Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Podnikání a management:

Manažerská ekonomika

Studijní
program

Podnikání a management (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ POROZUMĚT EKONOMICE Z MANAŽERSKÉHO POHLEDU?

Zajímá tě pohled na ekonomiku z manažerské perspektivy? Získej znalosti jak na to, včetně analýzy tržních sil, cenotvorby a rozhodování o alokaci zdrojů v podniku.

Inovace, efektivní strategie, manažerské dovednosti – to je jen zlomek z toho, co se naučíš.

Vystuduj Podnikání a mananagement.

VLASTNÍ CESTOU, VLASTNÍ MYŠLENKOU

Nauč se podnikat

Nauč se rozumět poptávce a nabídce a nalézt „díru na trhu“, nebo zlepšit stávající produkt. Postav se na vlastní a nauč se podnikat.

Co je to Manažerská ekonomika?

Manažerská ekonomika je disciplína, která kombinuje ekonomické teorie a koncepty s praktickým manažerským rozhodováním v podnikovém prostředí. Studium manažerské ekonomiky poskytuje nástroje a znalosti nezbytné pro efektivní analýzu, plánování a rozhodování v oblasti podnikové strategie a operací.

V rámci předmětu se zaměřuje na analyzování a řešení manažerských problémů pomocí ekonomických konceptů, jako jsou náklady, příjmy, efektivita a optimalizace. Manažerská ekonomika poskytuje studentům a profesionálům nástroje a metody pro analyzování trhu, cenotvorbu, alokaci zdrojů a strategické plánování.

Proč se zajímat o studium Manažerské ekonomiky?

Studium manažerské ekonomiky je důležité pro ty, kteří chtějí rozvíjet své schopnosti v oblasti podnikového rozhodování a strategického řízení. Poskytuje důležité pochopení toho, jak ekonomické síly ovlivňují podniky a jak mohou manažeři efektivně reagovat na tyto výzvy. 

Studenti se naučí, jak analyzovat trhy, předpovídat ekonomické trendy a formulovat strategie, které zvyšují efektivitu, ziskovost a konkurenceschopnost podniků.

Co mě naučí v rámci Manažerské ekonomiky vysoká škola?

V rámci studia manažerské ekonomiky na vysoké škole se studenti naučí klíčové koncepty a techniky, které jsou potřebné pro efektivní řízení a rozhodování v podnikovém prostředí. Zahrnuje to porozumění různým typům nákladů, využití nákladových kalkulací, analýzu bodu zvratu, modelování nákladů, metody alokace nákladů a pokročilé kalkulační metody, jako je ABC (Activity-Based Costing). 

Dále studenti získají dovednosti v oblastech, jako je strategické plánování, optimalizace zdrojů, stanovení cen a analýza trhu. Program manažerské ekonomiky také zahrnuje studium aktuálních trendů a výzev v oblasti nákladů a nákladového řízení, což studentům umožňuje aplikovat své znalosti na moderní podnikové problémy.

Kde znalosti o Manažerské ekonomice využiji?

Znalosti získané v oblasti manažerské ekonomiky jsou aplikovatelné v širokém spektru oblastí a průmyslových odvětví. Tyto dovednosti jsou klíčové pro manažery, ekonomy, podnikatele a konzultanty, kteří se snaží efektivně řídit podniky a reagovat na dynamické tržní podmínky. 

Manažerská ekonomika je důležitá pro strategické plánování, finanční analýzu, cenotvorbu, rozpočtování, marketingové strategie a operativní řízení. Je užitečná pro ty, kdo se podílejí na řízení projektů, optimalizaci výrobních procesů, řízení nákladů a rozhodování o investicích, nebo i pro ty, kteří chtějí založit vlastní podnik nebo se věnovat poradenské činnosti v oblasti podnikové strategie a managementu.

Chceš studovat
podnikání?

Ovládni taje těch, co ti denně servírují reklamu přímo pod nos. První krok k odhalení všech tajemství je? Vyplnění přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Manažerská ekonomika, jaká témata můžeš očekávat?

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika Studium – Obsah:

Cílem předmětu Manažerská ekonomika, je poskytnout studentům porozumění klíčovým aspektům nákladů a nákladového řízení v kontextu podnikového prostředí.

