Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Bezpečnostní studia:

Kriminalistika
a kriminologie

zajímá tě
Kriminalistika
a kriminologie?

Vyšetřování trestních činů a shromažďování důkazů? Nebo porozumění pachatelům, kontextu a příčinám trestné činnosti?

Studijní
program

Bezpečnostní studia (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výuková
sta

Praha, Ostrava

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

Chceš porozumět odhalování zločinu?

Zajímá-li tě práce u bezpečnostních složek, studium kriminalistiky

a kriminologie ti pomůže se na tuto dráhu nasměrovat.

Zajímá-li tě práce u bezpečnostních složek, studium kriminalistiky a kriminologie ti pomůže se na tuto dráhu nasměrovat.

Získej komplexní vzdělání
z oblasti bezpečnostních studií,
staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Bezpečnostní studia.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Naše oblast kriminologie nemá v podobném rozsahu a kvalitou pedagogického sboru v ČR obdobu.

Co je to kriminalistika?

Kriminalistika je vědní disciplína zaměřená na zkoumání a řešení trestné činnosti. Zabývá se metodami, technikami a postupy používanými k vyšetřování trestných činů a shromažďování důkazů.

Kriminalistika zahrnuje různé oblasti, jako je kriminalistická technika (sběr a analýza fyzických důkazů), kriminalistická identifikace (identifikace pachatelů na základě důkazů), balistika (střelné zbraně a střelivo), daktyloskopie (otisky prstů), forenzní kriminalistika, chemická analýza a další.

Kriminalisté se často podílejí na vyšetřování trestných činů a pomáhají sestavit obraz o tom, co se stalo a kdo za tím stojí.

Čím se zabývá kriminologie?

Kriminologie je vědecká disciplína, která se zabývá studiem kriminality, trestné činnosti a jejích příčin.

Kriminologové se snaží porozumět motivacím, chování a sociálním faktorům, které přispívají k vzniku trestné činnosti.

Studují různé aspekty kriminality, jako jsou typy trestných činů, statistiky kriminality, psychologie pachatelů, prevence kriminality a účinnost trestního systému.

Kriminologie se zaměřuje na širší sociální a kulturní kontext, který ovlivňuje kriminalitu a snaží se najít způsoby, jak snížit kriminalitu a zlepšit kvalitu trestního systému.

Poznej i další předměty v rámci studijního programu

Chceš studovat
bezpečnost?

Chceš se přihlásit na Bezpečnostní studia? Skvěle – začni s přihláškou, později ti pomůžeme se zápisem do studia. 

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium kriminalistiky a kriminologie, jaká témata můžeš očekávat?

Kriminalistika

Obsah – studium kriminalistiky:

Cílem předmětu „Kriminalistika“ je poskytnout studentům povědomí o principech a metodách vyšetřování trestné činnosti.

Studenti se seznámí s kriminalistikou jako všeobecně uznávanou vědeckou disciplínou, která poskytuje účinnou pomoc v oblasti soudní, policejní a bezpečnostní praktické činnosti. 

Předmět se zaměřuje na bohatý teoretický základ a široké spektrum vědeckých poznatků v kriminalistice.

Studenti se seznámí s definicí a oblastí zájmu kriminologie a pochopí hlavní úkoly této vědy.

Studium různých aspektů kriminality, včetně jejího rozsahu, struktury a změn v průběhu času.

Studenti se budou zabývat specifickými jevy spojenými s kriminalitou v rámci České republiky.

Toto téma se zaměřuje na faktory a příčiny trestné činnosti, včetně studia motivací, sociálních, psychologických a biologických faktorů.

Studium obětí trestné činnosti, jejich práv a potřeb, a výzkumu viktimologie

Seznámení se s různými způsoby poskytování pomoci obětem trestných činů, včetně právní ochrany a podpory.

Studium různých aspektů kriminality, včetně jejího rozsahu, struktury a změn v průběhu času.

Jak vypadá prevence konkrétních druhů trestné činnosti, jako je například násilí, drogová kriminalita nebo majetková trestná činnost?

Studium různých aspektů trestního soudnictví, včetně policejní práce, soudního řízení a výkonu trestu.

Seznámení se s alternativními přístupy k trestu, které se zaměřují na obnovu škod způsobených trestnou činností a obnovení vztahů mezi pachatelem a obětí.

Studium opakovaného spáchání trestné činnosti u jednotlivců a faktorů, které mohou ovlivnit recidivu.

