Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Digitální ekonomika a společnost:

Personalistika

Studijní
program

Řízení lidských zdrojů (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny)

Výukové
sto

Praha, Ostrava

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ POROZUMĚT ZÁKLADŮM PERSONALISTIKY?

Jaké jsou základní principy a postupy personalistiky? Získej přehled o náboru, výběru, hodnocení a rozvoji zaměstnanců v rámci organizace.

Získej komplexní vzdělání. Strategie řízení lidí, rozvoj zaměstnanců, efektivní personální management – staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Řízení lidských zdrojů.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe.

Co je to Personalistika?

Personalistika je oblast, která se zaměřuje na řízení lidských zdrojů a personální management v organizacích. Zahrnuje procesy a strategie týkající se náboru, výběru, školení, hodnocení výkonu, správy mezd a benefitů, pracovních vztahů, personálního plánování náboru, motivace a udržení zaměstnanců. 

Personalistika klade důraz na strategický přístup k řízení lidí, aby podpořila cíle organizace a zároveň splňovala potřeby zaměstnanců.

Proč se zajímat o studium Personalistiky?

Studium personalistiky nabízí komplexní pochopení toho, jak efektivně řídit a rozvíjet zaměstnance, což je klíčové pro úspěch jakékoli organizace. Dobře řízené lidské zdroje přispívají k vytváření pozitivní pracovní kultury, zvyšují produktivitu a efektivitu, a pomáhají organizaci dosahovat jejích strategických cílů. 

Navíc, znalosti získané v personalistice jsou aplikovatelné v různých odvětvích a mohou otevírat cesty k různým kariérám v oblasti lidských zdrojů.

Co mě naučí v rámci Personalistiky vysoká škola?

Na vysoké škole se v rámci studia personalistiky studenti seznámí s řadou témat, jako je personální plánování, výběr a nábor zaměstnanců, pracovněprávní vztahy, odměňování, vedení a motivace zaměstnanců, zdraví a bezpečnost na pracovišti, a mzdová administrativa. 

Studenti se naučí, jak analyzovat a efektivně reagovat na různé situace v oblasti řízení lidských zdrojů, což je předpokladem pro úspěšné působení v rámci personalistiky.

Kde znalosti o Personalistice využiji?

Znalosti získané v oblasti personalistiky lze využít v širokém spektru pracovních pozic a odvětví. Jsou klíčové pro pozice v oblasti řízení lidských zdrojů v různých organizacích, od malých firem až po velké korporace.

 

Znalosti jsou velmi cenné pro manažery a vedoucí pracovníky, kteří jsou zodpovědní za týmy zaměstnanců, jelikož jim pomáhají lépe řídit a motivovat své podřízené. V oblasti náboru a výběru zaměstnanců, výkonového hodnocení, rozvoje zaměstnanců, plánování kariéry a řešení pracovněprávních otázek jsou tyto znalosti nezbytné.

Dále jsou uplatnitelné v poradenských a konzultačních firmách, které se specializují na HR služby, a v akademickém sektoru pro výuku a výzkum v oblasti managementu lidských zdrojů.

Chceš studovat
lidské zdroje?

„Vzduch je naše moře“ a letiště náš přístav. Ponoř se do světa leteckého průmyslu s vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Personalistiky, jaká témata můžeš očekávat?

Personalistika

Studium Personalistiky – Obsah:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními personálním procesy a činnostmi zajišťovanými ve všech organizacích nezávisle na jejich velikosti, sektoru nebo vlastnictví.

Absolvent kursu bude znát souvislost mezi jednotlivými činnostmi a dokáže zvládnout jednoduché situace v oblasti náboru, uzavírání, změn a ukončování pracovního poměru a mzdové administrativy.

Bude schopen zajistit administrativu výběrového řízení, uzavírání pracovních smluv a další personální činnosti (viz osnova předmětu) především v malých a středních organizacích s jednoduchou organizační strukturou.

Studenti se naučí strategické a operativní aspekty personálního plánování. Budou schopni identifikovat potřeby organizace v oblasti pracovní síly, plánovat nábor nových zaměstnanců, a vypracovávat krátkodobé i dlouhodobé personální strategie., kódování, kanálu, dekódování a přijímajícího.

Studenti budou rozumět procesu vytváření pracovního místa, včetně stanovení pracovních povinností, kvalifikací a dovedností vyžadovaných pro konkrétní pozici. Budou schopni vytvářet podrobné popisy pracovních míst, které slouží jako základ pro nábor a hodnocení výkonnosti.

Toto téma studenty seznámí s analýzou trhu práce, včetně faktorů ovlivňujících nabídku a poptávku po pracovní síle. Studenti se naučí identifikovat potenciální zdroje zaměstnanců a vyvíjet strategie pro efektivní nábor.

Studenti budou rozumět důležitosti vytváření pozitivního zaměstnavatelského značky a strategiím pro přilákání a udržení talentovaných zaměstnanců. Naučí se, jak organizace prezentovat jako atraktivní pracovní místo.

Studenti se seznámí s metodami pro vyhledávání potenciálních zaměstnanců, provádění pohovorů, hodnocení kandidátů a výběr nejvhodnějších kandidátů pro konkrétní pracovní pozice.

Toto téma zahrnuje právní aspekty pracovních smluv, včetně práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů. Studenti se dozví, jak uzavírat a spravovat pracovní smlouvy a jaký je proces vstupu zaměstnance do organizace.

Studenti budou rozumět procesům spojeným s ukončením pracovního poměru, včetně výpovědí, odstoupení a rozvázání pracovní smlouvy. Naučí se také řešit situace, kdy dochází ke změnám v pracovním vztahu.

Studenti získají znalosti o zvláštních pracovněprávních vztazích, jako je státní služba a služební poměr, a budou rozumět specifickým právním ustanovením pro tyto oblasti.

Studenti se dozvědí o různých metodách odměňování zaměstnanců, včetně pevných mzdových struktur, bonusů a důchodových plánů. Budou schopni stanovit mzdu na základě různých faktorů a zohlednit požadavky na odměňování zaměstnanců.

Téma zahrnuje procesy plánování a správy mezd v organizaci, včetně výpočtu mzdy, daní a odvodů. Studenti se naučí, jak udržovat přesné mzdové záznamy a plnit zákonné požadavky.

Studenti se seznámí s aspekty týkajícími se pracovní doby, pracovního režimu, dovolené a psychologických podmínek práce. Naučí se, jak nastavit a spravovat pracovní podmínky pro zaměstnance.

Tato část se věnuje zabezpečení fyzických a bezpečnostních podmínek pro zaměstnance. Studenti se dozvědí, jak minimalizovat rizika pracovních úrazů a ochránit zdraví zaměstnanců.

Téma zahrnuje škody, které mohou vzniknout při pracovní činnosti, a právní aspekty spojené s odpovědností za tyto škody. Studenti budou rozumět právním postupům a povinnostem v případě pracovních úrazů nebo škod na majetku.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
ŘÍZENÍ LIDSKÝCH
ZDROJŮ

Získej vzdělání z oblasti Řízení lidských zdrojů. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student