Marketingové komunikace:

Public Relations

Studijní
program

Marketingové komunikace (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ SE STÁT MISTREM V PUBLIC RELATIONS?

Zajímáš se o vytváření a udržování pozitivního veřejného image pro firmy a organizace? Tento předmět ti poskytne dovednosti v oblasti PR, včetně krizové komunikace a vztahů s médii.

Získej komplexní vzdělání
z rozmanitých oblastí marketingu,
staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Marketingové komunikace.

SERFUJ NA VLNÁCH MARKETINGU

Freelancer nebo nomád

Naše oblast kriminologie nemá v podobném rozsahu a kvalitou pedagogického sboru v ČR obdobu.

Co je to Public Relations?

Public Relations (PR), neboli Vztahy k veřejnosti, jsou klíčovým aspektem komunikace a marketingu organizace. PR se soustředí na budování a udržování pozitivního obrazu organizace ve veřejném prostoru, včetně zákazníků, zaměstnanců, investorů a širší veřejnosti. 

PR zahrnují řadu činností, jako je komunikace prostřednictvím médií, krizový management, interní komunikace, a také rozvoj vztahů s různými skupinami veřejnosti. 

Public Relations se liší od reklamy v cílení na vytváření pozitivního vnímání a povědomí o organizaci prostřednictvím různých komunikačních kanálů, jako jsou tiskové zprávy, sociální média, události a další. Cílem PR je tak nejen informovat, ale i ovlivňovat vnímání a vytvářet pozitivní povědomí o organizaci.

Proč se zajímat o studium Public Relations?

Studium Public Relations je důležité pro ty, kdo chtějí porozumět, jak efektivně komunikovat a budovat vztahy s různými skupinami veřejnosti. 

V dnešním mediálně nasyceném světě je schopnost správně komunikovat a řídit informační toky nezbytná pro jakoukoli organizaci. 

PR poskytují nástroje pro krizovou komunikaci, řízení pověsti a vytváření pozitivního veřejného obrazu, což je zásadní pro úspěch a udržitelnost organizace.

Co mě naučí v rámci Public Relations vysoká škola?

Studenti se naučí, jak efektivně využívat sociální média, jak správně komunikovat jako tiskový mluvčí, jak plánovat PR a mediální kampaně, a také jak měřit účinnost PR aktivit. Kromě teoretických znalostí získají praktické dovednosti v analýze médií, tvorbě tiskových zpráv, a v přípravě a provedení efektivních komunikačních strategií.

Vysoká škola tak poskytuje významné pochopení různých aspektů Public Relations, včetně marketingové komunikace, interních a externích komunikačních strategií, mediálních vztahů, krizové komunikace a lobbyingu. 

Kde znalosti o Public Relations využiji?

Znalosti získané v oblasti Public Relations jsou aplikovatelné v široké škále oborů a profesí. Od korporátního sektoru až po neziskové organizace, veřejnou správu, politiku, a dokonce i v osobním brandingu a podnikání. 

PR dovednosti jsou neocenitelné pro role v komunikaci, marketingu, značkování, korporátních vztazích, mediálním plánování a krizovém managementu pro pozice manažery, marketingové pracovníky, tiskové mluvčí, konzultanty a všechny, kdo potřebují efektivně komunikovat a budovat vztahy s různými stakeholdery, včetně veřejnosti a médií.

Chceš studovat
ryzí marketing?

Ovládni taje těch, co ti denně servírují reklamu přímo pod nos. První krok k odhalení všech tajemství je? Vyplnění přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Public Relations, jaká témata můžeš očekávat?

Public Relations

Studium Public Relations – Obsah:
Cílem předmětu je poznat co jsou Vztahy k veřejnosti (Public Relations) a jaké je jejich postavení v komunikačním mixu organizace, zařadit je do rámce teorie komunikace a demonstrovat na příkladech proč tato komunikace je jedním z klíčových faktorů úspěšného fungování organizace.

Tato část předmětu poskytne studentům komplexní povědomí o Vztazích k veřejnosti (PR) jako klíčovém nástroji marketingové komunikace. Studenti se seznámí nejen základní definici PR, ale také hlouběji porozumí jejich roli v rámci širšího marketingového mixu organizace. Naučí se identifikovat rozdíly mezi PR a reklamou, což jim umožní rozlišovat a plánovat různé komunikační strategie.

