Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Digitální ekonomika a společnost:

Procesní management

Studijní
program

Digitální ekonomika a společnost (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč

JAK OPTIMALIZOVAT PROCESY V PODNICÍCH?

Chceš se naučit, jak efektivně spravovat a optimalizovat podnikové procesy? Zaměř se na moderní metody řízení a zlepšování procesů v rámci organizací.

Získej znalosti z oblasti digitální ekonomiky ve společnosti a staň se odborníkem na nastupující trendy v informačních technologiích.

Studuj Digitální ekonomiku a společnost.

BUĎ READY!

PRŮMYSL 4.0 PŘICHÁZÍ

Nečekej na ostatní a ponoř se do světa budoucnosti ekonomiky ještě dnes! 

Co je to Procesní management?

Procesní management je systematický přístup k řízení a organizaci, který se zaměřuje na analýzu, návrh, provádění a kontinuální zlepšování podnikových procesů. Důraz je kladen na optimalizaci těchto procesů s cílem zvýšit efektivitu, kvalitu a pružnost výkonnosti organizace.

Procesní management tedy spočívá ve systematickém a strategickém přístupu k řízení a vylepšování firemních procesů.

Proč se zajímat o studium Procesního managementu?

Studium procesního managementu poskytuje důležité dovednosti a znalosti pro efektivní řízení a optimalizaci pracovních a podnikových procesů.

Znalost procesního managementu je důležitá pro zlepšení výkonnosti organizace, snižování nákladů, zvýšení produktivity a celkové zlepšení kvality služeb nebo produktů. 

V dnešním rychle se měnícím podnikatelském prostředí je schopnost pružně a efektivně upravovat a vylepšovat procesy nezbytná.

Co mě naučí v rámci Procesního managementu vysoká škola?

Vysoké škola studenty v rámci procesního managementu seznámí s různými metodami a nástroji pro analýzu a zlepšování procesů. Naučí se, jak identifikovat klíčové procesy v organizaci, analyzovat jejich efektivitu, a navrhovat a implementovat strategie pro jejich zlepšení. 

Dále se studenti zaměří na pochopení vlivu procesů na celkovou strategii a výkonnost organizace, načerpají znalosti o technologiích a systémech pro správu procesů a osvojí si principy pro zavedení kultury neustálého zlepšování.

Kde znalosti o Procesním managementu využiji?

Znalosti získané v těchto oblastech jsou aplikovatelné v širokém spektru oborů a průmyslových odvětví. Studenti je mohou využít v regionální a městské správě, ve veřejných i soukromých organizacích, které se zabývají regionálním plánováním, ekonomickým rozvojem, i urbanizací.

Jednoduše od výroby přes oblasti IT, veřejné správy, vzdělávací instituce, poradenství, i v neziskovém sektoru.

 

Chceš studovat
Digitální ekonomiku?

Ponoř se do světa Digitální ekonomiky a společnosti. Začni vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium procesního managementu, jaká témata můžeš očekávat?

Procesní management

Procesní management studium – Obsah:

Procesní management je přístup k organizaci a řízení činností v rámci firmy, který se zaměřuje na identifikaci, analýzu, optimalizaci a kontinuální zlepšování podnikových procesů. Snaží se dosáhnout vyšší efektivnosti, kvality a pružnosti ve výkonnosti organizace tím, že zdůrazňuje hodnotové proudy a zákaznickou orientaci.

Cílem předmětu je seznámit studenty s funkčním pojetím managementu, náležitými zásadními manažerskými procesy, jejich adekvátním průběhem a souvisejícími záležitostmi, jevy. V praktické aplikaci naučit tyto poznatky, postupy využívat i modifikovat a provádět patřičnou optimalizaci.

Studenti se seznámí s důležitostí managementu a jeho pozicí v organizacích. Budou také prozkoumávat různé funkční oblasti managementu v podnikatelských subjektech.

Studenti se seznámí s faktory, jako jsou ekonomické, politické, sociální a technologické trendy, a naučí se, jak tyto faktory mohou ovlivnit strategické rozhodnutí organizace.

Studenti se dozví, co znamená podnikatelský přístup v rámci organizace (entrapreneuring) a jak mohou zaměstnanci přispět k inovacím a rozvoji nových projektů (intrapreneuring).

Studenti se seznámí s konceptem managementu jako procesu, který zahrnuje stanovení cílů, alokaci zdrojů a hierarchii. Tato část také zahrnuje klasifikaci manažerských funkcí.

Plánování je důležitým manažerským procesem. Studenti se naučí, jak efektivně plánovat a jak využít metodu MBO (Management by Objectives) navrženou Peterem Druckerem.

Studenti se seznámí s organizováním pracovních procesů, dělbou práce a vytvářením organizační struktury,  rozpětím řízení a různými modely řídících struktur.

Studenti se budou podrobněji zabývat valencí a subordinančními vztahy v rámci organizací. Dozvědí se tak dozvědí o vztazích mezi nadřízenými a podřízenými a jak optimalizovat řídící rozpětí a jak vytvářet efektivní pracovní týmy.

Zde se studenti seznámí s různými typy organizačních struktur, včetně tradičních a moderních přístupů. Tato část se také zaměřuje na organizace malých a středních podniků.

Vedení a motivace zaměstnanců jsou klíčovými aspekty managementu. Studenti se dozvědí o teoriích motivace, jako je Maslowova pyramida potřeb, a o různých nástrojích pro stimulaci a motivaci týmu.

Tato část se zaměřuje na proces rozhodování v manažerských činnostech, včetně zvládání nejistoty a rizika a použití různých metod rozhodování.

Studenti se dozvědí o různých typech a formách kontroly v organizacích. Také se budou zabývat komunikací a její rolí v řízení organizací.

Studenti se dozvědí o jednotlivých krocích v procesu rozhodování a jaké jsou jejich části. Také se budou zabývat parciálním objektem rozhodování a různými variantami rozhodování vzhledem k selektivním kritériím.

Tato část se bude věnovat kontrole jako manažerskému procesu. Studenti se dozvědí o různých typech a formách kontroly v organizacích. Také se budou zabývat komunikací, jejím postavením v řízení a způsoby, jakými lze provádět komunikaci v rámci organizace a s externím prostředím.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
digitální ekonomika
a společnost

Poznej vliv digitálního věku na ekonomiku i společnost.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student