Digitální ekonomika a společnost:

Digitalizace ekonomiky a společnosti

Studijní
program

Digitální ekonomika a společnost (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč

CHCEŠ POCHOPIT VLIV DIGITALIZACE NA EKONOMIKU A SPOLEČNOST?

Jak se mění ekonomické a sociální struktury díky digitalizaci? Získej ucelený pohled na změny v ekonomice a společnosti v důsledku rostoucího využití digitálních technologií.

Získej znalosti z oblasti digitální ekonomiky ve společnosti a staň se odborníkem na nastupující trendy v informačních technologiích.

Studuj Digitální ekonomiku a společnost.

BUĎ READY!

PRŮMYSL 4.0 PŘICHÁZÍ

Nečekej na ostatní a ponoř se do světa budoucnosti ekonomiky ještě dnes! 

Co je to Digitalizace ekonomiky a společnosti?

Digitalizace ekonomiky a společnosti je proces, při kterém dochází k využívání digitálních technologií pro transformaci různých aspektů hospodářského a společenského života. 

Tento proces zahrnuje integraci digitálních nástrojů, jako jsou cloudová řešení, umělá inteligence, blockchain a internet věcí, do každodenních operací podniků, veřejné správy i osobního života jednotlivců. Cílem je zvýšit efektivitu, transparentnost a inovativnost, stejně jako podporovat nové obchodní modely a zlepšovat kvalitu života lidí.

Proč se zajímat o studium Digitalizace ekonomiky a společnosti?

Studium digitalizace je poměrně zásadní kvůli jeho rostoucímu vlivu na všechny aspekty společnosti a ekonomiky. S rostoucí závislostí na digitálních technologiích se stává důležité pochopit jejich vliv na ekonomiku, pracovní trh, vzdělávání, zdravotnictví a další sektory. 

Porozumění principům digitalizace umožňuje lepší adaptaci na měnící se trh práce, rozvoj nových dovedností a inovací, a také poskytuje nástroje pro řešení společenských výzev, jako je udržitelnost a přístup k informacím.

Co mě naučí v rámci Digitalizace ekonomiky a společnosti vysoká škola?

V rámci studia digitalizace ekonomiky a společnosti na vysoké škole se studenti naučí klíčové aspekty a principy digitální transformace. Získají znalosti o technologiích, jako jsou AI, blockchain, cloud computing a big data, a jejich aplikaci v různých ekonomických a společenských kontextech. 

Dále se dozvědí o dopadech digitalizace na různé sektory, včetně výroby, zemědělství a služeb, stejně jako o výzvách a příležitostech, které digitalizace přináší.

Kde znalosti o Digitalizace ekonomiky využiji?

Znalosti o digitalizaci ekonomiky lze využít v širokém spektru oblastí. V podnikovém sektoru pomáhají při transformaci obchodních modelů, zlepšení operací a vytváření nových produktů či služeb. 

Ve veřejné správě umožňují efektivnější správu a poskytování služeb občanům. V osobním životě mohou tyto znalosti pomoci lépe navigovat v digitálně orientovaném světě, ať už při výběru kariéry, osobním rozvoji nebo při každodenním rozhodování. Znalosti o digitalizaci jsou také nezbytné pro pochopení a reagování na současné a budoucí sociální a ekonomické výzvy.

Chceš studovat
Digitální ekonomiku?

Ponoř se do světa Digitální ekonomiky a společnosti. Začni vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Digitalizace ekonomiky a společnosti, jaká témata můžeš očekávat?

Digitalizace ekonomiky a společnosti I.

Studium Digitalizace ekonomiky a společnosti I. – obsah:

Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními principy a trendy v oblasti digitální ekonomiky a společnosti. Součástí obsahu je výklad popisující principy zavádění digitalizace do podniků a společností. Jedná se o systémový a plánovitý postup, který směřuje k naplnění modelu digitální zralosti podniků a společností.

