Podnikání a management:

Manažerská ekonomika

Studijní
program

Podnikání a management (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ POROZUMĚT EKONOMICE Z MANAŽERSKÉHO POHLEDU?

Zajímá tě pohled na ekonomiku z manažerské perspektivy? Získej znalosti jak na to, včetně analýzy tržních sil, cenotvorby a rozhodování o alokaci zdrojů v podniku.

Inovace, efektivní strategie, manažerské dovednosti – to je jen zlomek z toho, co se naučíš.

Vystuduj Podnikání a mananagement.

VLASTNÍ CESTOU, VLASTNÍ MYŠLENKOU

Nauč se podnikat

Nauč se rozumět poptávce a nabídce a nalézt „díru na trhu“, nebo zlepšit stávající produkt. Postav se na vlastní a nauč se podnikat.

Co je to Manažerská ekonomika?

Manažerská ekonomika je disciplína, která kombinuje ekonomické teorie a koncepty s praktickým manažerským rozhodováním v podnikovém prostředí. Studium manažerské ekonomiky poskytuje nástroje a znalosti nezbytné pro efektivní analýzu, plánování a rozhodování v oblasti podnikové strategie a operací.

V rámci předmětu se zaměřuje na analyzování a řešení manažerských problémů pomocí ekonomických konceptů, jako jsou náklady, příjmy, efektivita a optimalizace. Manažerská ekonomika poskytuje studentům a profesionálům nástroje a metody pro analyzování trhu, cenotvorbu, alokaci zdrojů a strategické plánování.

Proč se zajímat o studium Manažerské ekonomiky?

Studium manažerské ekonomiky je důležité pro ty, kteří chtějí rozvíjet své schopnosti v oblasti podnikového rozhodování a strategického řízení. Poskytuje důležité pochopení toho, jak ekonomické síly ovlivňují podniky a jak mohou manažeři efektivně reagovat na tyto výzvy. 

Studenti se naučí, jak analyzovat trhy, předpovídat ekonomické trendy a formulovat strategie, které zvyšují efektivitu, ziskovost a konkurenceschopnost podniků.

Co mě naučí v rámci Manažerské ekonomiky vysoká škola?

V rámci studia manažerské ekonomiky na vysoké škole se studenti naučí klíčové koncepty a techniky, které jsou potřebné pro efektivní řízení a rozhodování v podnikovém prostředí. Zahrnuje to porozumění různým typům nákladů, využití nákladových kalkulací, analýzu bodu zvratu, modelování nákladů, metody alokace nákladů a pokročilé kalkulační metody, jako je ABC (Activity-Based Costing). 

Dále studenti získají dovednosti v oblastech, jako je strategické plánování, optimalizace zdrojů, stanovení cen a analýza trhu. Program manažerské ekonomiky také zahrnuje studium aktuálních trendů a výzev v oblasti nákladů a nákladového řízení, což studentům umožňuje aplikovat své znalosti na moderní podnikové problémy.

Kde znalosti o Manažerské ekonomice využiji?

Znalosti získané v oblasti manažerské ekonomiky jsou aplikovatelné v širokém spektru oblastí a průmyslových odvětví. Tyto dovednosti jsou klíčové pro manažery, ekonomy, podnikatele a konzultanty, kteří se snaží efektivně řídit podniky a reagovat na dynamické tržní podmínky. 

Manažerská ekonomika je důležitá pro strategické plánování, finanční analýzu, cenotvorbu, rozpočtování, marketingové strategie a operativní řízení. Je užitečná pro ty, kdo se podílejí na řízení projektů, optimalizaci výrobních procesů, řízení nákladů a rozhodování o investicích, nebo i pro ty, kteří chtějí založit vlastní podnik nebo se věnovat poradenské činnosti v oblasti podnikové strategie a managementu.

Chceš studovat
podnikání?

Ovládni taje těch, co ti denně servírují reklamu přímo pod nos. První krok k odhalení všech tajemství je? Vyplnění přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Manažerská ekonomika, jaká témata můžeš očekávat?

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika Studium – Obsah:

Cílem předmětu Manažerská ekonomika, je poskytnout studentům porozumění klíčovým aspektům nákladů a nákladového řízení v kontextu podnikového prostředí.

