Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Marketingové komunikace:

Reklama

Studijní
program

Marketingové komunikace (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ SE DOZVĚDĚT, JAK na ÚČINNÉ REKLAMY?

Tento předmět se věnuje principům a praktikám tvorby efektivních reklamních kampaní, od kreativního návrhu po výběr médií a hodnocení jejich účinnosti.

Získej komplexní vzdělání
z rozmanitých oblastí marketingu,
staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Marketingové komunikace.

SERFUJ NA VLNÁCH MARKETINGU

Freelancer nebo nomád

Naše oblast kriminologie nemá v podobném rozsahu a kvalitou pedagogického sboru v ČR obdobu.

Co je to Reklama?

Reklama představuje jev, který slouží k oslovování a ovlivňování potenciálních zákazníků nebo spotřebitelů s cílem podpořit prodej určitého produktu, služby nebo nápadu. 

Využívá různé formy a kanály, od tradičních tištěných inzerátů až po digitální reklamu na internetu. 

Reklama je součástí širšího marketingového mixu a hraje klíčovou roli v komunikaci mezi firmami a jejich cílovými skupinami. Zahrnuje teoretické základy, jako jsou principy komunikace, psychologie spotřebitele, reklamní strategie a analýzu cílových skupin.

Proč se zajímat o Reklamu?

Zajímat se o reklamu je důležité, protože hraje klíčovou roli v moderní ekonomice a společnosti. Reklama nejenže podporuje ekonomický růst tím, že stimuluje prodej a spotřebu, ale také ovlivňuje společenské hodnoty a chování. 

Porozumění reklamě umožňuje jednotlivcům a organizacím efektivněji komunikovat své zprávy, zvyšuje povědomí o produktech a službách a pomáhá v budování značek. Také je důležité brát na zřetel etické a společenské dopady reklamy, což má zásadní význam v dnešním propojeném světě.

Co mě naučí v rámci Reklamy vysoká škola?

Studium reklamy na vysoké škole poskytuje komplexní pochopení jak teorie, tak praxe reklamy. Zahrnuje studium teoretických základů reklamy, jako jsou principy komunikace, psychologie spotřebitele, a reklamní strategie. 

Studenti se také naučí praktické dovednosti potřebné pro tvorbu a realizaci reklamních kampaní a mediálního plánování. 

Důraz je kladen na etiku reklamy, její ekonomický význam a roli v budování značky. 

Kde znalosti o Reklamě využiji?

Znalosti o reklamě lze využít v mnoha oblastech. Jsou klíčové pro profesionály pracující v reklamních agenturách, marketingových odděleních firem, v mediálním plánování a v digitálním marketingu. 

Znalosti o reklamě jsou velmi cenné pro podnikatele a manažery, kteří potřebují efektivně propagovat své produkty nebo služby. 

Chceš studovat
ryzí marketing?

Ovládni taje těch, co ti denně servírují reklamu přímo pod nos. První krok k odhalení všech tajemství je? Vyplnění přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Reklamy, jaká témata můžeš očekávat?

Reklama

Studium Reklamy – Obsah:
Cílem předmětu je získání a prohloubení vědomostí z oblasti teorie i praxe reklamy. Tato oblast naší reality nabízí z pohledu studia řadu nezodpovězených otázek týkající se zejména fungování reklamy, vyhodnocení její efektivity, její etickou dimenzi atd.

Bez důkladného osvojení základních pojmů z této oblasti však jakákoliv diskuze na téma reklamy a jejího působení se stává pouze nekvalifikovanou debatou založenou na subjektivních dojmech. Přitom reklama představuje složitý společenský jev ovlivňující chování, jednání, životy lidí. Může poskytovat užitečné informace, vyvolávat emoce, vtisknout osobnost jakékoliv značce, měnit chování lidi a být jeho příčinou.

Vedle toho je reklama více než důležitý ekonomický faktor našeho hospodářství. A to nejen proto, že samotné reklamní výdaje v současné České republice představují kolem 60 miliard Kč. I proto je potřebné se s pojmem, organizací, fungováním a efektivitou reklamy kvalitně odborně připravit.