Pozornost je věnována i sdílené ekonomice a modelům sdílené ekonomiky. Závěrečné přednášky jsou věnovány vyhodnocení podnikatelských aktivit zaměřených na znalosti, inovace a využití principů sdílené ekonomiky. Pozornost je zaměřena na sektor malých a středních podniků a veřejnou správu. Součástí obsahu je výklad popisující principy zavádění digitálních systémů do praxe –projekty, principy nákupu, výběrová řízení, veřejné soutěže, principy hodnocení.
Studenti se dozvědí o hlavních změnách ve světové ekonomice a budou schopni analyzovat klíčové statistiky včetně IT sektoru za posledních několik let. Získají povědomí o aktuálních tématech Světového ekonomického fóra v Davosu a jejich významu pro globální ekonomiku. Také budou rozumět Agendě 2030 OSN a jejím 17 cílům udržitelného rozvoje, a budou moci diskutovat o různých aspektech udržitelného rozvoje a globálních výzvách.
Studenti se zaměří na různé typy podniků a jejich charakteristikami. Budou rozlišovat mezi malými, středními a velkými podniky, a porozumí různým průmyslovým odvětvím a oborům podnikání.
Studenti porozumí vztahu mezi digitalizací a globální ekonomikou. Budou schopni interpretovat statistiky týkající se digitální ekonomiky a společnosti a diskutovat o otázkách zdanění příjmů z digitalizace.

Studenti se naučí analyzovat statistiky týkající se digitální ekonomiky a společnosti v České republice, včetně strategií pro umělou inteligenci a chytré sítě. Také budou moci zkoumat zkušenosti z průmyslu 4.0 a příklady firem z Německa (Siemens Amberg …), které se zapojily do digitálního transformace.

Studenti porozumí různým cílům a funkcím podniku v různých fázích jeho životního cyklu. Porozumí také, jak se tyto cíle mohou měnit a jaký vliv mají na strategii a řízení podniku.

Toto téma se věnuje nejnovějším trendům v oblasti digitalizace. Studenti se seznámí s aktuálními výzkumnými projekty a inovacemi spojenými s digitální transformací. Lépe porozumí změnám v ekonomice a společnosti v důsledku digitalizace.

Studenti se naučí hodnotit plány a iniciativy týkající se mobility a přesunu dopravy ze silnic na železnice. Budou schopni diskutovat o výzvách a příležitostech spojených s digitalizací v dopravě a dopravní infrastruktuře. T

Studenti se budou zabývat příklady uplatnění digitalizace v zemědělství, jak ve světě, tak v České republice. Získají povědomí o výzvách a příležitostech spojených s digitalizací v tomto odvětví a jaká jsou potenciální zlepšení v produkci a udržitelnosti.

Studenti se zaměří na vliv datových center, cloudových úložišť a sdílení informací na životní prostředí. Seznámí se vlivem úložišť na udržitelnost a dalších možnostech a perspektivách využívání odpadního tepla z chlazení datových center a o evropském „datovém prostoru“ pro sdílení informací. 

Studenti se seznámí s aktuálním vývojem na trhu e-shopů s nabídkou potravin a dalších obchodních modelů spojených s digitalizací. Naučí se o výzvách a příležitostech pro tradiční obchodní modely v digitálním prostředí.

Studenti se seznámí s aktuální situaci na českém trhu sdílení aut, kol, koloběžek, spolujízdy, ubytování, cestování, stravování a finančních a pojišťovacích služeb. Porozumí výzvám spojeným se sdílenou ekonomikou v České republice a v EU.

Studenti se seznámí s různými generacemi internetu (web 1.0, web 2.0, web 3.0) a jejich využitím ve firemní praxi. Seznámí se s klady a nedostatky využívání sociálních sítí ve firemní praxi a jak tyto platformy mohou ovlivnit marketing a komunikaci firem.

