Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Cestovní ruch a turismus:

Právo
v cestovním ruchu

Studijní
program

Cestovní ruch a turismus (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výuková
sta

Praha, Ostrava

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

ZAJÍMÁ TĚ, JAKÉ PRÁVNÍ NORMY ŘÍDÍ CESTOVNÍ RUCH?

Zajímají tě právní aspekty v turistickém průmyslu? Předmět ti nabídne přehled o zákonech a regulacích, které ovlivňují cestovní ruch a pomůže ti orientovat se v právních otázkách.

Manažerské dovednosti ruku v ruce se specializací a odborností v oblasti cestovního ruchu?

Vystuduj Cestovní ruch a turismus.

STOJÍME SI ZA TÍM!

Pedagogové s praxí

Vstřícnost ke studentům, zkušenosti a individuální přístup pedagogů, kteří jsou také praktici. 

Co je to Právo v cestovním ruchu?

Právo v cestovním ruchu je specializovaná oblast právních studií a praxe, která se zaměřuje na právní aspekty a regulace spojené s cestovním ruchem a hospitality průmyslem. 

Zahrnuje široké spektrum témat, včetně právních předpisů týkajících se podnikání v cestovním ruchu, živnostenského oprávnění, závazkových vztahů ze smluv, ochrany spotřebitele, veřejnoprávních otázek, daní, trestní odpovědnosti a Evropského práva vztahujícího se k cestovnímu ruchu. 

Také se zabývá aktuálními problémy a judikaturou v tomto oboru, včetně používání online platforem ve sdílené ekonomice a nových předpisů v oblasti cestovního ruchu.

Proč se zajímat o studium Práva v cestovním ruchu?

Studium práva v cestovním ruchu je důležité pro získání hlubokého pochopení právních aspektů spojených s tímto dynamicky se rozvíjejícím odvětvím. Znalost právních regulací pomáhá chránit spotřebitele a zajistit spravedlivou konkurenci mezi podnikateli. 

Tato oblast je důležitá pro zajištění legálního a etického fungování cestovních agentur, hotelů, leteckých společností a dalších hráčů v turistickém průmyslu, je také nezbytná pro pochopení mezinárodních a národních právních předpisů, které ovlivňují cestovní ruch. 

Důkladné znalosti v tomto oboru umožní studentům připravit se na kariéru, kde mohou efektivně navigovat právními výzvami a ochránit zájmy spotřebitelů a podniků v tomto sektoru.

Co mě naučí v rámci Práva v cestovním ruchu vysoká škola?

Na vysoké škole se studenti v rámci studia práva v cestovním ruchu seznámí s klíčovými právními pojmy a principy týkajícími se tohoto odvětví. Získají znalosti o právních podmínkách pro založení, provoz a ukončení činnosti cestovních kanceláří, agentur a dalších subjektů, včetně živnostenského zákona.

Seznámí se se směrnicemi EU týkající se cestovních služeb, práva a povinnosti spotřebitelů, závazkové vztahy ze smluv a specifické typy smluv v cestovním ruchu. Dále se naučí o ochraně spotřebitele, odpovědnosti ze smluv, pojistných smlouvách a veřejnoprávní úpravě cestovního ruchu, včetně daňových aspektů a trestního práva.

Kde znalosti o Právu v cestovním ruchu využiji?

Znalosti práva v cestovním ruchu lze využít v širokém spektru profesí a odvětvích. V oblasti cestovním ruchu jsou cenné pro podnikatele a manažery, neboť umožňují lepší pochopení právního prostředí a pomáhají při řízení rizik.

Znalosti jsou nezbytné pro právníky specializující se na cestovní ruch, manažery a pracovníky cestovních kanceláří a agentur, hotelové manažery, letecké společnosti a další subjekty v turistickém průmyslu. 

Jsou také užitečné pro vládní úředníky a regulátory, kteří se podílejí na formulaci a uplatňování politik a předpisů v cestovním ruchu. Kromě toho jsou tyto znalosti cenné pro spotřebitele a cestující, aby lépe rozuměli svým právům a povinnostem při využívání cestovních služeb.

