Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Podnikání a management:

Moderní informační systémy v podnikání

Studijní
program

Podnikání a management (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

JAKÝ JE PŘÍNOS MODERNÍCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PODNIKÁNÍ?

Zajímáš se o využití informačních systémů v podnikání? Seznam se s nejnovějšími trendy v IT a jejich aplikaci pro zlepšení podnikových procesů.

Inovace, efektivní strategie, manažerské dovednosti – to je jen zlomek z toho, co se naučíš.

Vystuduj Podnikání a mananagement.

VLASTNÍ CESTOU, VLASTNÍ MYŠLENKOU

Nauč se podnikat

Nauč se rozumět poptávce a nabídce a nalézt „díru na trhu“, nebo zlepšit stávající produkt. Postav se na vlastní a nauč se podnikat.

Co jsou to Moderní informační systémy v podnikání?

Moderní informační systémy v podnikání jsou soubory technologií, aplikací a postupů, které podniky používají k efektivnímu spravování a analýze dat. Systémy umožňují podnikům zpracovávat velké objemy informací, automatizovat mnoho obchodních procesů a poskytovat důležité informace pro strategické rozhodování. 

Patří zde například systémy pro plánování podnikových zdrojů (ERP), systémy pro správu vztahů se zákazníky (CRM), systémy pro řízení dokumentů (DMS), a další.

Proč se zajímat o studium Moderních informačních systémů v podnikání?

Studium moderních informačních systémů v podnikání je důležité, protože tyto systémy jsou zásadní pro efektivní fungování a konkurenceschopnost podniků v digitálním věku. Poskytují nejen nástroje pro správu a analýzu dat, ale také umožňují lepší porozumění trhu, zákazníkům a interním procesům. 

Díky nim mohou podniky lépe reagovat na tržní změny, optimalizovat své operace a dosáhnout vyšší produktivity.

Co mě naučí v rámci Moderních informačních systémů v podnikání vysoká škola?

Vysoká škola v rámci studia moderních informačních systémů v podnikání poskytne studentům znalosti a dovednosti v oblasti informačních systémů. Studenti se naučí o různých typech informačních systémů, jejich architektuře, bezpečnostních aspektech a o tom, jak tyto systémy přispívají k dosažení podnikových cílů. 

Také studenti získají praktické dovednosti v oblastech jako je správa databází, analýza dat, projektové řízení a IT strategie.

Kde znalosti o Moderních informačních systémech v podnikání využiji?

Znalosti o moderních informačních systémech v podnikání lze využít v mnoha oblastech. Jsou nezbytné pro role v IT managementu, projektovém řízení, analýze dat, konzultacích v oblasti IT a pro manažery, kteří potřebují porozumět tomu, jak technologie podporuje podnikové cíle. Tyto znalosti jsou také cenné pro podnikatele a inovátory, kteří využívají technologické nástroje pro zlepšení výkonnosti a konkurenceschopnosti svých podniků. 

Dále jsou tyto znalosti užitečné v sektorech jako finance, marketing, operace a dodavatelské řetězce, kde je digitalizace nezbytná pro úspěch.

Chceš studovat
podnikání?

Ovládni taje těch, co ti denně servírují reklamu přímo pod nos. První krok k odhalení všech tajemství je? Vyplnění přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Moderních informačních systémů v podnikání, jaká témata můžeš očekávat?

Moderní informační systémy v podnikání

Moderní informační systémy v podnikání Studium – Obsah:

Cílem předmětu je seznámení s obecnými problémy informačního managementu včetně osvojení obecného přehledu o současných trendech v IS/ICT; naučit studenty základní pojetí a výstavbu podnikových informačních systémů; vybudovat schopnost u studentů orientovat se v moderních IS/ICT řešeních podpory podnikových procesů včetně elektronické komunikace v podnicích; seznámit studenty s rolemi informačního manažera při uspokojování informačních potřeb podniku.

Studenti jsou připravováni na možnosti vedení projektů informačních systémů v podnicích. Další součástí předmětu jsou informace nezbytné pro orientaci v informačních technologiích.

Studenti se seznámí s organizací studia tohoto předmětu a získají základní povědomí o informačním managementu. Naučí se definovat a pochopit koncept informačního managementu a jeho důležitost v moderním podnikání.

Studenti se seznámí s rolí informačního manažera v organizaci. Naučí se, jak vyvíjet informační strategii pro podnik a stanovit cíle tohoto procesu.

Studenti se seznámí se stavebními prvky podnikových informačních systémů a získají schopnost rozumět, jak tyto systémy fungují. Naučí se identifikovat procesně řízené prvky v podniku.

Studenti získají znalosti o struktuře a fungování ERP systémů, včetně detailního pohledu na jednotlivé moduly, které tyto systémy obvykle zahrnují. Naučí se, jak ERP systémy pomáhají integrovat různé aspekty podnikového procesu, od správy financí až po řízení skladových zásob.

Studenti se naučí, jak implementovat a využívat systémy pro správu vztahů se zákazníky (CRM) a systémy pro řízení dokumentů (DMS) v podnikovém prostředí. Budou schopni rozumět jejich významu pro zlepšení komunikace a spolupráce v organizaci.

Studenti se dozvědí o různých aspektech elektronické komunikace, včetně efektivního využívání elektronické pošty a správy počítačových sítí. Naučí se, jak optimalizovat komunikační procesy v organizaci a využívat moderní nástroje a technologie pro zlepšení interního a externího komunikačního toku. Toto téma také zahrnuje důležité aspekty týkající se bezpečnosti elektronické komunikace, což je klíčový faktor v současném digitálním prostředí.

Studenti se seznámí s oblastí informační a komunikační technologie (ICT) bezpečnosti a metodami zabezpečení elektronické komunikace. Naučí se identifikovat hrozby a rizika spojená s používáním informačních systémů a elektronické komunikace v podnikovém prostředí.

Studenti se seznámí s oblastí zabezpečení dat a komunikace, včetně šifrování, elektronických podpisů a časových razítek.

Studenti se dozvědí, jak spravovat datovou základnu podniku, včetně datových úložišť a databází. Naučí se, jak efektivně komunikovat s těmito daty a využívat je pro rozhodování v organizaci.

Studenti se naučí analyzovat trendy a novinky v oblasti ICT, jako je cloud computing, webhosting, a také strategické rozhodnutí týkající se nákupu nebo pronájmu ICT služeb. Studenti získají dovednosti potřebné pro adaptaci na rychle se měnící technologické a tržní podmínky a budou schopni efektivně reagovat na aktuální vývoj v oboru informačního managementu.

Studenti se seznámí s normami a standardy v ICT a naučí se vytvářet smlouvy pro poskytování ICT služeb, včetně možnosti outsourcingu. Dále se naučí, jak zajistit, že ICT služby jsou v souladu s příslušnými normami a standardy a jak efektivně řídit externí partnerské vztahy ve prospěch organizace.

Studenti se seznámí s oblastí organizační přípravy zavádění a inovací IS/IT v organizaci. Naučí se projektovému řízení projektů IS/IT, což je klíčový aspekt úspěšného implementování informačních systémů.

Studenti se naučí provádět hodnocení efektivity existujících informačních systémů v organizaci. Získají dovednosti v oblasti strategického výběru nových informačních systémů, které budou schopny přizpůsobit potřebám a cílům daného podniku. Toto téma zahrnuje také analýzu nákladů a přínosů při implementaci nových systémů a hodnocení jejich dlouhodobé udržitelnosti a konkurenceschopnosti v rámci podnikového prostředí.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Podnikání
a management

Komplexní vzdělání z oblasti bezpečnosti. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student