Účetnictví-Daně-Controlling

Malé a střední podnikání

Studijní
program

Účetnictví-Daně-Controlling (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

JAKÝ JE PŘÍSTUP K ÚČETNICTVÍ V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH?

Jakým specifickým účetním a finančním výzvám čelí malé a střední podniky? Porozuměj účetním a finančním strategiím vhodným pro menší a střední podniky.

Získej komplexní vzdělání. Hloubkové znalosti v účetnictví, důkladné porozumění daňové legislativě, základy finančního controllingu – staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Účetnictví-Daně-Controlling.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe.

Co je to Malé a střední podnikání?

Malé a střední podnikání je termín označující podniky podniků, které spadají do kategorie malých a středních podniků na základě kritérií, jako je velikost, obrat nebo počet zaměstnanců. 

Tyto podniky jsou klíčovým prvkem ekonomiky, přispívají k inovacím, tvorbě pracovních míst a hospodářskému růstu. Malé a střední podniky jsou charakteristické svou flexibilitou, schopností rychle reagovat na změny trhu a osobním přístupem ke klientům.

Proč se zajímat o studium Malého a středního podnikání?

Studium Malého a středního podnikání je klíčové pro pochopení dynamiky a významu MSP v ekonomice. Poskytuje znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšné řízení a rozvoj těchto podniků, včetně strategického plánování, financování a marketingu. 

Studium také připravuje studenty na řešení specifických výzev, kterým MSP čelí, a umožňuje jim rozvíjet inovativní přístupy v podnikání.

Co mě naučí v rámci Malé a střední podnikání vysoká škola?

V rámci studia Malé a střední podnikání na vysoké škole se studenti naučí, jak identifikovat a překonávat bariéry v podnikání, jak sestavit a prezentovat podnikatelský záměr a plán, a jak efektivně řídit finanční a ekonomické aspekty podnikání. 

Také se seznámí s historickým vývojem MSP, specifickými strategiemi a filozofiemi, ekonomikou MSP, možnostmi jejich financování a dostupnými formami podpory. Kromě teoretických znalostí získají praktické dovednosti pro řízení a rozvoj MSP.

Kde znalosti o Malé a střední podnikání využiji?

Znalosti o Malém a středním podnikání lze využít v mnoha oblastech. Jsou neocenitelné pro ty, kteří chtějí založit nebo řídit vlastní podnik, poskytují cenné informace pro práci v konzultačních firmách specializujících se na podporu MSP, a jsou užitečné také pro pozice v oblasti řízení a rozvoje v rámci stávajících malých a středních podniků. 

Tyto znalosti jsou také relevantní pro tvorbu politik a programů podporujících MSP na vládní nebo regionální úrovni.

Chceš studovat
účetnictví a daně?

Ponoř se do světa čísel, zákonů a finančního zdraví institucí. Začni s vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Malého a středního podnikání, jaká témata můžeš očekávat?

Malé a střední podnikání

Malé a střední podnikání studium – Obsah:

Cílem předmětu „Malé a střední podnikání“ je poskytnout studentům hloubkové znalosti a praktické dovednosti v oblasti řízení a provozování malých a středních podniků (MSP). 

Předmět se zaměřuje na klíčové aspekty MSP, jako jsou definice a klasifikace MSP, proces zahájení podnikání, financování, význam a struktura podnikatelských plánů a záměrů, jejich prezentace a obhajoba. Studenti se rovněž seznámí s historickým vývojem MSP, specifickými strategiemi a filozofiemi pro MSP, ekonomikou a financováním MSP, a aktuálními tématy v oblasti podnikání.

Studenti se seznámí s konceptem malých a středních podniků (MSP) a jejich významem v ekonomice. Naučí se, jak MSP přispívají k tvorbě pracovních míst, inovacím a hospodářskému růstu. Budou také zkoumat různé definice MSP a kritéria, která se používají k jejich klasifikaci.

Studenti budou studovat proces rozhodování, kterým jednotlivci a podnikatelé procházejí, když uvažují o založení vlastního podniku. Naučí se analyzovat rizika, výhody a nevýhody podnikání a získají dovednosti pro strategické rozhodování.

Studenti budou zkoumat různé bariéry, které mohou bránit lidem v zahájení podnikání. Patří sem finanční omezení, regulační překážky, nedostatek znalostí a další faktory. Naučí se, jak tyto bariéry překonávat a řešit.

Studenti se seznámí s pojmy „podnikatelský záměr“ a „podnikatelský plán“. Budou rozumět rozdílu mezi nimi a jejich významu pro úspěšné podnikání.

Studenti se dozvědí, proč je důležité mít jasný podnikatelský záměr a plán. Budou rozumět jejich účelu při řízení podniku, komunikaci s investory a zajištění dlouhodobého úspěchu.

Studenti se naučí, jak sestavit podnikatelský záměr a plán včetně jejich struktury a obsahu. Získají dovednosti v psaní a prezentaci těchto dokumentů.

Studenti se naučí, jak efektivně prezentovat svůj podnikatelský záměr a plán před potenciálními investory nebo jinými zainteresovanými stranami. Získají dovednosti pro přesvědčivou komunikaci a obhajobu svých nápadů.

Studenti se podívají na historii malých a středních podniků a budou analyzovat, jak se jejich role a postavení v ekonomice měnily v průběhu času.

Studenti se budou zabývat různými strategiemi, které mohou malé a střední podniky použít pro svůj úspěch. Naučí se, jaké filozofie podnikání mohou uplatňovat, například orientaci na zákazníka, inovace nebo udržitelnost.

Studenti budou zkoumat specifika malých a středních podniků, včetně jejich organizační struktury, kultury firemního prostředí a vztahů se zaměstnanci. Naučí se, jak tyto specifika ovlivňují chování a rozhodování v malém a středním podnikání.

Studenti se zaměří na ekonomické aspekty MSP, včetně analýzy nákladů, tržního prostředí a konkurence. Naučí se, jak efektivně hospodařit s omezenými zdroji a dosahovat ziskovosti.

Studenti se dozvědí o různých způsobech financování malých a středních podniků, včetně vlastního kapitálu, půjček, investic a grantů. Naučí se, jak správně plánovat a zajišťovat finanční zdroje pro svůj podnik.

Studenti se seznámí s různými formami podpory pro malé a střední podniky, které mohou využít pro svůj růst a rozvoj. Budou mít přehled o dostupných programech, poradenství a zdrojích, které MSP mohou využít.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program Účetnictví daně controlling

Získej vzdělání z oblasti účetnictví-daní a controllingu. 

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!