Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Digitální ekonomika a společnost:

Psychologie a sociologie práce

Studijní
program

Řízení lidských zdrojů (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny)

Výukové
sto

Praha, Ostrava

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ POCHOPIT PSYCHOLOGICKÉ A SOCIÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE?

Jak psychologie a sociologie ovlivňují pracovní prostředí a chování na pracovišti? Prozkoumej vlivy těchto disciplín na práci, motivaci a spolupráci v týmech.

Získej komplexní vzdělání. Strategie řízení lidí, rozvoj zaměstnanců, efektivní personální management – staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Řízení lidských zdrojů.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe.

Co je to Psychologie a sociologie práce?

Psychologie a sociologie práce je interdisciplinární oblast, která spojuje principy psychologie a sociologie k analýze a porozumění chování, vztahům a interakcím v pracovním prostředí. 

Psychologie práce se zaměřuje na individuální aspekty pracovního chování a pohody, jako jsou motivace, výkon, stres a spokojenost v práci. 

Na druhou stranu, sociologie práce zkoumá širší sociální a strukturální faktory, které ovlivňují pracovní prostředí, jako jsou organizační kultura, pracovní role, skupinová dynamika a společenské trendy v zaměstnání.

Proč se zajímat o studium Psychologie a sociologie práce?

Studium psychologie a sociologie práce poskytuje vhled do toho, jak pracovní prostředí ovlivňuje jednotlivce a jak jednotlivci ovlivňují pracovní prostředí.

 

Znalosti získané v těchto oborech pomáhají lépe pochopit, jak faktory jako motivace, pracovní kultura, mezilidské vztahy a organizační struktury ovlivňují výkonnost a spokojenost pracovníků. 

Studium těchto oborů také podporuje rozvoj dovedností v oblasti řešení konfliktů, komunikace, motivace a řízení lidských zdrojů, což jsou klíčové kompetence pro manažery a HR profesionály.

Co mě naučí v rámci Psychologie a sociologie práce vysoká škola?

Vysokoškolské studium psychologie a sociologie práce poskytuje studentům komplexní pochopení lidského chování a sociálních dynamik v pracovním prostředí. 

Studenti se dozvědí o metodách výběru a hodnocení zaměstnanců, způsobech vzdělávání a rozvoje, technikách motivace a řešení pracovních patologických jevů, jako jsou konflikty, stres nebo syndrom vyhoření.  

Získají dovednosti v oblastech jako vedení rozhovorů, diagnostiky a poskytování zpětné vazby, které jsou nezbytné pro efektivní práci v oblasti lidských zdrojů a managementu.

Kde znalosti o Psychologii a sociologii práce využiji?

Znalosti z psychologie a sociologie práce lze uplatnit v širokém spektru oblastí, včetně řízení lidských zdrojů, organizačního rozvoje, poradenství, zdravotní péče, vzdělávání a vládních agentur. 

Jsou užitečné pro manažery, HR specialisty, pracovní poradce, trenéry a vzdělavatele, a také pro ty, kteří se zajímají o výzkum pracovního chování a organizačních systémů. Tyto znalosti jsou zásadní pro vytváření efektivních, zdravých a produktivních pracovních prostředí ve všech odvětvích.

Chceš studovat
lidské zdroje?

„Vzduch je naše moře“ a letiště náš přístav. Ponoř se do světa leteckého průmyslu s vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Psychologie a sociologie práce, jaká témata můžeš očekávat?

Psychologie a sociologie práce

Studium Psychologie a sociologie práce – Obsah:
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti a dovednosti v oblasti psychologie práce a organizace, aby byli schopni porozumět současnému přístupu k této disciplíně a aplikovat ji v profesní praxi organizací.

Studenti se seznámí s metodami výběru a hodnocení zaměstnanců, strategiemi vzdělávání a rozvoje, motivací zaměstnanců a také patologickými jevy ve světě práce.

Tento předmět také zdůrazňuje rozvoj dovedností v oblasti komunikace, vedení rozhovorů a diagnostiky, které jsou klíčové pro efektivní práci v oblasti lidských zdrojů.

