Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Marketingové komunikace:

Public Relations

Studijní
program

Marketingové komunikace (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ SE STÁT MISTREM V PUBLIC RELATIONS?

Zajímáš se o vytváření a udržování pozitivního veřejného image pro firmy a organizace? Tento předmět ti poskytne dovednosti v oblasti PR, včetně krizové komunikace a vztahů s médii.

Získej komplexní vzdělání
z rozmanitých oblastí marketingu,
staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Marketingové komunikace.

SERFUJ NA VLNÁCH MARKETINGU

Freelancer nebo nomád

Naše oblast kriminologie nemá v podobném rozsahu a kvalitou pedagogického sboru v ČR obdobu.

Co je to Public Relations?

Public Relations (PR), neboli Vztahy k veřejnosti, jsou klíčovým aspektem komunikace a marketingu organizace. PR se soustředí na budování a udržování pozitivního obrazu organizace ve veřejném prostoru, včetně zákazníků, zaměstnanců, investorů a širší veřejnosti. 

PR zahrnují řadu činností, jako je komunikace prostřednictvím médií, krizový management, interní komunikace, a také rozvoj vztahů s různými skupinami veřejnosti. 

Public Relations se liší od reklamy v cílení na vytváření pozitivního vnímání a povědomí o organizaci prostřednictvím různých komunikačních kanálů, jako jsou tiskové zprávy, sociální média, události a další. Cílem PR je tak nejen informovat, ale i ovlivňovat vnímání a vytvářet pozitivní povědomí o organizaci.

Proč se zajímat o studium Public Relations?

Studium Public Relations je důležité pro ty, kdo chtějí porozumět, jak efektivně komunikovat a budovat vztahy s různými skupinami veřejnosti. 

V dnešním mediálně nasyceném světě je schopnost správně komunikovat a řídit informační toky nezbytná pro jakoukoli organizaci. 

PR poskytují nástroje pro krizovou komunikaci, řízení pověsti a vytváření pozitivního veřejného obrazu, což je zásadní pro úspěch a udržitelnost organizace.

Co mě naučí v rámci Public Relations vysoká škola?

Studenti se naučí, jak efektivně využívat sociální média, jak správně komunikovat jako tiskový mluvčí, jak plánovat PR a mediální kampaně, a také jak měřit účinnost PR aktivit. Kromě teoretických znalostí získají praktické dovednosti v analýze médií, tvorbě tiskových zpráv, a v přípravě a provedení efektivních komunikačních strategií.

Vysoká škola tak poskytuje významné pochopení různých aspektů Public Relations, včetně marketingové komunikace, interních a externích komunikačních strategií, mediálních vztahů, krizové komunikace a lobbyingu. 

Kde znalosti o Public Relations využiji?

Znalosti získané v oblasti Public Relations jsou aplikovatelné v široké škále oborů a profesí. Od korporátního sektoru až po neziskové organizace, veřejnou správu, politiku, a dokonce i v osobním brandingu a podnikání. 

PR dovednosti jsou neocenitelné pro role v komunikaci, marketingu, značkování, korporátních vztazích, mediálním plánování a krizovém managementu pro pozice manažery, marketingové pracovníky, tiskové mluvčí, konzultanty a všechny, kdo potřebují efektivně komunikovat a budovat vztahy s různými stakeholdery, včetně veřejnosti a médií.

Chceš studovat
ryzí marketing?

Ovládni taje těch, co ti denně servírují reklamu přímo pod nos. První krok k odhalení všech tajemství je? Vyplnění přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Public Relations, jaká témata můžeš očekávat?

Public Relations

Studium Public Relations – Obsah:
Cílem předmětu je poznat co jsou Vztahy k veřejnosti (Public Relations) a jaké je jejich postavení v komunikačním mixu organizace, zařadit je do rámce teorie komunikace a demonstrovat na příkladech proč tato komunikace je jedním z klíčových faktorů úspěšného fungování organizace.

Tato část předmětu poskytne studentům komplexní povědomí o Vztazích k veřejnosti (PR) jako klíčovém nástroji marketingové komunikace. Studenti se seznámí nejen základní definici PR, ale také hlouběji porozumí jejich roli v rámci širšího marketingového mixu organizace. Naučí se identifikovat rozdíly mezi PR a reklamou, což jim umožní rozlišovat a plánovat různé komunikační strategie.

