Podnikání a management:

Podnikatelské myšlení a kreativita

Studijní
program

Podnikání a management (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ ROZVINOUT PODNIKATELSKOU KREATIVITU?

Předmět se soustředí na rozvoj kreativního a inovačního myšlení, které je klíčové pro úspěch v podnikání, a jak tyto dovednosti aplikovat v reálných podnikatelských situacích.

Inovace, efektivní strategie, manažerské dovednosti – to je jen zlomek z toho, co se naučíš.

Vystuduj Podnikání a mananagement.

VLASTNÍ CESTOU, VLASTNÍ MYŠLENKOU

Nauč se podnikat

Nauč se rozumět poptávce a nabídce a nalézt „díru na trhu“, nebo zlepšit stávající produkt. Postav se na vlastní a nauč se podnikat.

Co je to Podnikatelské myšlení a kreativita?

Podnikatelské myšlení a kreativita jsou koncepty, které se týkají rozvoje schopností jednotlivců v oblasti inovativního a efektivního přístupu k podnikání. 

To zahrnuje schopnost identifikovat a využívat příležitosti, vytvářet a hodnotit obchodní modely, rozvíjet proaktivní přístup a kreativně řešit problémy v různých kontextech, jako jsou nové a existující podniky, nebo neziskový sektor.

Proč se zajímat o studium Podnikatelského myšlení a kreativity?

Studium podnikatelského myšlení nabízí nástroje a techniky pro inovativní řešení problémů, identifikaci a využívání nových příležitostí a efektivní adaptaci na měnící se tržní podmínky.

Studium je důležité pro ty, kteří chtějí rozvíjet dovednosti nezbytné pro úspěch v dnešním dynamickém a konkurenčním obchodním prostředí. 

Co mě naučí v rámci Podnikatelského myšlení a kreativity vysoká škola?

V rámci vysokoškolského studia Podnikatelského myšlení a kreativity se studenti naučí rozpoznávat a vytvářet podnikatelské příležitosti, rozvíjet efektivní obchodní modely, a aplikovat principy efektuačního myšlení. 

Dále se zaměřují na networking, rozvoj osobní kreativity, procesy kreativního myšlení a překonávání bariér kreativity. Program také zahrnuje výuku designového a inovačního myšlení, což jsou důležité komponenty pro podnikání a osobní rozvoj.

Kde znalosti o Podnikatelském myšlení a kreativitě využiji?

Znalosti získané v oblasti Podnikatelského myšlení a kreativity jsou užitečné pro založení a řízení vlastního podniku, přinášení inovací a zlepšení v existujících podnicích tyto dovednosti umožňují přinášet nové nápady a strategie, které podporují růst a konkurenceschopnost firmy. 

V neziskovém sektoru pomáhají při řízení projektů a inovacích, které zvyšují efektivitu a dosah organizací. Navíc, v oblasti vzdělávání a školení jsou tyto znalosti užitečné pro výuku a motivaci dalších, kteří chtějí rozvíjet své podnikatelské a kreativní schopnosti.

Chceš studovat
podnikání?

Ovládni taje těch, co ti denně servírují reklamu přímo pod nos. První krok k odhalení všech tajemství je? Vyplnění přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Leadership a týmová práce, jaká témata můžeš očekávat?

Podnikatelské myšlení a kreativita

Podnikatelské myšlení a kreativita Studium – Obsah:

Cílem předmětu „Podnikatelské myšlení a kreativita“ je rozvíjet u studentů podnikavost a kreativní myšlení v různých kontextech, včetně nových i existujících podniků a neziskového sektoru. 

Předmět je zaměřen na podporu proaktivního jednání studentů, schopnosti přicházet s novými nápady a řešeními, a na převádění myšlenek do praxe, což pomáhá formovat efektivní a inovativní přístup k podnikání a osobnímu rozvoji.

Studenti se seznámí s různými přístupy k podnikání a podnikatelskému myšlení. Naučí se rozumět různým definicím a pojetím podnikavosti a budou schopni analyzovat, jakým způsobem se tato koncepce liší v různých kontextech. Získají hlubší povědomí o historii podnikání a jeho vývoji.

Studenti se dozvědí o konkrétních vlastnostech a dovednostech spojených s podnikavými a kreativními jedinci, jako je sebejistota, schopnost řešit problémy, inovativní myšlení a odolnost vůči nejistotě. Naučí se, jak tyto vlastnosti rozvíjet u sebe a vytvořit prostředí, které je podporuje.

Studenti se naučí konkrétní strategie pro hledání a rozpoznávání podnikatelských příležitostí. Budou schopni provádět analýzy trhu a trendů a identifikovat oblasti, kde mohou vytvořit hodnotu. Získají dovednosti v kreativním myšlení, které jim pomohou objevovat nové možnosti.

Studenti se seznámí s obchodními modely, které jsou klíčovými faktory úspěchu v podnikání. Budou schopni aplikovat tyto modely na konkrétní podnikatelské situace a pochopí, jak efektivně vytvořit a inovovat obchodní strategii pro dosažení dlouhodobé udržitelnosti a konkurenceschopnosti..

Studenti porozumí principům efektuačního myšlení, jako je stanovení jasných cílů, prioritizace úkolů a efektivní plánování. Naučí se, jakým způsobem tyto principy mohou zlepšit jejich schopnost dosahovat úspěchu.

Získají konkrétní dovednosti a techniky pro aplikaci efektuačního myšlení v praxi. Budou schopni vytvořit osobní strategie pro dosažení svých cílů a splnění úkolů.

Studenti se naučí budovat a udržovat profesionální vztahy a sítě. Budou rozumět zásadám efektivní komunikace a budou schopni využívat své kontakty pro podporu svých podnikatelských a kreativních projektů.

Studenti budou ovládat různé techniky a metody pro podporu kreativního myšlení. Získají schopnost generovat originální nápady a kreativní přístupy k řešení problémů. Tato část předmětu je zaměřena na rozvoj jejich schopnosti přicházet s novými a inovativními řešeními.

Studenti získají hlubší povědomí o fázích procesu kreativity, včetně definování problému, hledání inspirace, generování nápadů a jejich implementace. Budou schopni systematicky aplikovat tento proces na různé úkoly.

Studenti se naučí identifikovat bariéry, které mohou bránit kreativnímu myšlení, a budou mít schopnost vyvinout strategie pro jejich překonání. Budou rozumět psychologickým faktorům ovlivňujícím kreativitu.

Studenti získají dovednosti pro aktivní rozvíjení své kreativity, včetně cvičení a technik pro posilování kreativního myšlení. Budou schopni integrovat kreativní přístupy do svého každodenního života.

Studenti získají dovednosti pro aktivní pracovní přístup k uživatelským potřebám a pro tvorbu řešení, která jsou uživatelsky přívětivá a efektivní. Naučí se vytvářet prostředí, která klade důraz na spolupráci a kreativitu při hledání nových designových řešení.

Studenti se seznámí s procesem inovace a budou schopni aplikovat inovační strategie na konkrétní situace. Naučí se, jakým způsobem inovace může přinášet konkurenční výhodu a růst podniku.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Podnikání
a management

Komplexní vzdělání z oblasti bezpečnosti. 

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!