Marketingové komunikace:

Mezinárodní marketing a komunikace

Studijní
program

Marketingové komunikace (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

ZAJÍMÁ TĚ, JAK FUNGUJE MEZINÁRODNÍ MARKETING?

Chceš porozumět principům a výzvám mezinárodního marketingu? Předmět tě seznámí s kulturními rozdíly, globálními trendy a strategiemi efektivní komunikace na mezinárodní úrovni.

Získej komplexní vzdělání
z rozmanitých oblastí marketingu,
staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Marketingové komunikace.

SERFUJ NA VLNÁCH MARKETINGU

Freelancer nebo nomád

Naše oblast kriminologie nemá v podobném rozsahu a kvalitou pedagogického sboru v ČR obdobu.

Co je to Mezinárodní marketing a komunikace?

Mezinárodní marketing a komunikace je disciplína, která se soustředí na studium základních charakteristik, vztahů a procesů v oblasti podnikání, zejména v mezinárodním kontextu. 

Tento předmět nabízí studentům poznatky o specifických aspektech mezinárodního marketingu a komunikace, klíčových pro úspěšné fungování firem na globální úrovni. 

Zahrnuje pochopení různých ekonomických a kulturních prostředí, identifikaci a adaptaci na rozdílné potřeby a preference mezinárodních trhů, využití efektivních komunikačních strategií a marketingových nástrojů a porozumění dopadům globalizace na obchodní prostředí.

Proč se zajímat o studium Mezinárodního marketingu a komunikace?

Studium Mezinárodního marketingu a komunikace je důležité pro ty, kteří chtějí rozumět dynamice globalizované ekonomiky a mít schopnost navigovat v komplexních mezinárodních obchodních prostředích. 

V dnešní globalizované ekonomice je pro firmy nezbytné rozumět, jak úspěšně expandovat a operovat na mezinárodních trzích. 

Tento obor poskytuje důležité znalosti a nástroje potřebné pro efektivní adaptaci marketingových a komunikačních strategií s ohledem na různorodost trhů, kulturní rozdíly a globální ekonomické výzvy.

Co mě naučí v rámci Mezinárodního marketingu a komunikace vysoká škola?

V rámci vysokoškolského studia Mezinárodního marketingu a komunikace se studenti seznámí s mnoha aspekty mezinárodního podnikání. Získají znalosti v oblastech jako jsou mezinárodní marketingový výzkum, globální ekonomické tendence, interkulturní komunikace, strategie tvorby produktů a cenové politiky na mezinárodních trzích. 

Studenti se naučí o významu adaptace produktů a značek pro mezinárodní trhy, vlivu kulturních dimenzí na reklamu a marketingové strategie, a vývoji efektivních komunikačních a distribučních strategií.

Kde znalosti o Mezinárodním marketingu a komunikaci využiji?

Znalosti získané v oblasti Mezinárodního marketingu a komunikace lze využít pro úspěšné působení ve firmách s mezinárodními ambicemi, v oblastech jako marketing, reklama, PR, produktový management a podniková strategie.

Získané znalosti jsou cenné v konzultačních službách, mezinárodním obchodu, vývoji značek a v řadě dalších oblastí, kde je důležité porozumění globálním trhům a schopnost efektivně komunikovat a interagovat v různých kulturních prostředích.

Také je možné využít těchto znalostí v akademické sféře nebo jako poradce v oblasti mezinárodní strategie.

Chceš studovat
ryzí marketing?

Ovládni taje těch, co ti denně servírují reklamu přímo pod nos. První krok k odhalení všech tajemství je? Vyplnění přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Mezinárodního marketingu a komunikace, jaká témata můžeš očekávat?

Mezinárodní marketing a komunikace

Studium Mezinárodního marketingu a komunikace – Obsah:

Cílem předmětu je seznámit se se základními charakteristikami, vztahy a procesy z oblasti podnikání v mezinárodním kontextu.

Dílčími výstupy z učení je pochopení základních pojmů z oblasti mezinárodního marketingu a komunikace, seznámení se s odbornou terminologií, definování odlišného ekonomického a kulturního prostředí v oblasti mezinárodního marketingu a komunikace

Studenti se dozvědí o cílech a obsahu kurzu. Stanovení podmínek absolvování jim poskytne jasný rámec pro získání úspěšného zakončení. Doporučená literatura jim umožní rozšířit své znalosti v oblasti mezinárodního podnikání. Charakteristika a základní problémy mezinárodního podnikání jim pomůže pochopit důležité koncepty a výzvy, jako je globalizace a rozdíly v obchodním prostředí různých zemí.

Studenti se seznámí s hlavními trendy globalizace ve světové ekonomice, včetně růstu mezinárodního obchodu, investic a komunikace. Budou schopni analyzovat, jak tyto trendy ovlivňují firmy a ekonomické subjekty.
Studenti se naučí rozumět aktuálním problémům, které ovlivňují mezinárodní podnikání, jako jsou obchodní konflikty, environmentální otázky, sociální nerovnosti a změny v regulaci.
Studenti získají dovednosti potřebné pro provádění marketingového výzkumu na mezinárodních trzích. Naučí se sbírat a analyzovat data, zkoumat chování spotřebitelů a hodnotit tržní příležitosti a hrozby.
Studenti se seznámí s různými aspekty marketingu ve světovém kontextu, včetně strategického plánování, segmentace trhu, pozicování značek a tvorby marketingových kampaní pro různé země a kultury. Naučí se, jak přizpůsobit marketingové strategie globálním trhům.
Studenti získají znalosti o tvorbě a adaptaci produktů pro mezinárodní trhy. Budou také rozumět důležitosti značek a brandingu v globálním kontextu.
Studenti se naučí různé strategie stanovení cen na mezinárodních trzích, včetně faktorů, které ovlivňují cenovou politiku, a významu rabatové politiky pro mezinárodní firmy.
Studenti získají znalosti o strategiích distribuce zboží a služeb v různých mezinárodních regionech. Budou rozumět výzvám spojeným s distribucí přes hranice a různými distribučními kanály.

Studenti se budou zabývat vlivem kultury na marketingové strategie a komunikační postupy v mezinárodním obchodě. Naučí se, jak efektivně komunikovat s různými kulturami a přizpůsobit své přístupy.

Studenti budou mít hlubší porozumění Hofstedeho kulturním dimenzím a jak tyto dimenze ovlivňují rozhodování o produktech, cenách a distribuci v mezinárodním marketingu.

Studenti se naučí, jak Hofstedeho kulturní dimenze ovlivňují tvorbu reklamních kampaní a jak se přizpůsobit kultuře cílového trhu.

Studenti se budou zabývat strategiemi a nástroji marketingové komunikace na mezinárodních trzích, včetně rozhodování o standardizaci nebo adaptaci komunikačních zpráv pro různé země.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Marketingové
komunikace

Komplexní vzdělání z oblasti marketingu. 

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!