Digitální ekonomika a společnost:

Ekonomika podniku

Studijní
program

Digitální ekonomika a společnost (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč

CHCEŠ SE ORIENTOVAT V EKONOMICE PODNIKU?

Zajímá tě, jak funguje ekonomika na úrovni podniku? Získej detailní pohled na finanční řízení, marketingové strategie a operativní management v podnikovém prostředí.

Získej znalosti z oblasti digitální ekonomiky ve společnosti a staň se odborníkem na nastupující trendy v informačních technologiích.

Studuj Digitální ekonomiku a společnost.

BUĎ READY!

PRŮMYSL 4.0 PŘICHÁZÍ

Nečekej na ostatní a ponoř se do světa budoucnosti ekonomiky ještě dnes! 

Co je to Ekonomika podniku?

Ekonomika podniku je disciplína, která se zaměřuje na analýzu, plánování a řízení ekonomických aktivit podniku. Zabývá se otázkami, jak podnik efektivně využívá své zdroje, jak optimalizuje své výnosy a minimalizuje náklady, a jak řídí finanční toky v rámci podniku. 

Ekonomika podniku zahrnuje širokou škálu témat, jako jsou investiční rozhodování, analýza nákladů a příjmů, finanční plánování, analýza tržních trendů a konkurence, a řízení lidských i materiálních zdrojů.

Proč se zajímat o studium Ekonomiky podniku?

Studium ekonomiky podniku je důležité, protože poskytuje nezbytné znalosti a dovednosti pro efektivní řízení podniků a organizací. V dnešním dynamickém a konkurenčním podnikatelském prostředí je schopnost analyzovat ekonomické situace a přijímat informovaná rozhodnutí klíčová pro úspěch podniku. 

Studium této disciplíny umožňuje studentům pochopit, jak fungují podniky, jak reagují na ekonomické výzvy a jak mohou využívat různé strategie k dosažení svých cílů a zlepšení svého postavení na trhu.

Co mě naučí v rámci ekonomiky podniku vysoká škola?

Na vysoké škole se studenti v rámci ekonomiky podniku naučí praktické i teoretické dovedností. Mezi ně patří analýza finančních výkazů, porozumění principům marketingu a řízení, rozvoj schopnosti strategického plánování a rozhodování, a pochopení právních a etických aspektů podnikání. 

Studenti se také seznámí s moderními nástroji a technikami, které se používají v ekonomickém řízení podniků, a naučí se, jak aplikovat teoretické poznatky v praktických situacích.

Kde znalosti o ekonomice podniku využiji?

Znalosti o ekonomice podniku lze využít v mnoha různých situacích. Od práce ve firmě, ať už jako manažer, finanční poradce nebo v marketingu, budeš vědět, jak firma funguje a co potřebuje k úspěchu. 

Tato znalost je ideální i pro ty, kteří chtějí začít vlastní podnikání, protože pomůže pochopit, jak správně řídit finance a jak efektivně využívat zdroje. V případě neziskových organizací nebo veřejného sektoru, lze využít vše o efektivním řízení, aby tyto organizace lépe sloužily lidem a komunitám. 

Jednoduše řečeno, znalosti z ekonomiky podniku jsou užitečné téměř všude, kde je potřeba pochopit, jak fungují peníze a organizace.

Chceš studovat
Digitální ekonomiku?

Ponoř se do světa Digitální ekonomiky a společnosti. Začni vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium ekonomiky podniku, jaká témata můžeš očekávat?

Ekonomika podniku

Studium Ekonomiky podniku – obsah:
Cílem je kromě dalšího upevňování ekonomického stylu myšlení docílit kvalitativně vyšší úrovně finanční gramotnosti studentů, která bude následně využitelná při výkonu profese a zároveň bude systematicky rozvíjet analytické schopnosti a systémový pohled na ekonomické a finanční řízení podniku a organizaci podnikových činností.
Studenti se seznámí s podnikovou ekonomikou jako interdisciplinární oblastí studia, která zkoumá ekonomické aspekty fungování podniku. Naučí se základní metody analýzy ekonomických jevů a budou schopni aplikovat systémový přístup k hodnocení a řízení podniku.
Studenti se zaměří na různé typy podniků a jejich charakteristikami. Budou rozlišovat mezi malými, středními a velkými podniky, a porozumí různým průmyslovým odvětvím a oborům podnikání.
Studenti se dozvědí, jakým způsobem jsou podniky vlastněny a jak je financován jejich majetek. Budou mít možnost setkat se odborníky z praxe, kteří budou sdílet své znalosti a praktické zkušenosti v oblasti majetkové a kapitálové struktury podniků.
Studenti se naučí měřit efektivitu podniku prostřednictvím analýzy výnosů, nákladů a výsledku hospodaření. Získají dovednosti potřebné k vyhodnocení finančního zdraví podniku a budou schopni identifikovat oblasti pro zlepšení.
Studenti porozumí různým cílům a funkcím podniku v různých fázích jeho životního cyklu. Porozumí také, jak se tyto cíle mohou měnit a jaký vliv mají na strategii a řízení podniku.
Studenti se seznámí s funkcemi podniku, včetně výroby, marketingu, financí a správy lidských zdrojů. Budou studovat různé organizační struktury a jejich výhody a nevýhody.
Studenti porozumí různým aspektům investic do podniku, včetně strategií a rozhodovacích procesů. Naučí se rozlišovat mezi různými druhy investic, jako jsou rozvojové investice, náhradní investice a investice do inovací.
Studenti se seznámí s různými způsoby financování, včetně bankovního financování, emise akcií a dluhopisů, a rizika spojená s každou z těchto možností. Budou mít možnost získat praktické znalosti o tom, jak podniky získávají finanční prostředky pro své investiční projekty od odborníka z praxe.
Studenti se seznámí s principy řízení podniku a budou studovat různé aspekty personálního managementu, včetně náboru, školení, hodnocení výkonnosti a motivace zaměstnanců.
Studenti se naučí porovnávat různé investiční možnosti a budou schopni vytvořit a spravovat investiční portfolio. Budou také studovat metody hodnocení investičního rizika a strategie pro jeho minimalizaci.
Studenti se budou zabývat metodami financování krátkodobých potřeb podniku. Studují způsoby, jak získávat krátkodobé finanční zdroje, včetně bankovních půjček, obchodního úvěru a faktoringu.
Studenti se seznámí s důležitosti controlingu a interního auditu v řízení podniku. Budou se zabývat procesy monitorování a hodnocení výkonnosti podniku a zjišťování a prevenci rizik.
Studenti budou seznámeni s moderními trendy v oblasti podnikové ekonomiky. Dále se seznámí s koncepty jako jsou štíhlé výrobní systémy, které se zaměřují na efektivitu a minimalizaci odpadu, a just-in-time dodávky, které optimalizují zásobovací řetězce. Porozumí také vlivu nových ekonomických technologií a inovací na podnikové procesy.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
digitální ekonomika
a společnost

Poznej vliv digitálního věku na ekonomiku i společnost.

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!