Tato část se zaměřuje na aktuální události v oblasti digitalizace. Studenti se dozví o nových trendech, jako jsou létající automobily (eVTOL) a autonomní vozidla na úrovní 3, 4 a 5, včetně příkladů jako Audi A8 L, Uber a Tesla. Dále se budou zabývat autonomní železniční, lodní a leteckou dopravou a diskutovat o jejich potenciálním dopadu na ekonomiku a společnost.

Digitalizace ekonomiky a společnosti II.

Studium Digitalizace ekonomiky a společnosti II. – obsah:

Předmět navazuje na teoretická východiska digitalizace. Cílem předmětu je seznámit studenty s vládními iniciativami a soukromými aktivitami v oblasti digitalizace. Součásti obsahu je výklad popisující příležitosti a rizika rozvoje digitalizace v daném společenském systému. Jedná se o výklad spojený a propojený s řadou praktických cvičení formou případových studií.

Pozornost je věnována i dopadům sdílené ekonomiky na konkrétní sektory. Jedná se sektor průmyslu, obchodu, služeb, ale i oblast vzdělávání a jeho změn. Speciálně jsou studenti seznámeni s dopady digitalizace na mobilitu, sociální sítě, dopravní a přepravní služby, ubytovací a hotelové služby. Závěrečná přednáška je věnována bezpečnostní a vojenské oblasti dopadů digitalizace. Pozornost je zaměřena na cvičení, jehož cílem a výstupem je zpracování seminární práce konkrétní studie dopadu digitalizace na podnik či veřejnou správu.
Studenti se seznámí s konkrétními kroky a strategiemi, které vláda České republiky podniká k podpoře digitalizace. Budou studovat strategické dokumenty a jejich interpretaci, což jim umožní pochopit, jakým směrem se země ubírá v oblasti digitální transformace a jaký je zde politický zájem.
Studenti se dozvědí o soukromých digitálních iniciativách a aktivitách prováděných v České republice. Bude se zkoumat, jaké firmy a organizace hrají klíčovou roli v procesu digitalizace a jakým způsobem se podílejí na rozvoji digitálního prostředí v zemi.

V rámci tématu se studenti seznámí s aktivitami soukromých organizací a firem v oblasti digitalizace. Studenti se dozví o statistikách a indikátorech postupu digitalizace v soukromém sektoru v ČR.

Studenti budou zkoumat bezpečnostní aspekty, včetně kybernetických hrozeb, právní problémy spojené s ochranou dat a intelektuálním vlastnictvím. Toto téma jim pomůže chápat, že digitalizace není bez rizik a vyžaduje adekvátní opatření.
V rámci tématu se studenti dozví, jak digitalizace ovlivňuje trh práce a vzdělávací systém v České republice. Bude zkoumán vliv automatizace a technologických změn na zaměstnanost a potřebu nových dovedností u pracovníků.
Studenti se seznámí s příklady digitalizace v průmyslu. Porozumí, jaké technologie a inovace jsou v průmyslu využívány a jak mohou přispět k zlepšení výrobních procesů a produktivity. Případové studie se zaměří na odvětví stavebnictví a další relevantní průmyslové obory.
Studenti porozumí různým aspektům investic do podniku, včetně strategií a rozhodovacích procesů. Naučí se rozlišovat mezi různými druhy investic, jako jsou rozvojové investice, náhradní investice a investice do inovací.
Studenti zjistí, jak se digitální technologie promítají do způsobu, jakým firmy a spotřebitelé interagují online. Opět budou analyzovány konkrétní případové studie.
Studenti se dozvědí, jak sdílená ekonomika mění způsob, jakým lidé využívají dopravní a přepravní služby, a jakým způsobem se promítá do ekonomiky.
V rámci tématu se studenti zaměří na ubytovací a hotelové služby. Studenti se budou zabývat změnami v této oblasti a analýzou konkrétních případů.
Poslední část předmětu je věnována vlivu digitalizace na vojenský sektor a bezpečnost. Studenti budou zkoumat, jak digitalizace ovlivňuje vojenskou technologii a strategii.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
digitální ekonomika
a společnost

Poznej vliv digitálního věku na ekonomiku i společnost.

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!