Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Bezpečnostní studia:

Právo a bezpečnost

nauč se
právo a vnitřní
bezpečnost

Jaký je vztah mezi veřejným právem a bezpečností občanů? Jak zabezpečit vnitřní bezpečnost a udržet pořádek?

Studijní
program

Bezpečnostní studia (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výuková
sta

Praha, Ostrava

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

Chceš se podílet na bezpečnosti?

Ať jde o státní správu, bezpečnostní sbory, nebo soukromý sektor, u nás ti poskytneme znalosti a dovednosti na to, aby ti šla práce od ruky.

Vytěž naše studium na maximum, využij zkušenosti našich profesionálů z oblastí bezpečnosti.

Vystuduj Bezpečnostní studia.

STOJÍME SI ZA TÍM!

Máme? Předáme!

Zkušenosti jsou k nezaplacení. Proto když je máme, rádi ti je předáme. Neboj se nás zeptat, pokud víme, poradíme…

Co je to
Veřejné právo?

Veřejné právo je právní oblast, která se zabývá vztahem mezi státem a jednotlivcem, a také vztahy mezi různými veřejnými subjekty, jako jsou vládní instituce, veřejné orgány a veřejností obecně.

Pro potřeby programu Bezpečnostních studií je veřejné právo klíčovým základem pro oblasti bezpečnosti a kriminologie. Zabývá se zde především právními normami, které mají povinný charakter a jsou úzce spojeny se státem.

Čím se zabývá Vnitřní bezpečnost a pořádek?

Vnitřní bezpečnost a pořádek se zabývá problematikou zajištění bezpečnosti a udržování pořádku v rámci daného státu, konkrétně ČR.

Předmět se zaměřuje na studium struktury a fungování bezpečnostního systému vnitřního pořádku. 

Jeho cílem je poskytnout studentům nejen specifické znalosti o vnitřní bezpečnosti a pořádku v České republice, ale také rozvíjet jejich dovednosti, jako je vyhledávání a kritické hodnocení informací, formulace a prezentace vlastních myšlenek a závěrů.

Poznej i další předměty v rámci studijního programu

Chceš studovat
bezpečnost?

Chceš se přihlásit na Bezpečnostní studia? Skvěle – začni s přihláškou, později ti pomůžeme se zápisem do studia. 

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Co můžeš očekávat od studia kriminalistiky a kriminologie?

Úvod do veřejného práva

Obsah studia Úvod do veřejného práva:

Obsah předmětu „Úvod do veřejného práva“ otvírá témata, která představují základní stavební kameny pro orientaci v právu, právní teorii a politologii, ale také pro studium dalších právních oblastí. 

Jedná se zejména o otázku státu, člověka a jeho práv, dělby moci ve státě a fungování státního uspořádání.

Pro oblast bezpečnosti a kriminologie je oblast veřejného práva základem, neboť působení veřejného práva ve společnosti se vyznačuje velkým množstvím kogentních norem a těsnější vazbou na stát. 

Na praktických příkladech bude představeno dělení práva a odlišení práva veřejného od soukromého, důraz bude kladen i na jejich styčné plochy. Definujeme si pojem státu a veřejné moci, a to včetně historického exkurzu. Představeny budou nejdůležitější pojmy z oblasti státovědy a teorie práva, zejména ve vztahu k oblastem mezinárodního a evropského práva, právních kultur a jejich typologie, forem vlády, volebních a stranických systémů, nebo občanských a lidských práv.

Studenti získají základní přehled o veřejném právu a jeho důležitosti jako základního kameňe pro porozumění právní teorii, politologii a dalším právním oblastem.

Studenti se seznámí s interakcí mezi národním právem jednotlivých států a mezinárodním právem, včetně práva Evropské unie.

Studenti se seznámí s různými typy právních kultur, jako je kontinentální, angloamerický a islámský systém, aby studenti pochopili rozmanitost právních systémů a přístupů.

Studenti se seznámí s pojmem státu, jeho charakteristikami, státní mocí a suverenitou.

Studenti získají přehled o různých formách vlád a jejich klíčový rysů.

Studenti se dozvědí o zásadě dělby moci mezi výkonnou, zákonodárnou a soudní mocí a jak tato dělba přispívá k udržení rovnováhy ve státě.

Studenti se dozvědí o právech a povinnostech občanů ve vztahu ke státu. Důraz je kladen na lidská práva, svobodu projevu a další.

Studenti se seznámí s principy voleb a různými volebními systémy, které se používají v různých zemích.

Studenti se dozví o roli politických stran v politickém systému.

Studenti se seznámí s různými politickými ideologiemi a jejich základních principech a hodnotách.

