Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Digitální ekonomika a společnost:

Pracovní právo a právo zaměstnanosti

Studijní
program

Řízení lidských zdrojů (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny)

Výukové
sto

Praha, Ostrava

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč Ostrava od 25 300 Kč

JAKÉ PRÁVNÍ NORMY OVLIVŇUJÍ PRACOVNÍ VZTAHY?

Jaké jsou základní právní aspekty pracovního práva a práva zaměstnanosti? Porozuměj legislativě týkající se pracovních vztahů, zaměstnání a pracovněprávních otázek.

Získej komplexní vzdělání. Strategie řízení lidí, rozvoj zaměstnanců, efektivní personální management – staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Řízení lidských zdrojů.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe.

Co je to Pracovní právo a právo zaměstnanosti?

Pracovní právo a právo zaměstnanosti jsou oblasti práva, které se zabývají právními vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. 

Tyto právní obory pokrývají širokou škálu témat, včetně náboru, smluvních podmínek, pracovních podmínek, ukončení pracovního poměru, ochrany zaměstnanců, odměňování, pracovních podmínek zvláštních skupin zaměstnanců, bezpečnosti práce a daňových aspektů spojených s zaměstnáním.

Pracovní právo zahrnuje témata jako vznik a skončení pracovního poměru, práva a povinnosti obou stran, regulaci pracovní doby a doby odpočinku.

Právo zaměstnanosti se pak zaměřuje na širší aspekty pracovního trhu, jako jsou politiky zaměstnanosti, zaměstnávání speciálních skupin lidí (například zdravotně postižených nebo mladistvých) a vztahy práce a sociálního zabezpečení.

Proč se zajímat o studium Pracovního práva a práva zaměstnanosti?

Studium pracovního práva a práva zaměstnanosti je důležité pro každého, kdo se chystá vstoupit na pracovní trh, ať už jako zaměstnanec nebo zaměstnavatel. 

Tyto znalosti umožňují lépe rozumět právům a povinnostem v pracovním vztahu, pomáhají předcházet potenciálním konfliktům a právním sporům a zvyšují celkovou efektivitu a spravedlnost na pracovišti. Navíc jsou tyto znalosti nezbytné pro správné řízení lidských zdrojů a personalistiky v organizacích.

Co mě naučí v rámci Pracovního práva a práva zaměstnanosti vysoká škola?

Vysokoškolské studium pracovního práva a práva zaměstnanosti poskytne studentům znalosti a dovednosti potřebné pro aplikaci těchto právních principů v praxi. 

Studenti se naučí o právních zásadách pracovního práva, metodách náboru a výběru zaměstnanců, ukončení pracovního poměru, právech a povinnostech zaměstnanců a zaměstnavatelů, regulaci pracovní doby, péči o zaměstnance, odměňování, prevenci pracovních úrazů a nemocí, státní politice zaměstnanosti a daňových aspektech práce.

Kde znalosti o Pracovním právu a právu zaměstnanosti využiji?

Znalosti získané v rámci studia pracovního práva a práva zaměstnanosti lze využít v mnoha různých oblastech. Tyto dovednosti jsou nezbytné pro personalisty, manažery lidských zdrojů, právníky specializující se na pracovní právo  odborové představitele, a to v různých organizacích, od malých firem po velké korporace. 

 

Znalosti pracovního práva jsou také užitečné pro podnikatele, vedoucí pracovníky a kohokoli, kdo se podílí na řízení nebo správě pracovních týmů, aby zajistili, že jejich pracovní postupy jsou v souladu s platnými zákony a nařízeními. Tyto znalosti také pomáhají jednotlivcům lépe rozumět a hájit svá práva a povinnosti jako zaměstnanců nebo zaměstnavatelů.

Chceš studovat
lidské zdroje?

„Vzduch je naše moře“ a letiště náš přístav. Ponoř se do světa leteckého průmyslu s vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Pracovní právo a právo zaměstnanosti, jaká témata můžeš očekávat?

Pracovní právo a právo zaměstnanosti

Studium Pracovní právo a právo zaměstnanosti – Obsah:

Cílem předmětu je seznámit studenty s relevantními právními předpisy a judikaturou významnou pro oblast efektivního personálního řízení.

Kurz je zaměřen především na oblast hmotného soukromého práva, především pak na právo občanské, pracovní právo, právo sociálního zabezpečení a daňové právo. Studenti se seznámí s právními souvislostmi personální praxe.

Studenti po absolvování kurzu získají schopnost samostatně vyhodnocovat právní aspekty všech nezbytných činností souvisejících s prací personalisty a používat teoretické poznatky v praxi.

Studenti se dozvědí, jaké je místo pracovního práva v právním řádu České republiky a jaké jsou základní prameny pracovního práva. Seznámí se s hlavními zásadami, které pracovní právo řídí.

V rámci tématu se studenti seznámí s procesem náboru a výběru zaměstnanců. Studenti se naučí rozpoznávat základní pracovněprávní vztahy a budou schopni porozumět různým formám zaměstnávání, jako jsou dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, outsourcing a agenturní zaměstnávání.

Studenti získají podrobný přehled o různých způsobech ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance i zaměstnavatele. Naučí se o specifických situacích, jako jsou hromadná propouštění a přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích.

V rámci tématu se studenti budou zabývat právy a povinnostmi speciálních skupin zaměstnanců, jako jsou zdravotně postižení, mladiství a těhotné ženy. Studenti se dozvědí, jakým způsobem je třeba tyto skupiny chránit a jaké mají specifické nároky.

Studenti získají hlubší povědomí o právech a povinnostech zaměstnance a zaměstnavatele v rámci pracovního poměru. Toto zahrnuje právo na mzdu, dovolenou, povinnost dodržovat pracovní dobu a další aspekty pracovního života.

V rámci tématu se studenti budou podrobněji zabývat regulací pracovní doby, včetně možnosti pružného rozvržení práce, evidence pracovní doby a práce přesčas. Studenti se naučí i o překážkách v práci, jako jsou noční směny a další.

Studenti se dozvědí, jak zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců na pracovišti, jak vytvářet vhodné pracovní prostředí, poskytovat vzdělávání zaměstnancům a řešit mateřskou a rodičovskou dovolenou.

V této části se studenti zaměří na různé formy odměňování zaměstnanců, včetně mzdy, platu a odměn z dohody. Budou také studovat srážky ze mzdy a náhrady výdajů poskytované zaměstnancům.

Studenti se naučí, jak prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání funguje v rámci pracovního práva. Také se seznámí s odpovědností zaměstnavatele a zaměstnance za škodu vzniklou v pracovněprávních vztazích.

V rámci tématu se studenti zaměří na státní politiku týkající se zaměstnanosti, včetně opatření na podporu zaměstnanosti a otázek nezaměstnanosti.

Studenti se dozvědí, jak funguje daňové právo v kontextu personalistiky, včetně daně z příjmů fyzických osob, základu daně, sazeb daně a dalších daňových aspektů.

V rámci tématu se studenti budou věnovat volnému pohybu pracovníků v rámci Evropské unie, včetně primárního a sekundárního práva EU a migrace pracovníků.

Studenti se dozvědí, jak probíhá zaměstnávání osob ze zemí mimo Evropskou unii a jaké jsou v tomto kontextu právní aspekty.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
ŘÍZENÍ LIDSKÝCH
ZDROJŮ

Získej vzdělání z oblasti Řízení lidských zdrojů. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student