČETNICTVÍ V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH?

Jakým specifickým účetním a finančním výzvám čelí malé a střední podniky? Porozuměj účetním a finančním strategiím vhodným pro menší a střední podniky.

Získej komplexní vzdělání. Hloubkové znalosti v účetnictví, důkladné porozumění daňové legislativě, základy finančního controllingu – staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Účetnictví-Daně-Controlling.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe.

Co je to Malé a střední podnikání?

Malé a střední podnikání je termín označující podniky podniků, které spadají do kategorie malých a středních podniků na základě kritérií, jako je velikost, obrat nebo počet zaměstnanců. 

Tyto podniky jsou klíčovým prvkem ekonomiky, přispívají k inovacím, tvorbě pracovních míst a hospodářskému růstu. Malé a střední podniky jsou charakteristické svou flexibilitou, schopností rychle reagovat na změny trhu a osobním přístupem ke klientům.

Proč se zajímat o studium Malého a středního podnikání?

Studium Malého a středního podnikání je klíčové pro pochopení dynamiky a významu MSP v ekonomice. Poskytuje znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšné řízení a rozvoj těchto podniků, včetně strategického plánování, financování a marketingu. 

Studium také připravuje studenty na řešení specifických výzev, kterým MSP čelí, a umožňuje jim rozvíjet inovativní přístupy v podnikání.

Co mě naučí v rámci Malé a střední podnikání vysoká škola?

V rámci studia Malé a střední podnikání na vysoké škole se studenti naučí, jak identifikovat a překonávat bariéry v podnikání, jak sestavit a prezentovat podnikatelský záměr a plán, a jak efektivně řídit finanční a ekonomické aspekty podnikání. 

Také se seznámí s historickým vývojem MSP, specifickými strategiemi a filozofiemi, ekonomikou MSP, možnostmi jejich financování a dostupnými formami podpory. Kromě teoretických znalostí získají praktické dovednosti pro řízení a rozvoj MSP.

Kde znalosti o Malé a střední podnikání využiji?

Znalosti o Malém a středním podnikání lze využít v mnoha oblastech. Jsou neocenitelné pro ty, kteří chtějí založit nebo řídit vlastní podnik, poskytují cenné informace pro práci v konzultačních firmách specializujících se na podporu MSP, a jsou užitečné také pro pozice v oblasti řízení a rozvoje v rámci stávajících malých a středních podniků. 

Tyto znalosti jsou také relevantní pro tvorbu politik a programů podporujících MSP na vládní nebo regionální úrovni.

Chceš studovat
účetnictví a daně?

Ponoř se do světa čísel, zákonů a finančního zdraví institucí. Začni s vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Malého a středního podnikání, jaká témata můžeš očekávat?

Malé a střední podnikání

Malé a střední podnikání studium – Obsah:

Cílem předmětu „Malé a střední podnikání“ je poskytnout studentům hloubkové znalosti a praktické dovednosti v oblasti řízení a provozování malých a středních podniků (MSP). 

Předmět se zaměřuje na klíčové aspekty MSP, jako jsou definice a klasifikace MSP, proces zahájení podnikání, financování, význam a struktura podnikatelských plánů a záměrů, jejich prezentace a obhajoba. Studenti se rovněž seznámí s historickým vývojem MSP, specifickými strategiemi a filozofiemi pro MSP, ekonomikou a financováním MSP, a aktuálními tématy v oblasti podnikání.

Studenti se seznámí s konceptem malých a středních podniků (MSP) a jejich významem v ekonomice. Naučí se, jak MSP přispívají k tvorbě pracovních míst, inovacím a hospodářskému růstu. Budou také zkoumat různé definice MSP a kritéria, která se používají k jejich klasifikaci.

Studenti budou studovat proces rozhodování, kterým jednotlivci a podnikatelé procházejí, když uvažují o založení vlastního podniku. Naučí se analyzovat rizika, výhody a nevýhody podnikání a získají dovednosti pro strategické rozhodování.

Studenti budou zkoumat různé bariéry, které mohou bránit lidem v zahájení podnikání. Patří sem finanční omezení, regulační překážky, nedostatek znalostí a další faktory. Naučí se, jak tyto bariéry překonávat a řešit.

Studenti se seznámí s pojmy „podnikatelský záměr“ a „podnikatelský plán“. Budou rozumět rozdílu mezi nimi a jejich významu pro úspěšné podnikání.

Studenti se dozvědí, proč je důležité mít jasný podnikatelský záměr a plán. Budou rozumět jejich účelu při řízení podniku, komunikaci s investory a zajištění dlouhodobého úspěchu.

Studenti se naučí, jak sestavit podnikatelský záměr a plán včetně jejich struktury a obsahu. Získají dovednosti v psaní a prezentaci těchto dokumentů.

Studenti se naučí, jak efektivně prezentovat svůj podnikatelský záměr a plán před potenciálními investory nebo jinými zainteresovanými stranami. Získají dovednosti pro přesvědčivou komunikaci a obhajobu svých nápadů.

Studenti se podívají na historii malých a středních podniků a budou analyzovat, jak se jejich role a postavení v ekonomice měnily v průběhu času.

Studenti se budou zabývat různými strategiemi, které mohou malé a střední podniky použít pro svůj úspěch. Naučí se, jaké filozofie podnikání mohou uplatňovat, například orientaci na zákazníka, inovace nebo udržitelnost.

Studenti budou zkoumat specifika malých a středních podniků, včetně jejich organizační struktury, kultury firemního prostředí a vztahů se zaměstnanci. Naučí se, jak tyto specifika ovlivňují chování a rozhodování v malém a středním podnikání.

Studenti se zaměří na ekonomické aspekty MSP, včetně analýzy nákladů, tržního prostředí a konkurence. Naučí se, jak efektivně hospodařit s omezenými zdroji a dosahovat ziskovosti.

Studenti se dozvědí o různých způsobech financování malých a středních podniků, včetně vlastního kapitálu, půjček, investic a grantů. Naučí se, jak správně plánovat a zajišťovat finanční zdroje pro svůj podnik.

Studenti se seznámí s různými formami podpory pro malé a střední podniky, které mohou využít pro svůj růst a rozvoj. Budou mít přehled o dostupných programech, poradenství a zdrojích, které MSP mohou využít.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program Účetnictví daně controlling

Získej vzdělání z oblasti účetnictví-daní a controllingu. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student