Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Digitální ekonomika a společnost:

Komunikace a rétorika

Studijní
program

Řízení lidských zdrojů (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny)

Výukové
sto

Praha, Ostrava

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ SE STÁT MISTREM V KOMUNIKACI A RÉTORICE?

Jaké komunikační dovednosti a rétorické techniky jsou klíčové pro úspěšné řízení lidských zdrojů? Zaměř se na rozvoj efektivní komunikace a prezentace v rámci organizací.

Získej komplexní vzdělání. Strategie řízení lidí, rozvoj zaměstnanců, efektivní personální management – staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Řízení lidských zdrojů.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe.

Co je to Komunikace a rétorika?

Komunikace je proces, při kterém dochází k výměně informací mezi dvěma nebo více stranami. Zahrnuje vysílání, přijímání a interpretaci zpráv, které mohou být verbální (slovní) nebo neverbální (například gesta nebo tělesný jazyk). 

Rétorika je umění efektivního mluvení nebo psaní, zvláště ve veřejném kontextu nebo při přesvědčování nebo ovlivňování publika.

Kombinace komunikace a rétoriky ve výukovém kontextu spočívá v integraci teoretických a praktických aspektů obou disciplín, aby studenti nejen pochopili principy efektivní komunikace, ale také získali dovednosti potřebné k jejímu účinnému využívání. 

V praxi to znamená, že studenti se učí, jak analyzovat různé komunikační situace a publikum, rozvíjí schopnost efektivně vyjadřovat své myšlenky a argumenty, a současně se zdokonalují v používání rétorických strategií pro přesvědčování a ovlivňování svých posluchačů.

Proč se zajímat o studium Komunikace a rétoriky?

Studium komunikace a rétoriky pomáhá rozvíjet dovednosti, které jsou klíčové v mnoha aspektech osobního a profesního života. Zlepšuje schopnost jasně vyjadřovat myšlenky, efektivně naslouchat, rozvíjet přesvědčivé argumenty, a řešit konflikty. 

Ovládnout tyto dovednosti je nezbytné pro úspěch v mnoha kariérách, od manažerských pozic po práci v médiích, marketingu, politice a mnoho dalších oblastí, ale i v osobním životě.

Co mě naučí v rámci Komunikace a rétoriky vysoká škola?

Na vysoké škole se studenti dozvědí o teoretických základech komunikace a rétoriky, včetně historie a klíčových konceptů. Naučí se analyzovat a vytvářet efektivní komunikační strategie, zdokonalí se v umění veřejného mluvení a psaní, a budou cvičit praktické dovednosti jako je asertivita, vyjednávání, řešení konfliktů a manipulace s emocemi posluchačů. 

Budou se věnovat teoretickému studiu i praktickým cvičením, což jim umožní zdokonalit své komunikační schopnosti v různých situacích. Kromě toho se dozvědí o vlivu kultury na komunikaci a o využití moderních technologií v komunikaci

Kde znalosti o Komunikaci a rétorice využiji?

Znalosti získané v oblasti komunikace a rétoriky mohou být využity… buďme neformální – v první řadě tyto znalosti pomohou ve tvém osobním rozvoji a zlepšení tvých mezilidských vztahů. A teď zpět do formálnější noty… Ve světě podnikání jsou tyto dovednosti klíčové pro management, marketing, PR a obchodní jednání. 

V akademickém prostředí pomáhají při výzkumu a prezentaci myšlenek. Ve veřejném sektoru a politice jsou důležité pro efektivní vedení, tvorbu politik a veřejné vystupování. 

Můžou se hodit v manažerských a vedoucích pozicích, ve vztazích s klienty, při marketingu a reklamě, v politice, při veřejných vystoupeních, v pedagogice, práci s médii a dalších profesích, které vyžadují efektivní komunikaci a schopnost přesvědčivě prezentovat názory a myšlenky.

Chceš studovat
lidské zdroje?

„Vzduch je naše moře“ a letiště náš přístav. Ponoř se do světa leteckého průmyslu s vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Komunikace a rétoriky, jaká témata můžeš očekávat?

Komunikace a rétorika

Studium Komunikace a rétoriky – Obsah:
Cílem předmětu je rozvoj a trénink komunikačních, rétorických a prezentačních dovedností, které jsou předpokladem úspěšné manažerské práce.

Předmět je zaměřen na zvládnutí vytvoření úspěšné prezentace a její obhájení před auditoriem, a to pomocí zvládnuté verbální, neverbální a paraverbální komunikace. Výsledkem je praktická činnost studentů, opřená o teoretický výklad vyučujícího.
Studenti se detailně seznámí s procesem komunikace, včetně zdroje, kódování, kanálu, dekódování a přijímajícího.

Studenti se naučí, jak správně vyjadřovat myšlenky slovně, jak používat neverbální signály (gesta, mimika, oční kontakt) k posílení své komunikace a jak ovládat paraverbální aspekty (hlasová intonace, tempo) pro lepší porozumění a efektivitu komunikace.

Studenti získají dovednosti v tvorbě a prezentaci vizuálních prvků, jako jsou grafy, tabulky a prezentace. Naučí se, jak tyto nástroje efektivně používat k podpoře svých komunikačních zpráv.

Studenti budou schopni identifikovat a analyzovat různé bariéry v komunikaci, včetně jazykových, kulturních a psychologických faktorů. Naučí se, jak tyto bariéry překonávat.

Studenti se budou učit aktivnímu naslouchání a budou rozvíjet dovednosti pro jasnou a efektivní komunikaci. Naučí se, jak formulovat své myšlenky tak, aby byly srozumitelné a přesvědčivé.

Studenti pochopí, jak komunikace může být nástrojem motivace a jak rozlišovat mezi pozitivním a negativním využitím komunikačních dovedností. Budou se také učit, jak se bránit manipulaci a jak být kritičtí ke komunikačním strategiím.

Studenti budou studovat konkrétní příklady manipulativního chování a naučí se rozpoznávat tyto situace. Budou se také učit techniky obrany proti manipulaci a jak efektivně komunikovat ve stresových situacích.

Studenti se naučí vyjadřovat své potřeby, názory a hranice v respektujícím a důrazném způsobu. Budou rozvíjet sebevědomí a dovednost asertivní komunikace.

Studenti se seznámí s různými strategiemi vyjednávání, včetně kompromisu, konkurence a spolupráce. Naučí se, jak efektivně představovat své zájmy a dosáhnout dohody.

Studenti budou zkoumat různé druhy konfliktů a jak s nimi komunikovat. Naučí se rozpoznávat problémové typy osobností a vyvinou strategie pro konstruktivní řešení konfliktů.

Studenti se budou učit, jak efektivně řešit konflikty v týmovém prostředí. Naučí se techniky pro mediaci a smíření.

Studenti budou praktikovat rétorické dovednosti  a účinné vyjadřování svých myšlenek ve veřejném projevu.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
ŘÍZENÍ LIDSKÝCH
ZDROJŮ

Získej vzdělání z oblasti Řízení lidských zdrojů. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student