Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Digitální ekonomika a společnost:

Ekonomika podniku

Studijní
program

Digitální ekonomika a společnost (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč

CHCEŠ SE ORIENTOVAT V EKONOMICE PODNIKU?

Zajímá tě, jak funguje ekonomika na úrovni podniku? Získej detailní pohled na finanční řízení, marketingové strategie a operativní management v podnikovém prostředí.

Získej znalosti z oblasti digitální ekonomiky ve společnosti a staň se odborníkem na nastupující trendy v informačních technologiích.

Studuj Digitální ekonomiku a společnost.

BUĎ READY!

PRŮMYSL 4.0 PŘICHÁZÍ

Nečekej na ostatní a ponoř se do světa budoucnosti ekonomiky ještě dnes! 

Co je to Ekonomika podniku?

Ekonomika podniku je disciplína, která se zaměřuje na analýzu, plánování a řízení ekonomických aktivit podniku. Zabývá se otázkami, jak podnik efektivně využívá své zdroje, jak optimalizuje své výnosy a minimalizuje náklady, a jak řídí finanční toky v rámci podniku. 

Ekonomika podniku zahrnuje širokou škálu témat, jako jsou investiční rozhodování, analýza nákladů a příjmů, finanční plánování, analýza tržních trendů a konkurence, a řízení lidských i materiálních zdrojů.

Proč se zajímat o studium Ekonomiky podniku?

Studium ekonomiky podniku je důležité, protože poskytuje nezbytné znalosti a dovednosti pro efektivní řízení podniků a organizací. V dnešním dynamickém a konkurenčním podnikatelském prostředí je schopnost analyzovat ekonomické situace a přijímat informovaná rozhodnutí klíčová pro úspěch podniku. 

Studium této disciplíny umožňuje studentům pochopit, jak fungují podniky, jak reagují na ekonomické výzvy a jak mohou využívat různé strategie k dosažení svých cílů a zlepšení svého postavení na trhu.

Co mě naučí v rámci ekonomiky podniku vysoká škola?

Na vysoké škole se studenti v rámci ekonomiky podniku naučí praktické i teoretické dovedností. Mezi ně patří analýza finančních výkazů, porozumění principům marketingu a řízení, rozvoj schopnosti strategického plánování a rozhodování, a pochopení právních a etických aspektů podnikání. 

Studenti se také seznámí s moderními nástroji a technikami, které se používají v ekonomickém řízení podniků, a naučí se, jak aplikovat teoretické poznatky v praktických situacích.

Kde znalosti o ekonomice podniku využiji?

Znalosti o ekonomice podniku lze využít v mnoha různých situacích. Od práce ve firmě, ať už jako manažer, finanční poradce nebo v marketingu, budeš vědět, jak firma funguje a co potřebuje k úspěchu. 

Tato znalost je ideální i pro ty, kteří chtějí začít vlastní podnikání, protože pomůže pochopit, jak správně řídit finance a jak efektivně využívat zdroje. V případě neziskových organizací nebo veřejného sektoru, lze využít vše o efektivním řízení, aby tyto organizace lépe sloužily lidem a komunitám. 

Jednoduše řečeno, znalosti z ekonomiky podniku jsou užitečné téměř všude, kde je potřeba pochopit, jak fungují peníze a organizace.

Chceš studovat
Digitální ekonomiku?

Ponoř se do světa Digitální ekonomiky a společnosti. Začni vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium ekonomiky podniku, jaká témata můžeš očekávat?

Ekonomika podniku

Studium Ekonomiky podniku – obsah:
Cílem je kromě dalšího upevňování ekonomického stylu myšlení docílit kvalitativně vyšší úrovně finanční gramotnosti studentů, která bude následně využitelná při výkonu profese a zároveň bude systematicky rozvíjet analytické schopnosti a systémový pohled na ekonomické a finanční řízení podniku a organizaci podnikových činností.
Studenti se seznámí s podnikovou ekonomikou jako interdisciplinární oblastí studia, která zkoumá ekonomické aspekty fungování podniku. Naučí se základní metody analýzy ekonomických jevů a budou schopni aplikovat systémový přístup k hodnocení a řízení podniku.
Studenti se zaměří na různé typy podniků a jejich charakteristikami. Budou rozlišovat mezi malými, středními a velkými podniky, a porozumí různým průmyslovým odvětvím a oborům podnikání.
Studenti se dozvědí, jakým způsobem jsou podniky vlastněny a jak je financován jejich majetek. Budou mít možnost setkat se odborníky z praxe, kteří budou sdílet své znalosti a praktické zkušenosti v oblasti majetkové a kapitálové struktury podniků.
Studenti se naučí měřit efektivitu podniku prostřednictvím analýzy výnosů, nákladů a výsledku hospodaření. Získají dovednosti potřebné k vyhodnocení finančního zdraví podniku a budou schopni identifikovat oblasti pro zlepšení.
Studenti porozumí různým cílům a funkcím podniku v různých fázích jeho životního cyklu. Porozumí také, jak se tyto cíle mohou měnit a jaký vliv mají na strategii a řízení podniku.
Studenti se seznámí s funkcemi podniku, včetně výroby, marketingu, financí a správy lidských zdrojů. Budou studovat různé organizační struktury a jejich výhody a nevýhody.
Studenti porozumí různým aspektům investic do podniku, včetně strategií a rozhodovacích procesů. Naučí se rozlišovat mezi různými druhy investic, jako jsou rozvojové investice, náhradní investice a investice do inovací.
Studenti se seznámí s různými způsoby financování, včetně bankovního financování, emise akcií a dluhopisů, a rizika spojená s každou z těchto možností. Budou mít možnost získat praktické znalosti o tom, jak podniky získávají finanční prostředky pro své investiční projekty od odborníka z praxe.
Studenti se seznámí s principy řízení podniku a budou studovat různé aspekty personálního managementu, včetně náboru, školení, hodnocení výkonnosti a motivace zaměstnanců.
Studenti se naučí porovnávat různé investiční možnosti a budou schopni vytvořit a spravovat investiční portfolio. Budou také studovat metody hodnocení investičního rizika a strategie pro jeho minimalizaci.
Studenti se budou zabývat metodami financování krátkodobých potřeb podniku. Studují způsoby, jak získávat krátkodobé finanční zdroje, včetně bankovních půjček, obchodního úvěru a faktoringu.
Studenti se seznámí s důležitosti controlingu a interního auditu v řízení podniku. Budou se zabývat procesy monitorování a hodnocení výkonnosti podniku a zjišťování a prevenci rizik.
Studenti budou seznámeni s moderními trendy v oblasti podnikové ekonomiky. Dále se seznámí s koncepty jako jsou štíhlé výrobní systémy, které se zaměřují na efektivitu a minimalizaci odpadu, a just-in-time dodávky, které optimalizují zásobovací řetězce. Porozumí také vlivu nových ekonomických technologií a inovací na podnikové procesy.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
digitální ekonomika
a společnost

Poznej vliv digitálního věku na ekonomiku i společnost.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 15.5.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student