Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Bezpečnostní studia:

Sociopatologie
a penologie

Zločin a trest?Sociopatologie
a penologie!

Zkoumání rizikového chování, patologické chování a deviace, nebo trestu, jeho efektu a možnosti resocializace?

Studijní
program

Bezpečnostní studia (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výuková
sta

Praha, Ostrava

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

Vidíš se v nápravě zločinnosti?

Pokud tě zajímá práce s odsouzenými, procesem rehabilitace, nebo ve vězeňství, 
sociopatologie a penologie ti pomůže se připravit.

Manažerské dovednosti ruku v ruce se specializací a odborností v oblasti bezpečnosti?

Vystuduj Bezpečnostní studia.

STOJÍME SI ZA TÍM!

Pedagogové s praxí

Vstřícnost ke studentům, zkušenosti a individuální přístup pedagogů, kteří jsou také praktici. 

Co je to Sociopatologie?

Sociopatologie je obor zabývající se studiem sociálně patologických jevů a deviantního chování (chování odchýlené od společenské normy). Zkoumá jejich příčiny, mechanismy a důsledky ve společnosti.

Cílem je identifikovat, popsat a vysvětlit různé formy negativně sankcionovaného chování, jako je kriminalita, závislosti nebo poruchy osobnosti.

Sociopatologie se také zabývá diagnostikou, prevencí a terapií sociálně patologického chování. Pomocí výzkumu a studia těchto jevů se snaží přispět k vytvoření účinných strategií pro snižování negativních dopadů sociální patologie na jednotlivce i společnost.

Čím se zabývá Penologie?

Penologie je vědní disciplína zabývající se studiem trestání, vězeňství a rehabilitace.

Zaměřuje se na analýzu trestních sankcí, výkonu trestu odnětí svobody, alternativních trestů a prevence recidivy.

Penologie zkoumá různé aspekty trestání, včetně jeho historického vývoje, sociálních a psychologických důsledků na pachatele, otázky resocializace a reintegrace do společnosti. 

Penologie je důležitým oborem při formování a reformování trestního systému s cílem dosáhnout spravedlnosti, prevence recidivy a obnovy společenského pořádku.

Poznej i další předměty v rámci studijního programu

Chceš studovat
bezpečnost?

Chceš se přihlásit na Bezpečnostní studia? Skvěle – začni s přihláškou, později ti pomůžeme se zápisem do studia. 

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Co můžeš očekávat od studia kriminalistiky a kriminologie?

Sociopatologie

Obsah studia sociopatologie:

Předmět Sociopatologie se zaměřuje na studium negativně sankcionovaných projevů chování.

V rámci předmětu se studenti seznámí s charakteristikou sociálně patologických jevů, problematikou biologických, psychologických a sociologických teorií vzniku sociálně patologických projevů chování.

Studenti se seznámí s pojmy hodnot a norem a jejich vztahem k lidskému chování. 

Téma se zabývá chováním odlišným od sociální, kulturní, nebo morální normy.

Studenti se seznámí s teoriemi, které se snaží vysvětlit, jak a proč dochází k vzniku sociálně patologických projevů chování.

Téma učí jak charakterizovat různé formy patologického chování, jako poruchy osobnosti, psychopatie nebo antisociální chování a další.

Studenti se seznámí s faktory, které mohou vést k rozvoji závislosti a mechanismy, které stojí za jejím udržováním.

Studenti se seznámí s klasifikačními systémy vyvinutými Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Americkou psychiatrickou asociací (APA). 

Studenti získají přehled o různých formách závislostního chování – drogy, automaty, alkohol, a jiné.

Téma se zabývá klasifikací různých forem závislostního chování. Učí rozpoznávat a kategorizovat závislostní chování podle určených kritérií.

Kromě látkových závislostí se studenti seznámí také s nelátkovými formami závislosti, tzv. behaviorální závislosti, nechemické závislosti, jako jsou závislost na gamblerství, kleptomanie, netolismus, hypersexualita, workoholismus, atd.

Studenti se seznámí s metodami diagnostiky a léčby závislostního chování. S terapeutickými přístupy a intervenčními strategiemi.

Téma se zaměřuje na rizikové chování mladých lidí a faktory, které mohou přispět k jeho vzniku. 

Jaké sociální, ekonomické nebo psychologické aspekty mají vliv na vznik kriminality.

Studenti se seznámí s charakteristikou sekty, jejími manipulativními praktikami a dopady na jedince a společnost.

Studenti se seznámí s konceptem klinických rodin a faktory, které mohou přispět k rozvoji sociálně patologických jevů v rodině.

Penologie

Obsah studia penologie:

Interdisciplinární studijní předmět penologie vybaví studenty základními znalostmi, vědomostmi a kompetencemi potřebnými k pochopení elementárních souvislostí penologické nauky

V procesu výuky, tedy v rámci vymezené časové dotace, mají studenti získat především potřebné teoretické a některé praktické znalosti dotýkající se aktuálních penologických témat.

Úvod pojednává o definici a rozsahu penologie jako vědní disciplíny a jejími hlavními úkoly.

Studenti se seznámí s historickým vývojem trestního práva a způsobů trestání od starověku až po současnost.

Studenti se seznámí se současnými trendy ve vězeňství a jejich srovnání s mezinárodními a evropskými normami.

Pochopení role a úkolů vězeňské služby při výkonu trestu odnětí svobody.

Studium právních a procedurálních aspektů výkonu vazby v trestním řízení v České republice.

Seznámení se s různými formami výkonu trestu odnětí svobody v českém právním systému.

Téma se zaměřuje na obnovu vztahů mezi pachatelem, obětí a komunitou. Klade důraz na odpovědnost, nápravu škody a smíření, aby se dosáhlo spravedlnosti a prevence recidivy.

Téma pokrývá oblasti různých forem alternativního trestání, které slouží jako alternativa k věznění.

Studenti se seznámí s penologickými aspekty trestání mladistvých pachatelů.

Studenti se seznámí s různými formami ochranných opatření, která jsou uplatňována v případech nebezpečných pachatelů.

Penologická recidiva analyzuje problematiku opakovaného páchání trestné činnosti a možností prevence penologické recidivy.

Penologický výzkum se zaměřuje na studium trestání, vězeňství a rehabilitace. Analyzuje účinnost trestních opatření, faktory recidivy a možnosti prevence.

Zlevni si školné
O 4000,- Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
bezpečnostní
studia

Komplexní vzdělání z oblasti bezpečnosti. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student