Studenti se zaměří na vnitřní komunikaci v organizaci. Studenti se naučí, jak efektivně komunikovat s interními stakeholdery, včetně zaměstnanců a vedení. Budou probírat nástroje interní komunikace, jako jsou firemní newslettery, intranet a pravidelné setkání, a budou rozvíjet schopnost budovat pozitivní interní kulturu a angažovanost zaměstnanců.

Studenti se budou věnovat vztahům s médii, které jsou klíčové pro úspěšnou PR. Studenti se dozvědí, jak efektivně komunikovat s novináři a médii, včetně tvorby tiskových zpráv a přípravy tiskových konferencí. Seznámí se s mediálním trhem, jeho specifiky a konkurenčním prostředím. Naučí se, jak monitorovat a analyzovat mediální pokrytí a jak vyvíjet obsah a témata pro média, která jsou pro organizaci relevantní.

Tato část zahrnuje rozšířenou studii dalších nástrojů externí komunikace v rámci PR. Studenti se budou zabývat krizovým managementem a krizovou komunikací, což zahrnuje plánování a reakci na krizové situace tak, aby byla ochráněna pověst organizace. Také se seznámí s lobbyingem, což zahrnuje aktivní snahu ovlivňovat veřejná rozhodnutí a politiku ve prospěch organizace.

Studenti se budou věnovat strategiím komunikace s různými cílovými skupinami a jednotlivci. Studenti se naučí identifikovat specifické potřeby, zájmy a očekávání různých segmentů veřejnosti a budou vyvíjet přístupy, které budou relevantní a účinné pro každou z těchto skupin. Dále se budou věnovat psychologii komunikace a způsobům ovlivňování myšlení a chování lidí.

Studenti se zaměří na stále rostoucí význam sociálních médií v PR. Studenti se dozvědí, jak plánovat a provádět efektivní PR kampaně prostřednictvím různých sociálních platforem. Naučí se, jak budovat a udržovat komunitu na sociálních médiích, jak zvládat krizovou komunikaci online a jak využívat analýzy sociálních médií pro zlepšení komunikačních strategií.

Studenti se budou zabývat rolí tiskového mluvčího v organizaci. Studenti se dozvědí, jakým způsobem tiskový mluvčí zastupuje organizaci v médiích a jak efektivně komunikuje s novináři a veřejností. Naučí se, jak se připravit na různé typy mediálních setkání a jak reagovat na obtížné otázky a situace.

Studenti se budou věnovat strategiím sponzoringu a získávání finančních prostředků pro organizaci. Studenti se zaměří na různé modely sponzorských dohod a techniky fundraisingu. Naučí se, jak efektivně identifikovat potenciální sponzory a donátory a jak přesvědčivě prezentovat své nápady a projekty.

Studenti se dozvědí, jak začlenit PR do celkového mediálního plánu organizace. Naučí se strategicky plánovat PR aktivity, koordinovat je s ostatními formami komunikace a stanovovat cíle a klíčové výsledky, které chtějí dosáhnout.

Tato část bude rozvíjet porozumění vztahu mezi PR a různými druhy médií. Studenti získají informace, jak se PR strategie liší v rámci tradičních médií (tisk, televize, rádio) a nových médií (online platformy, sociální sítě, podcasty). Naučí se adaptovat své přístupy pro různé média a cílové skupiny.

Studenti se budou věnovat corporate identity, tj. identitě a obrazu organizace. Studenti se dozvědí, jak budovat, udržovat a posilovat konzistentní corporate identity, která odráží hodnoty a cíle organizace. Budou se věnovat brandingu, vizuální identitě a emocionálnímu propojení s veřejností.

Studenti získají dovednosti pro měření účinnosti PR aktivit. Naučí se, jak vyhodnocovat kvantitativní a kvalitativní data, provádět analýzu výsledků a dopadu PR na organizaci. Naučí se, jak efektivně vyhodnocovat ROI (návratnost investic) v PR kampaních.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Marketingové
komunikace

Komplexní vzdělání z oblasti marketingu. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student