Digitální ekonomika a společnost:

Procesní management

Studijní
program

Digitální ekonomika a společnost (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč

JAK OPTIMALIZOVAT PROCESY V PODNICÍCH?

Chceš se naučit, jak efektivně spravovat a optimalizovat podnikové procesy? Zaměř se na moderní metody řízení a zlepšování procesů v rámci organizací.

Získej znalosti z oblasti digitální ekonomiky ve společnosti a staň se odborníkem na nastupující trendy v informačních technologiích.

Studuj Digitální ekonomiku a společnost.

BUĎ READY!

PRŮMYSL 4.0 PŘICHÁZÍ

Nečekej na ostatní a ponoř se do světa budoucnosti ekonomiky ještě dnes! 

Co je to Procesní management?

Procesní management je systematický přístup k řízení a organizaci, který se zaměřuje na analýzu, návrh, provádění a kontinuální zlepšování podnikových procesů. Důraz je kladen na optimalizaci těchto procesů s cílem zvýšit efektivitu, kvalitu a pružnost výkonnosti organizace.

Procesní management tedy spočívá ve systematickém a strategickém přístupu k řízení a vylepšování firemních procesů.

Proč se zajímat o studium Procesního managementu?

Studium procesního managementu poskytuje důležité dovednosti a znalosti pro efektivní řízení a optimalizaci pracovních a podnikových procesů.

Znalost procesního managementu je důležitá pro zlepšení výkonnosti organizace, snižování nákladů, zvýšení produktivity a celkové zlepšení kvality služeb nebo produktů. 

V dnešním rychle se měnícím podnikatelském prostředí je schopnost pružně a efektivně upravovat a vylepšovat procesy nezbytná.

Co mě naučí v rámci Procesního managementu vysoká škola?

Vysoké škola studenty v rámci procesního managementu seznámí s různými metodami a nástroji pro analýzu a zlepšování procesů. Naučí se, jak identifikovat klíčové procesy v organizaci, analyzovat jejich efektivitu, a navrhovat a implementovat strategie pro jejich zlepšení. 

Dále se studenti zaměří na pochopení vlivu procesů na celkovou strategii a výkonnost organizace, načerpají znalosti o technologiích a systémech pro správu procesů a osvojí si principy pro zavedení kultury neustálého zlepšování.

Kde znalosti o Procesním managementu využiji?

Znalosti získané v těchto oblastech jsou aplikovatelné v širokém spektru oborů a průmyslových odvětví. Studenti je mohou využít v regionální a městské správě, ve veřejných i soukromých organizacích, které se zabývají regionálním plánováním, ekonomickým rozvojem, i urbanizací.

Jednoduše od výroby přes oblasti IT, veřejné správy, vzdělávací instituce, poradenství, i v neziskovém sektoru.

 

Chceš studovat
Digitální ekonomiku?

Ponoř se do světa Digitální ekonomiky a společnosti. Začni vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium procesního managementu, jaká témata můžeš očekávat?

Procesní management

Procesní management studium – Obsah:

Procesní management je přístup k organizaci a řízení činností v rámci firmy, který se zaměřuje na identifikaci, analýzu, optimalizaci a kontinuální zlepšování podnikových procesů. Snaží se dosáhnout vyšší efektivnosti, kvality a pružnosti ve výkonnosti organizace tím, že zdůrazňuje hodnotové proudy a zákaznickou orientaci.

Cílem předmětu je seznámit studenty s funkčním pojetím managementu, náležitými zásadními manažerskými procesy, jejich adekvátním průběhem a souvisejícími záležitostmi, jevy. V praktické aplikaci naučit tyto poznatky, postupy využívat i modifikovat a provádět patřičnou optimalizaci.

Studenti se seznámí s důležitostí managementu a jeho pozicí v organizacích. Budou také prozkoumávat různé funkční oblasti managementu v podnikatelských subjektech.

Studenti se seznámí s faktory, jako jsou ekonomické, politické, sociální a technologické trendy, a naučí se, jak tyto faktory mohou ovlivnit strategické rozhodnutí organizace.

Studenti se dozví, co znamená podnikatelský přístup v rámci organizace (entrapreneuring) a jak mohou zaměstnanci přispět k inovacím a rozvoji nových projektů (intrapreneuring).

Studenti se seznámí s konceptem managementu jako procesu, který zahrnuje stanovení cílů, alokaci zdrojů a hierarchii. Tato část také zahrnuje klasifikaci manažerských funkcí.

Plánování je důležitým manažerským procesem. Studenti se naučí, jak efektivně plánovat a jak využít metodu MBO (Management by Objectives) navrženou Peterem Druckerem.

Studenti se seznámí s organizováním pracovních procesů, dělbou práce a vytvářením organizační struktury,  rozpětím řízení a různými modely řídících struktur.

Studenti se budou podrobněji zabývat valencí a subordinančními vztahy v rámci organizací. Dozvědí se tak dozvědí o vztazích mezi nadřízenými a podřízenými a jak optimalizovat řídící rozpětí a jak vytvářet efektivní pracovní týmy.

Zde se studenti seznámí s různými typy organizačních struktur, včetně tradičních a moderních přístupů. Tato část se také zaměřuje na organizace malých a středních podniků.

Vedení a motivace zaměstnanců jsou klíčovými aspekty managementu. Studenti se dozvědí o teoriích motivace, jako je Maslowova pyramida potřeb, a o různých nástrojích pro stimulaci a motivaci týmu.

Tato část se zaměřuje na proces rozhodování v manažerských činnostech, včetně zvládání nejistoty a rizika a použití různých metod rozhodování.

Studenti se dozvědí o různých typech a formách kontroly v organizacích. Také se budou zabývat komunikací a její rolí v řízení organizací.

Studenti se dozvědí o jednotlivých krocích v procesu rozhodování a jaké jsou jejich části. Také se budou zabývat parciálním objektem rozhodování a různými variantami rozhodování vzhledem k selektivním kritériím.

Tato část se bude věnovat kontrole jako manažerskému procesu. Studenti se dozvědí o různých typech a formách kontroly v organizacích. Také se budou zabývat komunikací, jejím postavením v řízení a způsoby, jakými lze provádět komunikaci v rámci organizace a s externím prostředím.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
digitální ekonomika
a společnost

Poznej vliv digitálního věku na ekonomiku i společnost.

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!