Předmět se zaměřuje na naučení studentů správné klasifikaci a řízení podnikových nákladů, využití různých metod nákladové kalkulace, a aplikaci těchto znalostí v manažerském rozhodování. Klade důraz na rozvoj schopností studentů v oblastech jako je modelování nákladů, analýza bodu zvratu, a využití kalkulací pro efektivní strategické plánování a optimalizaci podnikových procesů, což je klíčové pro úspěšné řízení a růst podniku.
Studenti porozumí základním konceptům a definicím spojeným s náklady v kontextu manažerského účetnictví. Naučí se, jak náklady ovlivňují rozhodování na různých úrovních řízení a budou schopni identifikovat klíčové složky nákladů v podniku.

Studenti získají dovednosti v klasifikaci nákladů do různých kategorií, jako jsou materiální náklady (náklady na suroviny a materiály), pracovní náklady (náklady na pracovní sílu), režijní náklady (náklady na správu a provoz) a další. Naučí se rozlišit mezi fixními a variabilními náklady.

Studenti porozumí, jak se náklady mohou měnit v závislosti na objemu výroby a jaké jsou důsledky těchto změn pro rozhodování a plánování v podniku.

Studenti se dozvědí, jak náklady a výnosy ovlivňují rozhodování v oblastech jako investice, stanovení cen, výběr produktů a služeb a další strategická rozhodnutí.

Studenti se naučí vytvářet a používat modely nákladů pro plánování, rozhodování a analýzu nákladů v podniku. Naučí se identifikaci nákladů, sestavování modelů, analýze trendů, predikci budoucích nákladů, simulaci scénářů a optimalizaci nákladů. Studenti získají schopnost předpovědi nákladů a výnosů na základě historických dat a trendů.

Studenti získají schopnost určit bod, kdy se výnosy rovnají nákladům (bod zvratu), což je klíčový indikátor pro plánování ziskovosti. Naučí se, jakým způsobem tento bod ovlivňují změny v prodejích, nákladech a cenách a jaký má význam pro strategické rozhodování a rizikové faktory.

Studenti se naučí správně rozdělovat náklady na jednotlivé produkty nebo služby během procesu nákladové kalkulace. Porozumí metodám pro přiřazení nákladů k jednotlivým kalkulačním jednotkám a určení nákladů na výrobu nebo poskytování různých produktů či služeb. Naučí se efektivnějšímu řízení nákladů a vytváření spravedlivých cenových strategií.

Studenti se naučí používat tradiční metodu absorpční kalkulace k výpočtu celkových nákladů a jednotkových nákladů na výrobek.

Studenti se naučí používat metodu kalkulace variabilních nákladů, která zahrnuje pouze variabilní náklady při výpočtu jednotkových nákladů.

Studenti se seznámí s použitím standardních nákladů jako referenčního bodu pro porovnávání a hodnocení skutečných nákladů v podniku. Naučí se stanovit standardní náklady pro produkty a sledovat odchylky mezi standardy a skutečnými náklady, což pomáhá identifikovat problémy, zlepšovat efektivitu a zajišťovat kvalitu výroby. Metoda standardních nákladů je klíčovým nástrojem pro kontrolu a optimalizaci nákladů v podnikovém prostředí.

Studenti se seznámí s moderním přístupem k alokaci nákladů na základě aktivit a procesů v podniku. Naučí se, jak tato metoda přesněji přiřazuje náklady k produktům a službám a umožňuje lepší pochopení, které aktivity generují náklady a jaký je jejich vliv na výkonnost podniku. Téma pomáhá studentům rozvíjet dovednosti v používání moderních nástrojů pro efektivní řízení nákladů a optimalizaci procesů.

Studenti se naučí, jak efektivně využívat nákladovou kalkulaci jako nástroj pro strategické plánování, rozhodování o cenách, investičních projektech a zlepšení výkonnosti podniku. Toto téma jim umožní aplikovat nákladové informace na praktická manažerská rozhodnutí.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Podnikání
a management

Komplexní vzdělání z oblasti bezpečnosti. 

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!