Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Marketingové komunikace:

Mezinárodní marketing a komunikace

Studijní
program

Marketingové komunikace (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

ZAJÍMÁ TĚ, JAK FUNGUJE MEZINÁRODNÍ MARKETING?

Chceš porozumět principům a výzvám mezinárodního marketingu? Předmět tě seznámí s kulturními rozdíly, globálními trendy a strategiemi efektivní komunikace na mezinárodní úrovni.

Získej komplexní vzdělání
z rozmanitých oblastí marketingu,
staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Marketingové komunikace.

SERFUJ NA VLNÁCH MARKETINGU

Freelancer nebo nomád

Naše oblast kriminologie nemá v podobném rozsahu a kvalitou pedagogického sboru v ČR obdobu.

Co je to Mezinárodní marketing a komunikace?

Mezinárodní marketing a komunikace je disciplína, která se soustředí na studium základních charakteristik, vztahů a procesů v oblasti podnikání, zejména v mezinárodním kontextu. 

Tento předmět nabízí studentům poznatky o specifických aspektech mezinárodního marketingu a komunikace, klíčových pro úspěšné fungování firem na globální úrovni. 

Zahrnuje pochopení různých ekonomických a kulturních prostředí, identifikaci a adaptaci na rozdílné potřeby a preference mezinárodních trhů, využití efektivních komunikačních strategií a marketingových nástrojů a porozumění dopadům globalizace na obchodní prostředí.

Proč se zajímat o studium Mezinárodního marketingu a komunikace?

Studium Mezinárodního marketingu a komunikace je důležité pro ty, kteří chtějí rozumět dynamice globalizované ekonomiky a mít schopnost navigovat v komplexních mezinárodních obchodních prostředích. 

V dnešní globalizované ekonomice je pro firmy nezbytné rozumět, jak úspěšně expandovat a operovat na mezinárodních trzích. 

Tento obor poskytuje důležité znalosti a nástroje potřebné pro efektivní adaptaci marketingových a komunikačních strategií s ohledem na různorodost trhů, kulturní rozdíly a globální ekonomické výzvy.

Co mě naučí v rámci Mezinárodního marketingu a komunikace vysoká škola?

V rámci vysokoškolského studia Mezinárodního marketingu a komunikace se studenti seznámí s mnoha aspekty mezinárodního podnikání. Získají znalosti v oblastech jako jsou mezinárodní marketingový výzkum, globální ekonomické tendence, interkulturní komunikace, strategie tvorby produktů a cenové politiky na mezinárodních trzích. 

Studenti se naučí o významu adaptace produktů a značek pro mezinárodní trhy, vlivu kulturních dimenzí na reklamu a marketingové strategie, a vývoji efektivních komunikačních a distribučních strategií.

Kde znalosti o Mezinárodním marketingu a komunikaci využiji?

Znalosti získané v oblasti Mezinárodního marketingu a komunikace lze využít pro úspěšné působení ve firmách s mezinárodními ambicemi, v oblastech jako marketing, reklama, PR, produktový management a podniková strategie.

Získané znalosti jsou cenné v konzultačních službách, mezinárodním obchodu, vývoji značek a v řadě dalších oblastí, kde je důležité porozumění globálním trhům a schopnost efektivně komunikovat a interagovat v různých kulturních prostředích.

Také je možné využít těchto znalostí v akademické sféře nebo jako poradce v oblasti mezinárodní strategie.

Chceš studovat
ryzí marketing?

Ovládni taje těch, co ti denně servírují reklamu přímo pod nos. První krok k odhalení všech tajemství je? Vyplnění přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Mezinárodního marketingu a komunikace, jaká témata můžeš očekávat?

Mezinárodní marketing a komunikace

Studium Mezinárodního marketingu a komunikace – Obsah:

Cílem předmětu je seznámit se se základními charakteristikami, vztahy a procesy z oblasti podnikání v mezinárodním kontextu.

Dílčími výstupy z učení je pochopení základních pojmů z oblasti mezinárodního marketingu a komunikace, seznámení se s odbornou terminologií, definování odlišného ekonomického a kulturního prostředí v oblasti mezinárodního marketingu a komunikace

Studenti se dozvědí o cílech a obsahu kurzu. Stanovení podmínek absolvování jim poskytne jasný rámec pro získání úspěšného zakončení. Doporučená literatura jim umožní rozšířit své znalosti v oblasti mezinárodního podnikání. Charakteristika a základní problémy mezinárodního podnikání jim pomůže pochopit důležité koncepty a výzvy, jako je globalizace a rozdíly v obchodním prostředí různých zemí.

Studenti se seznámí s hlavními trendy globalizace ve světové ekonomice, včetně růstu mezinárodního obchodu, investic a komunikace. Budou schopni analyzovat, jak tyto trendy ovlivňují firmy a ekonomické subjekty.
Studenti se naučí rozumět aktuálním problémům, které ovlivňují mezinárodní podnikání, jako jsou obchodní konflikty, environmentální otázky, sociální nerovnosti a změny v regulaci.
Studenti získají dovednosti potřebné pro provádění marketingového výzkumu na mezinárodních trzích. Naučí se sbírat a analyzovat data, zkoumat chování spotřebitelů a hodnotit tržní příležitosti a hrozby.
Studenti se seznámí s různými aspekty marketingu ve světovém kontextu, včetně strategického plánování, segmentace trhu, pozicování značek a tvorby marketingových kampaní pro různé země a kultury. Naučí se, jak přizpůsobit marketingové strategie globálním trhům.
Studenti získají znalosti o tvorbě a adaptaci produktů pro mezinárodní trhy. Budou také rozumět důležitosti značek a brandingu v globálním kontextu.
Studenti se naučí různé strategie stanovení cen na mezinárodních trzích, včetně faktorů, které ovlivňují cenovou politiku, a významu rabatové politiky pro mezinárodní firmy.
Studenti získají znalosti o strategiích distribuce zboží a služeb v různých mezinárodních regionech. Budou rozumět výzvám spojeným s distribucí přes hranice a různými distribučními kanály.

Studenti se budou zabývat vlivem kultury na marketingové strategie a komunikační postupy v mezinárodním obchodě. Naučí se, jak efektivně komunikovat s různými kulturami a přizpůsobit své přístupy.

Studenti budou mít hlubší porozumění Hofstedeho kulturním dimenzím a jak tyto dimenze ovlivňují rozhodování o produktech, cenách a distribuci v mezinárodním marketingu.

Studenti se naučí, jak Hofstedeho kulturní dimenze ovlivňují tvorbu reklamních kampaní a jak se přizpůsobit kultuře cílového trhu.

Studenti se budou zabývat strategiemi a nástroji marketingové komunikace na mezinárodních trzích, včetně rozhodování o standardizaci nebo adaptaci komunikačních zpráv pro různé země.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Marketingové
komunikace

Komplexní vzdělání z oblasti marketingu. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student