Studenti se seznámí s rolí soudnictví při vymáhání práva a uplatňování zákona, včetně soudních procesů a mechanismů.

Studenti se seznámí s ústavními systémy vybraných evropských zemí a porozumějí jejich klíčovým rysům a principům.

Vnitřní bezpečnost a pořádek I.

Obsah studia VNITŘNÍ BEZPEČNOST A POŘÁDEK I.​:

Předmět seznamuje studenty se strukturou a problematikou fungování vnitřní bezpečnosti a pořádku v ČR.

Absolventi předmětu se orientují ve struktuře a úkolech bezpečnostního systému ČR.

Studenti by si měli osvojit přehled zejména o vztazích mezi jednotlivými systémovými prvky vnitřní bezpečnosti a pořádku, ale také získat informace o vývojových trendech relevantních z hlediska vnitřní bezpečnosti a pořádku.

Kromě těchto specifických znalostí zároveň získávají a procvičují přenositelné dovednosti, jako vyhledávání informací, jejich kritické hodnocení, nebo formulace a prezentace vlastních myšlenek a závěrů.

Studenti se seznámí s historickým vývojem a změnami v oblasti vnitřní bezpečnosti v České republice.

Studenti se naučí důležité pojmy a termíny související s bezpečnostní politikou, které jsou relevantní pro oblast vnitřní bezpečnosti.

Studenti se seznámí s právními předpisy a rámcem, kterým je vnitřní bezpečnost v České republice upravena. Získají povědomí o legislativním základu a právním prostředí v této oblasti.

Studenti se dozví, jak je organizován a strukturován bezpečnostní systém v České republice. Budou se zabývat různými prvky a složkami tohoto systému.

Studenti se budou zabývat rozdílem mezi bezpečností státu jako celku a bezpečností jednotlivých občanů.

Studenti se seznámí s trendem rozšiřování a prohlubování pojetí vnitřní bezpečnosti.

Studenti se budou zabývat základními pojmy souvisejícími s bezpečností, jako je národní bezpečnost, hrozby a rizika.

Studenti se dozví o roli vlády při řízení a koordinaci vnitřní bezpečnosti.

Studenti se seznámí s rolí parlamentu při dohledu a legislativním procesu v oblasti vnitřní bezpečnosti.

Studenti se seznámí s úlohou a pravomocemi místních samospráv v oblasti formulace bezpečnostní politiky.

Studenti se budou zabývat postavením soukromých a nevládních subjektů v oblasti vnitřní bezpečnosti.

Zlevni si školné
O 4000,- Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

Vnitřní bezpečnost a pořádek II.

Co se dozvíš v návazné části předmětu vnitřní bezpečnosti a pořádku?

Vnitřní bezpečnost a pořádek II.

Obsah studia kriminologie – Zvláštní část:

Studijní předmět navazuje na předmět Vnitřní bezpečnost a pořádek I. a rozšiřuje hlubší povědomí o úkolech a fungování bezpečnostního systému.

Kromě specifických znalostí budou rozvíjet také přenositelné dovednosti, jako je vyhledávání a kritické hodnocení informací a schopnost formulovat a prezentovat vlastní myšlenky a závěry.

Seznámí se s principy a metodami plánování v oblasti vnitřní bezpečnosti.

Studenti se seznámí s procesem sběru, analýzy a využití bezpečnostních informací v rámci bezpečnostního zpravodajství.

Studenti porozumí problematice organizovaného zločinu a jeho vlivu na vnitřní bezpečnost.

Studenti získají přehled o politickém násilí, extremistických hnutích a terorismu jako hrozbách pro vnitřní bezpečnost.

Seznámí se s různými typy kyberhrozeb a strategiemi pro kybernetickou bezpečnost.

Studenti získají povědomí o hrozbách přírodního původu a způsobech, jak se s nimi vypořádat.

Studenti porozumí výzvám spojeným s migrací a hrozbám, které mohou s sebou přinést, a seznámí se s migrační politikou.

Studenti budou rozumět důležitosti energetické bezpečnosti a jejím vlivům na vnitřní bezpečnost.

Studenti získají povědomí o ochraně hospodářských zájmů, prevenci ekonomického zločinu a boji proti korupci.

Studenti budou rozumět vztahu mezi životním prostředím a vnitřní bezpečností a ochraně životního prostředí.

Studenti se budou zabývat úlohou veřejnosti, médií a nevládních organizací při monitorování a hodnocení bezpečnostních opatření a činnosti orgánů vnitřní bezpečnosti.

studuj program
bezpečnostní
studia

Komplexní vzdělání z oblasti bezpečnosti. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student