Podnikání a management:

Podnik a podnikání

Studijní
program

Podnikání a management (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ SE DOZVĚDĚT, JAK ZALOŽIT A VEDENÍ PODNIK?

Získej přehled o základech podnikání, od založení podniku, přes jeho řízení, až po strategické plánování pro jeho růst a rozvoj.

Inovace, efektivní strategie, manažerské dovednosti – to je jen zlomek z toho, co se naučíš.

Vystuduj Podnikání a mananagement.

VLASTNÍ CESTOU, VLASTNÍ MYŠLENKOU

Nauč se podnikat

Nauč se rozumět poptávce a nabídce a nalézt „díru na trhu“, nebo zlepšit stávající produkt. Postav se na vlastní a nauč se podnikat.

Co je to Podnik a podnikání?

Podnik a podnikání jsou dva úzce spojené pojmy, které společně tvoří základní rámec pro ekonomickou a komerční činnost ve společnosti. Podnikání je proces, kdy někdo zahajuje a vede svůj vlastní podnik s cílem vydělat peníze a uspět na trhu. Podnik je místo, kde se toto všechno děje, jako obchod nebo firma, která prodává zboží nebo služby.

Úspěch v podnikání je založen na efektivním využití zdrojů, inovacích, strategickém plánování a schopnosti reagovat na měnící se podnikatelské prostředí. 

Proč se zajímat o studium Podniku a podnikání?

Studium podniku a podnikání je důležité pro získání znalostí a dovedností potřebných pro úspěšné řízení podniku nebo zahájení vlastního podnikání. 

Poskytuje celostní pohled na ekonomické, právní a manažerské aspekty podnikání, což je nezbytné pro pochopení fungování trhů a strategického rozhodování. 

Co mě naučí v rámci Podniku a podnikání vysoká škola?

 Studenti se naučí analyzovat trhy, rozvíjet obchodní strategie, řídit finanční zdroje a vytvářet efektivní organizační struktury. Vysokoškolské studium podniku a podnikání se tak zaměřuje na širokou škálu témat, od základních ekonomických principů až po specifické oblasti jako je marketing, finance, řízení lidských zdrojů a strategické plánování. 

Studenti také získají dovednosti v oblasti leadershipu, týmové práce a etického rozhodování, což je připraví na různé role v podnikatelském prostředí.

Kde znalosti o Podniku a podnikání využiji?

Znalosti o leadershipu a týmové práci jsou aplikovatelné v širokém spektru situací – od pracovních míst v korporacích, startupech, neziskových organizacích, veřejné správě až po osobní rozvoj a komunitní aktivity. 

Dovednosti pomáhají při řízení týmů, zlepšování pracovního prostředí, zvyšování efektivity a efektivity projektů a při rozvíjení pozitivních mezilidských vztahů ve všech aspektech života.

Chceš studovat
podnikání?

Ovládni taje těch, co ti denně servírují reklamu přímo pod nos. První krok k odhalení všech tajemství je? Vyplnění přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Podniku a podnikání, jaká témata můžeš očekávat?

Podnik a podnikání

Studium Podniku a podnikání – Obsah:
Cílem předmětu „Podnik a podnikání“ je poskytnout studentům komplexní pochopení základních principů a procesů v podnikání. Předmět se zaměřuje na osvojení klíčové terminologie a na pochopení role podniku ve společnosti, typologie podniků, podnikatelského prostředí a ekonomických principů podniku.

Studenti se dále naučí o majetkové a kapitálové struktuře podniků, o životním cyklu a vývojových fázích podnikání, včetně specifických aspektů malého a středního podnikání a rodinného podnikání. Tento předmět si klade za cíl připravit studenty na efektivní a informované rozhodování v oblasti podnikání a poskytnout jim nástroje pro úspěšné působení v podnikatelském prostředí.
Studenti se seznámí s klíčovými pojmy a definicemi spojenými s podnikáním. Získají povědomí o významu podnikání jako společenského a ekonomického jevu.

Téma se zaměřuje na charakteristiky podniku, jeho cíle a různé typy podniků, které existují na trhu.

Studenti se naučí analyzovat a hodnotit podnikatelské prostředí, včetně jeho vývojových trendů a struktury.

Toto téma studentům umožní porozumět tomu, jak podniky budují svůj majetek a kapitál a jak to ovlivňuje jejich fungování.

Studenti se seznámí s ekonomickými principy, které ovlivňují rozhodování v podniku, včetně principů efektivity a optimalizace.

Toto téma studentům umožní získat povědomí o různých procesech a činnostech, které probíhají v rámci podnikání, jako je marketing, řízení lidských zdrojů, výroba atd.

Studenti budou rozumět různým fázím životního cyklu podniku, včetně založení, růstu, zralosti a možného ukončení.

Toto téma se zaměřuje na počáteční kroky podnikatele při zahájení podnikání, včetně plánování a financování.

Studenti se naučí identifikovat rizika spojená s provozem podniku a způsoby, jak překonat obtíže během této fáze.

Toto téma se zaměřuje na faktory podporující růst podniku, včetně financování a ocenění podniku.

Studenti se seznámí s procesy a strategiemi expanze podniku na nové trhy a do nových oblastí.

Toto téma se zabývá rozhodováním o budoucnosti podniku, včetně možnosti ukončení činnosti nebo jejího obnovení.

Studenti se seznámí s různými aspekty malých a středních podniků (MSP), rodinného podnikání a opatřeními podpory podnikání v České republice.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Podnikání
a management

Komplexní vzdělání z oblasti bezpečnosti. 

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!