Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Podnikání a management:

Podnikatelské myšlení a kreativita

Studijní
program

Podnikání a management (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ ROZVINOUT PODNIKATELSKOU KREATIVITU?

Předmět se soustředí na rozvoj kreativního a inovačního myšlení, které je klíčové pro úspěch v podnikání, a jak tyto dovednosti aplikovat v reálných podnikatelských situacích.

Inovace, efektivní strategie, manažerské dovednosti – to je jen zlomek z toho, co se naučíš.

Vystuduj Podnikání a mananagement.

VLASTNÍ CESTOU, VLASTNÍ MYŠLENKOU

Nauč se podnikat

Nauč se rozumět poptávce a nabídce a nalézt „díru na trhu“, nebo zlepšit stávající produkt. Postav se na vlastní a nauč se podnikat.

Co je to Podnikatelské myšlení a kreativita?

Podnikatelské myšlení a kreativita jsou koncepty, které se týkají rozvoje schopností jednotlivců v oblasti inovativního a efektivního přístupu k podnikání. 

To zahrnuje schopnost identifikovat a využívat příležitosti, vytvářet a hodnotit obchodní modely, rozvíjet proaktivní přístup a kreativně řešit problémy v různých kontextech, jako jsou nové a existující podniky, nebo neziskový sektor.

Proč se zajímat o studium Podnikatelského myšlení a kreativity?

Studium podnikatelského myšlení nabízí nástroje a techniky pro inovativní řešení problémů, identifikaci a využívání nových příležitostí a efektivní adaptaci na měnící se tržní podmínky.

Studium je důležité pro ty, kteří chtějí rozvíjet dovednosti nezbytné pro úspěch v dnešním dynamickém a konkurenčním obchodním prostředí. 

Co mě naučí v rámci Podnikatelského myšlení a kreativity vysoká škola?

V rámci vysokoškolského studia Podnikatelského myšlení a kreativity se studenti naučí rozpoznávat a vytvářet podnikatelské příležitosti, rozvíjet efektivní obchodní modely, a aplikovat principy efektuačního myšlení. 

Dále se zaměřují na networking, rozvoj osobní kreativity, procesy kreativního myšlení a překonávání bariér kreativity. Program také zahrnuje výuku designového a inovačního myšlení, což jsou důležité komponenty pro podnikání a osobní rozvoj.

Kde znalosti o Podnikatelském myšlení a kreativitě využiji?

Znalosti získané v oblasti Podnikatelského myšlení a kreativity jsou užitečné pro založení a řízení vlastního podniku, přinášení inovací a zlepšení v existujících podnicích tyto dovednosti umožňují přinášet nové nápady a strategie, které podporují růst a konkurenceschopnost firmy. 

V neziskovém sektoru pomáhají při řízení projektů a inovacích, které zvyšují efektivitu a dosah organizací. Navíc, v oblasti vzdělávání a školení jsou tyto znalosti užitečné pro výuku a motivaci dalších, kteří chtějí rozvíjet své podnikatelské a kreativní schopnosti.

Chceš studovat
podnikání?

Ovládni taje těch, co ti denně servírují reklamu přímo pod nos. První krok k odhalení všech tajemství je? Vyplnění přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Leadership a týmová práce, jaká témata můžeš očekávat?

Podnikatelské myšlení a kreativita

Podnikatelské myšlení a kreativita Studium – Obsah:

Cílem předmětu „Podnikatelské myšlení a kreativita“ je rozvíjet u studentů podnikavost a kreativní myšlení v různých kontextech, včetně nových i existujících podniků a neziskového sektoru. 

Předmět je zaměřen na podporu proaktivního jednání studentů, schopnosti přicházet s novými nápady a řešeními, a na převádění myšlenek do praxe, což pomáhá formovat efektivní a inovativní přístup k podnikání a osobnímu rozvoji.

Studenti se seznámí s různými přístupy k podnikání a podnikatelskému myšlení. Naučí se rozumět různým definicím a pojetím podnikavosti a budou schopni analyzovat, jakým způsobem se tato koncepce liší v různých kontextech. Získají hlubší povědomí o historii podnikání a jeho vývoji.

Studenti se dozvědí o konkrétních vlastnostech a dovednostech spojených s podnikavými a kreativními jedinci, jako je sebejistota, schopnost řešit problémy, inovativní myšlení a odolnost vůči nejistotě. Naučí se, jak tyto vlastnosti rozvíjet u sebe a vytvořit prostředí, které je podporuje.

Studenti se naučí konkrétní strategie pro hledání a rozpoznávání podnikatelských příležitostí. Budou schopni provádět analýzy trhu a trendů a identifikovat oblasti, kde mohou vytvořit hodnotu. Získají dovednosti v kreativním myšlení, které jim pomohou objevovat nové možnosti.

Studenti se seznámí s obchodními modely, které jsou klíčovými faktory úspěchu v podnikání. Budou schopni aplikovat tyto modely na konkrétní podnikatelské situace a pochopí, jak efektivně vytvořit a inovovat obchodní strategii pro dosažení dlouhodobé udržitelnosti a konkurenceschopnosti..

Studenti porozumí principům efektuačního myšlení, jako je stanovení jasných cílů, prioritizace úkolů a efektivní plánování. Naučí se, jakým způsobem tyto principy mohou zlepšit jejich schopnost dosahovat úspěchu.

Získají konkrétní dovednosti a techniky pro aplikaci efektuačního myšlení v praxi. Budou schopni vytvořit osobní strategie pro dosažení svých cílů a splnění úkolů.

Studenti se naučí budovat a udržovat profesionální vztahy a sítě. Budou rozumět zásadám efektivní komunikace a budou schopni využívat své kontakty pro podporu svých podnikatelských a kreativních projektů.

Studenti budou ovládat různé techniky a metody pro podporu kreativního myšlení. Získají schopnost generovat originální nápady a kreativní přístupy k řešení problémů. Tato část předmětu je zaměřena na rozvoj jejich schopnosti přicházet s novými a inovativními řešeními.

Studenti získají hlubší povědomí o fázích procesu kreativity, včetně definování problému, hledání inspirace, generování nápadů a jejich implementace. Budou schopni systematicky aplikovat tento proces na různé úkoly.

Studenti se naučí identifikovat bariéry, které mohou bránit kreativnímu myšlení, a budou mít schopnost vyvinout strategie pro jejich překonání. Budou rozumět psychologickým faktorům ovlivňujícím kreativitu.

Studenti získají dovednosti pro aktivní rozvíjení své kreativity, včetně cvičení a technik pro posilování kreativního myšlení. Budou schopni integrovat kreativní přístupy do svého každodenního života.

Studenti získají dovednosti pro aktivní pracovní přístup k uživatelským potřebám a pro tvorbu řešení, která jsou uživatelsky přívětivá a efektivní. Naučí se vytvářet prostředí, která klade důraz na spolupráci a kreativitu při hledání nových designových řešení.

Studenti se seznámí s procesem inovace a budou schopni aplikovat inovační strategie na konkrétní situace. Naučí se, jakým způsobem inovace může přinášet konkurenční výhodu a růst podniku.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Podnikání
a management

Komplexní vzdělání z oblasti bezpečnosti. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student