Studenti porozumí tomu, jaký význam má reklama v rámci širšího kontextu marketingové komunikace. Naučí se rozlišovat různé formy reklamy, od tradičních tištěných inzerátů po digitální reklamu na internetu. Dále se seznámí s teoretickými základy, jako jsou teorie motivace, psychologie spotřebitelů a komunikace.

Studenti získají povědomí, jak reklama ovlivňuje myšlení, emoce a následné akce lidí. Studenti budou zkoumat kognitivní procesy, které vedou k vnímání reklamního sdělení, emocionální reakce, které reklama vyvolává, a konativní procesy, které směřují k akcím, jako je nákup produktu. Zároveň se seznámí s různými teoretickými modely, jako je hierarchie efektů a základní prvky reklamního sdělení.

Studenti se dozvědí, jak komunikační agentury fungují jako klíčoví hráči v reklamním průmyslu. Budou rozumět rozdělení agentur podle specializace (reklama, PR, digitální marketing atd.) a jaké jsou jejich základní role v procesu tvorby reklamních kampaní. Také se dozví, jak agentury spolupracují s klienty a tvůrčími týmy.

Studenti se budou věnovat tvůrčímu procesu v reklamě. Studenti budou rozumět, jaké faktory přispívají k vytváření inovativních a poutavých reklamních kampaní. Naučí se rozvíjet svou kreativitu a hledat inspiraci pro tvorbu reklamních sdělení.

Studenti budou detailněji poznávat proces zadávání reklamních projektů. Naučí se, jak správně sestavit klientský brief, který jasně definuje cíle, cílovou skupinu, konkurenci a další důležité informace. Zároveň budou rozumět tomu, jak tvůrčí brief pomáhá kreativnímu týmu vytvořit efektivní reklamní kampani.

Studenti budou prozkoumávat proces plánování reklamních kampaní a jejich začlenění do celkového marketingového plánu organizace. Naučí se rozlišovat mezi reklamními a marketingovými cíli a jak je stanovit tak, aby byly vzájemně konzistentní a podporovaly celkovou strategii firmy.

V této části se studenti zaměří na praktický proces plánování reklamních kampaní. Studenti se dozvědí, jak identifikovat ideální zákazníky (persony) a jak získat hlubší pochopení jejich potřeb a motivací. Budou se také učit volit vhodný tón a styl komunikace, který efektivně osloví cílovou skupinu.

Studenti se seznámí se strategickou rolí reklamy v procesu budování a upevňování značky na trhu. Naučí se, jak vytvářet konzistentní obraz značky a jak dosáhnout pozitivní rezonance u spotřebitelů.

Studenti budou podrobně studovat různé formy médií, které lze využít k šíření reklamy. Naučí se rozlišovat mezi placenými médii (např. televize, print, online reklama), vlastněnými médii (např. webové stránky firmy) a zaslouženými médii (např. recenze od zákazníků). Porozumí výhodám a nevýhodám jednotlivých médií a jakým způsobem vybírat správný nosič reklamního sdělení.

Studenti se budou zabývat procesem mediálního plánování. Naučí se, jak vybrat správná média, načasovat reklamu a stanovit rozpočet pro její umístění. Seznámí se se strategiemi pro efektivní distribuci reklamního sdělení.

Studenti se dozvědí, jak měřit úspěšnost reklamních kampaní pomocí různých mediálních metrik, jako jsou GRP (Gross Rating Points), rating, reach a afinita. Naučí se jak analyzovat data a interpretovat výsledky, aby mohli provádět efektivní mediální plánování a optimalizaci kampaní.

V této části se studenti zaměří na psychologické aspekty vyhodnocení reklamy. Studenti se naučí, jak zkoumat účinnost reklamy z hlediska vybavení (např. co si lidé pamatují z reklamy), rozpoznání (identifikace značky) a persuase (ovlivňování nákupního rozhodování). Dále se seznámí s metrikami digitálních médií, jako jsou kliknutí (click-through rate), konverze a sledování chování uživatelů online.

V této části se studenti ponoří do světa online reklamy. Naučí se rozumět různým online platformám, jako jsou sociální sítě, PPC reklama (pay-per-click), affiliate marketing a další. Seznámí se se strategiemi  pro optimalizaci webových stránek a obsahu pro dosažení co nejlepších výsledků v online prostředí.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Marketingové
komunikace

Komplexní vzdělání z oblasti marketingu. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student