Přehled základních metod a přístupů v kriminologickém výzkumu, včetně sběru a analýzy dat.

Kriminologie

Obsah – studiUM kriminologie:

Interdisciplinární předmět kriminologie vybaví studenty základními znalostmi, vědomostmi a kompetencemi potřebnými k pochopení elementárních souvislostí kriminologické nauky.

V procesu výuky, tedy v rámci vymezené časové dotace, mají studenti získat především potřebné teoretické a některé praktické znalosti dotýkající se základních kriminologických témat.

Úvod pojednává o definici kriminalistiky, jejím předmětu studia, systému kriminalistiky a historii této disciplíny.

Studenti se seznámí s analýzou trestného činu a kriminální situace, zkoumají jejich charakteristiky a vztahy.

Zde se zkoumají metody a postupy, které pachatelé používají při spáchání trestných činů.

Studenti zkoumají profily a chování pachatelů a obětí trestných činů.

Studium obětí trestné činnosti, jejich práv a potřeb, a výzkumu viktimologie

Seznámení se s různými způsoby poskytování pomoci obětem trestných činů, včetně právní ochrany a podpory.

Studium různých aspektů kriminality, včetně jejího rozsahu, struktury a změn v průběhu času.

Studenti se seznámí s identifikací osob, podle otisků prstů, dále kriminalistickou biologií (analýza biologických stop) a další.

Studium se seznámím s vědeckým zkoumáním pachů a stop po pohybu.

Seznámení se s alternativními přístupy k trestu, které se zaměřují na obnovu škod způsobených trestnou činností a obnovení vztahů mezi pachatelem a obětí.

Zkoumání stop a důkazů zanechaných mechanickými nástroji, stejně jako věda o střelbě a střelách.

Studenti se seznámí se zkoumáním požářišť, chemických stop a elektrotechnických aspektů vyšetřování.

Téma se zabývá důležitostí a správným zaznamenáváním kriminalistických důkazů a informací.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

Kriminologie – zvláštní část

Co se dozvíš v návazné části kriminologie?

Kriminologie zvláštní část

Obsah – Studium kriminologie – Zvláštní část:

Studijní předmět kriminologie – zvláštní část navazuje na získané znalosti, vědomosti a dovednosti z předchozího studia základů kriminologie.

Do výuky předmětu se zapojují odborníci z praxe, kteří se s fenoménem kriminality v jejích různorodých podobách setkávají při svém každodenním profesním působení. Student se seznamuje s fenoménem kriminality v České republice i v mezinárodním srovnání.

Majetková kriminalita souvisí s trestnými činy, jako jsou krádeže, loupeže (s použitím hrozby, nebo násilím), podvody, zpronevěra, atd.

Studenti se budou věnovat trestné činnosti spojené s hospodářskými aktivitami, například podvody, korupce, praní špinavých peněz, aj.

Téma násilné kriminality se zaměřuje na trestné činy, které zahrnují fyzické násilí, například vraždy, těžké ublížení na zdraví, sexuální násilí a další.

Zde se budou studenti zabývat trestnou činností, která je spojena s morálními normami a hodnotami společnosti – prostituce, nelegální pornografie, obchodování s lidmi atd.

Výuka se zde věnuje trestné činnosti související s drogami, jako je pašování, distribuce, držení a užívání nelegálních drog.

Studenti se seznámí s trestnou činností spojenou s počítačovými sítěmi a informačními technologiemi, včetně hackingu, phishingu, podvodů na internetu atd.

Zde se studenti budou zabývat trestnou činností organizovaných skupin, které se specializují na různé formy kriminality, jako je obchod s drogami, lidským obchodem, zbraněmi atd.

Téma extremismu a terorismu se zaměřuje na zkoumání kriminálních aspektů těchto fenoménů, včetně radikalizace, teroristických činů, financování terorismu, aj.

Studenti se budou zabývat trestnou činností mladistvých a faktory, které přispívají k výskytu mládežnické kriminality.

Zde se studenti seznámí s trestnou činností, která je zaměřena na mladistvé jako oběti, jako je například domácí násilí, sexuální zneužívání, šikana a dále.

Výuka se zde se věnuje trestné činnosti, která je spojena s cizinci a etnickými menšinami, včetně ilegálního přistěhovalectví, obchodování s lidmi, xenofobního násilí atd.

studuj program
bezpečnostní
studia

Komplexní vzdělání z oblasti bezpečnosti. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student