Chceš studovat
Cestovní ruch?

Chceš se přihlásit na Cestovní ruch a turismus? Začni s přihláškou, později ti pomůžeme se zápisem do studia. 

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Co můžeš očekávat od studia Práva v cestovním ruchu?

Právo v cestovním ruchu

Obsah studia Práva v cestovním ruchu:

Výuka si klade za cíl seznámit studenty se základní právní úpravou práva cestovního ruchu. Hlavní pozornost je věnována právní
úpravě subjektů podnikajících v cestovním ruchu, získání živnostenského oprávnění pro subjekty cestovního ruchu.

Pozornost bude věnována také závazkovým vztahům z pojmenovaných smluv upravených v občanském zákoníku se zaměřením na potřeby pracovníků v cestovním ruchu. Bude se jednat o smluvní vztahy vznikající jak mezi podnikateli tak mezi nimi a spotřebiteli, včetně vztahů se zahraničními subjekty. Výklad doplňují otázky týkající se ochrany spotřebitele a problematiky řešení sporů.

Pozornost je věnována taktéž veřejnoprávním otázkám týkající se práva cestovního ruchu, zejména se věnuje pozornost veřejnosprávní kontrole, vybraným daňovým problémům či problematice trestní odpovědnost související s cestovním ruchem, právu EU souvisejícímu s cestovním ruchem.

Předmět  se taktéž zaměřuje na aktuální problémy práva cestovního ruchu v judikatuře a ve společnost, např. při používání online
platforem ve sdílené ekonomice či návrhu předpisů v oblast cestovního ruchu.
Nad rámec sylabu se student naučí správně pracovat s právními normami a citovat je, protože špatná citace je jednou z nejčastějších chyb u bakalářských a diplomových prací.

Studenti se seznámí se základními principy a pojmy týkajícími se cestovního práva, jako jsou podnikatel a podnikání.

Zároveň se zabývají prameny českého práva a práva Evropské unie, které mají vliv na oblast cestovního ruchu. Důraz je kladen na pojmy spojené s podnikáním, jako je obchodní firma, jednání a zastoupení podnikatele a obchodní korporace.

Studenti se seznámí se zákonem o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, který upravuje podmínky pro provozování cestovních kanceláří a cestovních agentur a dalších subjektů v cestovním ruchu.

Zároveň jsou představeny vybrané technické normy týkající se cestovního ruchu, které stanovují terminologii pro hotely, cestovní agentury a poskytovatele jazykových studijních pobytů.

Studenti se zabývají právními podmínkami pro založení, provoz a ukončení činnosti cestovních kanceláří, cestovních agentur a dalších subjektů v cestovním ruchu. Dále se věnují živnostenskému zákonu, který upravuje podmínky pro podnikání v České republice.

V rámci tohoto bodu se studenti seznámí se směrnicí Evropského parlamentu a Rady, která se týká souborných cestovních služeb a spojených cestovních služeb. Směrnice stanovuje práva a povinnosti spotřebitelů při sjednávání těchto služeb a zároveň mění některá existující nařízení a směrnice.

Tato směrnice se zabývá službami na vnitřním trhu a stanovuje základní pravidla pro poskytování služeb v rámci Evropské unie. Studenti se v tomto bodě seznámí s obsahem této směrnice a jejím významem pro oblast cestovního ruchu.

Studenti se seznámí s právními principy a postupy týkajícími se závazkových vztahů ze smluv. Jsou představeny základní pojmy a procesy spojené s vznikem, změnou a zánikem závazku. Dále se zabývají zajištěním závazku, tj. prostředky, které lze využít pro zabezpečení plnění smluvních povinností.

V rámci tohoto bodu se studenti seznámí se zvláštními typy smluv, které jsou specifické pro oblast cestovního ruchu. Patří sem například cestovní smlouva, rezervační smlouva, smlouva o ubytování a smlouvy o přepravě. Studenti se dozvědí o jejich charakteristikách, obsahu a právním postavení účastníků těchto smluv.