Předmět se zaměřuje na naučení studentů správné klasifikaci a řízení podnikových nákladů, využití různých metod nákladové kalkulace, a aplikaci těchto znalostí v manažerském rozhodování. Klade důraz na rozvoj schopností studentů v oblastech jako je modelování nákladů, analýza bodu zvratu, a využití kalkulací pro efektivní strategické plánování a optimalizaci podnikových procesů, což je klíčové pro úspěšné řízení a růst podniku.
Studenti porozumí základním konceptům a definicím spojeným s náklady v kontextu manažerského účetnictví. Naučí se, jak náklady ovlivňují rozhodování na různých úrovních řízení a budou schopni identifikovat klíčové složky nákladů v podniku.

Studenti získají dovednosti v klasifikaci nákladů do různých kategorií, jako jsou materiální náklady (náklady na suroviny a materiály), pracovní náklady (náklady na pracovní sílu), režijní náklady (náklady na správu a provoz) a další. Naučí se rozlišit mezi fixními a variabilními náklady.

Studenti porozumí, jak se náklady mohou měnit v závislosti na objemu výroby a jaké jsou důsledky těchto změn pro rozhodování a plánování v podniku.

Studenti se dozvědí, jak náklady a výnosy ovlivňují rozhodování v oblastech jako investice, stanovení cen, výběr produktů a služeb a další strategická rozhodnutí.

Studenti se naučí vytvářet a používat modely nákladů pro plánování, rozhodování a analýzu nákladů v podniku. Naučí se identifikaci nákladů, sestavování modelů, analýze trendů, predikci budoucích nákladů, simulaci scénářů a optimalizaci nákladů. Studenti získají schopnost předpovědi nákladů a výnosů na základě historických dat a trendů.

Studenti získají schopnost určit bod, kdy se výnosy rovnají nákladům (bod zvratu), což je klíčový indikátor pro plánování ziskovosti. Naučí se, jakým způsobem tento bod ovlivňují změny v prodejích, nákladech a cenách a jaký má význam pro strategické rozhodování a rizikové faktory.

Studenti se naučí správně rozdělovat náklady na jednotlivé produkty nebo služby během procesu nákladové kalkulace. Porozumí metodám pro přiřazení nákladů k jednotlivým kalkulačním jednotkám a určení nákladů na výrobu nebo poskytování různých produktů či služeb. Naučí se efektivnějšímu řízení nákladů a vytváření spravedlivých cenových strategií.

Studenti se naučí používat tradiční metodu absorpční kalkulace k výpočtu celkových nákladů a jednotkových nákladů na výrobek.

Studenti se naučí používat metodu kalkulace variabilních nákladů, která zahrnuje pouze variabilní náklady při výpočtu jednotkových nákladů.

Studenti se seznámí s použitím standardních nákladů jako referenčního bodu pro porovnávání a hodnocení skutečných nákladů v podniku. Naučí se stanovit standardní náklady pro produkty a sledovat odchylky mezi standardy a skutečnými náklady, což pomáhá identifikovat problémy, zlepšovat efektivitu a zajišťovat kvalitu výroby. Metoda standardních nákladů je klíčovým nástrojem pro kontrolu a optimalizaci nákladů v podnikovém prostředí.

Studenti se seznámí s moderním přístupem k alokaci nákladů na základě aktivit a procesů v podniku. Naučí se, jak tato metoda přesněji přiřazuje náklady k produktům a službám a umožňuje lepší pochopení, které aktivity generují náklady a jaký je jejich vliv na výkonnost podniku. Téma pomáhá studentům rozvíjet dovednosti v používání moderních nástrojů pro efektivní řízení nákladů a optimalizaci procesů.

Studenti se naučí, jak efektivně využívat nákladovou kalkulaci jako nástroj pro strategické plánování, rozhodování o cenách, investičních projektech a zlepšení výkonnosti podniku. Toto téma jim umožní aplikovat nákladové informace na praktická manažerská rozhodnutí.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Podnikání
a management

Komplexní vzdělání z oblasti bezpečnosti. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student