V první části předmětu se studenti seznámí s definicí a pojmy spojenými s psychologií práce a organizace. Zahrnuje také historii psychologie práce a její vývoj v průběhu času. Studenti se také seznámí s různými oblastmi, ve kterých se psychologie práce uplatňuje, například v lidských zdrojích, výběru zaměstnanců, rozvoji pracovníků a motivaci.

V další části se studenti zaměří na základní dovednosti, které jsou důležité pro pracovníky v oblasti psychologie práce. Patří sem schopnost naslouchat a vést rozhovory s zaměstnanci, poskytovat efektivní zpětnou vazbu, projevovat všímavost a diagnostikovat problémy a potřeby jednotlivců v pracovním prostředí.

V rámci tématu se budou studenti zabývat procesem výběru zaměstnanců a různými technikami, které se v tomto procesu používají. Studenti se naučí jak vést vést výběrové rozhovory, seznámí se s konceptem Assessment Center (AC) a psychodiagnostikou jako nástroji pro zhodnocení a výběr vhodných kandidátů.

V rámci tématu se studenti zaměří  na proces hodnocení zaměstnanců a různé techniky, které se k tomu využívají. Studenti se seznámí s konceptem 360° zpětné vazby, který zahrnuje ohlasy a hodnocení od kolegů, nadřízených a podřízených. Dalšími technikami jsou Development Centers (DC), Mystery shopping a Mystery calling, které slouží k hodnocení a zlepšování kvality služeb a pracovního výkonu.

V této části se studenti seznámí se strategickým přístupem k hodnocení zaměstnanců. Budou se zabývat organizací a vedením hodnotících rozhovorů, které slouží k diskuzi o výkonu, cílech, rozvoji a plánech zaměstnanců.

V rámci tématu se budou studenti věnovat pojmu „Employee engagement“ (zainteresovanost zaměstnanců) a pracovní spokojenosti. Studenti se dozvědí o různých způsobech měření těchto faktorů a jejich významu pro produktivitu a úspěch organizace.

V této části se studenti dozvědí o psychických problémech v pracovním prostředí a důsledcích konfliktů. Studenti se seznámí s pojmy jako bossing, mobbing a harassement, které se týkají nepříznivého zacházení v práci a jeho psychických důsledků na jednotlivce.

Studenti získají informace o burnout syndromu, který je spojen s chronickou zátěží a vyhořením v pracovním prostředí. Studenti se seznámí s důsledky dlouhodobého stresu a psychického vyčerpání. Dále se dotknou tématu post-traumatické stresové poruchy, která se může objevit po traumatickém zážitku v pracovním prostředí.

Toto téma se zabývá firemní kulturou – hodnotami, normami a způsobem fungování v organizaci. Studenti se dozvědí o různých způsobech měření firemní kultury, jejím ovlivňování a různých typologiích firemních kultur.

V rámci tématu se studenti seznámí s vzděláváním a rozvojem zaměstnanců, zejména v oblasti soft skills. Soft skills zahrnují komunikační dovednosti, týmovou spolupráci, kreativitu a další dovednosti důležité pro úspěšnou práci v organizaci.

V této části se studenti budou zabývat pracovním prostředím z psychologického hlediska. Budou zkoumat pracovní zázemí, ergonomické aspekty, problematiku open space a práci z domova (home working) a jejich vliv na pracovní výkon, pohodu zaměstnanců a spokojenost.

V tomto tématu se studenti zaměří na motivaci zaměstnanců. Studenti se dále seznámí s finančními a nefinančními motivátory, potřebami zaměstnanců a různými typologiemi zaměstnanců z hlediska motivace. Také se dozvědí o různých způsobech měření motivace zaměstnanců.

V poslední části předmětu se studenti seznámí s intervencemi psychologa v pracovním prostředí. Budou se zabývat nastavením podmínek spolupráce s psychologem, využitím psychodiagnostických metod ve světě práce a možnostmi spolupráce s psychologem při řešení problémů ve firemním prostředí.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
ŘÍZENÍ LIDSKÝCH
ZDROJŮ

Získej vzdělání z oblasti Řízení lidských zdrojů. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student