V této části se studenti seznámí s právními předpisy týkajícími se ochrany spotřebitele v oblasti cestovního ruchu. Jsou zde zmiňovány relevantní ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Dále se zabývají směrnicí Evropského parlamentu a Rady, která se vztahuje na ochranu spotřebitele v souvislosti s prodejem a výměnou ubytovacích zařízení (timeshare) a dlouhodobých rekreačních produktů.

V tomto bodě se studenti seznámí s odpovědností ze smluv v oblasti cestovního ruchu a možností náhrady škody. Zvláštní důraz je kladen na nařízení Evropského parlamentu a Rady, které stanoví společná pravidla pro poskytování náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů.

Studenti se seznámí s pojistnými smlouvami v oblasti cestovního ruchu, které mají specifický zaměření na pojištění proti úpadku cestovní kanceláře. Úpadek cestovní kanceláře může mít negativní dopad na cestující, kteří již zaplatili za svou dovolenou nebo jinou cestovní službu, ale cestovní kancelář není schopna tyto služby poskytnout kvůli své finanční situaci.

Pojištění proti úpadku cestovní kanceláře poskytuje cestujícím ochranu a náhradu za předem zaplacené služby v případě, že cestovní kancelář zkrachuje. Tento typ pojištění je důležitým nástrojem pro ochranu spotřebitelů v cestovním ruchu a zajišťuje, že cestující neztratí své peníze, pokud cestovní kancelář nedodrží své závazky.

Studenti se budou zabývat otázkami veřejnosprávní úpravy v oblasti cestovního ruchu, zejména s ohledem na daňové aspekty. Veřejnosprávní úprava zahrnuje právní předpisy a opatření, která regulují činnosti v cestovním ruchu a upravují práva a povinnosti subjektů působících v této oblasti.

V zaměření na daňové aspekty cestovního ruchu znamená, že se budou probírat otázky související s daněmi, které se vztahují k cestovnímu ruchu. To může zahrnovat daně z příjmu, daň z přidané hodnoty (DPH), místní poplatky, turistické taxy a další. Cílem je seznámit studenty s daňovými povinnostmi a specifiky, které se vztahují k podnikání v cestovním ruchu.

V tomto bodě se studenti zaměří na vybrané otázky trestního práva v souvislosti s podnikáním v cestovním ruchu. Zahrnuje studium trestních předpisů, které se týkají různých trestných činů, jež se mohou vyskytnout v oblasti podnikání v cestovním ruchu.

Cestovní ruch může být vystaven riziku trestné činnosti, jako je podvod, praní špinavých peněz, korupce, krádeže, padělání nebo porušování ochranných známek a další. Studenti se seznámí s příslušnými právními předpisy a principy trestního práva v souvislosti s těmito otázkami.

Studenti se seznámí s procesním právem v cestovním ruchu, které řeší řešení sporů mezi cestovními kancelářemi a zákazníky. Stanovuje postupy pro řešení reklamací, lhůty pro žaloby a průběh důkazního řízení.

Dále se seznámí i s rozhodným právem, které určuje použitelné právní předpisy pro otázky cestujících, odpovědnost kanceláří za škody a smluvní podmínky. Bývá často řízeno mezinárodními úmluvami, jako Vídeňská úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Zároveň se seznámí s vybranými normami EU a to:

a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005:

Toto nařízení se týká letecké dopravy a vytváří seznam Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství. Studenti se naučí, jak funguje tento seznam a pod jakými podmínkami mohou být letecké společnosti zakázány.

b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007:

Další nařízení se týká železniční přepravy a upravuje práva a povinnosti cestujících v této formě dopravy. Studenti se naučí, jaká práva mají cestující v železniční přepravě, jako je právo na náhradu v případě zpoždění vlaku nebo zrušení jízdy.

c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/2010:

Poslední zmíněné nařízení se týká práv cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách. Studenti se naučí, jaká práva mají cestující, kteří využívají lodní dopravu, včetně práva na kompenzaci v případě zpoždění nebo zrušení plavby.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Cestovní ruch
a turismus

Komplexní vzdělání v oblasti cestovního ruchu a turismu. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student