Studenti se zaměří na vnitřní komunikaci v organizaci. Studenti se naučí, jak efektivně komunikovat s interními stakeholdery, včetně zaměstnanců a vedení. Budou probírat nástroje interní komunikace, jako jsou firemní newslettery, intranet a pravidelné setkání, a budou rozvíjet schopnost budovat pozitivní interní kulturu a angažovanost zaměstnanců.

Studenti se budou věnovat vztahům s médii, které jsou klíčové pro úspěšnou PR. Studenti se dozvědí, jak efektivně komunikovat s novináři a médii, včetně tvorby tiskových zpráv a přípravy tiskových konferencí. Seznámí se s mediálním trhem, jeho specifiky a konkurenčním prostředím. Naučí se, jak monitorovat a analyzovat mediální pokrytí a jak vyvíjet obsah a témata pro média, která jsou pro organizaci relevantní.

Tato část zahrnuje rozšířenou studii dalších nástrojů externí komunikace v rámci PR. Studenti se budou zabývat krizovým managementem a krizovou komunikací, což zahrnuje plánování a reakci na krizové situace tak, aby byla ochráněna pověst organizace. Také se seznámí s lobbyingem, což zahrnuje aktivní snahu ovlivňovat veřejná rozhodnutí a politiku ve prospěch organizace.

Studenti se budou věnovat strategiím komunikace s různými cílovými skupinami a jednotlivci. Studenti se naučí identifikovat specifické potřeby, zájmy a očekávání různých segmentů veřejnosti a budou vyvíjet přístupy, které budou relevantní a účinné pro každou z těchto skupin. Dále se budou věnovat psychologii komunikace a způsobům ovlivňování myšlení a chování lidí.

Studenti se zaměří na stále rostoucí význam sociálních médií v PR. Studenti se dozvědí, jak plánovat a provádět efektivní PR kampaně prostřednictvím různých sociálních platforem. Naučí se, jak budovat a udržovat komunitu na sociálních médiích, jak zvládat krizovou komunikaci online a jak využívat analýzy sociálních médií pro zlepšení komunikačních strategií.

Studenti se budou zabývat rolí tiskového mluvčího v organizaci. Studenti se dozvědí, jakým způsobem tiskový mluvčí zastupuje organizaci v médiích a jak efektivně komunikuje s novináři a veřejností. Naučí se, jak se připravit na různé typy mediálních setkání a jak reagovat na obtížné otázky a situace.

Studenti se budou věnovat strategiím sponzoringu a získávání finančních prostředků pro organizaci. Studenti se zaměří na různé modely sponzorských dohod a techniky fundraisingu. Naučí se, jak efektivně identifikovat potenciální sponzory a donátory a jak přesvědčivě prezentovat své nápady a projekty.

Studenti se dozvědí, jak začlenit PR do celkového mediálního plánu organizace. Naučí se strategicky plánovat PR aktivity, koordinovat je s ostatními formami komunikace a stanovovat cíle a klíčové výsledky, které chtějí dosáhnout.

Tato část bude rozvíjet porozumění vztahu mezi PR a různými druhy médií. Studenti získají informace, jak se PR strategie liší v rámci tradičních médií (tisk, televize, rádio) a nových médií (online platformy, sociální sítě, podcasty). Naučí se adaptovat své přístupy pro různé média a cílové skupiny.

Studenti se budou věnovat corporate identity, tj. identitě a obrazu organizace. Studenti se dozvědí, jak budovat, udržovat a posilovat konzistentní corporate identity, která odráží hodnoty a cíle organizace. Budou se věnovat brandingu, vizuální identitě a emocionálnímu propojení s veřejností.

Studenti získají dovednosti pro měření účinnosti PR aktivit. Naučí se, jak vyhodnocovat kvantitativní a kvalitativní data, provádět analýzu výsledků a dopadu PR na organizaci. Naučí se, jak efektivně vyhodnocovat ROI (návratnost investic) v PR kampaních.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Marketingové
komunikace

Komplexní vzdělání z oblasti marketingu. 

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!